Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

331 0
06 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 06 February. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 03 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9vj3n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

32ol Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Oebiete Beigiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven dooi de polttieke ïfdeeling bi] den Generaalgou-verneur iii Belgiè. Gedrukt in de àrukkerij van het Wet- en Verordeningsblad. Brusse), Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad B in Belgiè verkriigbaar bij bovengenoemde drukkeri) in Duitsehland en in liet onzijdige buitenland bii-de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark, En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-lending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de roornoemde dnikkeri] tegen ie aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per «d van ieder nu m mer besteld word«n. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem General gouverneur ta Belgien. Oedruckl in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Helgien diirch die genannte Druckerei, in Deutactiiand und im neutralen Ausland durch die deutsclien Postanstalten fur 2,50 M. vierteljiihrlich regelmaa-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 50 Pfennig. Die forUaufettde Zusendung des Beiblattes zura Gesetz- und Verordnungsblatt kann bel der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden vierteljahres einzuzieiienden Betràge von 4 Pfennig fttr em Blatt der einielnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêté», rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-nig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin' de Chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRCSSEL. rv° 808, 6. FEBRUAR 1917. INHA.LT: Verordnung, betr. die Festsetzung eines Ausdruschtermins fllr Oelsaaten, S. 3251, INBOUL : Verordening houdende vaststelling van een termijn voor. het dorschen van oliezaden, M, 3251. SOMMAIRE : Arrêté établissant un délai pour le battage des graines oléagineuses, p. 3252. VERORDNUNG, béireffend die Festsçtsung eines Ausdruschtermins fur Oelsaaten. Die noch nicht ausgedroschenen Oelsaaten sind bis zum 2û. Februar 1917 auszudreschen. Ausnalimen konnen durch die Oelzentrale bewilligt werden. Zuwidw'ljandlungea gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 10 000 M. und mit Gefângnis bis zu 6 Monaien oder mit einer dieser beiden Strafen geahndet. Gleiehzeitig ist auf Einziehung der nicht ausgedroschenen Waren zu erkennen. Zustiindig sind die deutschen Militàrgerichte und Militàrbehôrden. Briïssel, den 1. Februar 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, in Vertretung : Freiherr ton Hcene, C. C. ÏVa 3245. General der Infanterie. VERORDENING -houdende vaststelling van een termijn voor het dorschen van oliezaden. De nog niet gedorschen oliezaden moeten ten laatste op 25 Februari 1917 uitgedorschen zijn. Àlleen de Oliecentrale (Oelzentrale) kan uitzonderingen toestaan. Wie ik'Zt: Verordening ovrrtreedt, wordt met ten hoogste 10.000 mark boete en met ten hoogste 6 maand gevangenis of met een van deze beide straffen gestraft,. Terzelfder tijd zal de verheurdverklaring der niet uitgedorschen waren uitgesproken worden. De Duitsche krijgsrechibanken en krijgsoverheden zijn tôt oordeelvellen bevoegd. Brussel, den la Februari 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, in Vertretung : Freiherr von Huene, C. C. IV« 3243. General der Infanterie. I ' Bei den mit drei Sterncn bezeichneten Verordnungen j 0c met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront afEchéi. tst Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du publie Die ttbrigen sind durch die Gemeïndebel'ftrden in ortstlb- Aile audere Verordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administration* liclici Vcise insLcsoudcrc an die tntcressentei bekaunt oveiheid volgens <Te gebrujkelijke \>:jze vanbebendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles tint coutum» zu geben. vooral aan de bclânghebbenden medegedeeld worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods