Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1235 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 March. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/251fj2bx2z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

24 Jaargang — N' 34 5 Gentlemen h et nummcr 15 Maart 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 AN TWBHPEN De inschryvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunneri 00k gedaan worden cp aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachlvry gestuurd worden. Al wat voor TYBARRT beskomd is, moefc aan jzijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbekouden, en sonder toelating mag nieis uit TYBAERT worden •overgenomen. TYBAERT zal over elk wieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven heteigendom van Tybaert, en geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het jaar, fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND : Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4. Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentin» ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschrijven AANKONDIGINGEN : 4* bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde berichten, i<> bladz. per regel » 1.— EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN * Ovsesteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN B E RIC H T. — Nogmaals verzoek ik dringend om toezending van ailes wat voor het blad bestemd î's, vôor Woensdag morgend. Ieder ondertee-kene wat hij inzend, met naam en adres ; wat niet niet aan die voorwaarden voldoet, wordt niet ge-plaatst. Evenzoo verzoek ik verschoond te blijven van aile mogeltjke mededeelinge-n van zuiver per-soonlijken aard. Die gaan, altijd en zonder genade, de scheurmand m. De Titaljeunders hebben een nief ministerie ; het ou de waren ze beu ; dat gooide te veel geld uit naar de kolonies... Zouden wij daar geen les moeten aan nemen ? Verhuizingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. In den Seefhoek draaien ze 's maandags tôt dat z'er bijvallen, en dat gebeurt nogal in den Keizer zijnen hof. Zulke spelen moesten ze effen-af verbieden, want de dieren behandelen ze toch met Zàchtheid, en dat zijn toch ook maar ezels, .eh î Elixir d'Anvers vôor en na het eten, helpt de spijsvcrteering. Gaat het nog lang duren dat Jerommeke van 't Kiel kostvolk gaat houden in een huis van de stad ? De Foto's van het huis Verbeeck & C°, y, Groenplaats, worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Z ou onzen Beer eens niet naar Parsifal komen zien, in 't vloms ? Ik heb te Brussel hooren zeg-gen dat hij zoo nen franskiljon wordt. Wij be-talen hem toch ook, eh î Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. Charel Nonkel gaat zoo nog al eens zijner gang aan de dok ! Terwijl den baas uit 't LoodS' wezen gelijk Christus tusschen de twee moorde-neers hing, deed hij heel plechtig en officiee^ zijnen dienst, met de votelschot den toog af te schrobben ; de dievenvangers van de dok te be-dienen en dan smakelijk meezuipen met zijr klaksken in zijn pootekens. Santé, Nonkel Charel ! In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3: bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen, Goede burgerkeuken ; dîners van af fr. 1.50. Zou Jan de Kulder ons niet kunnen zeggen of de Kei zijn vel niet in Nice heett gelaten ? En wie zal hij dees jaar na?r Lourdes zenden ? Zou dat Rozeken zijn ? Emiel Beukelaers, Café Carnot, 8g, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. O la-la, in 't park van den Nachtegaal,was het airke van het nonnekensmuziek dat in St-Eligius rçklaarn m^akte voor en meeting in.den lust van 't volk, tegen de r.onnekensplagers. Als ge wilt gelukkig zijn, kwam er ook al door, en per slot van rekening, regende de preek uit. Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. De Vlaamsche Hoogeschool zit ons goeverne-ment nog altijd dwars voor de maag ; minister Poullet is er ook tegen, hetgeen bewijst dat hij toch maar een kieken is. Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de bocrinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Jommeke Bobijn heeft van een schippsr, dien hij 't vel wou stroopen, van de vuist gekregen. Hij heeft er acht dagen van in zijn bed gestoken. Och arme, suppleantje 1 Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. A propos van de Kielsche Bobijn, een gouden raad aan dien stoeffcr : houd in 't vervolg uwec chronometer maar in den zak, anders kan ieder-een de schreefkens van den Berg tellen. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car' borundumsteenen voor schijven te schuren. Die nieuwe vorst van Albanie, met zijn lee-lijk gezicht, draagt den titel van mpret. Dat za. hem leeren : zoo wil mijn kat nog met heeten. Nergens beter g«rsten dan in de. Cour de Lonarti Carnotstraat, 113, Antwerpen. De groote gazetten zeggen dat het in Congé gaat spoken : de zwarte broers vinden dat zt geen belasting moeten betalen om hun eigen t< laten bestelen. Ik vind dat nog zoo stom niet. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan eei piano-elêktriek, merk Philipps, het zijn de beste, bi Cie LE CLUYSE & O, Paardenraarkt, 10, Antwerpen Tappeken heeft het noodig gevonden een heel lang artikel te schrijven in onze mijn van loi, om te doen weten aan de menschen dat hij de stuk-ken van Hauptmann heelemaal verkeerd ver-staat. We wisten dat ook zonder dat !" Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-ehocolade. 't Is Zondag weer foor bij de Lentebazen. Chel Pitrol zal weer de eer hebben, en den brouwer kan ze boven haien, en den bruinen zijn oogen zal ze uitdeelen. Palale d'Eté Cinéma, Carnotstraat. Denieuwstefilms, Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Een gentsche vulgarisateur heeft haast eene beroerte gekregen, omdat hem uit Montréal Canada, van wege een belgische koophandels-kamer, een vlaamschen brief toekwam... En hij heeft in 't fransch laten weten, dat hij te stom was om vlaamsch te spreken in zijn eigen stad. SOVEREIGN ,.prK Jan Plak en Lowie Van Verckeblaes zitten nog altijd in malkanders haar : en de menschen lachen ! — Aile Vlaamschgezinde dag- en "2j»*weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei 33 Eigenaar : Gust Janssens-Jansaer TJit het Moordenaarsdorp Daar zijn er twee van de Brusselsche foor gekomen. met een madolleke op hunnen frak ! ze dienen hier voor Sehepenen ; de eene heeft al 35 jaar scheeve en kromme straten laten maken en dat berueht gebleven gemak van het 't gemeentehuis ; de andere heeft tusschendoor in de Salons van Oostende den pompier gaan uith»ngen. A propos, onze nieuwe beiaard geeft het maar niet op, tusschen regen en wind was hij z'n eigen aan t' afram-melen, zondag 's middags, die van de stad ging met onze schijven weeral wandelen en tering en nering leefden in zijn pays. Dien beiaardtruut mogen z'al uitblazen, zulle 1 't was beter dat ze met halfvasten ook wat deden gelijk in de stad ; blijven onze reuskens deze keer thuis, of worden zij weer uitgeleend ? De mannen van aanhoudenden regen zullen toegeven, en iedereen zal mogen mee pompen ; allé santé 1 Aan de St-Janskerk is er eenen aan probeeren ge» weest ; ze zullen dien in d'oog houden, zeggen ze.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen belonging to the category Satirische pers, published in Antwerpen from 1890 to 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods