Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

231 0
12 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 12 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 11 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pv6b27rj17/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Verordnungsblatt filr das ETAPPENGEBÏET der IV. ARMEE Uitgegeven door de Etappen Inspectie. Het blad verschijnt volgens Jbehoefte en is ter inzage bij ieder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etappen Inspectie,Zivilverwaltung, aan 20 Pfennig per enkel nunimer. VERORDENINGSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS pour le rayon des Etapes de la 4"u Armée Herausgegeben von der Etappen lnspektion. Das Blatt erscheint nach Bedarf und liegt bei jedem Gemeindevorstand zur Ein-sicht ofïen, ist auch bei der Etappen lnspektion, Zivilverwaltung, zu 20 Pfennig flir die Einzelnu miner kauflieh zu liaben. Publié par l'Etappen Inspection.Ce bulletin parait suivant besoin, et peut être consulté chez le préposé de chaque commune, Il s'obtient également à l'Inspection de l'Etape, Zivilverwaltung, moyennant 20 Pfennig par numéro. GENT. i N° 11- 12. NOVEMBER 1915 INHALT der NO II. — 71. Verordnung iiber die Bestrafung Von Schàdigungen wegen deutschf'eundlicher Haltung, S. 95. — 72. Verordnung belreffend das Moratorium, 6. 96. —- 73. Verordnung betreffend Uberwachungs- und Meldewesen, S. 97. — 74. Bekanntmachung belreffend Viehmàrkte in Lokeren, S. 101. 75. Nachlrag zur Verordnung betreffend den Reiseverkehr (Verordnungsbl. No 5, S. 56), S. 101. 76. Nachlrag zur Verordnung betreffend Hundespèrre (Verordnung No 30 und 36), S. 104. 77. Verordnung belreffend Verbot der hinfuhr von Postwertzeichen aus dem feindlichen Auslande, S. /05. — 78. [Bekanntmachung betreffend Ausfuhrverbote, S. 105. — 79. Bekanntmachung betreffend den Einwohnerpostverkehr mit dem Kommandanturbezirk Brûgge, i. / 06. — Bekanntmachungen, S. / 07. INHOUD van N° II. — 71. Verordening over het bestraffen van benadeeliging ulegens Duitschgezinde houding, bladz. 95. — 72. Verordening betreffend uitslel van betahng (Moratorium), bladz. 96. — 73. Verordening belreffende het toezichts- en aanmeldingswezen, bladz. 97. — 74. Bekendmaking belreffende veemarkten te Lokeren, bladz. 101. — 75. Bijvoegsel lot Verordening hetreffende het reisverkeer (Verordeningsbl. N° 5, bladz. 56) bladz. 101. — 76. Bijvoegsel tôt verordening betreffend het verbod honden los te laten loopen (Verordening No 30 en 36), bladz. 104. 77. Verordening hetreffende het verbod van postzegels van het vijandelijke buitenland in le voeren, bladz. 105. 78. Bekendmaking belreffende het verbod Van uitvoer, hladz. 105. 79. Bekendmaking hetreffende het postverkeer voor de inwoners met den kommandan-tuuromtrek Brugge, hladz. 106. — Aankondigingen, bladz. 107. CONTENU du N° II. — 71. Arrêté concernant la répression des abus commrs au préjudice des personnes germanophiles, page 95. — 72. Arrêté concernant le répit (Moratorium), page 96. 73. Arrêté concernant l'organisation de la surveillance ainsi que du contrôle et recensement des personnes à surveiller, p. 97. — 74. Avis concernant les marchés de bétail à Lokeren, p. 101. 75. Ajoute à l'arrêté concernant les voyages et la circulation (B. off. des arrêtés No 5, page 56), page 101. — 76. Ajoute à l'arrêté concernant l'interdiction de laisser circuler les chiens sur la voie publique (Arrêtés No 30 et No 36 du B. officiel), page 104. -- 77. Arrêté concernant l'interdiction de l'importation des timbres-poste des pays ennemis, p. 105. — 78. .A os concernant l'interdiction de l'exportation, page 105. — 79. Avis concernant le service postal établi pour les civils du district de la commandcnture de Brugge, page 106. — Annonces, page 107. 71. VERORDNUNG Fuer das durch die 4. Armee be-setzte Gebiet von Belgien wird Fol-gendes verordnet : Wer es unternimmt, andere durch Aufstellung von Verrufshsten oder Androhung von Nachteilen oder aehnliche Mittel in ihrem Vermoegen oder ihren Erwerbsmoeglichkeiten deswegen zu schaedigen, weil sie Deutsche sind, mit Deutschen Bezie-hungen unterhalten oder eme deucsch-freundliche Haltung zeigen, wird mit Gefaengnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft. Auf Geldstrafe kann auch neben der Gefaengnisstrafe er-kannt werden. Die gleiche Strafe trifft denjeni-pen, der aus einem der bezeichneten Gruende einen anderen beleidigt oder misshandelt, oder der durch Androhung von Nachteilen oder aehnliche Mittel andere zu hindern sucht, ein~ deutschfreundliche Haltung zu zeigen.! 71. VERORDENING Voor het gebied van België, dat door het 4e leger bezet is, wordt het volgende bepaald : Al wie poogt, anderen door het opmaken van zwarte lijsten of bedrei-gen met benadeeliging of dergelijke middelen m hun goed of broedwm-ning schac'e te berokkenen, omdat zi] Duitschers zijn, met Duitschers be-trekkineen onderhouden of eene Duitschgezinde houding aannemen, werdt met ten hoogste twee jaar ge-vangenis of met ten hoogste tiendui-zend mark boete gestraft. Boete kan ook met gevangenisstraf teqehjk uit-<?esproken worden. Ondergaat dezelfde straf diegene, c'ie om eene der vermelde redenen ie-mand anders beleedigt of mishandelt, of door bedreigen met benadeeliging of dergelijke middelen anderen tracht te beletten. eene Duitschgezinde houding aan te nemen. 71. ARRÊTE Pour le territoire belge occupé par la 4"'° armée j'ordonne ce qui suit : Quiconque tente de nuire à d'autres personnes en ce qui concerne leur situation pécuniaire ou leurs ressources économiques (p. ex. leur gagne-pain), en les inscrivant sur des listes noires, en les menaçant de certains préjudices ou en recourant à d'autres moyens du même genre, parce que ces personnes sont de nationalité allemande, entretiennent des relations avec des Allemands ou font preuve de sentiments germanophiles est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus ou d'une amende pouvant a'1er jusqu'à 10.000 marcs. Les deux peines pourront être réunies. Est passible de la même peine tout qui offense ou maltraite une autre personne pour une des raisons susmentionnées ou tout aui, en menaçant de certains préjudices ou en recourant à d'autres procédés analogues, tente d'empêcher une autre personne de fair^ montre de sentiments germanophiles. Druckerei v/m Ad. Hoste, G. m. b. H. Gent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods