Tusschen Brussel en Leuven

799 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 July. Tusschen Brussel en Leuven. Seen on 01 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hx15m63007/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Oplage : 1.200. Door de Krijgsoverheid nagezien Nr 5. Juli 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vaderen waren vrij ende vrij ook blijven wij ! U, zonen van 011s Brabant, U binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheei : V. Vangramberen, C. 48. 2e groep. Adressenlijsten. . ; ■ Wat een spijtige zaak die adressenliwestie ! Het verloop dey gebeurtenissen voor ons ? Na kennisname van de legerorde die het aan de censuur voorleggen van aile frontbladen verplichtena maakte. hebbeu wij nr 3 aan de hoogere bureelen opgezon-den. Het kwam met uitg-eschrabte adressai tentg. Op hei al of niet gewettigde van dezen maatregel gaan vie niet in. 't Is oorlog. Maar ons was ook aan de ooren gekomen en we zageu het in een aantal bladen dat de censuur in liet achterlanà die zienswijze niet deelde. Een heer van ginder nain melwillend op zich de adressen onzer jongens te laten tt loten drukken en ze — niet in ons blad — aan de mannen over te maken. Nieuw bevel van hooger hand : « Het vsrzenden o1 in omloop geven van adressenlijsten, onder welken vorm ook, is op het front verboden.» Daccrmee viel ailes in duigen! De bladen, met een 35 c adressen, waren gezet, de procven verbeterd, maar geluk k glijk nog niet overgedrukt. We kwamen er met eeu i5 fi. looze onkosten van af.... De jongens, die htt aanwezig-zijn onder de wapens vai, vrienden of kennissen verlangen ie weten of htm aire: begeeren te kennen, inogen het altijd aan den vertegen woordiger van hun dorp aanvragen. Slaatsministep prans SeholiaeiC Vrijdag, 29 Juni, stierf te Sainte-Adresse (Havre), S'aaîs-minister Frans Schollaert, afge-vaardigde voor Leuven en Voorzit-ter der Kamer van Volksvertegen-woordigers.Het klein bestek van ons blad laat ons niet toe'aan onze jongens de deugden van M. Schollaert als privaat menschen zijn verdiensten als openbaar persoon uit een te doen. Om de groote diensten door Minister Schollaert met onver-schrokken rechtschapenheid aan ons voik en onze zaak bewezen, blijve hem de hulde onzer kristen dankbaarheid. Om de dorrrdrijvende bezorgd-heid die hij verre boven aile 'anderen, aan het geestelijk en stoffelijk welzijn van onze vluchte-lingen en oorlogsverminkten toe-droeg, weze zijn gedachtenis in eerebij al wie banneling of strijder is voor zijn land. Ois H^er loone Staatsminister Scholiaert voor al het goed dat hij dsed et wij, wezen hem iudachtig in onze gebeden. Groeninghe. In den uchtend van 11 Juli 1802 ston-den de poorters der Vlciamsche gemeenten op den Groeninghekouter in het gelid en wachtten den aanval der legerscharen va?i den koningvan Frankrijk af. 's Morgens hadden ze met het L ichaam des Heeren hun ziele verkloekt en eer de slag begon namen zij een handvol van den vadergrond en brachten hem aan hun lippen voor een liefdevohlwi kjify Toen ter tijde steeg h^^vaar voor de onafhankelijkheid van uit het Zuiden op— en het werd afgeweerd door Vlaanderen's stoere en sterke mannen. Nù overvièl het ons van uit het Oosten en driejaren lang reeds liggen wij gekampt ' ter heilige bevrijding van denzelfden Vadergrond.De Vlaamsche poorters indarhtig, der. Vaderen moed en offer waatdig, hun gave zeden en kristen geloof getrouw, zullen wij, ook sterk en stoer als zij, den harden strïjd voortstrijden tôt wij, willende wat is recht, winnen wat wij willen. Het Vlaamsche heir staat immer pal. Daar 't winnen of daar 't sterven zal Op Voorpost. Achter roij een bebloemde weide hier en daar met obusputten doorzaaid. In de verte de en , links het verminkte en rechts i in doodstrijd. — Rood als bloed trekt de Meizcn weg achter de stervende stad. — Drie jaar bijna geleden was zij hier ooggetuige vân den heldenstrijd. Nu ziet zij den invaller geketend vôôr zich liggen. Een voetstap verder kan hij niet. Hoelangnog zai het duren?.. In mijn droomen gezonken zag ik den nacht niet, die reeds d-j gansch vlakte overschaduwde. Zacht-koele wind. De muggen in gansche rijen dansten hun we-melenden dans als jokten zij met ons een-delijkleven; geen kogel floot door die ban-ge duisternis; nog min het kanonnenla-waai stoorde de 3 ust van onze vermoeide piotten. Eenige « fusées» verlichtten op dit oogenblik den secteur onzer naburen ; daar zie ik Nieupoort verschrikt om haar eigen schimme. — Neen, zij herkent niet meer haar eigen zelve va:i weleer Ge- 1 j brokkeld en geknotst is zij nu... hare kun-| stige kantengevels weggehaxaerd... Waar i is haar schat, haar heil gevaren ?... Arm s Y . nderen! 'tWordtnu tijd om in mijn verdoken «abri» een rustplaats te zoeken, op wat strooi nevens mijn collega en onzen Bijou, die ons huishouden komen vergrooten is. F, V. d. M. (Campenhout) Nota. — Gaarne hregen we nog soortgelijhe sclietsen aan : nette en sobere beschrijvingen, met de ziclstoestandcn die ze teweeg brachten. Geen nuttelooze zinneu, maar zahen. Ons blad weze een spiegel waarin de onzen na den oorlog de gemoedstoestanden onzer jongens in weergegeven vinden. O vei-Sj siseite Men mag met zekerheid zegger om ter het einde van Tanuari 17 ailes nôg onder best ging te Overijssche. Landbouwers en serristen hebben hoe-genaamd geen klagen en iedereen weet fijn zijn plan te trekken om niet zonder eten te vallen. Noo:> hebbrn de brouwers zoovee1 bier en lambik uitgevoerd. Als er centen zijn om te drinken, dan heeft men er zeker om zich eetwaren aan te schaffen. Met genoegen zullen de jongens van Overijssche dus vernemen dat ze niet moe-ten ongerust zijn. Alhoewel zekere zaken moeilijk te vinden zijn, en niettegenstaande 1 het leven zeer duur geworden is, lijdt men t toch geen gebrek. Sinds lang, rijdt de tram niet mecr.Al de gehuchten, alsook omliggende gemeenten o. a. Huldenberg en Loonbeek, worder electrisch verlicht. Bij «den drogist» heeft men electriciteit geplaatst. Naar het schijnt kon hij niet ge-noeg fleschjes «Isco» aftrekken.Te Terlae-ne, is men sinds den oorlog volop tabak aan 't kweeken : hetgeen zeer goede uit-slagen oplevert. Het opbouwea van het nieuw klooster in het goed van notaris Vandevelde is stil ge-vallen,bij gebrek aan bouwstoffen. Men zegt dat «den Bester» en 2 zonen van «den gieter» zouden vastzitten. Rond Februari weid een Duitscher van kant gemaakt: volgens de eenen in 'tbosch volgens anderen op de Nijvelsche baan. Algemeene straf : Winkels en hsrbergen gesloten te 3 u. ; iedereen binnen te 4 u. Hoe de zaak voorts afgeloopen is, kan nos: niet met zekerheid gezegd worden. Eens beweert men dat de dader aange-houden en gefusilleerd werd. Maar wie is de dader ? Anderen zeggen dat, aangezien de dader onbekend blijft. eenige burgers in hechte-nis genomen werden, o. a. Jozef Charlier en zijnzoon(uitden Molenhoek), Guillaum-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tusschen Brussel en Leuven belonging to the category Frontbladen, published in Veurne from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods