Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1476 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 March. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5t3fx75h95/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

24 Jaargang — N' 33 5 Centiemen het numme 8 Maart 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachtvrij gestuurd ,-worden. Al wat voor TYBAERT bestemd i-s, moet aan zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en -sonder toelaling mag niets uit TYBAERT worden •overgenom«i. TYBAERT zal over elk nieuw boek spueken •waarvan bem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het «igeadom Tan Tybaer.t, en geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het .jaar, fr. 0.Î5 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIÈ : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschlund . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankryk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Braziliê ... id. Reis 2000 Argentin» ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tyde inschrjjven AANKONDIGINGEN ! \ 4« bladz. groot* aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengd* berichten, 1* bladz. per regel » 1.— EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen, GEMENGDE BERICHTEN Ze zeggen dat Chel Pitrol dreigementen heeft uitgesproken tegen nen kwajen avokaat penne-varken... Awel, awel, als daar iets van komt zal Chel Pitrol onder liggen. Let daar eens op ! Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. In een stadhuisgazet staat te lezen dat er zoo 'n fenomenale stommerikken in stadsdienst zijn. En waar zijn, zulle ! Maar met protektie geraakt nen ezel overal binnen. In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. De groote deken van de stadhuisnatie heeft als toezichter zijner werkzaatnheden nen ouwen lijkbidder aangesteld. Dat's een geniaal gedacht, dan is hij ten minste zeker |dat hij de aan-staande kiezing hij er diep, goed, en voor altij d zal onder gestopt worden. Koopt Blumer's zeer fïjne Liedjes-chocolade. De kerk van 't Kiel krijgt nen beiaard. Worden de levenden nog niet genoeg geslagen, dat ze over de dooden nog moeten rammelen ?... Bock, Munich, Qarsten, m vaten ol flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. De schouw smoort blj Sus Van Zwui : hij zeu geeren de prachtige prijzen winnen op het bal van den Blosmenkring, Zaterdag 7 Maart, in den Thalia... maar zijn vrouw is er achter ge-komen, en dis gaat hem nu concurrentie aan-doen. Ze doet mee naar 't schoonste damenkos-tuum... Om half twaalf zal ze er zijn,... en ze zal uitpakken heeft ze gezegd. Emiel Beukelaers, Café Carnot, 8g, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Gelezen in het Rozenblad, maandblad voor kunst en [letteren : En nu van de geboorte der Maatschappij. Zij heeft maar vier woningen ge-had : ten eerste St-Jansstraat, daarna Begijnen-straat, met den lokaalhoudcr mede verhuisd, dan Kasteelstraat en dan Verbondstraat waar ze heden nog is. Welk kinderbed ! en nogal met den lokaalhouder ! 't Kan niet anders of lange maar vinnige Jef zal daar peter over zijn. Profi-ciat [ Tappeker. wil nu de artisten, die hij niet meer ziet staan, wegens den slechten staat van zijne-j-oogen, doen verzuipen. Als hij dat eens voor-deed, zeg ?... Verhuizingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. A propos van Tappeken : hij zegt dat hij een kieken is dat eieren legt... Ja, eh ? En 't kakelen doet hij er voor niet bij. De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats, worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. De nief van 't Kiel geven tegenwoordig bal met orgel. Mogen dan hun muzikanten niks meer verdienen of is er geen zaad in 't bakske meer ? Die duizend zijn toch nog niet op, eh, of anders zal de Slijkneus immers wel bijleggen ! Die heeft er toch genoeg. TER HERINNERING nC PUYKI van p- Benoit. VRIJDAG Ut. lui I 11 6 Maart, te 8 1/2 ure 's avonds, in de feestzaal van den DIERENTUIN, door de Zangvereeniging ARTI VOCALI. Inkom : 1 fr. en 75 centiemen. Jan Plak komt boven water : hij blaast in Volkstrombon verontweerdigde toonen, omdat zijn opvolgers en discipelen dezelfde stomme streken uitzetten als hij, in zij nen tijd... en nog stommer, zeetem zoo... Ik vind dat niet slim van Jan Plak. Nergena beter garsten dan in de Cour de Lonantt Carnotstraat, 113, Antwerpên. De Meulebeeksche Beer is nog altijd bedroefd over het verlies van haren doktoor, en haren graanjood heeft ze gecoiffeerd à l'escargot. Niet lachen, Fanny ! Palaia d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Staf met zijn ooren gaat in zi]nen poepeleeren thiater Kean spelen.Hij zal nog heelemaal Keans worden, ge zult dat zien. SOVEREIGN ,:ua?r?. Onzen Beer stelt belang in football. Dat hij maar oppast : daar kan men 00k de pooten mee breken. Jommeke van 't Bieke wou met Jeanneke van 't hoekske op tralaliere gaan... en hij trok er par abuus met den Waterkop van onder... Als 't nog eens gebeurt, zal Mie Ballon de kosten niet meer betalen. Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Haridellen is in den Haag gaan vertellen dat al de nieuwlichters in de Vlaamsche litteratuur het niet verder brachtea dan tôt... beloften. Zeg eens, krijgen de stadsbedienden zoo maar congé, om zulke leelijke dingen te gaan zeggen van hun kameraden ??? Balsam is fijn van smaak en goed voor de maag. De kraanmannen zijn niet goed gezind. Die twee dooven kunnen nogal zabberen ; 3 maal 6 baarden, of zouden wij voor de Warm Vrienden moeten boeten ? Neen, hoor ! handen thuis, Jef de muizekant, g' hebt er 't recht niet toe. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. 't Stadhuis verhuist. Die van 't 4e bureel gaan met hun ouw vodden naar de kan ten van de Vrijdagsche Markt. Enfeng, ze zijn dicht bij hun eindbestemming. Herbergiars. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elektriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij C'e LE ÇLUYSE & Ci®, Paardenmarkt, 10, Antwerpên. De Spirink van O.-L.V. toren is naar nen nieuwen toren aan 't zoeken, aile weken op de Graan- en Vrijdagmarkt. Van den ouwen sprin-gen er toch geen meer af, als ik weg ben, zeetem zoo. — Aile Vlaamschgezinde dag- en weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei aa Eigenaar : Gust Jansseas-Jansser Uit het Moord.enaarsd.orp De Siroop heeft met Carnaval nen aap gevangen, hij dacht dat het een kalfke was, maar Lies wisthet b°,ter. Koopt Blumer's zeer fijne Lledje«-chocolade.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen belonging to the category Satirische pers, published in Antwerpen from 1890 to 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods