Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1227 0
14 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 18 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ft8df6mj89/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent het nummei VIJF'TIENDE JAAR Nr. 14 Woensdevg- 14 Januari 1914 30, St-2'ieterstraat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 m. Sels/te, vrachtvri] tr. î-5,00 7,80 4,00 Nederland, i » 20,00 10,30 !S,BO itre landen > 32,00 16,00 8,00 tien kan inschrijven op aile postkantoren De (nschrijvert voor een jaar ( 14 franlt), iciben recht op cent gratis ioehenjirmu en een ftfiluitretrd ntMijluch bijvoegtei van S iladt. Vlaamsche Gazet Hoofdopsteller-Eigenaar : JUUUa H08TE, BRUS8EL van BRUSSEL VERSCH1JNT 1 MAAL FER WEEK BESTUUR BIT RED A.OTIB I TELEFOOH III Woensdag 14 Januari 1914 il ii -«ta— 30, St-Fieterstraat, 30, Brnssel AANKONDIGINGEN ■4» Blidiijde, per kleine reeti „ . . tr. 0,3© 1" Bladiijde ......... » l|0O 3' Bladiijde .t fr. « «n » S,00 Heehterlij'jte eerherstellinîtn . > i,Ot De Zaak Coucke en Goethals Een brief van den h. Delpire ! aan den Minister van Rechtswezen Wij' hiebbam onlaings, in ons hlad, den brief medegédoeld, d'cor den h. Gairtan -de Wiart, minister van Rechtswezen, geschreveni aan den Liberalen Vxouwenband « Jam Van Rijs-wijck », te Antwerpen, in antwioord op een verzoeksohrijft Ibetreffen-dle -die eerhersteliliing der twee Vlaamsahe martel aren, Coudke en Goethals. Naar aanleiding van d'at anitwoarid1, heeft de h. Delpire, aan den h. M'inister van Rechtswezen een brief gesohreven, wa air aan wij het volgende ontleenen : Wat laat heb ik kennis gekregeai, van Uwen bref, gesohreven aan den Antworpschen Vrou-wenbond -« Jan Vain Rijswijck », in antwoord! op een verzcekschrift, TJEd. door_ dien bond gestuurd, betreffende de eerherstelling van Jan C'oucke en P<ieter Goethals, onsahuldig veroor-deeld, en gehalsrecht te Charleroi den 16 No-vember 1860. In dien brief heet TJEd. de onsoliuld dier mar-telaars van het gerecht eene legende. D'atis de meening niet va.n rechtsgi leerden, die zich ernstig met dtie zaak beziggehouden hebben, en ik heb gegronde redemeai om er s;berk nan te twijfelen or wel al onze heeren Minister s van heden in Uwe meening dleelen. Die onschuld eene legende, Woledele Heer Minister ! Tegen die bewering dwingt mij-n ge weten mij kraclitdadig protest aan te teekenen. Neen, die onsc'huld iis geene legende, maar door duidelijike fei.ten sedurt lançr afdoende be-wezen vool* d'en redhterstoel der openbaxe meening, en zal ook blijken vooa* het Gerecht van mijn land*, ondanks eeniige peirsonietn, — en ik ken ze, — d':e om -redenen wedlke ik, <v a n h u 11 stand p unit beschoinvd, eeirbied'ig die , hervatting van. dat procès oingaarne zouden | zaen. Dat U, Weledele, zich ongaarne aneb de zaak 1 Coucke en Goethals zou inlaten, -wiil ik wel l>e-grijp-en. Uwe talrijke en drukkende bezigheden als Minister, laten 'UEd. geen vrijen tijd, om de versa! illende dossiers en s'tukken grondig te bestudeeren, waaruât afdoende de onsobuddi blijikt d'ier twee slachtoffers eener ijselij'ke go- I rechteXijike dwallimg, en de n i eu w e f ei te 11 f aan het liciht komen, door de wet va.n 1894 ver-eischt, om tôt de hevziening van een procès te kunnen overgaan. Mijn doel is niet hier eene pleitrede te schrij-ven voor de ongehikkige.n, die ik verdedig ; ver-oorloof mij eohter, onder de vei'schâ'llende be-wijaen, die iik opnoemen kan, er slechts een aan te halèn, een enlkeJ, maar da-t rvoar velen reeds afd/oendie wezen zal. Zio!i':er : « Een uur voordait hij* het sohavot beklom, 7) verklaarde A... (der Zwarte Bende) aan dein * 0:1 derzco lv.3recfh-ter Auilit, <lio d<e verklaring in » zijn verslag 'heeft neergeschreven, dat hij » zelf, met zijnen broeder J. en zijnen 00m H.. » den moord van Couiillet geipleegd h ad, terwij'l » 11... op uitkijlk stond ; maar dat de VJamiiingen » (Coucke en Goethals) er geen deel aan geno-» men h ad den. Hij voegde er bij, dat hiij- des-» aiingaande gebiecht had aan den almoezenier, » eoi dat, wilde- men deze doen komen, hij ihean » machtigen zou het gedeelite zijarer 'biiedht, den » moord van Couillefc-betreffende, aan den 011- » derzoeksrechter bekend te ma ken. » *** De h. Delpire liaat vervolg"en!s iii zijn sic'hirij-ven aan den minister !hieit bela,ng, van deze verklaring uitsoniijinen, en komit er tegen op, dat de onschuld van Jan Coircke en Pieter Goethals een « legende » zou genoemd worden. Overigens is die verklairing voor den h. Delpire slechts een der mianiigvuildige redle-nen, wellke hem er toe aan>poren dis eerher-stelling van Couidke en Goethals te wagen. ledereen z"al aian dlen 'h. Delpire hnlde brengen wegens de taaiheid, wa.armede hij zijn overtuiiging verdedigt, dat de Vlamingetn Cou-cke en Goethals onschuldig veroordeeld werden. Argw. NEDERLAND De staking te IJmuiden geëindigd De reeders te Y m u.iden nebben de voorstellen van den Zeeliedenbond aangenomen. De sta-jking is daardoor geëindigd. Het ijs op de Zuïderzee Op de Zuiderzee en in de Friesohe kanalen vertoont zich sedert Zondag veel ijs, zoodat de stoombootdienst van de HoUand-Frieslandlijn, «venais die van de iijn Lemmer-Gi'oningen is moeten gestaaikt worden. Te Heerenveen is de sciheepvaart geheel gestremd, terwijl de .hàven te Edara is dichtgevroren. Langs de Oostkust bij Texel zit reeds een breecle sbrook ijs in de zee. De haven te Texel bJeef echter grootendelis vrij van ijs, zoodat de visschersvloot Maandag nog kon uitzeilen. De Beersche Mâas ar ^ 't werken Zondagnaoht is de Maas bij Beers omgegaan. De twee oude kanonnen bij Grave,, overblijf-selen van de oude vesting aldaar, welke nog litteekens van vijandelijkc kogels 111 den rug dragen, hebben te dieir gelegenheid de gebrui-kelijke schoten gelost om die gebeurtenis aan den voike in den wijden omtrek te verkonden. Alsdan worden al de weiden en landeirijen, van Beers tôt 's Hertogonboscli met Ma as wa ter overstroomd. Maanda.gnamiddag werkte d*> Béersohe Maas reeds over eene lengte van 1600 metor met eene diepte van 15 cm. De bevolking van Nederland BMjkens een statistiek van gefboorton eui Kterften, opgenomen r,n de « Sta a^tscotwant » van 12 Januari, bedroeg de bevolking Van Nederland op 1 November l.'l. 6,189,279. RUh'LAND Acht personen door wolven verslonden Odessa, 13 Jan. — Een uit-stap van acht personen in de omstreken van Grodno is op gru-welvoile wijze geëindigd. Niet ver van de ge-meente Tsjekooskina werden zij door eene bende wolven overvallan. Allen werden door de wilde dieren versloniden. ^nkken kleeren, naast afgeknaagd gebeente gevonden, liet toe de persoonlijklieid der ongelid<kigen vast te stellen. BULGARIJE De politieke toestand Sofia, 13 Jan. — In iliet Sobranje vraagt die mini9ter van l'inanciën goedkeuring van twee voorloopige twaalfden. Officieele kringen zijn van oordeel dat het Sobranje zal worden ont-boniden als liet de voorloopige t^vaalfden ver-werpt.Het voorstel (der Agrariërs) om een parle-mentair onderzoek in te stellen naar het be- ; leid der kabinetten-Gesjof en -Danef, in het bijzonder na de oorlogsverklaring, is bij het Sobranje ingekomen. Er is echter nog geen d'aftum voor de bo^andeUng ervan vastge- . 6teld. * ; FRANKRIJK - ■ | Het geval van priester Lemire Priesit/er Lemire, de bekeindie republikedn-sche al'gevaardigd'e voor het Fi-ansah-Vi aamsch distrikt Ha'zebroeck, zi>et zieh weer mo'ei'lijk-heden aangedaan door zijn bisschop, Mgr Charo&t, die-n opvolgèr van Mgir Delamaire, omangs oveirledein. Bl.ijft Lemire bij zijn laatste wooiid, dan zal I hij van af Donderdag e. k. in- den ba>n der ' kerk zijn geslagen. , Inderd-aad, Zaterdaig is hem door drie gees- j telijken, afgezanten van bisschon Oharost, aan1 geziegd da<t hij zij ne p-où i-t-'esk moést vaarwel zeggen, zroh niet meër kandidaat laten stellen en niet meer meewerken aan zijn orgaan «Le Cri des Flandres». Geeft hij daaraan geen gevolig, dan zal het hem voortaan ver-boden zijn nog mis te lezen. De aanzegging voorziet een bedemktijd van vier dagen, zoodat de straf met ingang vam DoTiderda-g 15 Januaii Vcui kracht wordt. Priester Lemiire weigeirde toe te geven en maakte voorbehoucl nopens de voorwaarden waarin de aanaegging is geschied. . Intusschen is de hooîdo'psteiller van «Le Cri des Flandres » reeds in den ban der kerk en is Zondag in al de )v,rk-en van het bisdom I Rijssel den herderlijkebrietf voorgelezen, waar-Dij het i«ezen van « Le Cr: des Flandres » aan de geloovigein verboden word't. DUITSCHLAND DE VOORVALLE ! 12 ZABERN Nog een? telegramkwestie Berlijn, 13 Jan. —. Halfambtelijk wordt ge-meld dat een onderzoek is ingesteld, om te weten hoe het beikend geworden is dat oe voorzitter van den krijgsraad te Straatsburg, gieneraal von Pellet-Narbonne, een telegram, meildiende de vrijspraa.k van kolocneâ von Reuitter, gezonden heeft aan den poilitieprésident van Berlijn, von Jagow, en aan dien be-kenden joinkeir von Oidenburg. Het wekt nogal opzien dat generaal von I Pellet, vôôr het vonnis uitgesprokein was, ' reeds tele-grammen afgegeven hgeft om dii«e op het oogenblik, dat het .vonnis iiiitgesiproken werd, te verzenden. Maar nog merkwaardiger is het, dat h-:'j die telegrammen zond aan dei twee mannen, die nog vôôr het begin vàn het ' procès, het felst parti j gekozen hebben ten guiiste van von Reuter. Bij de positie, die deze twee mannen op het oogenblik tegeno-ver die, openbare meening innemen, is dit een be-1 wij s van volslagen gémis aan takt. De teiegrammen lu:doen : « Vrâispraak, beste ' groeten. Peldieit» en werden Zaterdagoehteind om 10-45 u. aan het telegraafkantoor afgegeven.Het 99ste î egiment zou naar Zabern terugkeeren Berlijn, 13 Jan. — Naar de «Germania» meldit, heeft' geen van de officieren van het &9° regiment te Zabern de huur van zijn wo-ning opgezegd. Boven de deur van kolonel von Reont/ter hangt een krans met het op&ohrift «Welkom». Daa.ruit maakt men op, 'Int het D96 regiment naar Zabern terugkçert. 1 De keizer en de taalzuivering - Naar luid van berichten in de, Aldu/itscîie b'iaden, heeft de kejjzer bevel gegeven, om alle'j vieemde woorden jn heL keizerldikie hnis 200-1 vee^ ' mogelijk te ve.rmijden. Bij de samen-stelling van de spijskaart voor de keize-rtiijke tâfeil moet daar im het bij zondier rekeming mee gehoude-n worden. -< VOOR DE KINEMA : DE ENGELSCHE SCHRIJVER H. G. WELLS De bekende Engelsclie romansohrijver, wiens 'antazij verre die van Jules Verne en Stephen-;on overtreft, H. G. Wells, heeft de schrijvers-*echten zijner werken voor de gehee-le wereld ifgestaan aan de Gaumont-kinemamaatschap-pij, om deze op films te trekken. Men achat dat lit!m' daai'voor 5000 p. st. [125.000 frank) 's iaars zal betaald worden. Wells zal, naar -het- he et, zeùf toezicht voeren het ineenzittén •en-*op'film bi'engen ziiner. yftrïfenv AMERIKA De ontruiming van Ojinaga door de de regeeringstroepen Over de ontruiming van Ojinaga wordt uit Presidio (Texas) nog gemeld, dat zes Mexikaan-;che généra als, 2800 man regeer'ngstroepen met-200,000 patronen en zes stukken veldgeschut 1a de ontruiming van de stad de Rio Grande sijn ovei^etrokken en op grondgebied der -Ver-jenigde Staten de wijk hebben genomen. Met hem zijn 15,000 ingezetenen der stad ge-rlucht. Allen zijn er treurig aan toe, zij kam-jeeren in d-e open lucht, daar er geen onderdak ?oor hen is, hebben gebrek aan ailes, vooral aan roedsel en zijn doornat van het waden door de -ivier. Er zijn ondor de uitgewekenen tal van rrouwen en kinderen. De soldaten, die, voor zij de stad ontruimdén, let meeste gesohut in de ri vier hebben gewor-jen, lieten zich zonder eenig veraet door de Vmerikaansche troepen ontwapenen. Zij zijn ^erontwaaixligd over het gedrag der generaals •Jalazar en Rojas, die bij het begin van den rtrijd met 500 ruiters Ojinaga hebben verlaten. Die ruiters zijn op een flinken afstand van Presidio de ri vier overgetrokken. Amerikaan-jche ruiters zoeken naar lien om hen te ontwa-Denen.Te Ojinaga moet de aanblik deo* met lijken m gewonden overdekte sti-aten jammerlijk zijn. ral van gewonden zijn, dagen lang aan hun lot jvergelaten, gestorven. Nooh de r e ge er ingstroe-aen, noch de opstandelingen bescÉikken over nekenwageais. De opstandelingen beweren dat aan hun zij-ie maar 50 dooden gevallen zijn, het aantal gewonden is echter groot. Van de bezetting zijn 100 man in hun handen gevallen, waarvan het meerendeel is terechtgesteld. Eene onderwijzeres in hare klas vermoord New-York, 13 Jan. — In eene ldas der Mad.i-=?onschool, in den Wisconsin, kwam de neef van een seaiator, zekere John Spencer, en loste, in bijzijn der verscihrikte jongens en meisjes. drie revolver schoten op de onderwijzeres, miss Emily Mac Connell, een rijk , meisje weike haar fortnin àan opvoedMigs- ; werken besteeddie. Miss Mac Connell werd aan -J de borst getroffen. Zij poogde te vlwhten, "7] maar na ertkele stappen te hebben gedaan, vie! zij neer en stieirf. Radeloos namen de ( kinderen de vlucht. Na zijne misdaad sehoot de moordenaar zioh door het hoofd. Hij laat eene vronw en-drie kinderen. De moordeinaar vervolgde miss Mac Connell met befdebetrekkimgen en daar ze van hem , aiet wou weten, besloot hij haar te dooden. < CHINA De ontbinding van het parlement Peking, 12 Jan. — Président Joeansjikai heeft het Chineesohe parlement ontbonden In het besiuit tôt ontbinding ze-gt hij. dat oie maatregel noodTg' Vas omdat het onmogélijk bleek een tôt het nemen van besluiten be-voegde meerderheid in de zittingen bij een te brengen. Het besiuit wijst vea'deT op de nood-zakelijlîlheid om de kieswet voor het parle-men te wijzigen. De wederbijeenroeping vam het parlement en de wijziging der kieswet worden pleehtig beloofd. Tevens wordt den raad van bestuur opge-Sragen de uitkomsten der besprek; ngen over 3e iinstelling eener kommissie tôt wijziging van de grond-wet over te leggen. AFR1KA DE STAKING OP DE ZUID-AFRIKAANSCHE SPOORWEGEN In N?.tal Durban, 13 Jan. — De staking breidt zich meer en meer uit. Het syndikaat der ma-chinisten heeft de algemeene vverkstaking afge-kondiigd.De toestand te Johannesburg Johannesburg, 13 Jan. — De bestuurder'der spoorwegen meldt da.t de toestand zeer bevxe-digend is en de werkwillige mannen talrijik ge-noeg zijn om den dienst te verzekeren. In de fabrieken te P i e t er mari t zb u r g wordt steeds doorgewerkt. Een aanslag te Fourteenstreams Kimberley, 13 Jan. — Men heeft verleden nacht gepoogd d© spoorwegbrug te Foui*teen-3ta*eams te doen springen. Deze brug is gelegen aan een belangrijk punt over de Vaal, aan het spoorweggedeelte van Johannesburg of Mafe-king. De poging mislukte, maar do wisselnaal-ien worden beschadigd en de spoorstaven ver-plaatst.!n Kaapland Kaapstad, 12 Jan. — Uitgezonderd een of bwee pogingon om den spoorweg op te blazen, betgeen waarschijn-lijk liet werk is van men- . seben die liet op eigen hand deden, gaat de sta-Lcing vreedzaam haar gang. De stakers hoeden . sicli met zorg om aanleiding tôt verstoring van lo orde te geven. Derhalve is de staat van be'Leg oiet afgekondigd. ' ^ In den Vrijstaat Een gewapend kamp Bloemfontein, 13 Jan. — De Oranje-Vrii-staat gelijkt een gewapend kamp, daar boeren-kommando's de geheele provinoie bewaken. De , îpoorweg wordt van de Oranjerivier tôt de Vaal ; bewaakt; ook de Jagersfontein- en Koffiefon-tein-mijn hebben een sterke waoht geikregen. De geheele burgermaoht en de resei-ve van Bloemfontein zijn onder de wapens geroepen. De tooneelen op straat, waar gewapende man-len haastig heen en weer loopen, roepen den Dorlog in de herinnering terug. De houd:ng der »takers is opmerkelijk kalm ; toch vreest men iat v-roeg of laat onlusten zullen uitbreken. Gevangonis bedreigd Germiston, (Transvaal), 13 Jan. — Na een ! /■ergadering van werklfieden is gisteravond een nenigte naar de gevangenis getrokkeif en dreig- 1 :1e die te vërnielen, ten zij Wade, lid van den ïemeenteraad en werkliedenleider, don 9n dezer . ;evangen gezet, onmiddellijk werd vrijgela-ten. Een sterke afdeeling beieden politie, die in *alop kwam aanrijden, joeg de menigte uiteen. De bewerker der staking Dezer dagen is er aan herinnerd, dat de aan- : ;ehonden stakingsleider Poutsma een jaar of rijftien geleden een roi heeft ges^peeld in de so- ' >ialistis<ihe beweging in Nederland. J. J. Poutsma, aanvankelijk timinerman to ! Sneek, was in 1892 betrokken bij do opstootjes 'an workloozen in eenige Friesohe gemeentèn, vei-d ook • strafrechterlijk vervolgd en door P. ' J. Troelstra, destijds aangesloten bij den ouden ikjciaal-demokratischen Bond, verdedigd. Na te [Jtrecht eenige maanden gevangenisstraf we-?ens opruiing te hebben ondergaan, vestigdo lij zich te Amsterdam als drukker en uitgever. VIet financieele liulp van enkele voormannen. uit rad.ikale en soc.-demokratisohe kringen, ves-bigde hij in de St-Luciënsteeg to Amsterdam , de drukkerij « Plantijn », on werd uitgever van verscihillende soo.-demokratische tijdschri.ften, ' r). a. « De Nieuwe Tijd », tœn nog een week-blad.In 1899 begaf hij zioh naar Zuid-Afrika, kwam tijdens den Boerenoorlog bij den ambulance-dienst van den Oranje-Vrij staat en werd na don oorlog beambte bij de spoorwegen in Transvaal. Hij is een. der oprichters van den Bond van Spoorwogriersoneel in Zuid-Afrika. werd er van de bezoldigde sekreta.ris en bereidde als zooda-nig- de staking voor, 'die "thans hot ■ekonomisch-leven van Zuid-Afrika oniwrîèKt. nvcsisr LEZE IN de VLAAMSCHE GAZET van DONDERDAG 15 JANUARI het begin van het roerend mengelwerk van Het Graf aan de Zee Een Kostbare Kolonie Hachelijke financieele toestand Toen Korngo door België overgenomeu werd, jedroeg de schuld van den Vrijstaat 105 mil-ioen.Sinds werd nu en dan schuldpapier op de narkt gobracht la-achtens het dekreet van .906, zoedat "de Kongoleesche staatsschuld op lit oogenblik 150 millioen bedraagt. Maar daar naast, is de vlottende schuld. Op : Januaii 1909 bedroeg zij de kleinigheid van [2 1/2 millioen fr., doch was denkelijk in hare ^este groeijaren, want, omstreeks 4 1/2 jaaa* la-er in Mei 1913, was zij reeds geklommen tôt 12 millioen. Wat was er dan gebeurd? Enkel dit : de re-?eering om geld benoodigd liad doodeenvou-dig, na^r aartsvaderlijk geba'uik, Kongoleesche schatkistbons uitgegeven. De vlottende schuld' was op goeden weg naar wel-tand, want in Oktober 1913 had zij reeds de 85 millioen bereikt. Kortom, drie maand geleden, bedroeg de i Kongoschuld een totaal van 240 millioen fr. Dp minder dain vijf jaar was zij verdirbbeld I En va.l men vragen De vooruitz-'ehten ! sta an weinig gunstig. Ailes, inderdaad, laat voorzien, dat, voor t einde van 't gezegend jaar 1914, de schuld yerdrievoudigd zal zijn. Inderdaad, is er geen :ent in kas, en het tekort van 1913 moet aan-g-ezuiverd worden. Hiertoe zal men alweer voor 8 millioen kas-t>ons op de markt moeten brengen. En, wan-neer zulks gebeurd is, moet er gezortgd wor-:len voor het tekort van 1914, dat tôt 21,500,000 fr. klimt voor de aewone begrooting der Kolonie en tôt 11 millioen voor de buitengewone begrooting. Kortom, in andere woorden, vooraleer iets ian te vangen moeten er daaa* 32 millioen gewonden worden in goede voorwaarden. En er blijven nog voor 15 millioen frank buitengewone uitgaven te vereffenen op de foorgaande begrootingen. Wat hebben wij anderzijd's, in 1914, va.n de Kolonie te verwachten ? De rarning der in-<omsten bedraagt 30 millioen... Een mooi cij-er zal men zeggen. Ja, inderdaad, waren er jeene kroozen voor de schuld te betalen. Dp dit oogenblik kan men aan geen geld gera-<en ondeo* de 5 of 5 1/4 t. h. Nu, de last der /aste en der vlottende schuld van d'e Kolonie sal in die voorwaarden klimmen tôt 15 mil-ioen per jaar. Dan blijven er voor het huishoudelijk 3>e-ituur der Kolonie nog 15 millioen over. Na-Luurlijk antoereikend om aan de verplichte .îitgaven liet hoofd te bieden. Ziedaar den toestand. Wij zijn benieuwd te vernemen, of de Regeering den moed zal! hebben de waarheid over den financieelen xiestand ohzer Kolonie bekend te maken aan fiet land. ANTWERPSCHE KRONIJK Van onzen berichtgever : Hij ook! Onze klerikale bladen meldlen, d/at de iheer Bongers, of liever Jef Bongers, zooals deze Diaden zelven hem noeinen, nu ook een procès mov smaad heeft iiiigespanneni, en. wel tegen y Terwagne, die, beweort hij, hem «beleedigd ï'n gelhoond heeft'in de uiitoefeniing van zijn ipenbaar ambt .» En daar heeft hij eer&t veertien dagen later lan gedaeht ! Een gevolg der klerikale partijdigheid Wij vernemen dat de h. Cairoly. rècditer bij >nze rechtbunk van eersten aanleg, onrtslag îeeft genomen. De :li Caroly is tôt dit besiuit gekomen, om-ia.t (hij reeds zoo dllkiwiij!s over 't hoofd gezien .s gevvorden, alleen omdat hiiji een, liberaal is. Er ontbreekt nu niet meer aan, dan dat in î ij ne piaats een klerikaal worde benoemd,, en ian is geheel de ,rechteirl'ijke magisftratuur vlerikaal te Antwerpen, Eene vraag uit Brazilië Uiit Ba'azdlië is ten StadhuLze een brief toe-ge-vomen. waarin een zeker iemand verlangt te veten, of de gronden der afgekeurde vesting-jm'hieining nog bes'chikbaar. zijn, zoo ja, heeft lij: verscheidene millioenen veil om op deze jronden eene praehtwijk op te richten. Blijft te bezâen, of het' geen grappenmaker is. Het zegelen der vreemde fondsen Zooals men weet moeten de vreemde fond-jenstulkkefi. .iingevolge de nieuwe belastingen /•an het goevernemeant, voor 1 Maart aan&taan-le gezegeld woirden. Mioeten wij geùooven wat verteld wordt, dan : ou den er, te. Antwerpem alileen, reeds voor 5 honderd midilioen franik titels van vreemde .vaarden aan het zegelireciht aangeboden zijn ïeworden. Symphonische Volkskoncerten « Niettlegenstaande het koud weder was een talrijik pu'bliek de tweede uijtvoering der Symphonische voL-kskoncerten M'aandag komen. bijwo-len, iir den Fransclhen Sdhouiwburg. Grooto Jbijval voor Mej. Cuvelier, die na het îitvoeren van Firansche en Nederland sche î-angisitiukken naar veTdienste werd toegejnieht ; a-lsoo'k voor den. b. Carruby, den talentvollen w.ioiist. De h. Lunissens, bestuurder der Miuzieksclhool te Kortrijk, leidde zelf eene dra/matisc'he ouverture, door hem vervaardigrt op «Phèdre», van Racine, en ve'rwierî veeru Mjval. Ook het orkest verdieh't lof, voor de wijze waarop het, onder leiding van den h. Wilîlems, twee prachtige orkëôtstufkkên vertôlilôte, Het . deirde konoert-wordt gegeven op.9 Maart, met medewertoing van Mevr. D)s Vosr^Aéorts. oianitite,- den b; _Herberigitf., foo(ndidhter. prijs van Rome, den h. Hip. EVeraeïts,:'oëll4st. ( DAGKLAPPER Terugkeer des Konings. — De Kuning, van Oos.tende lerugkeeiend waar liij den dag van Dinsdag liacl doorgebracilit, kiwain te Brussel om 0 ujiir 14 m. aan. De vorst reed daa:rna in auto naar het îialeiis van Brussel. Dood van een volksvertegenwoordiger. — De h. L. Petit, katholiek volksvertegenwoordiger voor Namen, is Dinsdagmorgen om twee uur aan eene maagziekte overleden. Vastenavondstoet te Schaarbeek. — De kring die elk jaar op Half-Vasten — dit jaaa" op 22 Maart 1914 — den zoo welgelukten Vastenavondstoet iiiricht, heeft besloten de zaak je? ditmaal nog grootscher aan te leggen. De stoet wordt, zooals men weet, ingericht ter bâte van het werk : « De Gezonde melk vooi de Kleinen ». Inschrijvingen worden van stonden aan in gewacht in de «Brasserie Communale», Colli gnonplaats, 19, te Schaarbeek. Vlaamsche en Waalsche regimenten. — De «Soir» is er ahveer neivens, naar aanleiding Van de tijding clat in Nederland de regimenter en bata'ijons voortaan gewestelii-jk zullen wor den ingedeeld. Hij vindt er eene gelegen.hei^c in om boven amis te kiloppen op den zoo ge zeigden elseli der flaminganten, die ook ni gewes>telijke indeeliing van het Belgisoh legei vragen. Een oogenblik, waarde konfi^ater ! De fia minganten vragen niet de gewestelijke indee I mg maar de indeeling in Vlaamsche er Waalsche regimenten, dite kunnen geka-zer neerd worden volgens de wezenldjke belioef ten diar liandsverdediiging. Dat is geheel wa aiiders, is het niet?! Het huâdige stelsel van dooreenrammelin; van VIamingen en Walen, onder het beveil vai Franscih&prekende offiiciierein, is eenvoudij onzin en tevens anti-vaderlandsch. Het houd de Vlam ingen in een toestand van voortdu rende veriuederiiug enscihaadt aan de algemeeni opleidiing van den troep. Zoodat, ten slotte, di Waalsehe soldaten me.de silachtoffer wordei van de ver^rukking def Vlamingen. Want dii toestand ils het hoofdzaikeil'ijk die in Belgii een verkorting van den soldat en dienst voor alsnog onmogélijk maalvt. Eigennamen op het tooneel. — Men heef gezien dat .te Brussel een aclitbai'e ingezeten liet bestuur van een sohouwburg verplichtt den naam v,an een der personen in een too neelstuk te veranderen, daar deze persoon, di. geen al te roemba.re roi speelde, met, den naan van d'en achibaren ingezetene was betiteld. Hetzelfde komt zich voor te doen be Berlijn In . « pos&e » trad een schalksch advokaa op met name Mr Senf, wat bij ons zooveel al M' Mootaard beteekent. Nu, op de tabefl. dei advokatenorde van Berlijn staat een M' Mos taaTd ingeschreven, zoodat deze dadelijk van den 6Chou,wbm*gbe&tuurder de weglating vai zijn naam eischte. Men veranderde den naan Mostuard in Peper... Maar 't ongeluk wilde da er nu 1e Berlijn ook een advokaat is di M! Peper hqet... Oui iedereen tevreden. te ste;1 len en zich niet .langea- belachelijk te maken beslool, de schrijver den oolijken advokaat vaa zijn stuk Mr Mostaard-Peper te noemen. Ile stuk wordt nu met dezen naam gespeeld, doc] de advokaten Mostaard' en Peper, die niet vei langen derwijze gekoppeld te worden, hebbei een geding tegen il en schouwbnrg ingespan ne n. Belgisch-Nederlandsche overec *komst. — D Relgisohe eii Nedeadandsche regeeringen lieb ben zioh wederziijds verbonden de noodigi maaitregelén te treffen voor de teirugvoerini naàr Nederland van Nederland&che minder jarigen of naar België van Belgische mindei jarigen, die zich in het ander land zouden be vniden tegen den wil in van de personei wien de wet het recht van bewarmg over hei roekent, evénwel mits de volgende voorwaar den : 1° Dat het recht van bewaring enkel mis kend, maar niet betwist wordt. Er wordit ver moed dat aan deze verelsehte is voldaan y.oodra de Belgisohe (of Nederlandsche) over heid het vei*?,oeksohrift van bovenbedoeldi i>erson'en st.eunt ; 2° Dat het vérzoeksôhrift aan het bevoegd Nederland&che (of Belgisehe) parket wer< jvergemaakt ; 3° Dat de terugvoeriiig geaoht" wordt in feit strooken met het belang van den mindei "larige- Gemeenteraadszitting te Anderlecht. — D raad ve-rgadert Donderdag te 8 uur. Aan d agenda staan, behalve een groot aantal bt vtuu'rlijke zaken. de volgende o un ten : Wet. van 2* Juli 1913 op het gebruik der taie: "ni bet leger, Toenarsing aan de bestuurlijk oriefwisselingen met de militaire overheden Voorstel van M. Melcknians : « Toepassing die ^ngelsche week aan de personeelen der b< diend'en en we^klieden des gemeentebestmirs » Voorstel van den h. Melckmans en deelgf nooten : « Oontwerp van nieuwe w-eddescliale vtoor het onderwijzend personeol, werkliede en. gemeeritëbéàmbten n. Pathé-Palace. — Van Viijdag 10 Januari r <al zlcli .de koningin van het lied Ann Thibault cioeh V)boren. Op het programma, cl kiinematOgrafis&he film Suffragette, vertolî :doov de vermaai'de a.rtiste Asta Nieise» Daar'ènbô'ven- hêt Pathé-Journal. Verloren Maancîag. — De vroeger door velen zoo gevrêesde dag is le Brussel bijna onopge-merkt voo.rbijgegaan. Men ontmoette in de straten niet meer dronkaards dan op een ge-vvoneri Maandag. Het afscliaffen van « nieuw-jaarsgiften » in de herbergen heeft hiertoe veel bijgedjragen. Zoo. het aanbieden van een glas aan de klanten in sommige wijken nog voort-leeft, ziet men toch de gansche drommen mannen. vrouwen en kinderen niet meer, die van kavitje naar. kavitje trokken en weldra eert alleszins weinig verkwikkelijk schouwspel aanboden. Niemand, voorwaar, zal het betreuren, dat we die dagen achter den rug hebben. De razernij in België. — In de maand De-oembei werden tien koppen van verdachte dieren naar het gesticht Pasteur te Brussel gezonden, 6 honden, 1 kat en 3 runderen. Bij slechts een dier, nameliijk een jonge srtier uit Rochefort, werd de knobbel der razernij in d'e hersenen gevonden. Andërzijds werden zes personen in het gesticht behandeld,. allen door verdachte dieren gebeten. Hîeronder trof men een gezin van VVasmes-bij-Bergen, vader, moedeir en dochter, zwaar gebeten door een hond, die al de ken-| teekens der dolhedd vertoonde. BRIEF HT CENT Van onzen berichioever .• In de Kommissie van Schoone Kunsten. ! De Kommissie van Schoone Kunsten heeft in haar vergadering de bespreking voortgezet betreffende de wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het Lastenboek van onzen ' Xederlandschen Schouwburg. Men besprak in de eerste plaats de kosten die deze wijzigingen met zich brengen zouden. Volgens den bestuurder van den Nederl. Schouwburg zouden zij verre de 10;000 fr. verhooging van toelage overtreffen, Zij zouden in waarheid 13,000 fr. beloopen. Dit cijfer werd l>etwist door d'e lieeren kommissieleden De Vynck en De Backer. Huniiè betwisting kreieg natuurlijk een schijn van waarheid doordat eerstgenoemde zich bereid verklaarde, de door hem voorge-stelde vermeerdering van kosten eenigszins te verminderen. (Anders gelooven we bepaald dat het cijfer, door den h. Hendrikx berekend, het juiste is.) Aldus gewijzigd zou de vermeer-derincr der uitgaven 7,000 fr. beloopen. Van de 10,000 fr. verhooging van. toelage, zou dus t 3,000 fr. overschietcn om het gesproken too-, neel te redden ! De h. DE WEERT, schepene, heeft dan ook wij s gehandeld door aan de kommissie voor te stellen deze cijfers aan een nauwkeurig on-derzoek te onderweirpen. Hij verzocht ten andere den h. De Vynck zijn veranderde wijzigingen neer te sclirijven, ten einde het voor: stel in .zijn nieuwen vorm te kunnen nagaan. In deze kommissiezitting werd verdar de vraag vanwege de artisten van ons Tooneelge-zelschap, strekkepde het tooneelseizoen, van zes op zeven maand te brengen, verworpen. De tooneelmaabscliappij De Fonteyne had aan de kommissie een brief gestuurd, waarin zij vraagt de zaal van den Nederl. Schouwburg , kosteloos ter beschikking der iooneelkringen te stellen, één dag peu- week.- De h. " 3 WEERT bestreed deze vraag omdat zij een geest van inededinging bevat die onzen schouwburg nadeel zou berokkenen. De meerderheid der kommissieleden was liet hier-mee t' akkoord. De lieeren De Vynck en An-seele stelden voor acht tooneelvertooningen per seizoen door maatschappijen, tegen een huurprij-s van 350 fr. per âvbnd, in de sohouw-burgzaal te laten geven. Nadat de h. De Weevt ^ er nog een s op liai gewezen'dat zelfs ondanks ' deze geldelijke voorwaarden. de bestuurder ^ van onzen schouwburg nog sChade zou lijden - door deze liefliebbersmededinging, werd be-? sloten in deze kwestie het oordeel van den - h. Hendrikx in te roepen. Harmen Riels 1 Voor eeûi taiLrijk piibiiek sprak in het- Natio-1 naal Vlaamsch Ver bond,'de lott er k undigo Gust. van Hecke oAror het tweede doel van René dfe Clercq's mooi roman « Harmen "Riels ». Besprekeiid,. uitleggend on voorlezend, door- - liep do voordrachtçever do ve\rscbillende fazen , van Harmen Riels leven in de bergen : zdjai . vertwijfelend/ dolen, zijn. reddijig door sterk ge-; zond natuurleven, zijn zonaanbiddon e.n fiaat voor liot maa,tsohappt?)lij,ke, zijn liet'do, zajin te-^ rug ontwaike'n voor heb sociale leven, zijn lier-. zien vàn liet verleden, zijn afsciheid! aan. de ge-liefde, zijn terugkeer naan- het vaderland. Vooral 'brokken aïs : de praobt/ig lyr.isohe, op ce A 3 eigen nieinve filosofie gel>ouwde huide aan do - zon; de eerste kus; Harmen-'s bekentenis. van zijn liefdo tôt de verre kinderen; in het vader-land ael îitergelaben, dieden de toehoordors zeer 3 aan. a Zoo werd dus weer wat goedk- sympathie ge-, wekt voor een boek, dat weldra. tia hreeder kennisrnaîkiaug, in Vlaand'eren een -groote plaats i van betoekenis krijgen zal. Terwijil d'eze voord'rachb in het Nationaal ; Vlaïamsch Ver bond plaats had, sprak Bené de i Olercq in 'liet. Willemsfonds te S'elzate, even-eens over « Harmen Riels ». Hij) krees: er, naar ; we vernemen, een zeer grool en ve.r<liendi suk-ù ses. 'J Zittïng der Kommissiën Do Kommissie ivan den arbeid vei^aderde j- onder voorziitterschap' van den h. Anseele. Het règlement werd ondlerzoûht bëtreikkelijk a Ihet vedengdo stapelen van :hout in- de lliaven in 1913. '. . .. . ■ . ' . •t* Na bespreking werd bij .een parigheid1 beeliet i. d© boeten toe te'passen, maar ze op de helft te verminderen. ' " '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods