Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

2742 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 July. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nz80k2842d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VIJFTIEXDE JAAR Domterdag 2 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand ' Jelgië; vrachtvrij ir. 14 7 3.50 Ncdcilandi » 20 10 5.00 Andere landcn 32 16 8.00 Men kan inschrijven, ten bureele vari het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Aile abonnenlcn ontvar\gcn. een geïlluslrccrd bijvoegsci van S bladz. De insthrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Vlaamsche Gazet Nr 183 Donderdag- 2 Juli 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4c Bladzijde, per kleinen regel. . . fr. 0,30 3° Bladzijde » 1,00 2« Bladzijde fr. 2 en » 5,00 llechterlijke alkondigingen ...» 5,00 Voot aile a/nnoncen zich wende© ten bureele, St-PIETERSTRAAT, 50. BRUSSEL Hoofdôpsteller-Eigenaar : JXJLI-CJ3 HOSTE, BEU3SE1 van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEI TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie : A 2384 De Moord op den Oostenrijkschen Kroonprins 1BD De toestand door die misdaad ge-schapen. — Wat gaat er in Oos-tenrijk gebeuren? — Welke plan-nen men aan den overledene toe-schreef.Van onzen medewcrker uit Londen : De moord op den Oosteniijksehen kroonprins is een gebeurtenis, die niet alleen wat zijn eig-en Jahd betreft, raaur ook wat Europa aangaat. tôt allerlei verwikkelin.gen en dus toi ernstig-e rampen aanleidi.rig kan gëven. Met het' oog op (>o:stehirijik-Hongarije hecht ik maar wein-ig -b-Jarg- a,an de vreeis van een mogelijkèn strijd over de tror.n*oipvolging. De K-r:g"jîsc-he bladen. die ook in diat op-zicihjt nog altijd in vci'.le XVIe eeuw scbijaien te verkee-ren, maken .veel ophef over de vraa.g- of de zoon van den' vermoorden aartshertog al of niet aan-j.iraa'k zal maken op de kroon of van 0. sten.ijk of van. Hongarije of o>p beid'en en het rechit van den .wettelij'keo erfgenaam be-t.w.i.sten. ik.deni^ < hit er nie t.s dfcrgeilij'ks te dueh-ten is.. De vôlîktôren» iliéchiten aa<n dlergelijke vraagstuikken geen bëlang. Wat ziiji willen is-zt'.lf regeering viriji van vreemd'en invloed. En precies hier schuilt. voor Oostei-rij'k-Honga-* rije een niet te mi-îkenneii gevaar. De huidige inrichting der monarchie dag-teekènt van 1867. Zij is volstrekt kunstmatig, in strijd èn met de rechtvaardigheid èn met het gezond verstanri. Zij- wordt tegên den wil der overgroote meerderheid in, alleen door list en geweld recht gehoudên en bijgevolg is zij. weze'nlij'.k. niet leefbaar. De Duitschers in Cisieithanië en de Magyare!! in Hongarije, twée minderheden, hebben zich in 1867 verbonden om ieder van zijn kant de meerderheid te vèrdruk-ken. Hoe dit geschiedde is genoeg bekend. Beide staten kregjeh een op het papier— nog al vrijzin-nige grondwet, ma a: behendige maatregelen werden genomen om dezer schikkingen te jter-ijdelen door het stelselmatig vervalschen der voiksvertegenwoordiging. In Cis!eitha,nië werd het kiezerskorps in vie.r klassen verdeeld (gi'oote grondeigenaars, hardelskamers, steden, platteland), die ieder (en z. kei; geta.l atgevaanhgden benoemen, /i; idat cp dis \\3jZL' de maçht van den Duit-- L< u cfr%5Î %,f \aiV^-froTOnc g^.gc^dé^bur-gerij buiten aile verh>uding met bun getal-sterkte werd vermee derd. De niet-Duitsche meerderheid was echtér omwikkeld genoeg om weerstand te bieden en voor.al na het stich-ten van een vijfde kiezersklasse. die van het algemeen stemrecht, zouden de niet-Duit-schers overwinnaars gebleven zijn, hadden xij altijd m?t eendracht gehandeld. Hoe 't zij. de Polen van Galicië hebben reed.s ailes.ver-kregen wat zij eiscihten, de Tsjeken zeer veel en zij zijn dp weg om volkomen taalgelijkheid te veroveren ; eveneens he-bben de Slovenen en de Ttalianen belangrijke toegevingen afgs-dwongen.In Hongarije daarentegen is. men zoo ver niet gevorderd. Daar wordt er zonder genade en zonder schroom door a Lie middelen en be-paalde'ijk door de school en door het bestuur gemagyariseenl. De fameuze vrijhederi door de grondwet uitgeroe-ixîn bestaan alleen voor Magyaren. Andere nationaliteiten hebben geen rcohten hoegenaam<f : hun pers wordt gemuil-band ; zij mogen geen vergaderingen houden, geen g^iootschappen inric^bten ; wegens de geringste overtredingen worden ptrsonen van aanzien met jaren dwangarbeid gestraft, ter wijl het kleine volk weerlaos aan de bruta.ii-teit der Magyaarsche genda.rmen overgelevérd wordt. Wat de verkiezingen betreft, zij zijn een ellendige klucnt. Het kiezerskorps is beperkt, er bsstâat geen geheime stemming en de- on-geloofiijkste drukking wordt door de Magyaar-sche overheiâ openlij k uitgec-efend. Geen. won-der dat er in den Rijksraad. geen enkele ver-tégenwoordiger van de meerderheid der in-woners zetelt. Gben wonder 00V dat aile Ma-gyaar.sche partijen het eens zijn om zich tegen het invoeren van het algemeen stemrecht (ge-paard met geheime stemming) te verzetten. Zulke toestanden kunnen niet eeuwi^ voo.t-diiiren. Wieop.de 'hoogte is kan zich niet ont-veinzen dat er voor 0< ) s ten rijk-Hongarije geen ander uitweg bestaat dan het vervangen van het veille ten en uit^ekreten dualisme dbor iœn fed'era.listische staatsinrichting, di'ie het zelf-standig 'be>taan van elke nationa'liteit za.l waarborgen. Zoo niet, moet bdj den eersten schqkf het rijk in stukken va'lien. De vermoorde aartshertog, gëtrouwd, zoo men weet, met een Tsjeèksche gravin, werd algemeen beschouwd als een voorstander van het federalisme en inzonderheid als een vija.nd der Magyaren. Zijn ideaal, ieder west liet, was de verdeeling; van Oo^tenrijk in vijf staten of koninkrijken. waarvn.n mén de grenzen zonder mceite kan aànwijz'ëi. : i° Een Duitsichcn staat, bevattende de kroonlanden Nedcr- en Opper-Oostenrijk. Sa'z'burg, 'l'iro! <^n hot Duitscli gedçelte va'r Stiermarken en Kàrinthië; 20 Een Tsieekscben >taat, nâmelij^ Bohe men, Moravie, het westîrn van Oostenrij'kscl' Silezië en, mogelijk, heî noord-westen var Hongarije, dat is het land der Slovajk'ken ; 3° Een PooJsch-Rutheenschen staat; 'Gali cië. Bukovina en het oosten Van Silezië ; 4° Een Zuidslavischen staat (het voormali< koninkriik Illvrië). dus Krain, b'oljken vai Stiermai'ken, Karinthië en Istrië, met Dalma tië, Kroatië, SKavonië, Bosnië en Herzegowi na; 50 Het Ma^aàrsch Hongarije. Zooals m;n ziet. werd er geen rekenschai gehou^en met de Italianen, die het Trentim en Trië>t bew r nen, noch m?t de Roemenen dié in Transsylvanië en in de aanpalend< streken van Hongarije verreweg de meerder heid der bevo'king vormen. Nochtans kan mci drie of vier millioen menschen niet eehvoudi: wegcijferen. Wat er van al. die mon if plannen zal gewoi den blijft te b^zien en het ware vootibari di nan^aandé vornspeUirigeri.te wagen. A. Prayon■van Zuylon, JVJÏÏDEJRLAiND DE AKADEMIEFEESTEN TE GRONINGEN Plechtjge vergaderiiig van hoogleeraren De morgen van Dirisdag was gewijd aan t be-zichtigen der lahoratoria en andere insteMlii-gen van de jjoogesp&ool. 's Naanidda,gs had een plechtige .stoet plaats naar de • nieuwe kerk. 't Was een optooht vam knratoren, hoogleeraren en afgeva,ardigden vari bLnnen on buiten-landsche nniversiteiten ; onder <leze laatste Tie-vonden zich de h.ji.- Paul Fredericq, W. De Vreese en Pireiuie van t Géiit. Daarna wei^d de ploohb'ge zitting van den Se.nabus .amplissdmns (vereenigde vergadering van Isuratoren en hoogleeraren plaats) door_ den voorxitter-lcura-tor Geerr.sema geopend. Na liem sprak de rek-tor-raagnifieus, prof; J. Hamburger, over « De oudt» on modem/' 1.111 ivensiteit in wetenschap en maatschappij ». Vervolgens spraJcen verschei-dene afgevaaa^igci^n van bimienilandsche nniversiteiten, 'terwijl die van do buitenlandscihe gelukwenschen en. gcsohenkon aanboden ; na-mens do regeering sprak ook mimster Cort van der Lindon. Ten slotte dankte de rektor allen die spraken en geseheViken brachten of op andere wijze b&-langstellino; toonden. Toc de Belgen zci hij o. a. : a Een warm gevoel vatn saamJioori^lieid do<?b mij ook liet,\voord richten tôt u. Belgische broe-ders, die zieb hij voorkenr van de Nederland-sclie taal bed'enen. Ik wensch u toe, dat thw strijd voor het recht uwer moederbaal bekroond moge worden door. de stichting der zoo vurig begfcrde Vlaamsche hoogeschooJ. » 's Avonds kwamen de koningin en prins Hen-drik aan, welke vanwego de giuisohe bevolking een zeer hartolijk ontluuii genoten. Daarna had in de Harmonie een feestmaal-tija- plaats, door lniratoren en senaat der uni-versiteit a"angeboden aan ongoveer 300 genoo-digden, o. w. versoheidene miîiisters, de bin-nenV en buitenlandsche gasten en de eeredok-toren. Op dit feestmaal sprak minister Tireuib. namens de regeering ; hij woes or op lioe de we-tenschap meer en meer popnlair is geworden en hij lioopte, dat dit op dezelfde wijze. zai voortgaan. Veel heeft hij daartoe bijgedragen, dat men op de hoogo soliolen de kolleges niet meer in het Latijn, piaar* in het Nederlandscih gecft. De opstantl op Ooét-Flores Het « Alg. Handel.<blad » van Amsterdam verneemt daarover nog : 500 man uit Lewingo op Oost Flores overvie* Ion 11 Pradjoerits (gewapende Dolitiemannen) onder kommando van Marks. _Ze hielden den geheelen dag stand. Er vielen 5 dooden, terwij'l ô lioht gewond werden. De politiemannen moes-ten het veld ruimen, de gosnenvelden aehterla-tend. De lijken waren cetjintjangd. Daarna t.rokken 4 groepen infanterie ondor ovorste Beekeringli er op af. Bij het terrein sneuvelde sergeant van den Berg. Twee minderen lioht De bevolking is in de bergen gevluoht. — c ENGELAND Drie brancirampén te Lontfen Loaideli, 1 Juli.' — Drie briuiden ikwamen "s nachts voor in eene wijfk van Zui<3-Londen. De vlammen hebben dra eene dueele reeks fhui-zïn. op kcirten â'fstar.d van elkaar gelegen, aangetast. De schade bedraaigt 100,000 pond-sterling;. Men denkt zich hier voor eene diaad van kwaadwillïgheid te beviriden. Het lijk van een vlieger in zee Lomden, 1 Juili. —• Gisteren vond: men in die Mnirhber het Iijk'van- een ma.rï als vlieger gekleed' en die een soort van lederen heim dlroeg. Men had eerst gemeerai dat het Hamel wa.s, maar de toestand van ont'binding waarin het lijik zich be\Tndt3 toont' aan dat dit niet juist is'. — DUTTSCULAND De verlaging van het brievenpcrt Een bericht uit Berlijn meldt dat do Duit- ! sohe regeering niet wi'l a\ eten van de verlaging ; van het internationaal hrievenport op een stui- j ver 011 naar «lien schijn zal er daarvan dus geetn spraak zijn op de ' eer.stkomende zitting van de int,ei\nationa,!e iX)Stkonferontie te Madrid. Daarentêgen is -liet Duitsohe rijksbestinu.r der posterijen- bereid over oen verlaging. van het briefpôi-t te onderluvndelen met de ojiniiddel-lijke nàbnren van Duitsohland, als ten t injuste te "vei'wachten is, dat de sohade door een uii>-breiding van het briefVea'keer vergoed zou worden» Het rijksposthestuur is bereid afzonder-lijko overecnkomsten met de .naburige landen te treflen. A'ocrloopige onderhande'lingen met Zwitserland 'hebben echter geen iiitsla,^ opge-leverd, daar men daar geen afstand wikle doen vain de opbrengst der posterijen, dîe men tôt nu toe gehad had. — SPAJNJE De bakkerijen van Madrid gepJunderd Parijs, 1 Juli. — Tengevolge van de prijp-verhooging van liet brood met 10 centiemen per kilo, werden .betoo^ingen geheuden. Hon-dorden jongons doortrèkken de stad en 1kjbben do deureii der balckerijen higevstampt, Avaarvan versoheidene gelieel zijn gephniderd aeworden. De bakkers, wierpen met steèiien en 'liebfoen ver- scheidene personen gewond. • < De Mexikaansche Krisis 0NGERUSTHEID .IN DE HOOFDSTAD Hopelooze toestand van président Huerta | Vera Crtiiz, 1 Juli. — Engelsche vluciït.e-. liingen,. uit Mexi;ko-stad aang-eikomen, voor-. spellen dat er ovèr acht of tien d'agen een opstand in de hoofdstad zal uitbreiken. De buitenlanders. maken dan -ook. toebereidselen 5 om do stad te verlaten. > De. toestand van président Huerta schijnt . hop^Joos-. Hij doet al het mogelijke om tôt de i verkiezingen aan het bewind te blijven. Eens . dat zijn opvolger bencemd is, zal hij de regee-i ring neërleggen. t .^dere beriebten van niet-ambtelijke zijde uit de Mexikaansche- hoofdstad ontvàngem!, - zegigen dat Huerta zijn zoon en doehter naar t Puerto M ex i ko h6eft gezonden en dat hij too-I l>ereids'elcn ma.ikt om ook z.elf binnenkort te ve,rtrejcken.. Dcod van den Luitenant-Vlieger Lie.del ~ DE AANKOMST VAN HET LIJK TE BRUSSEL * Zooals (jcineld, heèfi Dinsdagnarniddag te. Bru.s sel de bc a ru fc 11 i s p l c, c h litjhcï d plaats gehad vaii den ongelulckigen luitenanl-vlfàger, du /(ilrr.dav l-l. te.Aarlen bij een vViegiocht verongelulite en knrl daimue overlced. -Xi Met lljk werd vari Adrien naar Brussel ovcrQCbrueht en rmde'r lalrijke blijken van bclang-slelling, vooral van militaire zijdc, 6p het kerkhof h- Andirlecht Oijgezet. «winnw'yaMaMii./'imuimw■un— De Opstaod u Albanie DE REiS VAN TOERKHAN-PASJA Rome, 1 Juli. — De Albaneesche hoc minister Toerkhan-pasja. dk-'hieç aangekor is, heeft -gisteren twee u'ar met minister San Giuliano: gesproken. De sekretaris Van Tçerkhan pasja heeft de Txibuna verklaaàll d'at het dC'eJ van T-kha.n's reis is, Jtalië en Oosten.rijk te ove den, Albanie militair te bezetten. Gevechten in het binnenland Naar uit Durazzo wordt gemeld/ is de van Dinsdlag dlaar ru>tig verlo6p£<n). Het h te d'at de opstandelingen de stad 's nac'hts : den aangavaîjien hebhcn. Vcor de verdedàj is echter ailes in orue. •Epirotische^be^en, yaarbij zich Gric^l troej.en schiljnen te bevinden, hebben Tep< ingenomen, met béhjiip van zwaar gesebul Te Athe'ns is bericht ontvangen, dat de standelniigen Kroja hebben ingenomen. Aankcmst van de Nocrd-Brabant te Durî Durazzo, 1 Juili. — De Nederlandsche k ser Noorcl-Brabant is hier aang>e.komen. G( raal De Veer is van zijm ver.iof hier teru< keerdl. De siaat van belsg te Walona Wài!k>na, 1 Juli. W'aïôna is in staat van leg ver.klaaxd. Majoor Sluys is' tôt plaatsc bevelhebber benoemd. De opmarsch van Prenk Bib Doda Durazzo, 1 Juli. — Door die slechte bindingen, ver.keeirt men in de onzekerl nopens den opmarsch van Preok Bib Dç Men veronderstelt echter dat hij eer&tcîaags meensohap zal verkrijgeri métf de 'huilptroe ondeP Achmecî bei- Mati, welike thans. Kroja op Tirana <heet aan te riakken. Gisteren is kanonivuur ge'hoprd) in de rich vaii Prezan, en men vermoedt dat Bib E zich daar bevindt*. Aankomst van Ismaël Kemal te Duraz Durazzo, 1 Juli — Ismai" Kemah gjewe voorzitter van de voorloopige Albaineesche goering, is gisteren vergeze.ld van eenige ; zienlijken uit Wal.cina, te Durazzo aang-men ten einde uen vo^rst zijn onderdanig'l te betuigem. De nationansten hebben den prins vraag goricht. om majoor Sluiys terug r Durazzo te iroe'perk Volgens een 11.0g ni t bevesligd' bericht, Prenk op Aiesslo teruggedreven zijn en < de^ slag itanvaard liebben. De overbrengst van Thomson's lijk Durazzo, t Juli. — Van morgen cm 8 is -het stofi'elijk o\-erschot van ôverste Tl" son s lij/o aan boord van den .Xederlandsc 'knuiser « Noo^d-Brabant » overgebracht. De voriit en de vorstiri 'hebben een bez gebracht aan de rtaliaanscihe en Oosten sche zielcenihuizeni. FRANKR1JK DS Pransche kf^ostergemeenschappen Parijs, 30 Juni. - De Franselbe ministerr vergaderd in 'het ÎBIys^iim, onder voorz>r seli'.ip van den h. Poinmré, heeft beslist, toepassing. der wet op do kloostergemée-n.^e peu, 15 gemeenseliappcin' die nog waren hh bestaan, docli die van geen openbaar mit <îen geacht, af te sçHaffen on de laatste k loo.st e ro nd er w i j sgest i ch ten, diio nog geoj zijn, te s'iuitien. De Onveiligheid te Parijs EEN JEUGDIG BANDIET NEERGESCH07 Parijs, 2 Juli. — Verleden nacht sprak welgekleed jongeling den autovoerder I baye aan en liet zich naar Sèvres brengen. (derweg' werden vuursctioten op de auto ge en toeïi besloot de gelieimzinnige reiziger Parijs terug te keereji. Eens op de Boulo laan werd nogmaals op den autogeleider Kohoten, dor-ii deze recd verder tôt in de Blanche, waar de kalant uitstapte en dri< ivolverst'hofcen op Delahaye loste. Dez.e, getroffen. sprong op zijn aanrander toe, de moordenaar K011 vluchten. Niettemin ■ bij door Delahaye en voorbijgansers nag Revolver in de vuist baande de misda< zich een weg door zijn aehtervolgers, lost volveVschoten en won ten slotte een agoni hem den weg ver.S'perdo, îunirvellen, <locli ger. Deze werd 'Jiorkend als zijnde de 17-i Iioste een revolVerschot en dootlde-den mis Jorlain, zoon van brave ouders. In het Kamp van Beverloo —0—. DE PROEFNEMINGEN MET DEN HELM 1 kamp hebben de aangekondig-.lc ' ifd- p oeCnèmingen plaats gehad met den nieuw-2.ri ; 1er. I- lui, . 1 vast te stellenwelke kleur bepaa: di \o ir dit hoofdtooisel .zou worden aan lan 1 " Vroefnemlngen hadden plaats onder le; ' di$p:\an ' nitein'Cantillon en luitenant Côté e troepônschpjiwing te Brussel werden 11 m 11 naar het kamp gestuurd, waar dt HgHÉt'Oj', de leeuwenkop en de voorpiaat wer d^h y 'j^enorrien, zoodat het t.oofddeksel vaî. rjar, aile 'M.' d • versieringon \verd ont.last. eet° a t en. e^ d en helm in velddienst hei- verklaren er zich. ten hoogst '• flHBSb. ! 'i Het tooisei si u i t goed op he 'in%hoofd .',111, 1 1 m'wieh.t is verdeeld over al) ^ -ik: mi <•>!! • d • kle--:en beschermen ten xiésio aai f^n hais tegen regen of zonne lini s-cli jri De verlurht . is verzekèrd door oe oikh ii j'ii in liet frontstuk, terwijl de uit op.. waserrfmgen langs dë sohouw van den helm on:snappen. Neergez 'ten of geknie'd, hoeft d» soldaat zijn helm niet aan te raken om hem izzo vast ■ zetten of hem naar voor of naar rui- acliter te schuiven. Kortom, de helm schijnt ;ne_ voor de landsverdedigers e-en licht en ideaa1, ra». hoofddeksel.. 1 ProeVen zijn genomen met den grijzen en den dpnkerblauwen helm, om de zichtbaar l.e:d on afstand vast- te stellen : vastgestekl w:er<l dat de kleur wein'g invïoed op deze zichtbaarheid uitoefent. j ^ j In het Antwerpseh t 1 Gemeentebestuur »da. . —*— g? ONTSLAG VAN DE'NI GEMEENTESEKRETARIS oen i De h. Possemiers In de zitting van Maandag a. s. zal het. ont- slag van den h. Possemiers aan de raadsleden medegedeekl worden. Do achtbare sekretaris, die veertig iaar dienst heeft. begon zijn loopbaan in het leger en. ver-wierf, na een iaar dienst, den graad van luite-EN nant der Getilé. .Hij was- de. ontwerper onzer een st^dsfestivals, "die sedert 30 iaar duizenden be->ela- zoehers naar Antwérpen lokken, en een dei Qn_ medesti.chters van Antwerpen-Vooruit. Hii nam lost, ' ook een, werkzaam deel aan de inrichting van iaar liet Landiuweel, den Van DijckStoet en Oud-gne- Antwerpen. i v rue • n- ^ ^ ^ ^ 'ï* ^ ^ ^ "T? ^ ^ ►î* ^ ^ ^ ^ ^ 'î' iooh ' verd 1^° drie ptlchten van een echten Vlamlng ol >zet. ' libera.il opzîchte der goede drukpers, zijn liger , - - ? ro- ! ZE VHRSPREIDEN! dio ZE O '^ERSTEUNENÎ d^ze ER AAN M Et W ER KEN l lad - Alwîe ntet ger&gcid ons blri onlvan^t, wordi drlngend verzocht ons te verwlttigen. Na den aanslag te Serajewo * Het Rouwbeklag. ~ De Anti DE MOORDENAARS Welke straffen zij kunnen oploopen Naar de Weensche bladen melden, zullen de plegei-s van de twee aarislagen te Sera-|èw® wegens moord en hoogverraad terecht-staan.Cabrinovic zal volgens de Oostenrijksche wet, de doodstraf oploopen; ten ware de be-schuldig tig van hoogverraad niet kon bewe-zen woixlen, in welk geval hij, vermits zijn aanslag den dood niet tengevo'.ge had, maar tien lot tvvintig jaren-kerkerstraf zou krij-gen. Wegens de bedenkelijkheid van liet gérai zou bij -echter wel tôt levenslange k.er-j keistraf kunnen veroordeeld worden. | Wat Princip betreft,. deze zou moeten ter j dood veroordeeld worden. Daar hij evenwel i den ouderdom van twinti^ jaren niet heeft bereikt, zal die straf waarschijnlijlî veran-Jerd worden in tien of twintig jaren kerker-strafHunne houding bij de o..Jervraging Serajewo, 1 Juli, Princip en Cabrino.vic volharden in hun cynisclie houding. Zij leg-gen niet het minste berouw aan den dag; zij schijnen veeleer verheuigd dat hun daad is gehikt. Op de meeste vragen wèigeren zij te mtwoorden. Zij bekennen echter, de bom-nen uit Belgrado te hebben ontvangen, naar '.ij zeggen van twee komistadzji's. Eveneens bekennen zij dat zij met elkaar in overleg îetoben gehandeld. De afspraak w-as, dat, in-lien de aanslag van den een mislukte, de an-ler zijn werk zou voltooien. Princip en Cabrinovic tijdens hun verblljf in Servie Belgrado, 1 Juli. — Het blad « Balkan » ,reeft over de plegers van den aanslag nog le volgende inlichtingen : Nedjellîo Cabri-aovic, van beroep letterzetter, was om zijn marchistische denkbeeklen en als onrust-stoker bekend. Hij heeft tôt voor 20 dagen te lelgrado vertoefd, waar hij bij de staats-fukkerij wbrkzaam was. (iaviiio Princip heeft eveneens tôt voor orteil tijd te Belgrado gewoond. Tijdens ien ourlog had hij, zooals gemeld, zich als viijwilli.ger aangemeld, doch was niet aan-^enomen-Daarna had hij Belgrado verlaten, doch was er na Kerstmis van het vorige jaar te-uggekeerd. Hij bezocht er een tijdlang het iymnasiuim, verliet toen Belgrado nagenoeg erzelfdertijd als Cabrinovic, doch langs een tnderen weg. Princip was een in zich zelf gekeerd, ze-mwachtig jongmensclv. Hij studeerde goed m ging veel om met uit Bosnië en Herze-Towina afkomstig® jongelui, den laatsten ijd ook met Cabrinçvic. Hij koesterde socialisitische denkbeelden. Sedeit zijn kindsheid was lvij met Cabrino-.ic bevriend geweest. Beiden hadd-en Servie willen verlaten, omdat zij er, ofschOQn zij '.ich voor geestdriftige Seiwiëi-s uitgaven. liet zoo warm waren ontvangen als zij ge-boopt hadden. De levensverzekering van aartshertog Frans Ferdinand Weenen, 1 Juli. — Het « Prager Tagblatt » neldt, dat de troonopvolger bij een Nederlandsche maatsdiappij zdjn leven voor 30 aiillioen en dat van zijn gemalin voor li: millioën gulden verzekerd had. DE SAMENZWERING Nog steeds aanhoudingen in Bosnie Weenen, 1 Juli. — Bijzondere berichten uit Serajewo melden, dat Badoelowitz, de lxoofd-ipsteLler van li^t Servische dagblad « Narod » .vegens opruiing van de bevolking gévangër renomen is. Ook de ledder Van de Servische 10Iitieke beweging in Bosnië, het lid. van den Landdag Jefanowitz,. is gevahgeii genomen. Het bestaan eéner samenzwering is door d( le.kentenis der beide misdadigers bewezen; d( )ommen, die de dadere hebben gebruikt, zijr •.oogezegxJe Servische militaire boininen ge-.veest.De beschouwingen in Servi che blade.. Berlijn, 1 Juli. — De beschouwingen welke ;ommige Servische bladen aan den aanslag e Serajewo vastknoopen, zijn niet van aarc cm de opgewonden stemming in OostenrijJ' ot bedaren te brengen. Zoo noemen bedoelde bladen het een i.itd-a ,ring der Servische bevolking in Bosnie en ir Let koninkrij.k Servie, dat aansheitog lrran,ç Ferdinand zijn bezoek aan Serajewo j u is: leeft, gebracht op den dag, vvaarop aile Ser riërs den veldslag 6p liet Merelveld herden-ven. De Oosten r.i j k sch-Ho ngaarsch e rege.ering îad rekening moeten houden met de gevoe-ens der Serviërs in Bosnië, die op zuik eer lag naar vereeniging met Servie smachten en treuren omdat hun land tôt Oostenrijk-Hongarije behoort. De Berlijnache pers achtr deze uitlatingeri ^eer b et ie u r e n s w aa r-d i g. HET ROUWBEKLAG De eensgezindheid in Oostenr:jk Het halfambtelijke « Freniden.blatt .» schrijft Verheffend is de een&gezindJieid die bij 'd^zt ^ele'genheid in heel Oosteirrijk aan den dag treedt. Overal ziet men een oplaaiing van de liefde tôt het rijk en de dynastie. De Keizei heeft bij de betooging, Maandag te zijner eere -^ehouden, toen hij te Weenen terugkeerde, ir le oogen van zijn onderdanen kunnen lezen Mat zij zich door dit ongeluk nauwer aan hen verbonden voelen. dat er een nieuwe band is ?e!egd, veel hechter dan <le band,'die dôôr gé uk en vreugde wordt geweven. In het Hongaarsche Huis van Afgevaardigder Boedapeet, 1 Juli. — De gisteren gehouder /itting van het Hongaarsche Huis van Afge vaardigden een indrukwekkende Touwbe tooj-;n,a voor den overleden aartshertog. Fran: Ferdinand geworden. Baron Rajacsitsj verlvlaarde, namens de Ser Vlisch-Kroatische koalitie, dat hij zioh verplich ^evoelde de ontzettende misdaad met dei -rootsten nadruk te veroordeelen, omdat twei Serviërs tôt de daders behooren; hij hoopti r'Cliter clat dit op de stemming tegenover d> Serviërs en Kroaten geen seba-duw zou wer peu, wijl dezen hun politiek streven .steed iiebbon ge^rond op trouwe aanhankelijkhei< a a p. ae dynastlç. . -Servische Betoogingen Rumoerige tooneelen in den Kroatischen landdag Agram, 1 Juli. — Het rouwbetoon van den Kroatischen Landdag is door rumoerige tooneelen gestoord. Gedurende de rede van den voorzitter riep een lid, zich wendend tôt de Servisch-Kroatische koalitie : « Hebt ge ook boinmen meogebracht? Weg met de moorde-naars! » De voorzitter was genoodzaakt de zitting ta schorsen. Na de herneming was het. weei* een storm-achtige zitting, die verscheid'-me uren had ge-duurd; ten slotte gelukte het den voorzitter het adirés van rouw voor te- lezen, dat werd aan.genomen onder luid geschreeuw van de Kroatische partij. De hofrouw te Weenen Weenen, 1 Juli. — De Keizer heeft een hofrouw van zets weken bevoien naar aanleidiiig van den dood van den aartshertog troonopvolger Er zullen 4 weken zware rouw zijn van af 3 Juli en daarna twee weken middelbare rouw. De rouw aa i het Italiaansch hof ; Borne, 1 Juli. — De koni-ng heeft een hofrouw van 10 dagen yeroi"deiîd. De keizer'van Duitschland N'eues Palais, 1 Juni. — De Keizèr is voorne-mens zich Donderdag naar Weenen te bege-: ven, waar hij den volgendën dag aan de rouw-plec-htigheid zal deelnemen. Den -i Juli keert , hij naai- Wildpark {Potsdam) terug. | KEIZER FRANSi JOZEF i DE ANTI-SERVISCHE BETOOGINGEN • De verwoestingen Serajewo ! Weenen, 1 Juli. — De « Neue Freie Presse » verneemt uit SerajeW'o, dat het Oefeningsplem bij de statie aldaar in een militair kamp is herSchapen. De troëpen kampeeren in linnen ten t'en, Langs de sporen staan schil'dwach-ten met de bajonët op het- geweer. De statie is militair bezet. Niemand, die zich niet legiti-meeren kan, mag den trein verlaten. Bij een ivit doc<r de stad krijgt mon een ver-schrikkelijken indruk van de verwoestingen. die Maandag door de anthServische betoo-gers aangericht zijn. Men rijdt letter.ijk over glasscherven, die hier en daar een voet hoog op de straat Jiggen. Men komt vele huizen voorbii, die door de woedende bevolking bijna atgebroken zijn. Van enkele huizen steken nog alleen de muren omhoog, al wat er binnen is is veniield. De winkels zijn uitgehaald en de voorraden liggen op straat. Als men niet beter wist, zou men denken, d.at een aardbe-virtg de stad geteisterd heeft. De politie was tegenover de woede van de ! volksmenigte te zwak en de soldaten keerdeu eerst dés middags van liet oefeiiingsterrein terug. Yan bevoegdc zijde wordt gemeld dat <lc au-ti-Servische betoogingen ingericht werden 1 door de meerderheid der katholieke en mos-limsche bevolking. Zells dames uit de beste standen der maatschappij deden er aan mee. Opmerkens\vaardig is het ook dat geen en-kel Serviër gedood is. Dâarentegen hebben : Servische tegenbetoogèfs een kat.holiek en een muzelman -g-èdood; De volkswoede heeft zich vooral genit tegen de panservische woôljna-kers, doch itan het, rijk trou\v- gebleyCn ^er-: viërs zijn gespaard geweest. Betooging verijdeld tô Weenen Weenen, 1 Juli. — Gisteravond rond 7 unr 1 ' hebben studenten gepoogd eene betooging te houden voor het Servisch gezantschao alhier. De politie heeft het kunnen verijdelen. Aan het gezantschapsgebduw is geenërlei schade ; aangericht. rl Nieuwe betoogingen te Mortar Mostar, 1 Juli. — Gisteren zijn hier nieuwe anti-Servische betoogingen gehouden, waar-aan zoowel muzelmannen als katholieken hebben deelgenomen. In verscheidene Servische huizén werden ruiten ingegooid. De aanhouding van den afgevaardigde Atha-nazis Sola wordt niet bevest.igd. Russische persstemme 1 De Busische bladen ulten zich tamejjk wei-felend over den moord op den troonopvolger. Voor het meerendeel keuren zij' wel den laf-fen aanslag af, maar verlielen zij toch niet, dat de vermoorde geen vriend van Busland was. Ue « Petersburger Koerier » sclirij.ft bijvoor-beeld : « Door.Servische liand is een vorstelijk per-soon yevallen, die de vonken bij zich droeg, welke Europa in brand hadden kunnen zetlen. Het. noodlot geeft Oostenrfjk gelegenheid om van kbers te veranderen en de vele fouten goed te maken. die het ira de laatste tien jaren heefy begaan. » De moerdenaars in de gevangenis Serajewo, 1 Juli. — De moordenaar s worden Istreng bewaakt in hunne eellen. Cabrinovic 'toont zich kalm en schijnt tevreden. Aan den onde,rzoeksr»echter zegdie hij : « Des te ibeter als de aanslag gelukt is. Ik betreur nochtans den dood van de hertogin, doch de hoofdzaa"k . is dat wij ons doel bereikt hebben». Princip, daarentegen, ziet er bedrukt uit. Hij. wandelt over en weer in zijn cel, het J hoofd in verbanden gewikkeld. ' Het onderzoek naar de samenzwering : Weenen. 1 Juli. — Naar in bevoegde hringen ? verluidt, zouden minister Berchtold en den - minister van Oorlog Krobatin besloien heb-> ben aan de Servische regeering te vragen het -l onderzoek naar de veTtakking van de samenzwering in Servie voort te zetten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods