Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1045 0
27 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 September. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Seen on 04 December 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2z12n50k4m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

25 Jaargang — N" 10 5 Ccntiemcn het nurarstr 27 beptember igi4 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden •op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachtvrij gestuurd ■worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en ■zonder toelating mag aiets uit TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, en geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het jaar, fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankryk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië , . . id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster t.— Men kan ten allen tijde inschrijven AANKONDIGINGEN : 4® bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde berichten, i« bladz. per regel » 1.— EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. JBERICHT. — Tybaert's Almanak voor 1915 is ver-mschenen, en over al verkrijg-'Èbaar, aan 10 centiemen. ■= Wij raden on\e levers aan j(ich dit boekje aan te schaffen. Het wordt spoedig uitverkocht en %al niet meer herdrukt worden. <B E RIC H T. — Er is verleden week gemeld dat Tybaert de Kater voor 14 dagen door de censunr was geschorst. Dit was verkeerd. Daar wij te laat verwittigd werden, dat al de weekbladen eveneens aan de censuur moesten onderworpen worden, zagen wij ons verplicht eerst Vrijdag morgend te verschij-nen, m plaats van Donderdag avond. In het vervolg zal Tybaert gelijk gewoonte vtr-schijnen, en nu tn dan door spotplaten opgeluisterd worden. Verschillige nummers dezer maand zijn uitgeput. Ik kan aan menigvuldige aanvragen niet meer vol-doen, tôt mijn groot spijt. GEMENGDE BERICHTEN De doodwroeters zijn bang dat ze volgende maand hun pree niet meer zullen krijgen... Als de stadhuisbazen alleen deze willen betalen die nuttigen arbeid verrichten, houden ze nog geld over... En als ze de kaasratten beboeten, die er aiittrekken naar beliefte terwijl ze op post moesten zijn, worden ze rijk... Koopt Blumer's zeer fïjne Lledjes-chocolade. Zotte Gielen heeft gedacht dat de Belgen pape-gaaien zijn, die heel gauw Hoch der Kaiser ! zouden leeren zeggen... Maar die verduivelde kerels willen niet anders doen dan roepen : Leve hetfvaderland ! Leve de vrijheid ! Verhulzlngen naar vreemde landen. E. Van Reetti. De Kaiser zal nooit te Antwerpen komen. Hij heeft zich laten wijs maken dat wij hier een Salle des fêtes hebben... en in zijn moffenlransch klinkt dat gelijk sale défaite... en die heeft hij overal genoeg, zeetem zoo, sagt er... Voor de sleutels en verdere inlichtingen van die twee duitsche koten te Miekestruut, gelieve zich te adresseerenbij den président of bij zijnen zwakken waker. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbêwerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. 't Wordt erg in Duitschland met de bloemen.. Er zullen er geene meer blijven om Gielen te kronen als hij terug in Berlijn komt : ze hebben ze allemaal noodig om grafkronen te maken. Een goed glas Antwerpsch garsten bij Gérard, Offe-randestraat, 24. Karel Kantaat is gardecivik : hij heeft zijn haar laten snijden. Is nu Karel Dan kaal ? De Foto's van het huis Verbeeck & C", 7, Groenplaats worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. 'k Heb nog altijd geen nieuws gekregen uit Engeland, waar Oud Susken naar toe gegaan is. Hi) zal zeker bang zijn dat er bommen op zijn brieven zullen vallen... En de schrik, ge weet... Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elektriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij Cl® LE CLUYSE & C«, Paardenmarkt, 10, Antwerpen. Die gierige herbergier, met zijn valsch la-keiengezicht, heeft dees week ook weer niks ge-geven... Altijd maar praktisch... Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Eillard. Diamantbewerker zijn, eigen huizen hebben, en de werkeloozen uitkeering gaan opstrijken, dat is gemeen... en ik ken fokken die dat doen... In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat, 13, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. Het is absoluut niet waar dat Mol de Pont Op Sinjoorlse heeft gered uit Mechelen. Op Sinjoor-ke iigt nog altijd in zijn kist. Verscheidene vlaamsche zangers, artisten van de vlaamsche opéra, staan onder de wapens, als soldaat of als vrijwilliger. Andere, die niet tôt de opéra behooren, zijn naar Engeland... gaan zingen. Een bravo voor de eersten, a. u b. en een fluitje voor de anderen. Bock, Munich, Garsten, in vaten oi flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Waar zit de Speel ? In zijnen kelder of op zijnen zolder î Ik zie hem met geen oogen meer. Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. Onzen Beer loopt op zijn zokken rond, en snapt zoo veel goudvinken die op niks trekken, en die zet hij dan rats in den donkere. Ik vind dat onzen Beer goed werk doet. Voortgaan, zeg ik ! Palala d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films, Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Als gij nog soep aan dat volk durft geven, dan zal ik u er achter zetten, zegde de occasiekapi-tein, en hij ging zijn prés trekken. Moet hij die soep meenemen voor thuis ? Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Elixir d'Anvers vôor en na het eten, helpt de spijsverteering. GUILIELMUS DOLOROSUS «Mijn harte bloedt !» zegt Duitschlands vorst. «Ik moorde België uit !... Het dorst Te wederstreven aan mijn wil !...» Gods hand verschijnt aan 's hemels trans, Zij houdt de zilveren balans Die 't menschdom weegt, gerecht en stil. En d'eene schale tôt den rand Gevuld wordt, door des Heeren hand, Met 's Keizers bloed !... Doch in de tweede legt de Heer, Met zorgen groot, éen traantje neer, Ontvallen aan een moederoog, Gestort op 't lijk eens zoons, gedood Door 's vijands moordend dumdumlood... En d* eerste schaal slaat fluks omhoog !... |î— Aile Vlaamschgezinde dag- en 2^B*weekbladen liggen ter tafel in het QSV VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei 22 vÇ, Eigenaa/ : Gust Janssens-Jansaen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen belonging to the category Satirische pers, published in Antwerpen from 1890 to 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods