Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

212 0
31 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 31 December. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 04 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zw18k76s9x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

- 3123 - Gesetz-undVerordnungsblatt -, fur die okkupierten Gebieîe Belgiens, eke Uitgegeven door de politielce afdeeling bij d'en Generaalgou-verneur in Belgié. Gcdrukt in de drukkepij van het Wet- eu Veror-den in gs t>Iad, s russel, Leu veiïsctie straat 50. Het Wet- en Verordeningsbîad is in Beigie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerii. in Duitschlànd en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-Kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2.ôu mark. En-kele nummers kosten 2u Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zending van het hijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen deaan 't einde van eik kwartaal te innen som \an 4 Pfennig per vel van ieder nummer besteld word en Wet- en Verordeningshlad voor de bezette streken van Bel«ië. Bulletin officiel des Lois cl Arrèiês pour le territoire belge occupe. TIerausgegeben von der Poîitischen Abteiîung bel dem Generalgouverneur in Belgien. Ocdruckt in der Druekerei des Geset/- und Verordnungsblattes zu Brttssel, I.owenerstrasçè 'tu. Das Geset/- und Verordnungsbiait kann in r.elgien dure h die genaunte Druekerei. in PcutsÇhland und mi neutralen Acte lu nd durcit die •teutsé)ïen Postanstalten (Qr2.r>0M. \ ierteljiihnieh regelmus-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2'» Pfennig. Die l'ortlaufende Zusendung des Beib'.attes /uni Geset/, und VerordntfçrgshlaU kann bei der gonaliRten I>ruekerei u'egen die am Knde jeden Vierteljàhfcs emzuziehenden Betivgevo» 4 Pfennig rur ehi Blaudei em/elnen Nummer beantragt werden. Publié pâr le départçi> î en t poli* tique près le gouVeriH'ur -neral en Belgique; imprime ,i Druxeltes dans l'imprimerie du j.ultoun des Loiret Arrêtes, rue d- I.ou-vain '10. On peut s'ahomier au r. illelin. en Belgique, «i la susdite imprimerie, en Allemagne et daii's !•;? pay^ neutres, par i'inleriiiediaiie de l'administration des posiez, au prix de 2.:>o M. pour un ahon-uement inmesiriel. \'endu séparément le numéro coiUp n) Pfennig. 1 a susdite imprimerie s* charge également, Mirdemandej de l'envoi régulier de l'aimeid au Bulletin des l.o»s ci Arrêt**, contre paiemeru, À la fin '.e chaque uimest-çe, de * Pt£rm£ par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 294. 31. DEZEMBER 1916. INSA.LT: Verfligung, betr. Anerkennung einer Viehversiclierungsgesellsehaft auf Gegenseitigkeit, S. 3123. — Bekanntmachung\ betr. Iirnennung von Bozenten an der Universitât Gent, S. 3124. — Verordnung, betr. die Verliingerung der Mandate der SchriftfUbrer der Provinzen Hennegau und Namur, S. 3123. ÎNBOXTD : Beschikking betreffende erkenning van een onderlinge veeverzekeringsmaatscliappij, bl. 3123. — Bekendmaking betreffende de benoemlng van docenten aan de Universiteit van Gent, bl. 3121. — Verordening betreffende verlenging van de mandaten van de grifflers der provincii''n Ilenegouw en N'amen, bl. 3125. SOMMAIRE. Arrêté concernant la reconnaissance légale d'une société mutualiste d'assurance contre la mortalité du bétail, p. 3123. — Avis concernant la nomination de membres du personnel enseignant de l'Université de Gand, p. 3123. — Arrêté prolongeant les mandats des greffliers des provinces de Halnaut et de Namur, p. 3126. 1. VERFUGVNG. Gemâss dem Gesetze i'iber die auf Gegenseitigkeit beruhenden Gesellschaften vom 23. Juni 1894 wird die Viehversicherungs-gesellschaft auf Gegenseitigkeit «Mutuelle St. Joseph» in Grosage (Hennegau) hierdurch gesetzlich anerkannt. Briïssel, den 16. August 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. VII 7512. Generaloberst. BESCHIKKING. Overeenkomstig de wet van 23 Juni 1894 op de maatschappijen van onderlingen bijstand, wordt de onderlinge veeverzekerings-maatschappij « Mutuelle Saint Joseph » te Grosage (Henegoinv) hierbij wettelijk erkend. Brussel, den 16n Augustus 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. VII 7512. Generaloberst. ARRÊTÉ. Conformément à la loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes, la société mutualiste d'assurance contre la mortalité du bétail, dite « Mutuelle Saint-Joseph » à Grosage (Hainaut), est reconnue légalement. Bruxelles, le 16 août 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. VII 7512. Generaloberst. Bei den mit drei Stcrnen bezeichneten Verordnungeu Démet driesterreljes gemcrk!e \erordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affiché*, fat Bekanntgabe auch durcli Mauer.mschlag beabsichtigt. ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Los autres doivent être portés à la connaissance du publie Die tlbrigen sind durch die Gemeindebehorden in ortsiib- Aile andere Verordeningeu moeten door de gemeenle- et spécialement des intéressés par' les administration! Jicher Weise insbesondere an die Interessenten bekannt overheidvolgensdegebruikelijkewijzevanbekendmalven communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont ceutuiM »u geben. vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. ds le faire. Mil II il I IMM II i i in i .m i 111il

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods