Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

211 0
22 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 22 January. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 25 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3t9d50hc8b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— 152 — Verordnungsblatt Uitgegeven door de. Etappen-Inspectie.Het blad verschijnt vol gens behoefte en is ter inzage bij leder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etap-pen-I nspectie, Zivilverwaï tung, aan 20 Pfennig per'enkel num-iner. fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE V LKUKDknlINCiSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS pour le rayon des Etapes de la 4,r"! Armée Herausgegeben von der Etappen-Inspektion. Das Blatt erscheint nacli Bedarf und liegt bei jedera Gemeindevorstand ziir Kin-ïsiclit offen, ist auch bei der Etappen-Inspektion, Zivilverwaltung, zu 20 Pfennig ftir die Einzelnummer knuflich zu haben. Publié par lVEta.ppen-Inspec-tion.Ce bulletin paraît suivant besoin, et peut être consulté chez le préposé de chaque commune. Il s'obtient également à l'Inspection de l'Etape, Zi-vilverwaltung, moyennant 20 Pfennig par numéro. GENT. N° 20. 22. JANUAR 1916. INHALT der No 20. — 117. Verordnung betreffend Befôrderung u. Handel mit Vieh, Fleisch u. Kartoffeln, S. 152. — 118. Verordnung betreffend dte Anzeige von Gummi, S. 154. — 119. Verordnung iiber den Versand oon Roh^nochen, S. 157. — 120. Befyannt-machung betreffend den Postverkehr zwischen Deutschland, dem Gen.-Gouv. und dem Et. Çeb.> S. 158. — Anzeigen, S. 158-159. IN HOUD van N° 20. — 117. Verordening betreffende vervoer van en handel met vee, vleesch en aardappelen, blz. 152. — 118. Verordening betreffende de aangifte van gom, blz. 154 — 119. Verordening betreffende de Verzending van ruxoe beenen, blz. 157. — 120. Befcend-mailing betreffende het postverl^eer tusschen Duitschland, het Gen. Gouv. en 't Et. Geb., blz. 158. — Aankpndigingen, blz. 158' 159. CONTENU du No 20. — 117. Arrêté concernant le transport et le commerce dt bétail, viande et pommes de terre, p. 152. — 118. Arrêté concernant l'obligation de déclarer le caoutchouc, p. 154. — 119. Arrêté concernant le transport a'os crus, p. 157. — 120. Avis concernant le service postal entre l'Allemagne, le Gouv. Gén. et le rayon d'étape, p 158. — Annonces, p. 158-159. 117. VERORDNUNG §1- Es duerfen nur mit schriftlicher Genehmigung der- zustaendigen Etappenkommandantur BEFOER-DERT oder GEWERBSMAE-SZIG GEHANDELT werden : a) RINDVIEH, b) SCHWEINE, c) SCHAFE, d) das FLEISCH der Tiere zu a-c mit Ausnahme von Mengen bis zu 10 (zehn) kg. e) KARTÔFFELN mit Ausnahme von Mengen bis zu 50 (fuenf-zig) kg. §2. Die Benutzung von OCHSEN «oder KUEHEN zum ZIEHEN AUSSERHALB der Gemarkungs-grenzen des Ortes bedarf gleichfalls der Genehmigung der Etappenkommandantur.M- Zustaendig ist die Etappenkommandantur, in deren Bezirk sich das 117. v VERORDENING Er mogen alleenlijk met schrifte-lijke toelating van de bevoegde Etap-penkommandantuur VERVOERD of BEROEPSHALVE VER-HANDELD worden : a) RUNDEREN, b) ZWIJNEN, c) SCHAPEN, d) het VLEESCH van dieren ge-noemd onder a-c met uitzondering van hoeveelheden tôt de 10 (tien )ki-1°,e) AARDAPPELEN met uitzondering van hoeveelheden tôt de 50 (vijftig) kilo. §2. Voor 't gebruiken van OSSEN of KOEIEN ' tôt het TREKKEN BUITEN de gemeentegrenzen eener plaats moet insgelijks de toelating bij de Etappenkommandantur worden aangevraagd. §3. Is bevoegd de Etappenkommandantur, in wier omtrek het vee, het 1 17. ARRÊTÉ § L Est seulement permis avec l'autorisation de la commandanture d'étape compétente le TRANSPORT et le NÉGOCE PROFESSIONNEL de ce qui suit : a) GROS BÉTAIL, b) PORCS, c) MOUTONS, d) la VIANDE des animaux énu-mérés sous a-c à l'exception des quantités jusqu'à 10 (dix) kilos, e) POMMES DE TERRE a l'exception des quantités jusqu'à 50 (cinquante) kilos. §2. Pour l'emploi de BŒUFS ou VACHES comme BÊTES DE TRAIT en DEHORS des limites de la localité, l'autorisation de la commandanture d'étape est également indispensable. §3. Est compétente la commandanture d'étape dans le district de laquelle Druckerei v/m Ad. Hoste, G. eû. b. H. Gent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods