Tusschen Brussel en Leuven

590 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 August. Tusschen Brussel en Leuven. Seen on 25 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c53dz03p9j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

!N" 11. Oplage J55U Aan de kriisrsoverheid voorsrelesrd. Ortii sf 1 Q1 S TUSSCHFN BRUSSEL EN LEUVEN Onze vaderen waren vrij p.nd.e, nvii (toi: bliiren ii'ii ! U, zonen van ons IVrabant. ¥i i.: -i a.. -i « 'Opfttel en lieheer : V. Vangramberen, H. 31. B. Col de Caire, Cap Jberrât. (Alpes Marit.) FranJcrijk. Laat.ons UW Z=AI(RES geworden. wilt gij voortaan moi/ met zekerheic uns gewestblad ontvangen. 11V denlcei< er aan het op geen amler adres not te verzenden. Voeg er il en naarn t'en, utc dorp bij. — De onkosten van drukken en rer-zenden lien/en toc. We liioeten ool voor het verzendeu van ieder exèmplaai naar burgers in Frankrijk met 5 ctn-tieniem s tempe!en, e n naar Engelanc met 10 ceiitiemen. Aile giften wordei dan ook met dank aanvaard. — Dit nummer gelde als bijlage bi het voorgaande, waarinteiveinig nieuut werd opgenomen, Zooveel mogelijl pladtsicn wtj het, laatft, ingezondeu-tr bij. — Aan ouzen vriend Paul T)()C'J\ harteljk proficïat voor zijn dtibbel exa men. (Zie Knrtenberg). ,4<u( dm vriend Guillaume DER VEKEK (Woluwe) van h art projieiat van mege de jôngens vai «Tusgclieii Brussei en Leuven». LEUVEN. Leuven ! De teergeliefde stari Leuveu! «De Stari» onzer jeugd toeii we, kind nog, in den vroegei morgen, jubelenri aan varier: liand, door de holle wegen, laugs lieen de weelderige boogvelden naar Leuveu opwaarts togen. Ht waren zonnige dagen voor eei scliooljougen, dio dagen van vrij a ■en van liet juichend opgaan «naai Leuven!» En Lier en daar, kwa men andere mensclien opgestapi uit d • slopen. Te Bertliem, oj de groote baan, was liet een me nigte met karren en wagens, ei liondekarren en «te voet». D' Leefriaalsche en Bertheujsehi botervrouwen met liun breedei korf op linn kop kwamen vlijtij opgestapt naar Terbank op, naa Leuven, naar de markt. Leuven ! «De Stad» van onz< jongelingsjaren, toen we, in vacan tietiid met gespan en paard, fier door de bedrijvige straten rerien, al rioor de lawaaierige menigte van de Sint-Jacobsmarkt, naar de vaart lieen met liaar Stofferige bloemmolens en liaar zuurriekende brouwerijen ronrioin. Leuven ! De zetëlplaats (1er lioogere kenuissen, waar in ons pensionnaatleven, onze verbeel-riing ons heuenvoerde als naar liet vereerde beiligdqm rier weten-schap. Oli ! Was het ons ooit gegeven dam- te gaan sturteeren! Diezaligetijri,kwam met het scbil-rièrachtig openen van bet school-jaar en bet stalig opkôm u der prof'essoren naar Sint Pieters, tus-sclien twee rijen toekijkende ver-înaakte studenten; bet pîechtig atlezen der openingsred'e van rien rector; het schuclitere- binnentre rien als «schaeht >>in rie ruiine audi-toria, het verorberen der leerstof, het joelen en 1 chen en «potten pakken» in de gilden en in het Vlaainsch Verbond, liet optiegen door rie Leuvensche straten, te rniririernacht, na een vergariering, al veischenri Vlaamscb op rie Hoogeseliool», het vroege misle-zen in de Sin'-Antoniuskappel, toen de Waalschtaterende boe rinen van Hanime-Mille met hun boterkorf op 't boofri in rijen de He verse lie straat kwamen af'ge-trapt; liet namiddagwandelen in Heverlee'sbossclien naar de Zoete Waters lieen; het blokken en zweefen n de heete zomeimaan-den.Wat al lierinneringen van reeris lang vervlogen tijrien ! Het bleef me een gtnot, latei in vacantiedagen, soms op te stappen, alleen naar Leuven lienen. Wat een poëzie er opdoomde rondom u in zulk een oclitenri-wandeling ! De holle straten, met gras en struiken, waren soms ganscli met spinnenwebben afge boord. Van nabij leken die web ben een zijden horen. met eer holletje van onrier, als woning van moerier spin. De vije landen h.gen daar rijk met rijken oogst, bepereld door den morgendauw. In Rertbem-bosch moest ge de voebtige takken en de liazelstrui-ken met rien stok uit rien weg l'uimen en. grauw bestoven, de kleeren klam van de vochtigheid, kwaamt ge de velrien rioor... Leuven nabij ! Een deining van rien weg... en zi°. Daar steken ze puntig omhoog, rie spillen van liet stad-liuis, net afgelijnri o]i het roori van rien komenrien riageraari. Nu riuiken ze op, rie hooge gebouwen: Sint-Quintens, Sint-Pieters, bet Jozefi» tencollege, het Greestje... in rieu glnns rier rijzende zon. Liefst langs een rier kleine straten riaalrien we in rie stari afen lieten onze verbeelriing gaan naar de tiiden toen Leuven in voorspoed leefrie en in nijverlieiri, onikransri met rie logge wallen, waarvan nog enkele blokken op rie vesten staan; rie tijrien, toen rie geslach-ten er heersehten en rie rijke burgerij met liaar twisteu en liaar krakeelen, toen de universi teit de vijf riuizenri studenten nabij was, van aile landen en aile natiën. Getnigen hiervaii die lionderd uitlieemsche collèges, nu bijna aile onteigenri en lier-schapen in kazernen, atheneum, museas en wat weet ik al ; de tijden, toen de hertogeu van Brabant hier hun lioofstad hariden en hun volk de keure van Kor-tenberg schonken ; de tijden, van kunst en kunde, toen een Layens en eenQuinten Metzijs starihuizen en kerken ontwierpen en opbouw-rien,prachtgebouwen,getuigen van den rijkdom en rien stoeren vlijt van vroegere eeuwen. Waarom «bekrompen h»-rien-riaagsche burgerij» lijk professor J. De Oock u bestemjieit, «gmo-tendeels antipaapsche» P<-eter- mannen liebt gij d m den luister van uw voorgeslaeht zoo laten tanen î... En toch waurielde ik g&arne langsheen rte Kapucienenvoer, door de Minderbroedersstraat, naar de Groote Markt lieen en zoo naar Sint-Geertrui af, den Cesarsberg op, rie nieuwe Bene-diktijner abdij i». Wat al herin-neringen doomen er dan op! Wat een genieten van kunst en historié ! Wat een genoegen te rienken dat in Leuven, in weerwil van zijn vervallen nageslacht, bet veiledene toch voortleeft in list herien, liet lierien met zijn bloeienrie Hoogeseliool, met zijn Boerenbonri, met zijn samenscho-len vankloosters en abdij en, van waaruit rieKerk baar zingendge-bed dagelijks ten hemel zendt. Oh ! Zeg me, is het waar, dat een beele brok van dat ailes voor immer i < weggevaagd en dat een hoop assclie en splinters en gruis de plaats inneemt waar vroeger zooveel schoons en zooveel lierinneringen ons kwamen toegegolfd ? Wee, o wee !.... Waarom moest gij, Duitscli Germanendom, u aan zulk een vernieling plichtig maken. In Zuid-Frankrijk, Jnli 1918, V. Vangramberen. Zijt gij nu geaboneerd op de Vahboekerij van S.K.V.H. College Veurne ? Studeert gij?... of ten minste leest gij erciftige boeJeenf —o— Geen jongen van tus-schen Brussel en Leuven Jcoopt iet.s aan in een iv nJcel waar lichtsinniqe poskaarten worden ten to n gesteld of xerlioeht !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tusschen Brussel en Leuven belonging to the category Frontbladen, published in Veurne from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods