Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

972 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 August. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3x83j3b32f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

25 Jaargang N' 2 5 Gentlemen het nnmmef 2 Augustus 1914 TYBAERT DE KATER £j; UUKttL V A !M I Y UAtn I TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-ataande adres, doch kunnen ook gedaan worden <op aile postbureelen. îr Pakken en brieven moeten vrachtvry gestuurd -worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan ■-Zïjn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en monder toelating mag mets uit TYBAERT worden ■overgenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bjjdragen blyven het eigendom van Tybaert, «n geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het jaar, fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND : Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster l.— Men kan ten allen tyde inschryven AANKONDIGINGEN : 4« bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde berichten, le blâdz. per regel » 1.— EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN Smalle Fik, die de menschen in de kleeren ;steekt, -wou zijnen huisbaas embêteeren. Hij kwam zijnen karnollevogel voederen, met een matras op zijnen rug. Maar de paljas vloog bui-ten, en nu mocht zijnen halven trouwboek de matras terug naar den Hollander dragen. Nu is Fik aan 't praktiseeren omzijn heilige postuur-kens terug te krijgen, zonder tegen de vuist van Pol te loopen... Want 't schijnt dat die hard is.. Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 1381 Den Ouden Belg z'n turnhoutsche deugd van het telefoonbuizenhuis heeft toch gelijk, zulle ! Zou Mieke daar geen schuld aan hebben, Ouwe? En Mieke van 't hoekske, enz. Dagelijks versche gepelde Zuiderzeegarnalen, Ofîe-randestraat, 24. Oostenrijk zet een groote kweek open tegen Servie. Dat landeken is een lekker brokske om binnen te spelen, gelijk in den tijd Bosnie en Herzegovina : maar de andere groote dieven uit Europa zullen wel zorgen dat hun maat zich niet verslikke. Tybaert's Almanak voor 1 915. Zie aan-kondiging 4e bladzij. Met al die oorlogsgeruchten wordt de fond-senbeurs geweldig geschud... en de arme dutsen uitgeschud. . Bock, Munich, Qarsten, in vaten oi flesschon. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. 't Gaat maar traag vooruit met het plaatsen van de verlichtingspalen op 't Statieplein... Zijn ze soms van zin de inhuldiging daarvan als ker-misnummer voor 't kiezingsjaar 1915 te gebrui-ken ? Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. De jacht op den sekretariszetel gaat haren gang ! Eer ze gesloten wordt zal er nog gevoch-ten worden. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elèktriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij •Clé LE CLUYSE & C'=, Paardenmarkt, 10, Antwerpen. De Vlaamsche Leeuw zijn scheur is weg. Hij .klafert nu weer manneljjk op zijn schild. Caprulleke beweert dat Tybaert nen kleerma-ker is ; hij kan dat bewijzen, zeetem zoo ; hij heeft mij al meer dan eens een kleeken gepast, zeetem zoo... In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. 'k Heb het altijd gezegd, zei den Bots met zijnen pompoenkop, dat onze zot Bobijn het ver zal brengen. Nu wordt hij al baas van een petit café trop tard. De serveuzen mogen zich al aan-bieden.Elixir d'Anvers vôor en na het et-en, helpt de spijsvcncering. De financieele maatschappij Jucadu, acties aan twee frank, is in voile likwidatie. Al de aandee-len van de groep Undertaker-Rossi-Van Gendt zijn reeds uitbetaald. Avis aan de anderen. De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. De antwerpsche Wallonie kondigt heur feeste-lijkheden aan in 't fransch en in 't vlaamsch. Dat is heel prijsbaar. En wat dat nog is : een af-keuring van al 't gedoe der Wallonisanten, en de erkenning van onzen eisch : iD Vlaanderen Vlaamsch... Ik zeg bravo ! voor de Wallonie. ' S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. De briefwisselaars, dat zijn ze, van de luit eten boonen, en van koleere zijn ze verleden zaterdag tôt 5 uren gebleven. Een nieuw artikel a. u b. Jef Veritas, maar er dezen keer geen drij maanden op broeien, eh, en zooveel niet meer bij anderen loopen om raad ; of kunt gij het soms niet alleen ? Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. In 't glazenhuis op de markt heeft het verga-dering geweest van de Schoolbijters. Daar heeft er eenen durven preutelen !!! en ze hebben gezegd : gijlie werkt voor niet, dan zijt-de onder-kruipers, ge moet dik en vet betaald worden, weinig doen, en veel slapen. Dan moogt ge als onzen Beer komt nevens hem zitten. PalaU d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films. Hiddagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags, De minister van binnenlandsche zaken in China heeft bevolen dat de chinezen hunnen steert moeten afsnijden... Wat een geluk dat wij niet in China leven : we zouden er goed opstaan! Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Laat de nief schutters maar zuipen bij schoon Toinette, denkt grijze Peer in zijn eigen. 't Is idem zooveel per vat en flesch voor 't giletzak-sken. Maar wat dei kt de herder van zoo nen verdediger van zijnen tempel ? Garnalen zijn goed... maar gepelde garnalen van Briickmann zijn de beste. De fokken smelten gelijk sneeuw voor de zon. Daar zijn er nog 2464... op het papier.,, en in hunnen raad zit de vuil potagie weer op den schoot van den man met de galgentronie. We chaane fooruit ! 1527 fokken verdwenen op drij weken !... Wat macht ! Wat kracht ! Verhulzingen naar vreenade landen. E. Van Reeth. A propos van ezels : van de 2464 fokken op papier hebben er 1460 gestemd... De 1004 andere strijken hun steertje aan Lowie Van Ver-keblaas... En gelijk hebben !!! Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Tybaert heeft il signor Dominico gezien. Hij was molto kwaad, wegens zekere stukskens pe-trolio van 't spaarkasko, die naar den kelderio zijn gegaan. En 't Prosputteke kreeg naar zijn coglioni, perché non puo ben capire le spiega-zione del signor Dominico. Wedden dat dees goed titaljeunsch is ? Hedde 'r vijf te veel î A propos van de Bobijn, hij heeft zijn goeds-huis gesloten. Nu moet lange Sander toch naar Bogers-Torfs... Of zoo hij liever lokvogel wordt in den bar van de nieuwe straat, hij mag ! — Aile Vlaamschgezinde dag- cd weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei aa Eigenaar : Gust Janssens-Janssec. Drukfout In een theatergazet stond overlest te lezen : — Figaro's bruiloft zal deze week niet gespeeld worden, daar Figaro onbasselijk is...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen belonging to the category Satirische pers, published in Antwerpen from 1890 to 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods