Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1241 0
18 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 18 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1r6n010f3h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

?oor België 5 centiemen, voor Keaeriand 5 cent liet nummer ■ VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK VIJFTIENDE JAAR Zondag 18 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand3 m. België, vrachtvrij tr. £4,00 7,504,00 Nederland, i » 20,00 10,505,50 Andere landen i 32,00 16,008,00 len kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijvers voor een jaar ( 141 frank), keiben recht op eene gratis boehenpremu en een geïllustreerd tvelulijXsch bijvoegsel van 8 blad* e Vlaamse van BRUSSEL floofdopsteller-Eigenaar : JTJXjITJ-a HOSTE, BRUSSEL BESTUUK EET REDAOTIEi TELEFOON tfll Nr. 18 Zondag: 18 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brossai AANKONDIGINGEN 4« Bladzijde, per kleine regtl » . «fr.0,55 !• Bladzijde>1,00 2* Bladzijde . « fr. S tn>5,00 Reehterlijie eerherstellingtn .i*,0* PORTUGAL DAGKLAPPBR -O—-' Drie bommen geworpen Lissabon, 16 Jan. — De eerste trein uit Porto is te Lissabon toegekomen, 20 soldaten en eenige reizigers vervoerend. De beambten moes- Het Koninklijk gezin naar da Azuren Kust.— De Koning en de Koningin, ;hLamotte en Van de ■$»» w«;icialgsmeeme ontwikkeling Wever niet bijtreden, waa,r zij beweren, dat er. wordlt gclstremd en waardoor het men.chdom fejirus9e]}« fewondereriswaardige; » (!?) nij- De bezitters van aÜ wat m de maatschappij ganiktellijkvoordeh;elftderBrusselsche bemeicht en gezag is, hebben tot eersten plicht vo]kiV61Tnits er de lessen nagenoeg uilook'het geesteskapiitaai tot zijn yo!;l!e opbrengst tendbteFransch,gegevenworden, terwijlte laten komen en de wetgever is het. dnfem^derheid der Brusselsche werklieden- beshst optreden moet. ' bevolking slechts de VJaamsche taal machtig Wat een massa verstandelijk vermogen gaat jg niet bestendig in alle beschaafde Staten te V« toópen, dà* óe ib. Buvsse, de nieuwe be! loor, omdat het licht van kennis veel te vroeg- stuu,rdervanbettechnisch'onderwijs, aan dietijdig van mükoenen zintuigen wofdt wegge- o^^rde toestanden een einde zal stellen,rukt en milüoenen menschen wonden gedwongen eerst naar lichamelijk brood te zoeken, >-~m+m^j NEDERLAND De Surinaamsche begrooting in de Tweede Kamer Bij de behaiKlelin'j; van de Surinaamsche begpooting werd er door verscheidene sprekers eno.m. door dien soc. dem. KDover ge- klaagd, dat. Suriname nog altijd parasiteert op Nederland. Er is gebrek aan energie en ,m dient verbetering gebracht door heti streng toepassen van den leerplicht en het uit- ; n van jonge, ijverige ambtenaren. 1 De li. Fock (unie-lib.) meent dat Suiiname , voldoende in getail en m bedrag... Bijna a.L totbloeivalbt6,i>rengcI1ajshet Nederlandeohe de maatschappelijke hervormingen 'hebben de kapitaal zich maar niet terugtrekt. In zake de verbetering van het stoffelijk bestaan tot doel bakovenkultuur is men misleid geweest; men bad de proefneming moeten doordrijven. soheidene and: re sprekers betreuren dat bet voorstel tot oprichting e en er lui 11 mi r bank vooT Suriname verwonenis. Daardoor blijft Suriname verstoken van bet kapitaal, dat bet dringend noodig heeft. Studiereis van Zuidafrikaansche landbouwers In verband met het feit, dat een 50-tal landbouwers uit de Kaap. Natal, Oranje-Vrijstaat, Rnodesië en Transvaal dit jaar een bezoek zullen brengen aan Engeland, bes-ïoot de Koninklijke Nederlandsen© Land'bouwcisvoiTeiriging dit aezelscbap ook tot < en ■vooraleer mar dlit van den geelst te mogen trachten ! De Staat, die uit den verstandelij ken en uit den lichamelijken arbeid van bet volk de Mi Ine, beschrijft fri 'ie bladen û^n vulkaan op ma, dien hij Kerstdau? 1901 bezocht, ekent Kereaboomeiland. titig. De Golf mauwt zich Iover- le zee tot een nauw kanaal. De Golf ' iond. ko-ni, in welles midden hét Hand zich verheft i lijk in te richten, doet wel iets, soms om den behoeftige te laten deelachtig worden aan het Licht van de -kennis... Doet hij genoeg? Doet hij vo'kornen zijn plicht? Spleten in den grond a 't Is ons niet onbewust dat er studiebeurzen zijn, zeggen de sohrijvers van hooger vermeide brochure, doch deze beurzen zijn on- FRANKRIJK Het geschil tusschen priester Lemire en zijn bisschop Hazebroeck, 17 Jan. — De « Cri des Flan- » schrijft dat priester Lemire, zonder te kort te doen aan eer, waardigheid en gewe- niet heeft kunnen antwoorden op den brief, waarin de bisschop van Rijssel van hem st verteld, d'at von Bethmahn H zijne gema«lin. De hertog gaf de verzekering van zijn trouw aan het Duiitsche Rijk. Een nieuw preces Krupjj Berlijn, 1G Jan. — Heden komt voor den krijgsraad een nieuw proces Krupp, wegens aangeteekend beroep door do militaire veroor■ 'ti in het proces van Augustus 1913. De getuigen zijn meerendeels dezelfden als in het eerste proces*. De terechtwijzing heeft plaats met gesloten deuren. De sneeuw in het Zuiden Berlijn, 16 Jan. — De sneeuw viel overvloedig te Breslau. Een sneeuw tempeest woedt over het T'euzengeb'ugte, waar men eene dikte van leidene metervaststelt.>_♦•--< ITALIE Den dag voor het drama had de vrouw, die jrarht om ze in te.huldigen en eindelijk aan Gelukkig dat er Vlaamsen* /feoHi^de kamer aan den Turk verhuurde, een tele- het pubhek te laten/in, om dii lundeiaditl^ ^5 donhe gram ontvangen, haar berichtend dat hij voor ^ dag der Inhuldiging is nog niet vasfcge ' samen/v , teke> ^r* ne dagen te Versailles opgehouden ste '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods