Tusschen Brussel en Leuven

694 0
01 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 November. Tusschen Brussel en Leuven. Seen on 20 November 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7d2q52fx8h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

N 12 Oplage 1500 Aan de Krijgsoverheid voorgelegd November 1918 TUSSGHEN BRUSSEL EN LEUVEN Onje oaderen voaren v?rij ende orij ook blijoen voij ! U, jonen oan ons Brabant, U binde een ecbte oriendenband ! O-pstel en Beheer : V. Vangramberen. H. M. B. Sa!rit-Lunaire, (Ille et Vilaine) Frankrijk. Jicin cialm. P. Gaëten Reynderx ( Wesem-beek) Ed^o. Van Horenbeek (Campenboul), H. Yan lloegaarden (Kortenberg), Sgt. Joz. Ma redis (Sterrebeek), korp. Franx Forton (id..) en Jan Van Cortenberg (id'.) de beste gelubtienseben -Van a Tusschen Brussel er. Leuoen » •— De STertegenWoordigers -dan de dorpen die bel ingezonden niewiïs niel zien •Oersehij-nen zijn •derzoebl dit nieirvUs ih een Dolgiende bijdrage niel meer te herhalen. Die koppij blijft beyHaard. Ze gelieVen enkel bel sinds dien aangekomen nieirtis te -tiermelden. Zoo jniet, hebben yiïij \-0erk met dat ailes uiteen e sebakelen. — Fiel is loeb ongelukkig dat sommigen niet begrijpen \0at een boop last ons -tiordt aangedaan met allerbande nieirdsjes in den loop vian een brief, naar mij op fe sturen, of meent gij dat bel een klein hier is Door bel bijeenrapen der mededeelingen, bel drukken, bel •Oerbeteren der proeSen, bel laten eensureeren, bel opzenden -Oan 1500 eXemplaren le zorgen ; Maar orde is or de en de oDerleg is 7 -iïerk. Daarom zullen yùe ons genoodzaakl zien al die mededeelingen terug le zenden of een-Ooudig in de sebeur-mand te siïerpen, opbetge-iaar af ons bladje •ian belang le zien "Oerminderen. Maar dil zal niet. De jongens zullen -ioortaan ailes opjenden naar bun oertegenvooordi-ger Cbij mij adres te -Oerkrijgen.) en deze gelieDe ailes in orde en netjes gesebreHen op te sluren -Dôûr den 23/1 der maand. Zoo zijn \i)e t' akkoord. BEDENKlNGEN (Op de slaglijn geschreven voor het novem-bernummer dat verleden jaar niet kon verse hij tu-n .) Het regent deze dagen. 't Is overtrok-ken. De kou hangt in de Jucht. E^en allerheiligenweer !... Allerheiligen ! En mijn verbeelding gaat weer naar ginder verre, bij de onzen. Weldra is het Alleihailigen en Allerzielen. Den hoeveelsten keer reeds sinds we in oorlog zijn en verre van huis ? Nogmaals zullen we die dagen door-breigen, hier in dit oord van verwoes-ting en van dood. Hier geen blijde klok- ALBERT BRAUN GENIEADJUDANT geboren den ^ november i883, overleden dei 17 juli 1918. INGENIEUR ALBERT BRAUN, geboren 4 november i883, bad, bi; bet uibreken oan den oorlog in 1914 dadelijk 5ich 3;eloen ter beschikkinj oan bet Belgiscb leger gesteld. Hi_ 'joas nocbtans oader oan drie kinde-ren. Hij \oas in den ecbt getreder met orou\o G. Hye, oan bet kastee Ter Block te Welriekende fJexus-Eik)Ingenieur Braun voas reeds oeree-remerkt met de burgerlijke medaillu oan eerste klas ooor bet stellen oat moedige daden. Om den aanleg, tei gelegenheid oan de ontruiming v>ai Amiens, ten tijde oan den grootei Duitschen aanoal aan den dag gelegc voasadjudant Braun door^ijnooerstei ooor den graad oan tuifenant ooor gesteld. Hij heeft op een tragisebe voij3< bet leoen oerloren gedurende eei oerlofin Engeland, op 17 Juli 1918 » * * Andermaal dus voordt de edeli familie Braun, oan Sterrebeek, doo een ^voare beproeoing getroffen Dit is de txoeede 3oon, dien 3e aai de beorijding oan bet oaderland tei offer brengt. De booggeacbte familie Braun, ei in ^onderheid de jonge voeduvoe ei kinderen, oan genen kant der slagliji ook luitenant Braun, genieofficie bij het oeldleger, gelieoen de uit drukking der geooelens oan oprecbti kristene deelneming oan aile de offi cieren en soldaten oan tusschei Brussel en Leuoen te ontoangen. R. I. P. kengebengel geen opgaande stoet van menschen kerkewaarts op den bleeken herfstnamiddag, geen jubelende vreug-dezangen, geen gouden feestkleedij.., Ook geen traag gelui, geen zwart gewaad, geen treurgezang, geen droe-vige metten in de oude dorpskerk — de onze — midden in een zwijgende, pei-zende menigte, het al schingend in de bleeke najaarszon. Het is hier al dood en vermehng. Een stervende natuur in de bleeke wei-den met het rosse gras ; schrale boo-men ; platgeschoten hoeven ; vergane, dorpen met stompen van muren en brok-ken van huizen. Vôôr ons de loopgra-ven, waar de kanonnen op bonken, dan hier, dan daar... En overal kruiskens ! In 't water en in 't gras ; aan den kant der slooten en in den hof van iedere boerendoe-ning, langsheen de banen en onder de dorpstorens achter ons, op de nieuwe legerkerkhoven en langsheen de loop-graven, van in het zeezand bij den ouden vuurtoren van Nieuwpoort, langs heel de slaglijn heen tôt aan de grenzen vanonsland, van aan den IJzer langs de Vlaanderen door tôt Antwerperi, in de dorpen rond de vesting, langs Leuven over tôt Luik en tôt aan de oostergrens .van de boorden van de verre Maas tôt Frankrijk toe, in Frankrijk en in Engeland met troppelen daar waar de hos-pitalen werden neergezet en aan de boorden van den verren Congostroom en van het Tanganikameer... Daar, overal, liggen ze, onze jongens te rusten, te slapen den slaap der doo-den, afwachtend de opstanding ten Iaatsten dage. Gelijk wij hebben ze gestreden en geleden. Gelijk wij hebben ze gewrocht bij hun stukken of gestaan huneenzame wacht in den nacht, bibberend in regen en kou en gezucht hebben ze soms, doodvermoeid van het lastige nachtwerk en geweend om hunzielewee, en gehoopt op einde en vrede... Zekeren dag zijn ze gevallen en de makkers begroeven hun lijk... En hun ziele ?... Zalig zijn zij. die stierven in den Heer. Aangeland zijn ze in het oord waar aile ellende een einde heeft genomen, waar de gescheiden familieleden eens eeuwig zullen samen zijn, waar de vrede. bestendig heerscht, waar geen droefheid meer is, geen lijden, geen ontberingen, maar het voldoen van aile betrachtingen het bezitten van de volledige waarheid en het genieten van de allerhoogste goedheid en schoonheid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tusschen Brussel en Leuven belonging to the category Frontbladen, published in Veurne from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods