Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

565553 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 30 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/416sx65j52/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

?oor Beigië 5 centiemen, vcor Hsdsrlaad 5 csat het nummer i VIJFTIENDE JAAR Dinsdag- 21 April 1914 30, St-Pieterstraat 30, Brosse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand * m. BtlgiZ, vrachtvrij tr. 14,00 7,50 4,00 Nederland, » » 20,00 10,80 8,80 Andtrelandcn » 52,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantonon Dt intchrtfvcri voor een ja*r ( 14 frank), keiltn recht op cette gratis boelcnpremu m un trtUvilrttrd ntXtlifkich bljvocgul van S Hait. Vlaamsche Gazet Nr 111 Dinsdagr 21 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brosse) AANKONDIGINGEN « lladzijde, per kleine repl ... h. 0,3* !• Blldlijde > 1,00 3' Bîadxijde tr. % «n » S,00 Rechterlijke eerherit«llin{*n . > *,0# floofdopttaller-Eigeniar : JULIUS HOSTIE. BKUSBEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTXJUR EN REDAOTIB i TELEFOOI *80 Zwakke Aard Een Vlaamsch dorpsonderwijzer Tijdents de Pxiaschdagen, te midden van den wondenbaren blioei • van zijn prachtigen ker9enboamgaa.rdi, trof ik een ouden vnendl, sedert een vijiftal jaar rustendi ondewijzer. Jk weet met hoeveel jaren hij o-p' zijn Lim-burgsçh dotr.pi b werkzaam geweest om de kinderen te leeren. Doch hiij heeft bet. staiilig .steeds go_d, gedaan, eerst ali'een voor een o verbe vol kte scjhool, in de jongste jaren met een 'huilp-onderwijzer. Toen hiji (hiaengiaig, betuigden de ouders ibem hiun dank d'oar een prachiig, leest, met muziek, zang eni redevoeringen. Ken aanzien-Irjik en nuttig geschenk werd hem uit naann van al de in won ers door dten gemeenteraad, burgenieester aan 't haofd, aangeboden. Vôôr meer"jaren, in zijn jongereii tijdi, toen mijn vriendi beslist J/iberaal was, genoofc hij. toch achiting en wel vriendsobap bij cte grDote meerdedieid,, ai dlroeg de pastoor 'hern niet m zijn foart. Later echter, tcien ihij, naar zijn zeggen,, rijiper 'bad oiverwogen, nog wiet zijn libéra,a!; geloof bewaarde, dtoch zijn meecning diep in zijn binneaste begraven bield, verloor bij daarom niet de genegenbeid van de sterke mindlerheidl vrijzinnigen op 't doip1. docb won meer het ver trou wen> van hen, die hem vroe-giar noch zocbten noch nadterdeni. Hij kwam in omgang met den geestelijke, in wienâ ihuis. bij. toegang kreeg. — Vriendi, zei ik hem, een paar vroeger vijanden van u herinnereni nog tsteedis uw scherp vrijizànnig1 leven van voor dtertig jaar... Toen tocib waart ge een eohte stormer. Hij glimlachte. Zijn gelaat werd helder. Hij sprak traag en met nadruk: — Toen spuwd'e ik op den paap, thans ben iik de vriendi van dieni pastor. De tijdem zijn veranderd. —■ Hebt ge niet bij de jongste gemeente-verkiezingen geijverd voor de kîerikalen? Niet uw grooten invloed gebruikt, om die i,ijst van den pastoor er door te balen? — :k Zal u zeggen, sprak hij weder, de lijst van den pastoor, was de lijst van 'het volk. De andere waren eerder twiistzoeikers en twist-stokeii>. Ik meen dat bet beter is op ons dorp met ôîkaar in vrede te leven; 'het aftredendi bestuuir, met onzen braven burgemeester a an 't 'boofd, deed steeds die zaken goed en zal ze voortaan nog wel best verzoa'gen. De liberalen zijn derhailive niet meer zooais in mijm tijd, "e de^ -j-astoor g-erust lâ®ten. E.r zijn er nu wel1 onder ben, die niet meer naar die mis gaan. Dat is te 'betreuren. — Nochtans, beste vrietndi, ge zegdet zoo even : toen spuwdle iik op- den paap... ! — Wae heeft iin zijn leven oo'ki niet eens of een tijdje gedwaald ? — I'9 er ook geen verscbil tuisschen den pastoor van vroeger en den jongen foerder van vandaag ? Kwam d!e oude zoo dikwij.ls al.s deze in de kerk met. politiek, lage bescihiim-pirïg voor d'en dlag? Was bet 'hem niet veel lie ver tôt onderweip van zijn. onderrichting een evangelietekst te verkiezen, dien voortref-fâlijk \x>or te Je zen en ihem daarna uit te leg-«en en te bes-preken ? Mo est iedereen toen niet dikwijls een treffende vergelij.king maiken tusscihen hem en Kristus, toen <îeze de berg-preeki hLeld of met vergeliijkenissen tôt de lubterende menigte sprak...? En noc'btans, gij berinnerdet zoo even zelf, gij' veraabtet Bien man. — Juis-t ! Hij stichtte tegen de mijne een ka-tbo'âeke seboo!', en de gemeenteschool, waar-in niet s veranderde, werd slecbt van den eer-sten d'ag af, waaro>p die niewvve openging. -— En thans... ? —* Is die gemeenteschool de eenige, en zij is gioed. — Beste vriend, laat het me u zeggen: ge bebt bet buikje lekker naar den wind- geihan-gen; uw twee zonen fijntjes gepil.aatst gekre-gen. Ligt daar niet de oorzaaik van... Ik ben verplicht geweest, antvvoordde de 7tran bijna biiti^g en met klem in den toon. .VerpLîciht geweest? ^vjin twee zonen waren ondierwijze'r. Ze kwamen"onôb-r <^e «ersten uit de. bisseboppe-lijke normaalsctool van Sint-Truiden. — Zou!... de bî^sohop'pelij'kie)... — In Limburg is toch geen andere. — En nu? ; ik lieb mij. gewend tôt al!' de pastoors van al de gemeenten, waar een pilaats vrijikwam in gemeente- of aangenomen school. Overal antwoordde men mij : het diip.loma is goed, docb de vader is Jiberaal..._Daa.rbij bleef het en ik kon gaan. D'an beb ik miij gewend tôt liiberale^gemeentebesturen, zelfs tôt die,^ waar. in socialisten zetelen, buiten de provincie, na-tuur'ijk. Men antwoordde mij: die vader is goedi, het diploma is slecbt. Ons onverdroten lcopen duurde meer maandlen dan er in één jaar zijn. Men beloofde-somtijds; men zon zien; zoui zoeken, docb ik trof geen plaats voor mijn twee jongens. Ondertusschen .was îk op inliichtingen uitgegaan. Al kon ik aan-voeren, dat ik steeds Jid was geweest en ge-•bleven van den Algemeeneri lklgiscben On-<derwijzersbond', toch. hiuildie diit bij geen enkel vrij'zinnig ge'meentebestuur voordeel' voor mij in. — Misschien todh weli eens. — Mis. Erger. De kafiholieken rekenden :mij dit lidmaatscbap al's v:lek, aJ-s misdaacl aan. .r—1 Begrepen... En verder?... — Ocb ! ik heb gedaan, zooais men in t Frai^sch zegt: Qui veut :1a fin, veut les moven»>. — Het dbel wettigt de middelen. . J_ ";k Begin te begiijpen... Schipperen. — Ojn 't even. Docb Luister. Vrijzinnigje be.stu.ren, die mij afwezen, omd'a.t mijn jongens een verdaciht diploma 'had.den, benoemdeu, dit ka.n ik met feitenbewijzen, eciht kat'hoilieke onderwirjzers en onderwijzeressen in bun ge-meentesohioileii..-r-- Hoef dat ? -r— Ze hiadden een diploma van den Staat. Zoo nu d'it diploma den man uitmaaikt, dan heb ik verder tegen deze benoeming niet s in te brengen. Hier werd nui de stem van den oud-onder-ivijzer plechtiger en nad:ru)k»kehjker. Hij zei : Ik bad de keus tusschen twee: mijn jongens met hun onderwijzersd'iploma laten koeboer worden op het klein goedije, d'at hun vader geërfd heeft van hun nnoeder za.liger, olwel ze na,ar hun 'bekwaam'heicl pvaatsen. Ik heb het beâte dieel, bet laatste verkîoizen. Ik beb de 'laatste wapens neergeîegd.. Ik heb eerst be-Joofd te zwijgen en stiL te wezen. Later heb ik den pastoor geholpen, die mij helder leer-dle begrijpen dat op oe meeste dorpen van oni> iland en overal in Limburg de katholiekeu a.l!;o macbt m handen- bebben, over al (la kleine gemeeinten, en in 't landi oiver de reg^e-ring beschikken en dat mijn twee zonen zoti-den gep-laatst worden... Dat is thans. gc-scbi'ed'. Meer dan ik verwachttc is geschredi. Mijn oudste legde zijn examen af a.ls kancli-di'aatinspekteur en hij slaagde. De schmloi[>-ziefner had hem derfbalve voorspeld dat nij slagen zou. Thans i-.* Hij ze;!t oj/ziener. Mijin twee,die is> boofeï' van een aanzienlijke aangenomen schcoi in Unisse! -en verdient milà zijn broodi. De nieuwe sc'hoo' wet za'l hem nog ver-betering aanbrengen. Ik zeill, ge mer'kit, het wel;, adt hier in de blioemen. Mijn rijk is klein, doch ik' -'Den er koning. Ik laat elkeen met vrede, Jeef met elkeen in vredle. Mijm lot is nielt te verwisselen. — Man, zei ik, er staat gesebreven : « Ik ben de goede Herder. Een goede berder kent zijn schapen... Er is meer vreugdedn den He-mel voor één verloren schaa.p, diat wordt te-ruggevonden. d'an voor negeiiMen-negentig andere, die geen boetvecTcîîgheid noodig bebben ». Ik zal uw Je'ktker Jeventje vertellen. De vrijzinnigei partij, waartoe. ge vroeger belhoor-det/zaF er nut uft halen. Hiji zweeg... dodh de merel zong. in een bljoeienden onder honderdl bloaiendle kerse-boomen.S. L. Prcnau. ■ NEDERLAND Terugkeer van prof. Krau9. Zijn indruk over Curaçao H<?t libcralo Eerste-Kamerlid prof. Dr J. Kraus, oud-minister van Waterstaat, die gedu-rende vier maanden maanden in Perti vertoof-de, waar hij door de regeerin.a geroepen was voor toezicht over de havenwerken, is Zater- ® da^iivond in Den Haag teruggekeerd. Op zijn terugkeer bracht prof. Ivraus een 8" bezoek aan Curaçao. Nopens zijn indruk over deze kolonie ondervraagd, verklaarde de oud- d minister dat men zioh over 't algemeen een te n groote voorstellinp; ma,nktè van don omvan^ van het eiland en van het aantal zijner- bewonors. z; « Men moet tocli met vergôten, zegde liij, dat . ' Curaçao in totaal sleehts 30,000 inwoners telt en de hoofdstad Willemstad 15,000. De ekono- m niische beteekenis ewan is dan ook naar ver-houding. Van belang is de gevloo'hten-hoeden-industrie, welke door liet arme deel der bevol-king, voornameliijk negers, ate huisa.rbcid wordt uitgeoefend. Die nijverheid is inderdaad van toenemencîe beteekenis, de kwaliteit der lioeden is zeer goed en de h. Kraus gewaasde met waar-deering van de bemoeiingen van den leider de- H zer nijverheid den h. Henriqucz, om de hoeden-vleehting vooruit te brengen. » Een wandeling van 12. km. te voet Zaterdagnacht even voor drieën kwam te Arnhem in 't hôtel Bristol aan de kapitein van £ 't regiment Jagers J. C. Wagner. Hij was in den nacht van Donderdag op Vrijdag te 3 uur o uit Den Haag vertrokken en legde den afstand g Den Ilaag-Arnhem, 125 kil., geheel te voet af, dus binnen 24 uur. Do h. Wagner werd bege- r leid door eenige offâcieren per rijwiel. Hij kwam buitengewoon frisch te Arnhem aan. ^ FRANKRITK n EEN VISSCHERSBOO. VERGAAN e Negen Bretoensche visschers verdronken g Douarnejiez, 20 April. — De visschersboot z « Claude Bernard », van Douarnenez, enkele g dawen geleden met negen man aan boord op de e makreelvangst uitn;evaren, is met man en rnuis n op 18 mijlen ten zuiden van het edland Sein ver- gaan. ' 21 GROOTE BRAND TE PARUS I Een millioen schade '' Parijs, 20 April. — Een groote brand is in de j* wiik La Boquette uitgebroken, waar zieh nog ^ vele oude huisjes bevinden. Het vuur ontstond e in een magazijn, waaruit dra vlammen van zes-tig meter hoogte opsloegen. Toen de pompiers toesnelden, stonden met het magazijn reeds drie huisjes in brand. De redders moesten < zicli bepalen tôt het beschermen der belendende r gebouwen. De scliade bedraagt meer dan een \ millioer.. OOSTENRIJK DREIGENDE KRISIS IN KR0AT1E si Vrees voor Servische propaganda h BlijUens berichten uit Boedapest, wordt Kroa- ({ tië weder bedreigd met een nieuwe krisis. De Serviôch-Kroatische koalitie heeft name- ç Iijk aan den banus, baron Skeletz, het verlan- v gen te kennen gegeven, dat de landsregeering ^ /.ou worden samengesteld uit leden van de fj Ivamer, een eisch, waaraan de banus niet wil ^ voldoen, wij! hij de kandidaten van de koalitie y niet de geschikte personen acht om aan het s hoofd der verschillende afdeelingen te staan. g Tôt de kandidate,n der koalitie behoon bij- b voor)>e0'.d Yalerian Prebisewitsj, een der hoofd- \ beklaagden uit het hoogverraadsproces van c Agram. De regeering schijint trouwens zekerheid te d hetoben, dat de koalitie nog steeds verbindin- v gen onderhoiidt met Belgrado. In militaire n kringen voor al klaagt men steen en been over t Servische pro-pagand.a ondor de soklaten. zoo-dat zelfs hesloten is eeji groat aantal regimen- e ten. bestaande uit Servisrh-Ivroatische man- v schappen, uit Kroatië naar garnizoenen in Oos-temrijk en Hongarije over te piaatsen, teneinde -ze aan den invloe'd der propagandisten te ont-trekken.DE BIJEENK0M5T JE ABBAZIA Het antwoord van den rijkskanselier Korfoe 20 April. — De rijkskanselier van Beth-moun Holweg heeft aan markies di san Criuliano het volgende tëlegram gezonden : » Mijn besten dank voor het vriendelijk tele- i gram dat gij en graaf Berchtold mij richtet. 1k < v/ensch'i u hartelijk geluk met. den gelukkigen uitslag van uwe samenâprekingen te Abbazia. I il: ben daarover evenzeer voldaan aie gij en < hftrrti<îi;w u bij deze gelegenheid de betuiging jnijner oprêPh^e vriendschap ». ZIEKTE VAN DEN IvEIZER VAN OOSTENRIJK KEIZER FRANS-JOZEF Een tele gram uit VVeenen meldt dat de geneesheeren die l^izer Frans-Jozef verzor-en, Dr Kogzl en prof. Ortner, in hun builletijn bekencl maken dat de keizer sinds veer-en dagen aan een hardnekkige heeschheid lijdt met ontsteking van het strottenhoofd, :volg van eene zinking der luchtpijpen en van de rechiterlong. De koort-s jaagt de lijfstemperatuur op. Nochtans heeft. de keizer een goeden nacht Dorg'ebracht. De algemeene toestand is bevredigend en 's morgens kan de Ire i zer zioh ret de staatszaken bezig houden en de ministers in gehoor ont.vangen. De Weensche bladen kondigen aan dat .een da-gelijksçh-- bulletijn van 's keizers toes>tand ( li afge]<ondigd worden VnH^hrilogin Marirv Val»nei ('c^hter van den kei>zer, is t ? .SoV.on- ; •unn aangediomen DUITSCHLAND ET AFSCH-iïi VAN WEDEL IN ELZAS-LOTHARINGEN Grootsche feestelijkheden te Straatsburg Straatsburg, 20 April. — Straatsburg en ilzas-Lotiharingen hebben een roerende hulde ebracht aan den aftredenden stad'houder, 4 raaf von Wedel. Een fakke'jtoc/bt was ingerktht, waaraan , jim 300 maatschappijen met meer dan ; 0,000 man deelnamen. Uit aille standen der , evol'king en uiit de verstafgelegen gemeenten ■ an het Rijksland waren afgevaardi.gden op-eikomen. i De fakikelstoet zette ziah rond half negen -1 beweging; hij omvatte 16 groepen en duur- ; e twee uren. De laatste groep werd gevormd oor 36 zangmaatsohappijen uit Straatsbucg ' n omstreken. Na door verscheidene straten ; atrokken te zijn, schaarde de geheele stoet ich op het pilein voor het paleis, terVvijil de roep dei zangmaatschappijen naar voren trad n ter eere van het stad'houderspaar een sere-ade uitvoerde en o. m. ook het Elzas Jied : t ^ J De voorzitter van den aigemeenen Elzas- \ /Otharingsche zangersbond, dr Zenner, bield ' aarop een toespraak, waarin hij uiting gaf an de groote genegenheid, die bij de bevol-ing van het Rijksland voor den stadhouder -1 zijn gemalin was onstaan. Nadat de stadhouder met een vaderland-;he reden zijn dank had betuigd voor de hem jebracbte hulde, werd hem namens 3500 laatschappijen met 300,000 leden een adres an dankbaarheid en veieering ovenhandigd. OND DE AFSTAMMELINGSCHAP VAN RICHARD WAGNER Een geruchtmakenda zaak Berlijn, 20 April. — De naam Bayreuth, onaf-•heidbaar van dezen van Wagner, wanneer et geldt de werken van den grooten toondich-•r te huldigen, loomt thans in een procès voor at een zekeren weeilklarnk zai hebben. Mevroinv Isolde Beidler, dochter van Mevr. osima Wagner, weduwe van Bicihard Wagner, raagt om voor de dochter van den beroemden londiohter evenals Bva en Siegfried te wor-en herkend. Zij werd geboren op 10 April 565. Te di'en tijde was deze die later Mevrouw /agner nivvest worden, nog niet uit den echt ge-îheideri mit den beroemden orkestmeester Von ulow, alsdan sinds maanden zwaar zrlek. De eide andere kinderen van Mevr. Cosdma /agner werden eveneens geboren voor de offi-iëele uitspraak der echtscheiding. De recht.bank zô.1 dus moeten vaststellen of e betrelvktngen van Richard Waigner en Mevr. on Bulow, die sinds 18(54 gescheiden van. haar îan leefde, toelaten te bevestigen dat Mevrouw eidler werkeljj-k Wagner's dochter is. De vra!ag van Mevr. Wagner om het proc?s îet ges'.oten dedren te laten plaats hebben, •erd afgewezen. AFRIKA Gevecht in Spaansch-Marok&o Madrid, 20 April. — Een afdeelinn: geregelde nlandsche troepen is gisteren nabij Quittan loor oproerige Mooren aangevallen. Aan Spaansehe zijde werden de officier-bevel-îebber, een sergeant en drie soldaten gedood ■n twee inlanders gewond. De vijand werd 11a een hardnekkig gevecTit met zware verliiezen teruggeslagen. AMERIKA DE MEXIKAANSCHE KRISIS t.uerta verwerpt de Amerikaansche voorwaarden Washington, 20 ApriJ. — Président Huer ta A'eigert de Amerilkaansche vlag onvoorwaar-leliijk 't>e groeten, zooais door de Vereenigde-Staten was geviuagd. Hij stelt nieuwe voorwaarden voor. De over-veden altiier verklaren ech.ter dat deze voor-vaarden niet zullen aangenomen worden en lat het program van optreden in al zijn om-:ang zaî worden nagelieefd. Generaai Huerta heeft nog tijd om zieh te >edenken tôt Dinsdag. Dan zal namelijk de Amerikaansche vloot bij Tampico vereeniigd :ijn en wordt de toestand heel wat anders. , /ermoedelijk zal hij echter voor diien tijd wel oegeven, want op een blokkade van de kust ;an Mexiko kan hij het moeilijk laten aan- < \omen, temeer daar de regeering der Veree- . ligde Staten verklaard heeft zieh eventueel v e zulilen meester maken van Tampico en /era Cruz. En laatstgenoemde stad is voor huerta van te groot belang in verband met r.ijn strijd met de iebeJlen dan dat. hij het laarop aan zou laten komen. Weliswaar zou Huerta zijn gezag bij zijn ' lanhangers verhoogen door zioh tegen Arne-ika te biij'ven verzetten, daartegenover echter staat. het raadsel, dat hij alsdan de' ^ereenigde Staten haast zou nood^zaken tôt • Iwarigmaatregeilen, waarvan het gevolg zou '.ijn, dat hij veirmoedelijk ten spoedigs-te van :iet staatstooneel zou verdwijnen. De boodschap van président Wiison Wasliilngton, 20 A(pril. — In de boodschap lie président Wiilson hedtn in het kongres ^oorleest, vraa«gt hij toelatmg om de gowvi-ijende macht te gebruitoen ten einde de eer in de w<a.ardiL'gl.heid' der natie te doen eeiO)ie-Iigv?n...NocliXans- is heit ft^it d«at de- Ameri^kaanscftie viloot naar de Mexiiltoaanisehe wateren is gezonden om zi.ch diaiar bereid te houden op iMe mogeliiljik:hieden geen foimeele oorlog&ver-k'iaring, om de een.voudiige reden dat de Ver-eenBgde Staten ziulike vefkilaring niet kunnen cloen aan een regeering dire door hen niet er-kend is. De kajbineitsraad heefit ziolv heden. bezigge-houden met het program van d® vreedzamo blokkeering dtr Mexikaansche hav>ens. Président Wiilson zou voomeim'ens zijn aan de mo-gendheden kenbaar te maken d«at de Vereeaiig-de Staten, om reden van dien toestand in. Me-xii'lvo, niet meer kiunnen wcnken over de veillig-heid der huitenlandeirs aldaar. De houding der opstandelingen Neivv-Yionk, 20 April. — Een teiegram uit El Paso, 19 April, mel'dt diat, naar in de toon-aange>vend'e kt'ingen der opstandeiingen te Jua.rèS' verkiidit., de opstandeiingen zieh zulien ru st.i.g hiouden zoolang de Vereenigde Staten zieh. bepalen bij een b'iok'keering de.r tiavens Tampico( en Veraïbii'uz-i zoodra echter van do zijde ' der Amerii'kanen een lçanonschot wordt gelost, zuKen dte Mexikianen al hun Quderliinge veeten ter zij sebuiven om eensge-zind d'e Améwfenen te bevechtlen. Zelfmocrd van twee oudjes New-York, 20 April. — Twee ooiderlingen ein-digden hun leven te New-York op droevige wij-ze. Sinds verscheidene jaren leefden beiden, de 79-jarige Jakob Theis en zijn 78-jarige vrou"^', in de evrootste ontbering en kwampn ton laatste bij hun kleinzoon inwonen. Daar hun komst dezen ongeluk scheen toe tê brengen, maakten zij gebruik van de gelegenheid, dat de jonge man werk was gaan zoeken, om zieh aan eenc [leur te vorhangeiu Hurme ljjkon wevderj ppkplp uren later aangetToffen. De Opstaad in Epirus x EEN HACHELIJKE MILITAIRE TOESTAND De berichtgever van een Belgist.h dagblad lie zoo pas van een toc-lit door het dal van d< )rijn is teruggekeerd, schSïdert den militairei oestand in- Epirus als weinig rooskleurig a oor het Albaneesch gezag. In Chimara; aan de kust, bevindt zieh Spiro nilios, de bevelhebber der opstandige Epiro en. 111 een onaantastbare stelling. Hij heef ich tegen een \aanval van de zeezijde be -chermd, dooi- in Engeland gekochte zeemij len ; hij heeft rijkelijk schietvoorraad en pr.o iand, zijn voorraad patronen moet ongevee 0 millioen stuiks zijn. Zeer belangrijk voor de opstandelingen i: )elvino. Hier is goeverneur de vroegere kapi ein Karachristos. die t.hans naar de autonomis en overgeloopen is. Hij en zijn officieren ziji ranige lui. het garnizoen is 1000 man sterk 11 maakt een goeden indruk. De troepen ir )elvino hebben de taak Santi Quaran.ta te be chermen en tevens zieh ter beschikking te hou len van de révolutionnaire regeering in Ar ryrokastro. In die plaats zelf zijn weinig troe ipn De vrijwillîgers, die uit aile deelen vai iriekenland aankomen, worden dadelijk naa: ie omliggende dorpen gebracht, en daar ge ^'apend en geoefend. lu het geheei beschikt Zographos thans ove 0,000 man. Zijn minister van oorlog is Deme rios Doulis, een vroegere Grieksche kolonel )e a an val. der Epirotische benden op Korytz; vas heelemaal /• iet naar den zin van Zogra >hos. Hij noemde het verlies van die plaat: en militaire, politieke'en diplomatieke neder aag. De benden handeklen geheel op eigen ge egenheid ; zij waren afgesloten van de autono aisten in het dal der Dryn. Een paar dagen wil Zographos nog wachter p antwoord uit Durazzo op zijn voorstellen er !an aanvallend optreden. SpiromiLios zegt, da âj in twee dagmarschen in Valona kàn zijn. Il ijn legerplaats zegt men, dat de Vorst van Al anië sleehts 2000 gendarmen beschikbaar heeft 11 voor de rest. is aangewezen op de niet ver rouwbare benden. De 10,000 Epiroten hebben lijna zonder uitzondering, den Balkanoorlof neegemaa.kt, hun officieren waren nog voo: en ))aar maanden in Grieksohen dienst. D« lelft der Grieksche troepen, die Epirus beze indden, bestond uit Epiroten. Zij zullen, zoodrr le kans schoon is, overloopen naar de Epriroti che opstandelingen. Nog sleehts enkele dager geleden deserteerde een Grieksoh officier, me nedeneming van een paar machinegeweren. D^ ipstandelingen hebben reeds 12 kanonnen. De Albaneezen zullen dus geen gemakkelijk' aak hebben. Zelfs in Janina zijn een aanta ift'icieren, die zieh bij de autonomisten willei 'oegen. zoodra Zographos daartoe het. seii reeft. De blokkade van Santi Quaranta door d irieken is een komedie. Ailes wat de opstan ielingen noodig hebben wordt over Santi Qua •anta ingevoerd. De blokkade-kruisers brengei lagel'iks de p.ost voor de revolutionnairen naa ^iinti Quaranta. Dagelijks passeeren menschen lieren eti goederen de grens zonder te wordei )-,in,i:.' hinid.1!, -tussGhen-lanwm en Argyrokaii m rijdeu geregeld personen- en goederen luto's. Aile omst.andigheden in aanmerking genc nen, schijnt de opstand in Epirus geen kin jerspel, zooais men nog heden vaak in Europ neent. AiNTWERPSCHE hltOM.Ih Van onzen berichloevet : Ontvangst bij den Minister. Dondordag zal minister Helleputto de ledei van ons Schepenkollege ontvangén, om te han :lelen over de zaak van den afkoop der twet nieuwe zijdokken van het dokkenkanaal. Droeve verjaring. Verleden Zondag, 19 dezer, was het de acht ste verjàring der schipbreuk van liet eerste Bel ^isch schoolschip « Comte de Smet de Naeyer » rt-aarbij de kapitein, officiers, de -aalmoezenieo îu verscheidene kadetten het leven verloren. Hoe de Antwerpsche Stadskas ledig is. Eerlijkheid, deftigheid, waarheidsliefde zijir îoedanigheden, die men zelden in de klerikalc pers moet gaan zoeken. Zeli's het « Ha.ndelsblad », dat nochtans vooi léftig wil doorgaan, is met hetzelfde zop over-goten.Het wil aan zijn lezers doen 2elooveii, dat hel jpenbaar maken van liet verbod van ministei Hel'leputte een opgomaakt werk is, om de zaal 1er haven weer in de war te brengen, omdat.. < de stadskas- van Antwerpen ledig is tôt 01 len bodem en er dus geen geld is, om de dwars lokken over te nemen. » « Er lag », zegt liet blad, « zoo weinig gek rrereed, dat de stad verplicht is voor 20 mil Lioen frank kasbons te gebruiken voor het over nemen van de dokken. » Een van de twee : het blad bedriegt met op ze t zijn publiek ofwel begrijpt het zelf niets var rie zaak. Dde zaak is nochtans eenvoudig. Op 7 April 1913 — dus een paar jaar geleder — besloot de fnMricenteraad voor 20 millioer Frank kasbons te nemen, vervallende op 2 Me eerstkomende. De soin was beste nid voor het afkoopen dei dwarsdokken en voor derzelver bowcrktuiging Verraits dezes afkoop en bewerktuiging g^eei plaats l.ebben gehad, werd er van die 20 rali lioen nog geen centiem uitgegeven. Het geld lag er dus voor gerecd. Maar die kasbons waren maar geldig voor eei jaar, en daar dit jaar ten einde gaat loopen heeft de «remeonteràad in zijn laatste zittinj niets anders godaan dan het besluit gestem< dio kasbons te vernieuwen. Het zijn dus de zolfde 20 millioen van verleden jaar, waar nog niet werd aan geraakt, doch met dit verschil dat cr verleden jaar 5 t. h. moest voor bntaal( worden en met de vernieuwing maar 3 3/4 t. li Welnu. kasbons dat is geld. en dat geld lig gereed voor het afkoopen der dokken.^ Het « Handelsblad » bëweert, dat « de lsa< led.ia -is- tôt op den Ixnlem ». Waro dit het geval, dan zou de Regeering d" Stad gemakkel'ijk beet kunnen nemen. Do lîe gecring zou liaar kort en goed Uwmeoti zeggen « Welnu, neem de dokko» over, maar boter bi den^ vispb ; l;ovnfc voor den dag met uw geld! R11 z<»o er 't geld niet ware dan zou de Sta< zieh in den ellendigsten toestand bevinden, Maar de Regeering weet liet beter en wel da het geld in de kas gereod ligt en 7,1'j maar ééi woord te aproken heeffc om het te ontvangen en t is omdat de klerikalcn daarvan overtui,© zijn, dat de Regeering van het afstaan der zij dokken niet hooren wil. De eenige reden van al dit dwarsboomen zooais wij reeds gezegd hebben, de polit-i^;. Ten al len prijze, kost w^t kost, moet de op lo?sing onz^r h^von^ar^elégenbeden tegen ge lioudep worden tôt aan de gemeenteyerkûezin<rei van toekomende jaar, en wordt er 2opoo<rd~d scUnld van op de Stad te laden : de klerikalei wil en daar eon kiesmiddel, een kieswapen va-maken.Maar dat zal niet pakkon I De Antwerpseh bevolking zal aan de kîerikalen bewijîîeïi da zij met dergelijke praktijken niet gediend is. EEN ELLENDIGE P0LIT1EK De verklaringen van den h. de Broqueville De Vlaamscbe katboilieke bladen zwijgen als een graf over de schandialige houding van i den h. de Broquevilile tegenover de WaaJscbe [ kandidaten de Crawbez en Braconnier, die ^ wegens de beloften van den minister hun kan-didatuur ingetrokken hebben. Wij hebben bewezen dat de h. de Broqueville zieh niet alleen schuldig ma.akte aan een gemeene kiespraktijk, maar ook door zijn houding de heeren der « Ligues Wallonnes » aan-moedigde en aan het Vlaamsûhe voil'k een kaakslag toebraobt. De Vlaamsahe kathdieke bladen durven blijikbaar uit hun schelp niet komen ; de op-perbaas van de katbolieke partij heeft gespro-ken, en als Paasobgeschenk aan de Vlaam-sche katbolieke bladen een muilband gezonden.Eens te meer bilij'kt het hoe weinig verhef-fing en recbtsiherstelling bet Vlaamsclhe volk van de officieeie katbolieke partij verwachten ma g. In die partij stelt het gemeenste kiiesbelang de wet. Dit jaar zijn er verkiezingen in be-langrijke Waa.lscilie arrondisseinenten ; dus wil de h. de Broqueviil.le e: voor zorgen dat de Walen voor de katbolieke kandidaten stem-men, en alJe politieke mididelen — hoe ge-meen ook — zijn daar voor goed. De h. de Broqueville heeft overigens niet alleen een brief aan de kandidaten der « Ligues Wallonnes » geschreven. Hij gaat ; voort met verklaringen af te leggen, die bewij-zen dat de kasteelheer van Postel in het kie-kenkot van den Waalscben ha.an thuis hoort. Aan een medewerker van Le Journal de Liège heeft de b. de Bioqueville be-vestigd, dat bij de h.h. de Crawbez en Braconnier aanspoorde door de « Ligues Wallonnes » een bestendàg bureel te laten samenstel-len, dat zieh steeds tôt de Regeering zou kunnen richten. De h. de Broqueville legt de misnoegdiheid der « Ligues Wallonnes » grootendeels uit door het uitgeven van den tweetaligen reis-g.ind's en de beweging voor de Vervlaamsching van de Gentsche boogesobool ! « Ik zou dien reisgids niet voorgesteld hebben » zegt hij, en de minister verkiaart insge-lijiks niet te willen booren van de Vervlaam-sehdng der Gentsche hoogesethool « omdat », naar zijn woorden, « er daar les gegeven wordt in de taal van een bevriende natie ». Wat den reisgids betreft, is het best dat de h. de Broquevil'ie daarover den h. Helle-putte raadp'ege, die den tweetaligen reisgids met een loffelijk inzicht invoerde. Wat wij hier vaststellen is de politieke dub-belzinnighedd van den h. de Broqueville, die om de Walen uit kiesbelang t»e vleien onrecht-streeks een zijner kollega's van het ministerie afkeurt. Maar dat ailes is van ondergesohikt belang tegenover de verklaring,, welke de h. die Broqueville over de Vlaamsc'he hoogeschool af-legde.De Vlamingen zouden de Gentsche hooge-school niet mogen bekomen, omdat er daar les gegeven wordt in de taal van een bevrien-de natie. 1 Heeft men ooit een ellendiger beweegreden [ gehoordi? Wat heeft de vriendisebap voor Frankrijk te steûen met de recbten van het Vlaamsche volk op de Gentsche universiteit ? Beigië is ook bevriend met Duitscbland. Zou men dan die vriendscihap mogen imroe-pen, opdat er in de boo,geschool te Luik in ■ het Duitsoh zou les gegeven worden? Die vraag is zoo dwaas als het oordeel van den h. de Broqueville over de Gentsche universiteit.Wij. Vlamingen, willen de Gentsohe hooge-scbool bekomen, en wij zullen die hebben met of zonder de goedkeuring van een Bro-' quevii'Ile. Misdadig is de politiek van dien treurigen , hoofdminister, waar hij de Walen eigenHjk aanspoort om tegen den eisch der Vlaminger» : op te komen ; vanwege dien kîerikalen kluchtspeler mag men zioh aan ailes verwach-' ten. Sinds 1912 heeft hij niets anders gedaan ' dan de politieke beloften verbreken, welke ; zijn kiesdravers tegenover de katho<lieke kie-zers hebben afgelegd. Voor Juni 1912 waren de kiesdravers van 1 den h. de Broqueville tegen algemeenen dienstplicht, verpilichtend; onderwijs en nieu-L Wfe belastingen. Na Juni 1912 werd door hem i voor niets anders meer gestreden, en hij was i schaamteloos genoeg om aan het bewind te blijven. Een bekrompen kiezerskorps kan met die l politieke laagheden gediend zijn. ^j hopen voor de eer van de Vlaamsoh-gezinde beweging, dat al hare voorstandei's L wat meer fierheid zullen aan den dag 'eg-, gen. : De h. de Broqueville is voor VJaamsch-^ Beigië de verpersoonlijking van een verach-^ terde en vernederende politiek. ' Wij moeten hean bekampen uit al onzes l macht, hem en zijn trawariten. Arcjas. Een VreesBlijke Luchtramp > TWEE VLIEGTOESTELLEN BOTSEN TEGEN ELKAAR — TWEE PERSONEN VERKGOLD EN EEN DOODELIJK GEWOND | Parijs, 20 April. — Een vreeselijk vlreconge-I liili kwam Zondagnanoen in den aerodroom van Bue voor. l . De vliegers Derroye en Bidot streden om den pnjR, genaamd « Snel'heidsbeker », toen het toe-. s^el van Bidot, dat van zijn vliegmakker aaj>-j raakte. Beide aeroplanen drongen in elkaar fr? stortten dan ten gronde. Dadelijk verhieven aieh vlammen.. De vheger Derroye en zijn passa-gior werden » doov het vuur aangegrepen en verkoold. De vbeger Bidot werd opgenomen met ge-broken been en verwondincron over gansch liet " li en aa m, terwijl zijn passagier Peladeau een 1 sohouder heeft gebroken. ' 1.Vtdrili6t fngdl,ii tIoojî Derroye voor Bidot, die heel snel vorderde rloch ivellicht tengevol-®e?.ien" zonneheht, Derroye niet lieeft fc "•23'*?" i501"5"" z!c1' 1i«vorstefe« h™ bereiktén, ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods