Vader Cats: Vlaamschgezind strijdblad

167 0
25 July 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 July. Vader Cats: Vlaamschgezind strijdblad. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qv3bz6305g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Eerste jaar. *Nr 2 5 ceritiemen Zaterdag, 25 Juli 1914 VADER CATS VLAAMSCHGEZIND STRIJDBLAD VAN BRUGGE 7ERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG AL WIE « VADER CATS » SAL LESEN SAL GEWIS TEVREDEN WESEN. INSCHRIciVINGSPRIJS : FR. 2 S JHHRS VRACHTVRIJ OPSTEL EN BEHEER : VLÂEMSCH HUYS, Sehouwburgplaals, 33 SPREEKDRAAD Nr 140 A ANKONDIGINGEN aan 5 en aari 10 fr. voor gansch een jaar. Iedere medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne opstellen. 20 Juni-11 Juli. Drie weken afstand tusschen eene neder-laag en eene overwinning ! Drie weken slechts om een ganschen ommekeer teweeg te brengen bij het volk van Brugge ! Dat hebben zij bewerkt die dachten dat het genoeg was van op de kussens waar wij ze geplaatst hebben hunne banvloeken uit te spreken om dat volk gedwee den nek te doen buigen ! EENE NEDERLAAG ? Niet voor ons, want WIJ hebben niets verloren ! De nederlaag is voor deze die den wil van het volk, van hunne kiezers, over het hoofd gezien hebben, en het bewijs hunner nederlaag vinden we in de goedkeuring van hun gedrag door de franschgezinde bladen uit de hoofdstad en elders. Die goedkeuring is hunne veroordeeling ! EENE OVERWINNING? Ja, want de voor hen vernederende en beschamende stemming der Zeventien heeft ons bewust-zijn doen ontwaken ! Wij waren nog aîgezonderd, ieder langs zijn kant werkend, wel is waar, doch zonder die eendracht onzer nationale leus die geen maeht geven kan. Die eendracht is er geko-men : mannen van aile gezindheid, maat-schappijen van aile kleur, wij hebben trouw de handen in elkander gelegd en wij zijn op-gestaan met den vasten wil,reeht te verove-ren VOOr viaanderen,recht in Vlaanderen, recht namens Vlaanderen ! De2QJUNI heeft dat bewerkt, en de vruchten zijn er reeds van te bespeuren. Die dag heeft ons blad in het leven geroepen, en ons blad heeft er reeds velen wakker ge-schud, flauwhartigen moed gegeven, onver-verschilligen tôt medestrijders gemaakt. De 11 JULI, die ook « Vader Cats » zag verschijnen als de uiting van de gewettigde gramschap, ja, maar ook van de fierheid der vlaamsehe Bruggelingen, heeft bij het Guldensporenfeest meer mannen,meergeest-drift geroepen. Die mannen eischten op deftige wijze « Eentalige straatnamen ! » in een stoet waarbij de overheden, niettegenstaande zij — o spot ! — hunne huizen haden durven bevlaggen, nogmaais door hunne afwezig-heid schitterden ! Die geestdrift klonk uit veler monden aan den voet onzer helden, en 's avonds, men heeft het gezien, kwam dààr nogmaais de jeugd, de toekomst van Vlaanderen, om te bekrachtigen hetgeen wij, ouderen, hen voorgezworen hadden : Zij zullen hem niet temmen Den fieren vlaamschen Leeuw ! De jeugd is met ons ! Het opkomend ge-slacht bezit de overtuiging zijner vlaamsehe eigenwaarde.die overtuiging die bergen ver-plaatst ! Het is eene onmetelijke baar die aanrolt, Jangzaam maar dichtopeengepakt, eene baar die ailes zal omverwerpen wat haar vooruitdringen zou willen beletten ! Want, ja, Vlaanderen's Leeuw —strijdt nu duizend jaren Voor Vlaandren's duurbaar lot, Maar nog zijn zijne krachten In al haar jeugdgenot ! Als zij hem machtloos denken En tergen met een schop, Dan richt hij zich bedreigend En vreeselijk voor hen op ! En, neen, Zij zullen hem niet temmen Den fieren vlaamschen Leeuw ! DE HOOFDOPSTELLER. BafflESBBEiiaHISSISBttiSaiSBIBaffiiSHiaHEEÎiiSSgiaSifflS! EEN BERENGEDACHT. Toen ik, op een avond, na ik weet niet meer welke bijeenkomst in het « Vlaemsch Huys», door de Academiestraatstapte, werd mijne aandacht getrokken op het ongewoon bewegen en gerucht maken van « den oud-sten burger van Brugge », het welbekend Beertje van de Loge. Het beest stond daar te morren, en met hevige gebaren van erge misnoegdheid sloeg het zijn pooten links en rechts.Tusschen zijn oude tanden kraakten woorden van ver-wensching en toorn, en ik hoorde nu en dan « schandal1g » en « judasstreek » met vele namen van Brugsche gemeenteraads-heeren.Na aandachtig toeluisteren, vatte ik eerst dat het ging om de wraakroepende stemming van onzen gemeenteraad nopens de Vlaamsehe straatnamen. Beertje zag dat ik blijven staan was, en met verwondering naar dit ongewone verschijnsel opkeek. Het stond van gramschap te beven, en het schudde vervaarlijk het stuk zoetekoek, ofhetkussen, (wat is het?) dat het tusschen zijne klauwen houdt? — « Zeg », riep het, en 't herkende mij — » weet ge waarom die nissen voor beelden in » den gevel van dit gebouw hier ledig gebou- » den worden? Daar zijn - tel ze -, zeventien » voorbehouden plaatsen voor de zeventien » tweetalige helden van onzen gemeente-» raad : acht langs den kant der Academie-» straat, vier op de Biscayersplaats, en vier » en een kleintje op de patattenmarkt, voor » Burgemeester en Schepenen. De toekom-» stige geslachten zullen met eerbied en dank-» baarheid hunne beelden daar aanschou-» wen, en zij zullen zeggen, : Dat waren » mannen van echt Vlaamsch bloed, die zich » om de belangen der Vlaamsehe bevolking » onzer Vlaamsehe stad bekommerden ! » Onder de beelden zullen hunne namen » prijken,in gouden letters, en, .(we zijn in » een tweetalig land, niet waar ?) natuurlijk » met de fransche vertaling erbij : M. M. » Lecréâteur, Le Loup, Dumont delà toux, » Bâton, L'homme de Coo, Ruisseau du ra-» boteur, enz — « En Jean d'Ardenne ? » vroeg ik schuchter. — « Ach ja », zei Beertje, en het dacht een oogenblikje na, « Jean d'Ardenne » mogen we niet vergeten, Bachten dit ge-» bouw hier, langs het Kranereitje, bestaat » een hoekje met ijzeren afschutsel waar de » burgers in 't voorbijgaan eventjes binnen-» loopen «om den brouwer te betalen» ! Daar » plaatsen we Jean d'Ardenne, en daar, » dank zij de welwillende medewerking van » tallooze Vlamingen, zal hij kennis maken » met een plas zooals er, naar men zegt, bij » onze vergaderingen behooren ! Als Jean » d'Ardenne daar ooit uit komt, dan zal, — of » ik heet geen Beertje van de Loge meer — » M Jacqué na die Vlaamsehe besproeiing, » niet kunnen zeggen : Zij dronken een glas Zij p. . . een plas En lieten Jean zooals hij was. âtë:3£9&ii!3®!£!Gi&a;SSI&B£BSKSltaKiêiaBK9ISBiiailEB Spfeekt uoie fSoedertaal ! « Hoe is het mogelijk » roept de vlaamsch-gezinde uit wanneer hij vaststelt dat een Waal, reeds jaren lang in eene vlaamsehe stad verblij vende, geen woord Nederlandsch kent. Maar wiens schuld is het tenzij degene der vlamingen en ook van sommige vlaamsch-gezinden ? « Je ne vois pas l'importance du flamand » zegde een Waal sinds meer dan vijfentwin-tig jaren in Brugge gevestigd, die eene vlaamsehe vrouw gehuwd heeft en wiens kinderen alhier geboren zijn, en hij had gelijk. Waar hij maar komt daar wordt hij in zijne taal aangesproken. Zijn twee vrien-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vader Cats: Vlaamschgezind strijdblad belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1914 to 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods