Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

632633 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 23 August. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qr4nk37d42/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

25 Jaargang N' 5 5 Centiemen h2t nu m mer 23 Augustus Ï914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en brieven moeben vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en zonder toelating mag niets uit TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem ëen afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, en geen handschriften worden teruggeven. Yerandering van adres binnen bet jaar, fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschruven AANKONDIGINGEN : 4e bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde berichten, Ie bladz. per regel » i. EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN Tôt hicrtoe wist ik niet, wat de wilde mannen op het wapen van Pruissen beteekenden : sedert den oorlog in België woedt, weet ik het. De rijke menschen zetten tegenwoordig ailes op de bank : zouden ze dan toch gelooven dat binnen kort ailes van de tafel z&\ worden ge-veegd ? Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. De Duitschers graven schansen aan de kanten van Luik. Ze doen dat met groote schuppen. Maar wat helpt het, veel schuppen te hebben, als Belgen harten troefzijn ? Ze hebben de Métropole voor twee dagen den bek gesnoerd, omdat ze valsche berichten heeft meegedeeld... Waarom doet ze niet gelijk de Nief Slaapmuts ? Die zet de valsche berichten op de eerste bladzij, en op de tweede logenstraft ze die, — aile twee in even groote letters. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elêktriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij t> LE CLUYSE & C«, Paardenmarkt, io, Antwerpen. Tappeken heeft toch groote ooren, zulle, en goei ! Hij heeft het kanon te Namen hooren bulderen,... voor dat daar een kanonschot is ge-lost 1... Wat ooren, wat ooren ! 't Is tegenwoordig een sport, mee te doen aan Rood Kruis en zoo meer... Als 't er zal op aan komen pipottekens uit te dragen, en broekskens met h'm uit te wasschen van echte gekwetsten, zal de liefhebberij er wel uitgaan... Intusschen maken de katoenen helden toch nog al veel blaaskens, zulle ! Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. Ze zeggen, dat de von Barystraat gaat her-doopt worden, in «Goed-in-God-en-geeren-vlaai-en-straat». Ik vind den naam goed, maar wat lang... In de ekspositie van San Francisco zal te naaste jaar, na den oorlog, den nagel te zien zijn, die de Duitschers niet meer hebben om liun ... te krabben. Balsam is fijn van smaak en goed voor da maag. Nu heeft de groote Turk nen kleinen pied de cochon gespeeld aan Rusland : hij beeft, op af-korting, duitsche oorlogsbooten gekocht, om de Zwarte Zee te kunnen afsluiten. Awel, awel,... hij zal niet wit zien, binnen kort, let daar eens op. Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Defokken zonder werk worden weer naar de openbare liefdadigheid verwezen ; zeg eens : wanneer zal de fameuse strijdkas dan eens dienst doen î Of dient die alleen om vijf luiwamtnesen à ioo franks in de week te onderhouden ? Er wordt verteld dat het revolutie is te Ber-lijn, en dat de sabelsleepers smalle keuteltjes beginnen te leggen. Maar ze vertellen zooveel !.. Palais d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste film?, Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondugs, Daar is nen geelgieter die uitstrooit dat er dees jaar in 't geheel niet gespeeld zal worden op de vlomse kommood. Daar weet die geelgieter niks van. Als ailes uit de voeten is, komt er een an-dere tijd, — en dan zullen de geelgieters bijlan-ge niet meer zooveel van hunnen neus maken. De groote gazetten mogen maar eens per dag meer uitkomen, met gecensureerd oorlogs-nieuws. Voor de rest mogen ze liegen gelijk ge-woonte.In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbegplen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. Verleden Vrijdag stond nen vent aan de statie te kelen : «Leest de leste octaafvan 't Handels-blad !> 'k Heb den vent nen penning gegund. Onze Gust weet niet wat «een half vijf en twintig appelen» is. Awel, dat is antwerpsch, en dat wil zeggen 12 appelen en een kleintje als toemaat. Een goed glas Antwerpsch garsten bij Gérard, Offe-randestraat, 24. Ze nemen de garde-vol-schrik al voor vuil-meiden, want onder de leiding van den aardigen Beer ofte kapitein moeten ze bedden kloppen en beestjes vangen. Duitsch van Tappeken : «Heil Kaiser... Tieb!» Zou het toch waar zijn, dat Tappeken geen T uit een D kent ? Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. Die adjunkt op den Dam, die bij 't herberg-sluiten z'n armen zoo zwiert, zou beter doen sommige lompe observaties weg te laten, als aile menschen hem op staanden voet gehoorzamen. Met wat takt is altijd 't meest te winnen. 'k Ge-loof, moest er ne Pruis zijnen neus laten zien, g' hem zoudt zien loopen ! Dat hebt ge altijd van die ambrasmakers. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. Miko is gemobiliseerd, tegen de vlooien van 't Zeemanshuis. Daar zitten er wel honderd duzeld millioen. Maar hij vangt ze ! De Foto's van het huis Verbeeck & O, 7, Groenplaats. worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Van Hoebelen zegt dat hij meer werk heeft met het huis van zijnen vriend in sterke Jan zijn straat dan met heel de stad. Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. Franken Lowie komt terug uit Congo : ende hij eet boonen van Congo tôt hier. Denk eens aan : het Staatsministerschap is voor zijnen neus weggegeven... Alas, poor Lowie ! Emiel Beukelaers, Café Carnot, 8g, Carnotstraat. Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. De gemeentevaderen houden tegenwoordig raad na 10 uren 's avonds, in de cafés waâr heel de wereld vol kunst is. De vergadering wordt geopsnd door den muziekalen Stan of Antwerpen boven. Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. Ze hebben het klein Gèneke of de Zandmajoor buitengesmeten in de compagnie van de garde-vol-schrik, en nu zoekt hij al acht dagen naar den baas om ailes goed te maken. — Aile Vlaamschgezinde dag- en 2J»*weekbladen liggen ter tafel in het OgVVLAAMSCH HUIS, De Keyserlei 23 XT\* Eigenaar : Gust Janssens-Jansseu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen belonging to the category Satirische pers, published in Antwerpen from 1890 to 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods