Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1127 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 10 August. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 05 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9p2w37mk7n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Hoofdopsteller-Eigenaap : JULIUS HOSTE, BRUSSEL VIJFTIENDE JAAR Maandag- f O Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand Selgië, vrachtVTHir. 1478.50 Nederland, .20105.08 Andere landen3111l.oo Men kan inschrijven ten bureele van het blad M, St. Pleterutraat, Irusstl en op de postkantoren Alle abonnenten^ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Vlaamsche Gazet van BRUSSEL TELEFOON1 Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK Nr 222 Maandag: 10 Augustus 191* Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr. 0,50 3* Bladzijde•» i '00 •2* Bladznde^ * en » Rechterlijke afkondigingen . . . 0,00 Voor alle annoncen zich wenden ten bureelt, StPIETERSTRAAT, S6, BRUSSEL DE OVERWINNINGEN DER FRANSGHEN IN ELZAS -»~«»*4 NIEUWE VERPLETTERING DER DUITSGHERS TE LUIE 17000 Duitschers krijgsgevangen, 8000 dooden en gekwetsten ■■^"" De brug bij Visé Onze soldaten lieten deze brïig in de lucht springen bij het naderen van de Duilsche troepen. l). brug van \"Duitschers ten in wanorde. Onder hun gewicht, brak de waarlijkuk bij. In 1106, boud Keizer brug; paarden en ruiters werden in de Maas Hendrik, van Duitschland, due zijn eigen vader geworpen. Alwie aan het zwaaiI nike- vervoknik was gevlucht, zielwas ontsnapt, verdronk in den stroom'. aan vóór de/e brug. Gelijk zijn op\den 7 Otfgst 1106, dat de oude i, had hij de LuikenaarsHendrik IV, van alles ontbloot, stierf ïn et belette dat zij bom tegen- een huisustréestraat, te Lu hielden en terugsloegen. De Duitse1 IINMMn*PffP iJK^iyiijii.jinii.j- .£09! «■ Schitterende Fransche Overwinningen TE ALTENKIRCHEN en TE MULHAUSEN NIEUWE BEM1CHTEN DIE ONS T OEKOMEN, BEVESTIGEN DEN OMVANG VAN DE DVITSCHE NEDERLAAG, WAAROVER IN EEN VOORGAANDE UITGAVE VAN ONS BLAD ÜE OFFICIEELE MEDEDEELING VERSCHEEN. De Franschen nemen Altenkirchen in De Franschen maken zich van 30,000 Duitschers, 15,000 Franschen buiten gevecht 125 mitraljeuzen buit gemaakt Te 12 u. 15 deelen de officieren van den Franschen Staf mede dat DE FRANSCHEN HUN INTREDE DEDEN BINNEN MULHAUSEN. DE DUITSCHERS ZOUDEN 30,000 MAN BUITEN GEVECHT HEBBEN, DE FRANSCHEN 15,000. HET 153e LINIE DBR FRANSCHEN NAM GANSCH HET 156c DER DUITSCHERS GEVANGEN MET 125 MITRALJEUZEN. 4,000 DUITSCHERS WERDEN KRIJGSGEVANGEN GENOMEN. DIT ALLES WORDT BEVESTIGD DOOR DEN BELGISCHEN ALGEMEENEN STAF. Parijs, 8 Oog-st. « De Fransche troepen trokken de grenzen van Elzas over. Toen zij bij Altenkirchen kwamen, stuitten zij op de Duitschers, en leverden hun een verwoeden strijd, MET HET GEVOLG DAT ZIJ ZICH KONDEN MEESTER MAKEN VAN ALTENKIRCHEN. De Duitschers, op de vlucht gredreven, WERDEN ACHTERVOLGD DOOR DE FRANSCHEN, die hun triomftocht voortzetten NAAR MULHAUSEN. Hst wapenfeit der Franschen is zeer schitterend. Ook was de vreugde der Elzassers onbeschrijfelijk; zij rukten de grenspalen weg en brachten aan de Franschen eene onbeschrijfelijke ovatie. De Duitschers werden dus op eigen bodem verslagen. ALTENKIRCHEN EN MULHAUSEN telt, ongeveer 2,000 inwoners. Het is een streek van weef nijverheid. MULHAUSEN is een fabriekstad aande 111 en aar het Rhone-Rijn-kanaal. Het Ligt aan helkruispunt vanburgort. Vroeger was heleen klein»1 in 1798 me( Frankrijk werd verkwam d!iland.Zij telt i 00 inw. Wij geven Meronder eenige bijzonder) betrekkelijk de twee plaatsen door de Fransenen ifiöenómen : altenkirchen ligt in hel Westerwald.fs de im den gelijknamigen K die 160ten teil iPrui- sisch regfcrii!,.vVied en aan de epoorll-jri Eirchen-An. ■ behaalden de FranschenI i 179G een overwinning op de l . Hel dorp Een Beroep van den Komng op de oud-onderofficiers De Duitsche Ruiterij uit de streek Rochefort verdwenen Onze Koning heeft een beroep gedaan op de Maatschappijen van oud-oj en deze gevraagd reserve-of f ic\ voor het Ir a er te willen leveren. Uit goede bron wordt vernomen dat de Duitruiterijin allernaast uit de streek van Hochefort verdwenen is. ■>-•♦•—€- ! enkel Duitsch ruiter wordt meer opgemerkt. De Engelsche soldaten sloten zich bij de onze aan OME DERDE LEMRAFDEEIJP Niet nlloen roden verscheidene treinen vojtroepen door Brussel naar liet oorlagstoojuden muil;, wan Zaterdag op Zon,-,■ook loten zich bij de Belgische aan. De derde afdeeling van ons leger, welke zoo schitterend te Luik g heeft ifi weer samengesteld. Na eenm 24 uren vroeg zij on* weer aan den strijd te mogen deem-j men. Da Zegepraal van hetFranschLe^er inHziS. OFFICIEEL TELEGRAM VAN HET FRANSCH MINISTERIE VAN OORLOG Overgroote Geestdrift te Parijs PER TELEGRAM UIT PARIJS, ZONDAG TE 12 UUR : Parijs, 9. — Medegedeeld dooi^ het ministerie eon oorlog o/j s Augustus. — Vrijdag, bij hut vallen van den avond, kwam de Fransche brigade van de voorwacht voor Altenkirchen aan. De plaats verdedigd door goede veldwerken en door een Duitsche brigade bezet. De Franschen liepen storm met buil' woon geivveld. Een Fransen inl'ani regiment nam de Duilsche verschansingen in na een heftig gevecht. De Franschen hebben de Duitschers met de bajonet op de vlucht gedreven er sedert hel begin van den oorlog gaat het zoo. De Duitschers weken in groote wanorde, de werken der tweede linie verlatend, die nochtans nog hadden kunnen dienst doen. Een regiment dragonders heeft deDuitschers achterna gezet in de richtingvan Wallheim, Tagölsheim en Illfurth en deed ze groote verliezen ondergaanDe kolonel en zeven officierenvan hel Fran.ment werden gekwetst. De Duitschers konden in de duisterniswegsluipen.De Franschen trokken Altenkirchen binnen, een oude slad van denElzas: zij werden geestdriftig ontvangen.Grijsaards, vrouwen en khom- den de Fran:n. De grens- palen zijn uitgerukt en worden in (riomf gedragen. De ontroering is onbeschrijflijk. Bij het krieken van den dag ging de' voorwacht weer op marsen zónder Duitschers te ontmoeten. In den namiddag kwamen verkenners aan vele veldwerken, die de stad beschermden en zij stelden vast dat die verlatenwaren. Om 5 uur kwamen onze kolonnen voor Mulhausen aan, gaande langsheen rb spoorlijn. T ! Brunstadt begroeten de Elzassers, die de stad verlaten hebben, de Fransche vaandels me! geestdrift. Tn min dan uur is Mulhausen bezet. De Franruiterij,die in draf door de rijdtheeft de Duitsche achte-rwaohi achtervolgd. De Fransche voorp hebben stand gekozen ten Noorden van Mulhausen. Het ware voorbarig d gevolgen vandit eerst1aan te wijzen: stelligis het echter dat de Fransgade een hanste Duitsche brigade verstrooide. De Fransche verliezen zijn niet groot. wanneer men den uilslagin het ooe houdt. De Fransche krachtsinspanning was geweldig. 1 De bezetting van Mulhausen, groot lectueel en nijverheidscentrum in den Èlzas, zal gr'ooten weerklank vinden in gansch Europa. Altenkirchen ligt op 17 km. van Mulhausen, op 18 km. van de grens. De Franschen zijn dus reeds ongeveer 40 km. diep in den Elzas doorgedrongen. De Duitschers hebben zich teruggetrokken in de richting van Neubrisach. Geheel Élzas is in opstand tegen de Duitschers. Dit zal den toestand vereraeren en met hartstocht relezen werd. Generaal .Joffre heeft aan den Elzas een proklamatie afgekondigd, die dadelijk we i-d aangeplakt door de Elzassei De proklamatie van Generaal Joffre « Kinderen van den Elzas! » Na 44 jaren van smartvol wachten, betreden d,n opnieuw den grondvan uw edel land. Dit zijn de eerste werkenerk van weerwraalt. , \Y ntroering en fierheid voor hen.i i mi .lil werk te voltooien,hebben ze hun;,l. Eendrachtig drijft de Fransche Nn voorwaarts, en in de plooienhunner v; zijn de tooverwoorden geschreven : Recht en Vrijheid! Leve Elzas! Frankrijk ! » Telegrammen van den Fransehen minister van oorlog De minister van oorlog heeft den opliet volgende telegram doen toekomen : Mul- De intochl der Fransche troepen in « i;i; ui tui in uci i ittiw "- .L ...j^... ... . . gejuich. doei -reheel FranKrijk vaLrift trillen.Ik bezil je vaste ■ing dal hen den veldtochterw inningen oren wier krijgswaarde de/e van heden oven,zal, maar dil begin van krachkrijg, ivallende beweging in Elzas; ijken toestand, die voor tulp is. ik ben overgelukkig in naam der regeering, mijn groote erl teiijkheiduit te drukken. (get.) Messimy. Het bezetten van Mulhausen Het bezetten van Mulhausen heeft heden plaats gevonden. Het gerucht dat mijnen onze troepen zeer geteisterd hadden, is volkomen vaüsch. De vijand,hoewel goed verschanst, leed veel meer dan de Franschen. ENKELE WAPENFEITEN Zeer levgevechten van ruiterijten i rw'clitvan de Fransche ruiterij op patroelje, uit een officieren ?2 uhlanen bestaande, ontn oelje, samengesteld uit een ■u 'i meerd. De Fraiacier.snelt vooruit,doodt den Duitschen officier, i n de 22 uhlanen iop de vlucht, het lichaamvan hun aanvo ■latend. Talrijke gelijkaardige feiten doen zich ip wekkend v< van het vdat de i wek! heid en vastbeslotenheid. ~ —>~^+«»^t ONZE FORTEN DE FRANSCHE OPPERBEVELHEBBER VAN 'T LEGER OVER DE FORTEN VAN LUIK De iIhebber Joffre en zijn staf heb- van I.iK'kbezQdit. Zij1 irklaard < onneembaar zijn. Belgen en Franschen verpletteren de Duitschers te Luik 35,000 Duitschers buiten gevecht In een voorgaande uitgave hebben wi; 't volgend nieuws onder voorbehoud medegedeeld : HET BELGISCH LEGER, VEREENIGD MET HET FRANSCH LEGER, HEEFT ZONDAGMORGEN EEN GROOT GEDEELTE VAN HET DU ITS CU LEGER OMSINGELD. ZEVENTIEN DUIZEND DUITSCHERS WERDEN KRIJGSGEVANGEN GENOMEN; ZIJ H'ADDEN MEER DAN ACHT DUIZEND DOODEN EN GEKWETSTEN. DE LAATSTE BERICHTEN BEVESTIGEN DITNIEUWS TEN VOLLE. DE NEDERLAAG DER DUITSCHERS IS ZELFS GEWICHTIGER DAN WIJ ZEGDEN. ZIEHIER DE BIJZONDERHEDEN VAN DEN GROOTEN VELDSLAG EEN ZEER GEWEI DIG GEVECHT HEEFT ZONDAGMORGEN PLAATS GEÜAD TE LUIK. GENERAAL LEMAN HEEFT DE DU1TSCHE T ROEPEN ZEER DICHT BIJ DÉ FORTEN LATEN KOMEN EN DAN, EENSKLAPS, EEN MOORDDADIG VUUR BEVOLEN. DE FRANSCHE TROEPEN — *-^NDER DAT DE DUITSCHERS DAAR IE S VAM WISTEN _ HEBBEN EEN 'SïNGELENDE BEWEGING BEGONNEN EN DEN VIJAND OP DE ACHTERHOEDE AANGEVALLEN. MEER DAARUIT SPROOT EEN ORDELOOZE VLU CHT VOORT VAN DE DUITSCHEr: D! DAN 8000 DOODEN, 10,000 GEWONDEN EN 17,000 GEVANGEN. GENERAAL LEMAN De Aanslag tegen Generaal Leman HET VERHAAL VAN EEN OOGGETUIGE Ziehier het verhaal van oen ooggetuige, Detreffende de poging tot moord, beraamd den roemrijken verdediger van Luik, generaal Leman. Generaal Leman was volop aan den arbeid [eden van zijn stat', in de hureelen van de rue Saint-Foy, toen men vlak bij hevig lawaai hoorde. Dat is onduldbaar! het is niet mogelijkhier te werken! zegden de officieren, die aande deur gaart zien water buitenvoorvalt. De Duitschers ;;ijn daar! Op foetzgenbljk knettert een salvo van geweervuur ; kapitein -Marchand valt. TweePruisische officieren en zes soldaten, allenmet hot pistool in de vuist,zijn voor het huismet burgers dien dragen. Ze trac de officieren van den staf ter zijde te duwen, want zij willen her hoofd van den staf hebben. — Geef me dadelijk een revolver, zegt ge- nan. Generaal, ge hebt het recht niot uw leven op dit oogenblik in gevaar te stollen, zegtbevelhebber L... Ge zult u laten vermoorden. Neen, neen! Laat me door!Kommandant L..., een echte reus, maakt er DE HELDHAFTIGE VERDEDIGER VAN LUIK korte metten mee : hij pakt generaal Leman om het middel, en werpt hem over den muur heen van de Gieterij,waar hij dan zelf ook over klautert. Ze bevinden zich thans op de terreinen van de Gieterij. Men schiet op hen uit denamen der naburige woningen, waar zoogenaamde « burgers », met brownings' gewapend, geposteerd zijn. L... doet met geweld zijn genoraad in feen Wapenstilstand a werkman der fabriek binnentreden, waar de beide- officieren een sohuüp vinden te midden eener familie van brave lieden. In tegenstelling met hetgeen gemeld werd, is het zeker dat te Luik geen wapenstilstand toegestaan werd. Aan de andere zijde van den muur schoten de kameraden ran L... en de gendarmen de officieren en de zes Duitsch< neer,-na een kort gevedbt, waarin ook twe< ie gendarmen sneuvelden. OFFICIEEL NIEUWS België voor de Duitsche overrompeling beveiligd >-^4-«^-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods