Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1158 0
12 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 December. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Seen on 06 December 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/057cr5pw21/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

24 Taarsrane —- N' çi 5 Gentsemen hst nommer 12 Juli 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschryvingen worden gezonden aan boven-tstaande adres, doch kunnen ook gedaan worden /op aile postbureelen. Pakken en brieven moefcen vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zyn voorbehouden, en monder toelating mag niets uit TYBAERT worden overgenomeu. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven hefc eigendom van Tybaert, -en geen handschriften worden teruggeven. "Veranderinff van adres binnen het iaar. fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrjjk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar i.— Braziliê ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster l.— Men kan ten allen tijde inschrijven AANKONDIGINGEN : 4« bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde berichten, 1= bladz. per regel » 1.— EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. bericht (voor de gewone menschen) De ondergetet kende, door de gratie van :zijnen Heer fin den aamenloop van vele an-dere omstandighedev, sekretaris van Tybaert, laat voeten aan voie het weten willen, dat Z. E. Polleke Segers, gezien het vele werh dat de inni- g van kwij tbrieveti mee-brengt, hem verzocht heeft tijdig te zorgen voor de neerlegging derzelve in de bureelen van den post. Aan dit verzoek is voldaan : dies zal een bode van dit merkwaardig be-.stuur,voorzien van een geïllustreerd papier, zich aanbieden, om de noodige moneten te verzamelen, welke dienende zijn om den .steert van Tybaert in goede conditio te hou-den. Ieder is verzocht zich op deze gebeurte-nis voor te bereiden. (voor Tybaert's getrouwen) Ze komen met de kwittanties voor 't abonnement, ziille ! Yzers ! Legi ze gereecl ! Kribbeleer. GEMENGDE BERICHTEN TappektD heeft vernomen dat de Gilde dood is. Waar zal de geleerde man nu zijn weten-schap over den toestand van 't steentje knippen? De fokkebazen vertellen nog altijd dat het slecht gaat in 't steentje. Maar de oorzaak van het kwaad, hun eigen stomme pretentie, daar spreken ze niet van. Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138 Wat was er verleden Vrijdag in de Volk-straat ? Lange Phil, Lauwer-en-Ys, wilde den tram tegenhouden en nam spoedig den naam van den wattman op. Och arme Louiske, maar toch goed, eh ! Gezien door 'n Jood en 'n Beer. Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. 'k Heb ekik met mijn eigen katersoogen gezien dat de madam van 't Prosputteken het Bor-reventje leelijk beziet. Ik geloof dat zij geloolt, dat hij nenfilosoof is... De Tieger is kwaad op Vriendelijken Mil om-dat deze luistert naar het bl zen van de gewijde muziek, en heur piepertens zet voor zijn mannen met kleppen. En hij zal in geen tien jaar nog kwikken, zeetem zoo. De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Jan oud en grijs z'n borstelriddershart is toch nos: jong. Dat heett hij bewezen 's avonds, zoo in 't park, ge weet. 't Vlag zal waaien op den toren, met de Spo* renfeesten. We zijn al zoo wijd gekomen dat dit als een gunst wordt aanzien. Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. Den Arabierenkop uit het zuiderspuitenhuis zegt dat hij niet weet hoe het komt, van zoo-haast den kleinen uit de wieg van zijnen baas hem gezien heeft, begint hij te schreeuwen. Zou hij soms een schrik pakken van mijn lieflijk mondje en mijn fijn tandjes ? zeetem zoo. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elêktriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij Cl® LE CLUYSE & Ci®, Paardenmarkt, 10, Antwerpen. Gezien, nen slijper die aan 't kaartjes knippen was aan den Pothoek ; die zal non tram op z'n eigen gaan leggen, zeker ? Awel, nen tram van de slachterij naar Hoogstraten dat zou nog niet slecht zijn, eh, oikke Pol ! Inde Gelagzaal vari de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Och arme, Louis de spuiter uit 't Kiekendeurp heeft nu ondervonden dat dit waterhondje zijn steertje te lang was en evenals zijn lieve Trees niet waard was om er mee t' exposeeren. En-fing, 't blijft een gesukkel. Balsam is fijn van smaak en goed voor de maag. Als Nand de rekeningen naziet van de muzie-kanten, die voor school 7 gejubileerd hebben, krabt hij altijd in zijnen baard. 't Is nog al veel voor een kinderkantaat ? Wat zou een groote menschenkantaat dan wel kosten î Palais d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwstê films. Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags, Ze zijn nog altijd niet te akkoord, wie den oostenrijkschen troonopvolger heeft dood ge-daan : de Jezwieten, de Framassons, de Patriot-ten, de Sjossjelisten, de Harnachisten, de Ser-ben, de Russen, de Croaten, of de Oostenrijkers zelf : daar is een rijken keus van moordenaars. Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. De rattekens deeien de koekskens ; en de fok-ken en de déserteurs knauwen de boonen : zoo heeft ieder wat hem toekomt. In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat.xj, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. De jacht is volôp in gang : wie zal er sécréta-ris zijn ? 't Kan me niks schelen, als 't maar geen franskiljon, brillant élève des jésuites is. Verloren. Lijnstok en vischmand gekocht bij Léonard Adriaenssens, visscherij-artikelen, Markgrave-straat, 1 (nabij Kipdorp), Antwerpen. Aile dagen vers de vase, vleesehmaaien, enz. te bekonnen. Beziet mijne prijzen en kwaliteit tegen die der eoncurrentie. De schoolcomiteiters doen een beroep op van Peperborg om de dieren met zachtheid te laten behandelen als ze den 21n met de schoolrevue op de Meir over de koord hangen. Die beestjes vragen stoelen !! S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. 't Prinsken houdt veel van den beiaard. Op de Melkmarkt hoort-de dat muziek het beste, zeetem zoo. Hij zal daar eens gaan luisteren met Tante Roos. Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. De stad wordt eens zoo groot. Uit de ledige stadskas heeft Coolsken nen heelen zak millioe-nen opgedolven, om die vergrooting te betalen. Wat worden wij rijk ! En wat zullen wij bêlas-tingen mogen betalen ! Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. De Nagelbandjes hebben Zondag op 't Kerk-bof nen Elzenkoning met zijn haar gesleurd. Daar was nen trombone bij die variaties maakte. Was er dat ook eenen van 't Syndikaat ? — Aile Vlaamschgezinde dag- en weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei 2% Eigenaar ; Gust J anssens-Janssen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen belonging to the category Satirische pers, published in Antwerpen from 1890 to 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods