Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

154 0
11 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 11 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q23qv3dt99/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

- 4311 • Gesetz-und Verdnungsblatt Uitgegeven door de ^Jlitieie àJdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de trukkerij van hetWet-enVeror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad 1s in België verkrijgbaar bi] bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsehe post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-lending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsb'ad kan Se voornoemde drukkerij tegen de aan tcindevan elk kwartaal te innen som van 4 pfennig per »el van ieder nummer besteld trordeu. für die okkupisrten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lais et Arrêtés pour le territoire belge occupé. i- i- i-gHerattsgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedrucl in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lowenerstrasse 40. 'n Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lîelgien durcit die genannte Druckerei, in Deutschlan n und im neutralen Ausland durcit die deutsclien POLtanstalten fUr 2,50 M. vierteljahriicli regel ma: sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung de T Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kunn bei der genannten Druckerei gegett die ai (j Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betriige von 4 Pfennig fUr etn Blatt der einzelneu Niimme beantragt werden. )l Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, \A en Belgique, à la susdite impri^ merle, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, — au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sepa-lt renient le numéro coûte SlPfea-CKl ntg. La susdite imprimerie ;a , charge également, sur demande, J'u de l'envoi régulier de l'annexa Vf" au Bulletin det> Lois et Arrêtés. ^5? contre paiement, à la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennig ler par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N° 13». 11. N0VEMBER 1915. INHALT: Befehl betr. Aulerlegùng einer Kriegskontribution an die belgische Bevôlkerung, S. 1311. — Verordnung, betr. die Verwertimg der Zwiebeln, S. 1312. — Verordnung, betr. die Ermiissigung des Eingang/solls fur Kakaomasse, S. 1315. — Bekanntmachung, betr. Stellung einer Firma unter Zwangs-verwaltung und Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 1315. INEOVD : Bevel waarbij de Belgische bevolking een krijgsbelasting wordt opgelegd, b). 1311. — Verordening betreffend het benuttigen van ajuin, bl. 1313. — Verordening betreffend vermindering van het inkomrecht op kakaogrondstof, bl. 1315. — Bekendmaking betreffend het plaatsen onder dwang-beheer van zekere ondernemingen en de benoeming van een dwangbeheerder, bl. 1315. — SOMMAIRB : Ordre concernant l'imposition à la population belge d'une contribution de guerre, p. 1312. — Arrêté concernant l'utilisation des oignons, p. 1315.— Arrêté concernant la réduction du droit d'entrée sur la pâte de cacao, p. 1315. — Arrêté concernant la mise sous séquestre de certaines entreprises et la nomination d'un séquestre, p. 1316. ]. BEFEHL. In Gemâssheit des Artikels -49 des Haager Àbkomraens, betreffend die Ordnung der Gesetze und Gebrâuche des Landkrieges, wird hierdurcli der belgischen Bevôlkerung bis auf Weiteres als Beitrag zu den Kosten der Bediirfnisse des Heeres und der Verwaltung des besetzten Gebietes eine Kriegskontribution in Hohe von monatlich 40 Millionen Franken auferlegt. Der deutschen Verwaltung bleibt das Becht vorbehalten, die Auszahlung der monatlichen Raten ganz oder teilweise in deutschem Geld zum Umrechnungskurse von achtzig Mark fiir hundert Franken einzufordern. Die Verpflichtung zur Zahlung liegt den 9 Provinzpn Belgiens ob, die fur die geschuldeten Betriige als Gesamtschuldner haften. Die Zahlung der ersten Rate hat spiitestens bis zum 10. Dezember 1915, die der folgenden jeweils spàtestens bis zum 10. eines jeden Monats an die Feldkriegskasse des Kaiserlichen Generalgouvernements in Brussel zu erfolgen. Werden zur Beschaffung von Zahlungsmitteln seitens der Provinzen Schuldurkunden ausgestelit, so bestimmt deren Form und Inhalt der Kaiserliche Generalkommissar fiir die Banken in Belgien. Brussel, den 10. November 1915. A. H. Q., den 8. November 19lo. Der Generalgouverneur in Belgien, Der Oberbefehlshaber der IV. Armee, Freiherr von Bissing, Herzog Albreciit von Wurttemberg. Generaloberst. BËVEL. In overeenstemming met artikel 49 der Haagsche Konventie betreffend de regeling der wetten en gebruiken des landoorlogs wordt hierbij de Belgische bevolking voordehand, als bijdrage tôt de onderhoudskosten van het léger en het bestuur van het bezette gebied, eene krijgsbélasting ton bedrage van 40 millioen frank maandelijks opgelegd. De Duitsehe «Verwaltung» behoudt zich het recht voor, de uitbetaling der maandelijksche stortingen geheei of gede'eltelijk in Duiiseh geld op den voet van iachtigmark voor honderd frank te innen. T.)t de Intalinj' verpîicht zija d; 9 prd/ine;ë:i van Bjlgië, -lie voor de verschuldig le bedragen als gezamenlijke sehuldenaar aarisprakclijk zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods