Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

569207 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 19 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7m03x84d23/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

loofdopstilier-Eigenair : JUX.ITJS HOSTE, BEUSBEL VIJFTIENDE JAAR Maandag: 20 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand* m. Belftt,vrachtvrijtr. 14,00 7,504,00 Nederland, » » 20,00 10,508,80 Anderelanden. > 32,00 16,008,00 Jen kan inschrijven op aiie postkantoren De intchrijvert voor een jaar (14 frank), keiben recht op une gratis boékenpremu en een eeïlluttreerd tveTulifktch bijvoegsel van • blad*. ?oor België § centiemen, voor Nederland 5 cent net nummer Ylaamsche Gazet van BRUSSEL JBBSTXJXJR EN RBDAOTIBi VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOOH MO Nr 110 Maandag120 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN 4t Bladxijde, per kleint recti «, . .fir. 0,5t S« Bltdxjjde • »> 1,00 2* Bladzijde > *, .... Ir. 1 tl» 5,00 RechtcrlijrLC cerhersteliingtü .> *,0t De Bijeenkomst vao Abbazia De Ontvoogding der Mohamedaansche VrouwDEANTWERP8CHE HAVEN JüBELVlERlNGJffi ANTWERPEN Duitschland en zijn bondgenooten g TURKSCHE TELEFOONJUFFERS 'MET HUN ENGELSCHE BESTUURSTER De óntdoogding der Mohamedaansche vrouw schijnt met rasse schreden ie vorderen. Voor * enigen tijd* is te Konstantinopel reeds een vrouw entijds£hnft opgericht, om door alle vrou]ri,nrmijiet-Ottomaansche rijk gelezen ie worden Daarin wordt de Vurksche Vrouu >> m. opgeroepen om geld bijeen te brengen voor dm hm/u: van oorlogsschepen, om zich voor Le bereiden als Doch ooi: op ander gebied komt t o mhieruit dat, Ueken de telefoondienst tv Konstantihopel werd ingest hij dadelijk kon'xbçginnen mei Muzelmansche telefooniuffndie de drie meest i sjirvidvtalen te Konstantinopel — Turksch, Grieksch en Fransch -- machtig waren. Deze 'juffrouwen, ten getale vuu vijftien, waren nu korten tijii opgeleid tol hun. ruk door een Ennelschc telefoonambtenares. Di ze plaat toont en, groen der bevalHoe Turksche telefoonjuffrouwen. Natuurlijk hebhen "zij voor de uitoefening van hunnieuwvak; hun. gelaatsluier moeten luteu van wat naar het schijnt hoe langer hoe meer wordt gedaan in Turkije-. NEDERLAND ENGELAND n Dan Haas na a nden m het DE ULSTERSCHE KWESTIE De regeering en de onthullingen der Unionisten Londen, 19 April. -un do Terugkeer van prins Hendrik Na, een verbl'nt van drie uTaunusgebergte is de Pringvoormid- De nieuwe sti dhouder van Elzas-Lolharingen Berlijn, 19 April. — Ken telegram uit Korfoe meldt dat de keizer het ontslag van graaf doordrijven/dan danken "zij dat aan ~4»+C»-cnteof drroep van gemeenten door j De redded do n. ^ zag er zeer gehavend uit en boezemde eerder gézamenth.jke beschikking kunnen verplichten • de bnhol« i-, op,JOurtatdalen, zullen medelijden in. Ook wensciien wij den jongen rot 18-aaileergangen der gemeenten of van ]■"■ i(.nVleu |M^^"T T °% atl ï po' stuk°Ph' a-rnet te benadeelen, maar het ware hem een zeer zonderen te volgen, indien de Stant reeds zeen CWnr \; , w VSr Zondag de lijk-en vanslechten dienst bewijzen hem a'.s tramontvan- lessen herft ingericht. Mde opm< enten te! Î- ,«.,«? pam.fpokcnvan AchilleDe Graeve ger in het Vlaamsche Wemmel te behouden, richtten ze in" meewtoi , te kun nen bereiken en dan door middel eener zende hèm-zoohaast mogelijk naar eene" De budjetren WOrden «zedelct door de gemeen- ' Gaat hl?' ngvl]}- sche gemeente, waar hij kan nuttig-zijn -te on ^de Jfoó^ratie's :doöh men veaeisohVook bels tl «2uïSS?5?den ,Mvennijden der ka- ook de Vlaamsche lamlendigheidheeft van de leerlingen oen lichte biidraee Alsvoor- vVn ninn „ ? ' . l ", falmen***&

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods