Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1018 0
08 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4q7qn6006k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor Belgig 5 centiemen, rooi Nederland 5 cent liet nummer BESTUUR EIS" RED A.OTIB t TELEFOON MO floofdopsteller-Eigeniir : JULIUB HOSTE, BRUSSEL VIJFTIENDE JAAR Donderdag: 8 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brosse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand3 m Belgit, vrachtvrij fr. 14,00 7,804,00 Nederiand, > » 20,00 10,S0S,JS0 Anderelanden » 32,00 16,008,00 Men kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijvers voor een jaar ( 14 frank), keiben recht op eene gratis boékenpremte en een ftUlustretrd weheltflsch bijvoegsel van 8 blad s. Ylaamsche Gazet van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 IVIAfL PER WEEK Nr. 8 Donderdag18 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN i* Bladzijde, per kleine reftl fco cfr.0,30 !• Bladzijde . o . . . . -•♦•-en te verzeke- DÜITSCHLAND DE VOORVALLEN TE ZABERN De twee telegrammen van den kroonprins I),' FrahWuj /vestigt flat de kroonpr.'!'.-. na de vooZabern, twee iel e grammen hieht aan generaal ven in.-r on roi aan kolonel von He utter zooals eerst was gemeld. Het eerste telegramafgezonden vóór de • gebeurtenissen in Zalwvan -?8? Novemluidde:«Steeds flinè. er op los y (immer testedrauf !) get. FrUdrich .WilhelmKroonprinsliet tweed-ei was van 29 .Novem- ber en luidde: o Inavo et. '1\\ Ih el m Kroonprins. word»r opgemerkt, djat- de Kroon ri klein land als Vlaamsch-België beleeft notKlzakelijk moeilijke tijden op tooneelgebied. De redenen zijn veelvuldig: een verachtend lager onderwijs; kleine loonen ; de onverschilligheid van een weinig ontwikkelde massa, waar het hoogere kunstzaken geldt ; de vervreemding der welgestelde standen, diehet niet eens deftig achten een Vlaamsche vertooning bij te wonen. Daarin komt stelligverbetering, en de l>elangsidling, welke bijvoorbeeld de Vlaamsche Opera geniet, is het bewijs, dat men het recht niet heelt te wanhopen. Overigens, waarom zouden wij, Vlamingen, den moed opgeven, wonneer wij vaststellen, , H.i erbij hoe lamlendig het rijke Nederland zich in .t en ook altijd aldus opvicht blijft gedragen? Wij hebbenop gewezen, dat 3 derl'and geen enkelen eigen opera-soh^uv bezit, welke bij de Vlaamsche Opera zou kun ueii vergeleken w< min als in Amsterdam bestaat er een < waar er in het Nederlandsen gezongen woidt von on: alsi hoiiwde-e,»^ra.-. Von Deimling liet zich dan ook de juistheid van het telegram door het- • e-legr i-i * ■ -oor bevestigen. De indruk Ie Berlijn .Berlijn,7 Jan. Nn ni-ui h n/i er nog aan 'o■•,in bestaande uit werklieden in de in den WilwatersrarKÏ, heeft een werJczaam aandeelgenomen in de onderhandelingen. M< 1'in ook veel meer eene Making I"he goudmijnen dan in de De Spaansahs troepen te Marokko Jan. — .Men meent te weten- dat I>iedn Altuoenas en Penon de Yeler. /ulléb onrsehepen. De krijgsbeveUrebiier. ran Melilla zou 2100 man benben "gevraagd om d m i< e over to aaan. Nata lsc-he I kolenmijnen. opnieuw vereenigen om detRen. Naar alle 'aten tot een algemcene overeenkomst te komen. Jaarwedde der brievenbestellers. — ReedsdtilcwijlB werd er op gewinoodza: keüjk het is de jaarwedde der brieven!» ]ers te verhoogen ; dat zou in elk opzicht aan den postdienst ten goede kom* Een schande is hel voor hel bestuur zijn bedienden mn eer. onvoldoende jaarwedde te laten voortsukkelen, en hen fei-teFjk te igen aalmoezen te vragen. Dat .-< I thansile de nieuw,arsd 1 • spekuleerl dus op d-i vrijg 1 --beid van het 'puhdi onvoldi De' joa1 voeten verhoogil worden, en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods