Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1559 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 July. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 06 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7d2q52gw2m/4
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VIJFTIENDE JAAR Dinsdagf 21 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand Jelglê, vrachtvrU ir. 14 7 3.50 Nederland, » 20 10 6.00 Andere landen 32 le 6.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op die postkantoren Aile abonnenten ontvangen een oeillustreerdi bijvoegseï van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremle. Hoofdopsteller-Eigenaar : JULIU8 HOSTE, BRUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOON' Beheer (aankondigingen) : A 2gi Redaktie : A 2384 3NJr 202 Dinedag- 21 Juli 1914 Prijs : 5 ceetiemen AANKONDIGINGEN 4e Bl«adzi]de, per kleinen regel. . . fr. 0,30 3° Bladzijde » 1,00 Bladzijde fr. 2 en • 5,00 Rechterlijke aîkondigingen ...» o,00 fooi aile annoncen zich. wenden ten bureele, St-PIETERSTRAAT, SO, BRUSSEL De frizen van K, Buis Weinige m en s ch en, 'het is dieze/ Avéè'k no{. herhoaild-, hebben zooveel •gerei.sdl als Kaireî Buis. G een enkol missohieo, ten onzent, heef. die wereld .aanschouwd! met oqgen van een kunstenaar, een geileerde, -een oùdheidikenine: als de man dii-ei dezer dàgen ter rus te werd) ge gelegfJ. Waar hijt ook k.wami: in GriekenlandJ, 0[ Cypa'UiS, op Kreta, in .Spanje, te Rome, in Egypten, spraken die puinhoopen en de land schappen voor' "hem de taal. der geschiedCnis. der vo1:keniktund1e, ' der mythologie, er rees voor zijn geest op, ailes wat boaken 'hem heb-ben geleordi, wat hij onthouden heeft van zijr omgang met de zoogenaamde « botterikken > d'er oud'heid Wat een were'diburgeï als hij, van zijne be lezenheid genoot op die reizen, kan men beat nagaan in de beschrijivingen en d!e verhalen die hij on 5 rua.liet. Wie gevoed aan de klassieke bronnen, heefi niet eens den wensch geuit, een kijkje te gaar. nemon in die landen, waartwer oms Homeei en Xenophon in de Oudheid, zooveel. clichters en wijsgesren van onzen tijd, met vooriiefde en geestduift hiebbèn" geschreven ? Welk zie.lsgenot 'het zou zijn, die reis te dben aan d< 'hancî van een man als! Karel "Bute, <bljij>k,t lût zijn reilaas over zijn bezoe-k aan Thessalië er de Meteoren. Thessalië is de streek van het onde Griekenland waar dfe merkwaardiig'ste gjeibeurteiiiissen van de vcor-historié zijn afge-speeld, en ook Pharsala is gelegen, waar Ce sar zijn mededingsr Pompeus versloeg. Slaa.n wij even zijn reisverhaal open. Athene verJa-ten hebbendi bij, avondl, bevindit Karel Buis ziclu wel dira in zee*... « Wij', arme N oord'e r be won ers, zegt 'hij. kunnen ons geen denkbeeld vormen van de pracht der Oostersche doorschlijnend^ nachten als een friseh avond'windje die zwoe£'heidi van den dag heeft gstemperdl. » Wij latén onze b.likken rondom coi gaan en oiDderscheidieo zeer wel Salamiima, Egina en de kusten van Attica. Ginds zijn die jfiahtjes van Phaleros, het acropoiHs van Athene, de kluizenaa:rs-lanta.am vaai< dlen Lycabettus, het Hymetgebergte wiens go.hingen zioh uitstrek ken tôt aan de Kaa.p Ka voudra,. » Er zijn geen bai en, maar die zee d'eint met e3ne rythmische beweging, en thans be , ^riîfven wij waarom de Grieken haar vergele ken aan de zachte boezémgo^dngen van de zee-godin Amphitrile. De Massieke herinneringen bestcirmen onis en om'illekeurig sta.ren wiiji in het lichten van het vaarsop of er daar geen Nereïdlen oï Tritons spartelen en wemelen. Bij zonsopgang zijn wij; reeds te beten en rich ten onzen verrekijker op de kust van Beotië, trachten AuJis te ontdekken waar die klagende Iplhigenia werd geofferd1 aan db Goden om van lien een giunstigem mhd voor de! Grieken te verkrijgjein ». *** Aan waii gestapt en het Jlandi verder iri.gfa-stoomd ziijndie, te paardl over berg en dal trek kend, slapend dan eens in eene herd'er-shut. diin eens ondeir den blooten hemel, kornt Karel Buils aan de « Meteoiren » een groep kloos sters geboinvd op de toppen van .bijna onge-naakbare rotsen. « Het geliij'kt een cycibpeaank'ehi landiTchiap, zegt de reiziger, én het verwondert ons dat de ; Grieken nergens spreken van die fantasti'sche plaats en 'haar niât -hebben aanzien als den in- ; gang d'er Kellebrachten » Het verblijf van Karel Buis in het klooster van Haghiox Ste.pihanos, is herhaalde ma.len beselhreven gewordfen. Na een kwaden nacht in een patersçel door-gebracht te hebben waar hij tob de overtuiging kwam diat zoo het klooster ontvolkt is, dit mer de beddenbakken àeFgevaî.niet hieette, was de xeizigier voor zonsopgang' te been om van het heerlijk sçhouwspel te genieten : « Weldra verheft zich de gloeiende kog^ 'boven d'en Peleon, verlicbt de spitse kruin van den, Ossa, veiigu.ldlt d'e sneeuw van dien sta-tigîin 0]:_\mi[)Os en aan onze voeten zien; wij! die groembruine v.iakte van Thessalië ui.tgestrekt, waardoor de schiitterende bochten van twee rivietren kronkellen. » Hier r'ijzen dfei klassieRce Ihierinneringcln van het ou de Griekenland levendligj voor den geest als men zich hier te middien van het too-neel bevind't waar de mythologie of de geschie-denis roemrijke gebeurtenisseru hebben> doen ontrollen. » Het was imme;^ in die streek. dat die Grieken eenige hunner bevalligste en tevens hun-ner vree'sétykste leigendieni hebben geplaatst. » Aan den gezichiteinder bemerkain waj de kruinen van den O'lympos waarop de tronen der twaalf gro-otste god'en waren gevestigd ; daar zeteld'e Zens te midden zijner rommelen-die dbnders ; daa.r1 wilden de Titanen den he-me^ beklimmen met den Pelléon opi dfen O'ssa tei plaatsen ; da.ar ook werd Thetis gertood-zaakt haa.r bruiloft te vieren met Peleus in te1 genwoords^heid citer Muleta dis de ge;boorte van den sneîvoet Aehilleus. en den ondergang van Troja voo>rslpeMlen. » Voor ons zien wij de gcilvi.ngén van het Pelioms gebergte van wiens hel lin g Jason het hout nederhakte, om het schiip Ar^o te bou-wcn om met zijne Argonauten het Gulden Vlies to veroveren. » Het is in de vlaktei die zich \x>oy ons ohtrolt, dat dte Grieksche bescKannig en de Homerische l'egenden luun oorspirong vondfân. » Daar legd!en de Heraclidem, door Thés-salos, d'en zoon van Jas-on aangevoerd, den grondslag van eein wildk en: driest volt, dat fier, maar wiuft en bedorven was. Daa,r vdrm-de zich de gediuchte ruàterij van Thes'saJië.1 de schrik der naburige wlkeren. Daar ein-1 delij.k werden d'e keurbend'en Van Macedcinië. dojor de legioeînen van Flaminius gefnuLkt ». 1» Wanneeir Karel Buis die mythologie of de geschied'enis laat varen, om een edge^aardig land'schap te 'beschrijven vindt ;hij niet minder betooverendje woorden : « Daar, zegt hij, ontrolt zich het landschap der Meteoren in gansch zijn fantastischië. schoonheidl en alile s ton dlen wcrd'en onze iblik- keln g|2\t:roffen dlcfor .de grillig>a vormen der rotsen, dae •beurtelings aa.n reusachtige pij Lers of aan pyramindien gelijiken. Ailes biedt zoo het uiiterlijke van een warboel cîa'tl de Grieiken hfl»:vJ 'hiet silagveld ihadiden. moeten pJaatsen waar Jupiter tegen de reuzen vocht; de over-groote verspreide rotsklompen schijnen îmr lien 'hemelJ te zijn geworpen geweest en de bergen als door reuzenzwaardeni geklwen. Men zou somsl ook wanen d'at men zich te .nidden het puin bevindit van «eien- bovenmen-schjei'ijken tempel waarvan db ireuiîaehitigei zui-len en de nionsterachitigiel kroonillij&ten in eene j-nbeschrij fe 1 ijke wanorde verspreidl liggen. » De afgeironde roitsbloïkken zouden. kunnen dborgaani voor de steenen waarmedb Jupiter die in op'3tand zijnd'e god'en verpletterd'e. Men g&voelt den jndruk alsof die aaird'e hier in 'hare grondvesî'en werd- geschud, alsof rotsen gespleten waren dbor tegen elkandbr te schokiken en doîlle stroomen bergen hadldien \-oo1rtlg,c'roldl, a!-les op hunnen dbortocbt ver-morzelende.» En boven diien warbôd op de toippen .van eenige dier bergen zijn de kloosters opgieaichit wiaaxvan men de blanken muir'eni, die scherm-vormige diaken en 'de groene koepels onder->cheidlt ». Niet waar d:at zoo reizen eene uitspanning voor het iichaam, maar vo-oral een geinot is vooir den geest, een dubbel genclt voor ien>and s als Karetl Buis dîé zoo flintk die pen wi'st te p voèren om anderen, aan den ifei'band gehoui- ■ den, in verbeeldiing medb te voeii'en op zijne \ z\verftochtei*L g Jul. De Bock. * NEDERLAND l M Prins Hendrik op de terugreis Prins Hendrik der Nederla.nden is na een kort verblijf ie Moskou. van daar te St-Pe-tersburg teruggekeerd, en heeft zich weer in-gescheept op den kruiser « Zeeland » yoor de terugreis naar Nederland. Een njeuwe spoorweglijn in Limburg De Jijn Heerlen-Valkenburg zal, einde Au-gustus of begin September worden opgele- t-verd. n Met ingang van i Oktober a. s. zal de liji r. in gebruik woTden genomen. VoorJoopig zullen 5 of 6 treinen rijden, dit ^ aan ieder station zullen stoppen. ENGELAND | ic Lloyd George over den vrede 1 Op éen feestmaal, dat de Jord-mayor aan de bankiers en de groote koop'lieden uit de Londensche city aartbood, heeft de Engel-sche Minister van Financiën, LJ.oyd Gecuge, een rede gehouden over den vrede. De Mi- c nister zeide daar bij o. a. : « Een ding is voor ^ ons van het aHergrootste belang, riamelijk K de vrede, vrede naar buiten en vrede binnens lv lands. Een jaar gêlèden bevonden wij ons te midden-van een grooten oorlog in het Oosten. S1 Het was een tijd van ernstige verontrusting ^ én zorg en wij kunnen ons thans nauwelijks voorstel.len, hoe beangstigend de toestand in derdaad geweest is. Wij, Engelschen, hebben e reden om trotsch te zijn, dat bij al die verwar-ring, die tôt een der grootste ongelukken had kunnen voeren, die ooit de .Europeesche sa-menleving bedreigd heeft, Engeland onder het beproefde inzicht van sir Edward Grey, bij het herstelilen van den Euiropeeschen vrede de leiding heeft gehad. Aan den internationalen hemel zijn steèds wolken zichtbaar. Een vol-komen heldere hemel is het nimmer in de 5 buiten]andsche po'itiek en ook thans zijn ge- e] •ncegzaam wolken zichtbaar. Maar nadat wij g in het vorige jaar zooveel groote mceilijkhe- \z den overwonnen hebben, mogen we thans wel n vertrouwèn, dat het gezonde menschelijke ver a stand, dat geduld, goede wil en verdraagzaam-heid, die verîedën jaar dreigende vraagstuk- 1T ken wisten op te lossen, ons ook nu in staât lT zuillen stellen, de tegenwoordige moeilijkhe- tI den te boven té komen ». Trejnbotsing. — Twaalf gekwetsten ir Londen. 20 Juili. — In d'en vorigen nacht is in de stafie van Carlisle een binn en,rijden-de sneltrein op een daar stilstaandèn trein gelloopen. d Er werden verscheid'ene wagens volkomen n vernieldi, en 001k de overige stoffelijke schade is zeer tellangrijik. Van ôê reizigers zijn slechts een twaailftal gekwetst; geen enkele echter em'stig. li Drama in een kazern© Te. Aldleirshiot te dezar dagert een soldaat van het Hioogiandsc'he voetvolik- plotseling krankzinrïïg ge\\,ordlen. ^ De man vatte post "met. een.gieladen gewee:r ° en geopend scheermes in een fihek van, de 0 kaziEimekamer en dieigdie ieqier. te zullen doo-d'e;n, dâ^ het ver trek bihnenkwam. Tevergeefs trachtte men hem door toesptfaaik tôt rede te brenQ?en en men overlegde, hce men zic'hi van 21 1 ^1 zijn wapens zou meèster maken.. Een. krijigsdckter vvilidie. d'e.11 soldaat nade- ren met een tas thee met morfine er in, maar S1 de soldaat legde zijn geweer aan en niemand n. durfde de kamer 'binnengaan. Eindelijk rich'tte men uit vier lansen van een stoom'brandapiuit plotseling. straleh w'ater 11 op 'hem. waardoor hij omgeworpen werd, het geweer afging en die solidaat.den koigel bijna in het hoofd had gekregen. Toen gelukte het den man3chappen zich van den krankzinnige meester te maken. DENEMARKEN d Staking op de sîleenkoJenscîiepen Kopcnhaigen, 20 Juli. — Morgen zullen in geheei Denemamken de bemamiingeai vain d© /^teenkol-ensohepen den arbeid neerleggen. D!e-m schopen zijn het eigond'om van de steenko- d len -in voerdiers. ^ De matro-zon dezer soliepen vorme.n een "hij-zonder. syndikaàt ; zij vragen nu dab h un ar-beidsvoorwaaird'en dezelfde zulten worden als 1 die op al de andero Deensche vaartuigen. 0 DE KONING VERGEZELD VAN DE P Een optocht der oud-gedienden Na op de Antwerpsche laan te Brussel een :oet te hebben gevormd en met de muziekka-el van de Karabiniers voorop naar de Brus-yelsohe Warande te zijn gétrokken, Jiebben ich al daar de oud-waipênbroeders van 1870-371, onder voorzittersch'ap van den . h', chouttéden, in de middendreef opges'teld en erden door den Koning geschouwd. Ili zijn toespraak tôt den vorst, herinnerde oorzitter Sclioutteden er aan dat Leopokl II, ijt'tien jaar geleden, aan het Yerbond een aandel schonk en hij sprak zijn dank uit aan [oning Albreoht, die de herinnerings-medalie R1NSEN IN DE WARANDE TE BRUSSEL pan 1870 schiep. Dan herinnèrde de voorzit ter aan de glorierijke taak die de Beîgische sol-daten in 1870 a-an de grens hebben vervuld ei bood ton slo.tte het Staatshooid namens de oud gedienden, een bronzen plaket aan. Koning A1 brecht antwoordde bondig. dankte voor die goede woorden Van den voor aitter en voor het aandenken, dat men lïen aanbood en zegde gelukkig te zijn de oud-ge dienden hier zoo talrijk te zien om blijik te ge vettj van hun vaderlandsehe gevoelens. Nadat de Kondng de oud-gediendien in oogenschouw had genomen, had een optoch plaats voor den vorst en de prinsen in de hoofd dreef, rec'htover het konmklijk paleis. FRANKRIJK Het Esperantisten-kongres Op 2 Augustus wordt te Parijs een konares ehouden van beoefenaars van het Espéranto, at bijzonder druk zal worden bezocht. Het kongres, in 1907 te Cambridge gehouden, ïkl.e 1700 bezoekers, maar te Parijs verwacht ten dit jaar meer dan 3000. Dr Zanienhof, de ontwerper van het Espe-into, zal pers'oonlijk aanwezig zijn. Men heeft pJannen gemaakt voor het hou-en van ^odsdienstoefeningon in het Espéranto oor ornkele tooneelvoorstellingen, enz. Twe© zeevisschers verdronken Le Dahomet, 20 Juli. — Eene visschersboot, iet drie man bezet, leed schipbrenk in de nar ijh'eid van Verdelet. Twee visschers verdron-en ; de andere kon zich aan éen wrak vast-lampen en worden gered, na uren te hebben nidgedreven. Een galeiboef te Parijs opgepikt In de excentrieke wijk, Pigalle-plaats, te arijs, werd 's nachts de 25-jarige H. Cottet pgepikt door de —e i i i ghei dispol i t i e. De kerel as 2 jaar geleden tôt 10 jaar dwangarbeidi eroordeeld. In Juili 19T3 wist hij met 4 mak-ers uit Guyana te ontv.lUchten en in eene oot Venezuela te bereiken. Twee makkers ierven onderweg. Cottet werkte als bakker 1 geraakte zoo te Marseille. Van daar trok ij naar Parijs, wp.ar 'hij leefde onder den laamschen' naam Timmer'man, papier en van 2n tiec-rschap van dien naam op zak dragend. >-0 X D0ITSCHLAND De Vreemcielingenbelasting Naar het «Beirl. Tagebilatt» uit de beste ron verneemt, verluidt in Brussel, dat België 1 Nederland wel het Russische optreden .team de vreem de.lingenbel asting in Duksch-nd willen steunen, doch niet geneigd zijn et Rusland gezamenlijk te protesteeren, zoo-s de Russische Regeering voorstelde. Rusland doet in Brussel en Den Haag groote ;oeite om, voor het geval Diiitschland de be-iddeling van het Haagsche Hof van Axbi-age zou weigeren, een buitengewone belas-ng voor Duitsçhers in BeJgië en Nederland 1 het leven te roepen. De burgemeester van Zabern De stadlhouder heeft den h. Knappler we-erom -tôt burgemeester van Zabern be-3emd.Een jeugdige saler veroordeeld BerJijn, 19 Juli. — De s'trafkamer van Goe-tz (Silezië) heeft tôt 12 jaar gevangenisstraf îroordee-W aen werkman Lier se h, die een -jarig meisje verkracht en veirvolgens ver-oord' had. Wegens zijn jeugdigen leeftijd —=- hij is nog îen 18 jaà.r — kon men den walgelijken jor> 2n kerel geen zwaardeie straf op'leggen. Twaalf mijnwetfkens omgekomen Mùnchen, 20 JuîTT— Twaalf mijnwerkers jn gisteren in de mijn Boeckstein dooir ver-ikking om het slevén giekoimen. Een der ongeilukkigen was, door d'e ent-lappingendiei gassen 'bedwelmdi, bewuste-loos îerge'vallen, en achtervolgens waren toen de f andere mijnwerkers, clie hun kameraden r hulp ge&neldi waren', de slachtoffers van in opofferinig geworden. —1 ITALIE De bliksem in eene vuurwerkmakerii Uit" Castellamare di Italia wordt geseind, at tijdens een geweldig onweder de bliksem gevallen op de werkhuizen van een vuur-erkmaker.Het hemelvuur- stak al het vuurwerk af, at zich in de magazijnen bevond en verwekte eno ontploffing. De gabouwen werden in uin gelegd en al de werklieden onder de uinhoopen begraven. Men haalde zes Iijken P.-- RUSLAND De choiera in Podolië St-Petersburg, 19 Juli. — In PodioUë ziji tien nieuwe gevallen van choiera vastgesteld In het geheel zijn er thans 30 cho.leraJijders terwijl 14 personen aa.n deze ziekte bezwekei ziin. | AMERIKA Stad door brand vernield Qu A'.te, 39 Juli. -- De stad Hearst in j noorden van Ontairio (Kanada) is door branc 1 gehed verwoest. Vijllîonderd menschen ziji zonder dak, nadat men drie dagen en dri< nachten achtereén strijd gevoerd heeft me ! de vlanvmen. Een te hulp geizonden treia heeft 300 vluclitelingen opgenomen. Heart was het middelpunt van een .aantal spoorlij nen AFR1KA GEVECHTEN IN SPAANSCH MAROKKO Negentien dooden en vele gewonden Te Toean, 19 Juli. De aanvaLlen tégei de voorposten duren voort. Eergisteren wer den negen soldaten gedi>od en 13 gewond Zondag zijn er 10 gedood en verscheidem gewond gewond en. Verleden nacht was he rond de stad een aanhoudend vuren. De Albaneesche Warboel De opstandelingen en hun onderhandelinger Durazzo, 20 Juli. — De opstandelingeii hebben 't eveneens aanvaard te onderhande len met de ministers van Duitschland ei Oostenrijk, te Durazzo. Zij zenden brieven, een onderhoud vragend voor 22 Juli. De bij eenkomst der vreemde ministers met de .rebel len is vastgesteld geworden op Woensdag, tt Chiak. Het ontslag van kapitein Fabius Ourazzo, 20 Juili. ^— Kapitein Fabius heeft ontslag genomen tengevolge der aanmerkin-gen, welke de prins hem tijdens een na'zichi | der verdedigiiigswerken had gemaakt. De strijd tegen d- opstandelingen Durazzo, 20 Juli.— Geweer- en kanonvuui werd te n uur 's avonds met de opstandelin gen om Durazzo gewisseld. Dit vuren duurde tôt 1 uur 's nachts. Kapitein Ghillard, verliet met 8co vrijwil ligers en twee mitraljeuzen 's nachts WaJona en rukte af naar de opstandelingen, die bij Voissa kampeeren. In de stad is ailes kalm. Nog het ontslag van kapitein Fabius Weenen, 20 Juli. — Uit Durazzo meldt men : « De Prins bezocht gisteravond de batte-rijen om de gunstigste stellingen voor de pas j toeigekomen bergkanonnen te bepalen. Dit j nazicht gaf tôt het vertrek van kapitein Fa I bius aanleiding. Daar de prins zich -wenddc-j tôt den pas toegekomen bevelhebber Gursch ner, om hem zijn meening te vragen, aanzac j kapitein Fabius, verantwoordelijk beveJiheb-j ber der artillerie, zich als beleedigd en nair ontslag. Te 11 uur begon op - de gansche lijn eer aanval, uitgevosrd door een v-ijand, d.ie tôt nabij de linies was gegleden. De troepen dei regeering -antwoordden dadelijk krachtdadiis van al de stellingen. De batterijen namen dee. aan het gevecht. Na een uur was ailes toi | stilzwijgen teruggekeerd. ». i — De Vlootschouw te Spithead HET BEZOEK DES KONINGS Londen, 20 Juli. — Door clen prins van Wale en prins Albert vergezeld, heeft de Konin.tr gi.c teren de te Spithead verzamekle oorlogsvloo hezichtigd. Aan boord van het jaclit Alexandr, is de .Koning1 tnsschen de in lange rijen lig gende ooirlog^schepen doorgevaren. Vervolgens hegaf koning George zich aa: boord van verscheidene pant^erschepen, en i te (j 1'? uur 's avonds naar Portsmouth terug gekeeïd. De Moordaanslag op Calmette te Parijs p— Mevrouw Caillaux voo DE AANVANG VAN HET PROCES Maandagmiddag is dus voor het assisenh der Seine te Parijs het geruchtmakend proc van Mevr. Caillaux opgeroepen. Onze lezers zullen zich herinneren welke g beurtenissen tôt het drama hebben aanleidii gegeven dat de vrouw van den gewezen hoof minister Caillaux vbor het eedgerecht brengt Hce de zaak entstond Herinneren wij in enkele regels de toedraci der zaak om beter de debatten te. kunnen vc gen. Caillaux, minsiter van geldwezen zijnde, h;; zijn inzicht bekend gemaakt de ingediende i komstenbelastiingwèt door te drijven. Dit or werp verwekte veel misnoegdheid in y.eke kringen, vooral bij de financicmannen, die i lerlei middelen beraamden om Caillaux te do-vallen en hiertoe hunne toevlucht namen t het blad a Le Figaro », gezaghebbend orga; der tegen parti j. Een uiterst hevige veldtocht werd tegn Caillaux op toiiw gez.et, oude schandalen op-£ rakeld én komproinitteerende stukken afgekc digd vooral met betrekking tôt den bamkh oplichter Pochette, dien Caillaux zoogezegd c der zijne bescherming zou genomen hebben. Mon herinnert zich het hierdoor ver\vefk schandaal, zoo in de Fransche Kamer als in recîiterlijke wereld. Twee hooggeplaatste n gistraten werden getroffen, op rustgeld < ' plaatst of uaar minder hooge posten gestuui Mev. CAILLAUX De brieven Dit ailes, evenwel, scheen niet te baten. D nam de « Figaro» zijn toevlucht tôt het ; kondiigen van brieven door. Caillaux aan zij i vrouw geschreven voor zijn huwelijk, briev door de'.toekomstige vrouw aan liaren verlooft enz. Caillaiiix was uit zijn eerste huwelijk ir mevr. Gueydan gescheiden geworden. Deze crewezen vrouw moet de intieme br ven in lîare maeht hebben gehad en overhi digd aan de inrichters van 'den veildtocht teg Caillaux. De zak en stonden zoo, wanneer de <c Figar< een zeer eigenaardigen b.rief afkondigde en li verstaan dat zoo Caillaux niet luister uaar den bedekten. raad hem gegeven, men n andere brieven zou afkondigen door hem <; richt aan z.ijne vrouw, voor het huwelijk, br ven die insgolijks in het bezit der eerste vrou Mevr. Gueydan, waren gebleven. l.^eeds de eerste. aanvailen waarin Cailla' door den « Figaro » werd voorgesteld als e man zonder geweten of eergevôel, in staat t ailes oin maar aan geld te géra ken, hadden h h art- geraakt der levensgezellin van den min ber die haren man innige liefdé toedraagt. ] afkondiging der intieme brieven maakte ha wrevelig en wanneer zij de overtui^ing kre dat niets ter wereld kon beletten dat de « 1 garo » zijn hàtelijk werk voortzettè, beslo me^T. Caillaux zelf bij den bestuurder van d < Figaro » te . gaan. en hem te polsen nope z.ijne inzichten. Uit den brief dien zij voor haar Vertrék v den minister, haren echtgenoot stuurde, schij te blijken dat ze het vast voornemen had t gewelddadeii over te gaan, zoo haar geen v doening werd géschonken. In hare verklaringen aan den onderzoekssre< ter zegde ze in den « Figaro » gekomen te zit niet oui den bestuurder Calmette te doode maar om hem te « waarschuwen ». Het mocrdtooneel Op 16 Maart rond 5 uur 's'avonds begec mevr. Caillaux, die zich in den loop van d dag in 't schieten was gaan ocfenen0 zich na de bureeien van de « Figaro », Drouotstra te Parijs. De h. Calmette nog niet aangekomen zijne verzoekt men haar te wachten. Daarna wor ze in het werkkabinet:2elcid en nauwelijks w zij binnen of zes revoJKrerschoten weerklinke Mevrouw Caillaux had de zes kogels van ha revolver op den h. Calmette afgesclioten, de kelijk na een ko rte 11 .redetwist, de bestuurd van de « Figaro y> haar verklarend geen geve aan hare bede te kunnen geven 0111 de afko diging der brieven te, s ta ken. De h. Calmette werd door twee kogels f troffen in de borst en een derden, in den o derbuik ; deze laatste wonde was doodelij jNaàr eene klin'ieli overgèbracht en vei7«r, door drie voorname heelmeesters, bezwe. evenwel h- Calmette denzolfden avond. Over de bijzonderheden die den aanslag vo( afgingen sçhijnt oneenigheid te bestaan ti schen de verklaringen van mevr. Caillaux het personeel van de « Figaro n. De moordenares zou, zonder een woord spreken, naar af»elegde getuigenissen, op d h. jCalmette hebben geschoten. Later zou daderes zulks hebben bekend. De gevolgen van het drama De misdaad volbracht. werd mevr. Cailla in staat van liechtenis gesteld en na onderv: ging aïs eene gewone moordenares in de gev; ; genis opgesJoten. Minister Caillaux, in deze omstandighed t niet lancer aan het bewind van ;t land la 7 nende blijvén, nam ontslag. Gedurende v - maanden was mevr. Caillaux in het gevang v Saint-Lazare opgesloten geweest. 1 Zondagmorgen werd de beechuldigde over s bracht naar de bewaarplaats voor beschulc •- den, genaamd « Conciergerie ». waar zij de tv lcellen 94 en 96 betrekt. ■•t—» -«lâffc. - r het Assisenhof der Seine In deze cellen verbleef vroeger de beruchte f mevr. Humbert-, de aftruggelaarster en daar-naast béstaat nog de cel waarin koningin Ma-rie--s Antoinette werd opgesloten vooraleer naar het ecliavot te worden geleid. ^ De « Conciergerie » is feitelijk een oud kloos-'S ter met groot binnenhof. Zôolan^ haar procès zal duren, geniet mevr. Caillaux volledige 011-•àfhankelijkneid in haar'gevang. Zi] staat- op en gaiat te bed wanneer het haar Just, zij bestelt liare' eetmalén buitehshuis en niag, naar ver-langen, op het binnenhof wandelen. I- Een beashuldigde « buiten het gemeen » Mevr. Caillaux werd in auto naar de « Con-a. ciergerie » gebracht en aan dën ingang opge-wacht door den bestuurder, die haar rondleid-re de. Twee gerangenen staan de dame van den I- gewezèn hoofdminister ten dienste in hare cel-len, als kameniers. Zoodi-a zij in hare cel was »t getreden, kwam een tweede auto.toe die toilet- m artikelen, lijfgoed en allerlei voorwei'pen om , de cellen op te smukken aanbraclit. ,n Dan ontving zij het bezoek van haren echt- ■e_ genoot, die bij haar bleef gedurende anderliàlf n_ uur. 's Avonds deed Mevr. Caillaux een eetmaal >r~ ontbieden uit een gasthof en liet Let haar goed n. 6maken. te Naar het Assisenhof 'Ie Om zich van haa-e cel naar.de zittingzaal van het assisenhof te begeven, moet de beschuldig-de niet eens op den openba.ren weg komen. Het v- oud klooster heeft vele geheime gangen die tôt in het gerechtshôf loopen. Zonder door iemand gezien te werden, zal mevr. Caillaux, enkeJe minuten voor de opening der zitting. worden verzocht de opzichters van nolitie te voligen naar de zaal. IN DE ZITTINGZAAL ! De kleine zaal van het Assisenhof is bijna gansch ingenomen door de 75 getuigen en de 147 dagbladschrijvers en tèekenaars die de debatten volgen. Zelfs is er plaat-s te kort voor al de advoka-ten die zich aanbieden. Enkele damen, vrou-wen van magistraten of advokaten hebben ins-gelijks toegang tôt de zaal verkregen. A eh ter het liof hebben vele magistraten, le-den van den raad van state en van dé reken-kamer plaats genomen. Te 12.20 u. treden de gezwoornen de zittingzaal binnen. Dadelijk wordt de zitting geopend verldaard. De intrede der beschuldigde ,mevr. Caillaux, maakt diepen indrùk. Aile blikkeii zijn op haar gericht. Mevr. Caillaux is in 't zwart gekleed en draa.gt een hoed met vleugëls. Met zwakke stem antwoordt zij op de vragen van den voorzitter. De akte van beschuldiglng Nadat de gezwoornen den gebruikélijken eed hebben afgelcgd, -wordt leziing gehouden van de akte van beschuldiging^ die, zôoals wij het reeds aankondigden, besluit tôt mai^lag bedre-ven met voorbedachten rade. Daarna worden de getuigen opgeroepen. D© ondervraging der beschuldigde Tijdens de lezing der bescihuildigingsakte', schijnt mevr. Caillaux onder don_ ind'.ruk eener diepe on'troerinç te vèrkeeren. Zij traclit noch-tans daar tegen in te werken en voert een praat-je met haren advokaat. De eerste formaliteiteh achter den rug, gaat de voorzitter over tôt de oriidervraging der be-an schiildigde. l'" H,ij herinnert a'an haar huwelijk met den h. ne L. CÎaretie, aan hare echtschéidin.g en aan haar p11 huwelijk met don h. Caillaux. ^ej Op eene gestelde, vraag zegt mevr. Caillaux dat ze in haar tweede huwelijk liet gewenscht geluk igévonden Ïïeèft. Ik zou'een hemelsch ge-not hebben beleefd, zegt ze, ware ik vrij ge-ie" bleven van laster en eerroof. lJ1" Zij herinnert dan aan de verdachtmakingen, en waaronder zij en haren gemaal gebû^t gi.ngen. Men beschuldiigde h. Caillaux uitgekooht te zijn 1 " geweest door Duitschland, wanneer Frankri.j k ?!" 1 een gedeelte van Fransch Kongo aan Duitsch-land'afstond. Een ieder, zegt ze, wierp mij den : steen teë en overal waar ik kwam werden kwet-•G" sende zinspèlingen op mij en op mijn man ge-maakt. De veldtocht van de a Figaro » kondig-n'» de zioh aan als moetende verwoed voortgezet wordén. Wanneer de brief a Ton Jo » werd af-IX gekoufligd, was ik gerechtigd te denken, dat de 31^ andere brieven gingen volgen. Dan geraakte °|i mijn lioofd in de wan- en ik was mij zelve niet meer meester. Het gevolg der verklaringen -van de beschul-digde is een warm pleidooi ten voordeele van ar : haren echtgenoot en eene aftakeling van den ;p h. Calmette. II-ot2,n De eerste pieitrede ns Daar de verklaringen van mevr. Caillaux zeer lang duren, vraagt z>ij zelf aan den voor-in zitter of het haar toegelaten is in breedvoerige bij zonderheden te treden. et De voorzitter antwoordt, dat zij volkomen >1- vrij blijft hare verdediging voor te dragen zoo- als liet Kaàr belieft. h- Dan spreek't dé beschuldigde een echte pleit-n5 rede uit en houdt lezing van een opstel waarin n, al de artikelen van dén h. Calmette, tegen h. Caillaux worden aangeliaald en ohtleed. ' Daarna ;herinnert mevr. Caillaux er aan dat de uit den eclït gescheiden'vrouw van haren man, mevir. Gueydan, zelf aan h. Caillaux heeft ft bekend gemaakt dat ze hem drie brieven ,ont-în f-utseld liad en dèzë tegen hem zou gebruik en. ar ;H,ierdoor ten zeerste ontroërd, W'catl mevrouw at Caillaux evenwel gerust gëstel-d idoor den h. Privat-Deschanel, die 'haar verzekerde dat mev. e, "Gueydan de drie b'rieven ha.cL iverbrand en er 3t -geen fot'o van ove'Tgenomen îiad. as De beschuldigde v'eiddaàrt nog,, dât ze lice-n. .genaamd voor niets is geméngd geweest in de ar .ontbindîing van het huwelijk door eçlitséheiding n- vaai mevr. Guéydà.n eh li. Caillaux. er Ondervraagd over den innbu.'d der twee brie-lg yejij zegt beschuldigde dat de li. Caillaux daar-n- in zij lie beleefde ontgôochelingên bëschreef en verklaàrdc hoe hij aarzelde om zes maand voor ;e- eeave ;verkiëzing uit den echt te scheiden. De. 11- .h. Caillaux spralç in die brieven ook op zeer k. intieme wijze over zijne huidiige vrouw en liet ;d was niet mogelijk deze t'é latert afkondigen. 3k Xoohtàns stelde besclïùldiigcle'vast dat vele per-rsoîien, met wie zij in aanraking; kwam, over >r- den inl.oud der brieven ingelicht waren. is- . Ook drukt'mevr. Caillaux hare overbuiging Dn ►i-it, dat de h. Calmette deze twee brieven in zijn bezit had. te su i de Arbeidsgesehillen in Duitschland lix a. VIJFTIG DUIZEND MAN WERKELOOS in- 1 Ten cçevolge van langdurige konflikten met en het. werkvolk, hebben de wapenfabi ikanten van m- Solingen en omtrek alsook versahillende me* ier taalbewèrkers de deureh van hunne fabriek ge-an Sîoten., 190000 arbeiders werkeloos stellend. In de streek van Lusace, op de Pruisisch-Sak-ïe- sisobe grens, bêsWten de eigenaars van 350 la-ig. ikenweverijen hunne werkhtiizen ta sluiten. roe 30,000 wevers en an der werkvolk cijn op straaï gezet. k

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods