Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1217 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 31 July. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5m6251h46z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VIJI'TIENBE JAAR Vrijdagr 31 Juli 1314 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand lelais, vrachlvnt lr. 14 7 3.50 Neierlani, » 20 10 6.00 Andere landcn M 11 1.00 Ken kan inschrijven ten bureele van het blad 20, St. Pieterstraat, Brusstl en od de postkantoren Aile abonnenten ontvangen een geïllustrecrd T. bijvoegset van 8 bladz u De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremXe. Vlaamsche Gazet van BRÙSSEL Hoofdotrsteller-Eigenaar : |. Beheer (aankondigingen) : A 291 [TLIUS^OSTE. brussel VERSCHIJNT 7 MAA? PER WEEK Redaktie : A 2384 Athletiek r -«ië. — De Hollantlscl' -RclPisclie -, - Vam plaats '■■■ «■' Vi-ildag 31 Juli 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN Hc Blstdzurfç, fer kleincn regel. . . fr. 0,50 3° Blatizij'de t '!• Bladzijde ..... . fr. 2 en » 3,00 . Itechlerijke àlRondigingen . . . > 3,00 Voor allé annoncer zlei wenden teit burçele, St-PIEIERSTHA^T, 30. BRUSSEL Het Menschenspel Het « Drama » Caillaux Et zijn tweo verkjaringen, wclttoa een Vla-ming, spreksndlof sohrijvend bveir elle Cailla ux-zaak, hoeft af to leggen, opdat men -hem niet van, pangermanisme zou gaaru beschuildligen, wat voor gjevolg- zou kunnem hebbsn 'het bevel van 'frapjkrijk: aan België : aile VI aamischge-zinde propagande af te sc'haffen... net zooals Ocstenrîjk deed ïegenover Servie. De vcor-zicJïtàgiheid is vast ook cle moedier yani den po... litieken winkel. D>e eerste verkbring moet die Parij;zenaars die Oins. bJad Je zen, cvertu.igeni diat in de verste verte ge n vijand'en zijiru va ru de « Cu'l -. tirre française », dat wé hmn wietenschap, hum literatuiir, hum Jcunat en faian Bérenger (d'en zeclc.lijikhe-idssenateur) 'bewcinderen. De tweede verklaring moet er toe strekken aile « Culture française », igrancfrg, d'iop en nydig va.» het procès Caillaux af te snheiden ; te hevest igem dus : dat beide dingeni niets met elkaa.r ga-mee.ns 'hebben en vœral d!at 't eene grz.n ge-volg is, \ an "t andere. Dit g'cdaan, mogen \ve gerust bc-weren da«t de Cai'llanx-zaiak een der schand'aligste sehan-cia'ien is, d]:e ooit; de moderne tijd beleefd 'h'eef.t ; -een proees is waaiin rond een naak-terî, brut aie ru moerd!, d'e apothéose gevierd ^'O'rdrt van het: overspel, <le eerzufiht, #3 péjîd-tieke laag'heid, het bombast, de bôirce-psane-<ledinging, het effekten'bejaa-g en wat al 'heden-daagsehe h.cedanighedc.n meer. D'e benichte Dui.tsch3 officieii'^schiand'a.le.n wer.kten bdj h,un behandeling voor die reohtbank niet zoovcieli JTkodfder naarboven als dit procès, uaarin ailes iyctrdt afgehaspeld1, beha.lve de v'k»- ">f MevrouAv Caillaux met voorbeidarh-tty 11le Gaston Calmette heeft vermeord. Ze-k in een zoo ingewikikielde zaak, kunnen bij-Imbrighed'en, de privaatzaken der betrolklcen par.sonen een belangrijke ral verxiul.len. Doclh dan moet en zij met kiesc'hhjeid en om zoo te zeggeii tu.çsehen' de. schcrmen, als faktoiren der hoofdizank, d'er procès-zaak zelve. behand'eld worden. Hier zdjn zij; hcofdltocineelen geiwor-den, hebben 7ij buiiterï den waren aardl der moordigPsiçihiedeni?. diiei dc^ rechtba.r.k moest bezighoud'en om., een tragd-komi.^ih tooneel-Rtuk gevormd, ikiant en klaar om in een schouw-burgzaal vertoond te worden. Scdert den aanvang van het procès Caililaux zal het hej| \\at menschen r.iet langer ver- - *Ji ri. '™dt.nid natur.irlij! en aanltg hebben tôt K'omed.ieibrc.iu\vrn en'komcdie spelen. E;n man van stieli als, Henry Bemstein, 'n buiten-gewpcn vaardig theaterma.n, heeu er Avaar snbijnlijk, juist cim d!e treffende gelijkenâs van dit jiroces met wât menneemt lan -uufeesstuk, met kunnen aan weerstaan ook mee te deen. Jk ste! miji voor "vvat oan reuzenfortuiin er zou te. halen zij,n met « Het Schandaal Cailloux », geteekend van den meester-dramaturg Henry Bernstein, jgespceld met die prachiti^e earstc jonge roi Cafldauix, de hartiroerende in-gienuerol Mevrouw Caillaux, de gemarkoerde roi Mevrouiw Guevdïm, dfe redeneerendo rol-Jen I.abori en Cheniui, de komi.sehe rail Aliba-nel, de heldenroH'en Barthoti, Ceccaldi, Lat-zariL-i ; met: er tu'sschenin (als intermezzo) de gooeheltceren van Dr Doyen j de ve.rschijinin0" a s geest van Gaston Calmette, omringd dcor blaffende du.ivel<, vcorgesteld dcor het ha,If dczijn dokter.Si : Delbrot, Pozzi en anderen ; met ten slotte een uitstekende boel kleine. rol-Ien van giediienstjgjheid, aan wier hoofdi Henry Bernstein «elf ; en d'at a'I'les oimringdi van een Uitmiintend'e figuratie en koor : de voor- en bijzitiers, het cipenbaar ministerie, de iuirvie-den... J J Met zuJ'k « personeeli » ten tooneele gevoerd zouden de « scènes » van dit stuk, d'eene na cl andere beurtielings doen .^haterlachen en transit storten, ai zijn d'eze scènes opzichizelve pak.<ijnd en scenisch in voldtoend'e mate, om ocik met veel bijval docr een gczelschap van mmder geh al te. den Odectnschomvburg çf zelfs een gezelschap uit âe provintie, ver.toond te worden. Wat flcnlct ge nndèrs of zuflke toonieelen zouden stormqii van, •bijvategstoui* rKoo.n op. gaan : <le kluditige samenspraalc tusschen Banthou en ( aillauix over de vschiooniheden dter J'j-airK-ho poikieJcj d'e lijfcrecJe bij het lij'k van C a linotte intgesproken onder vorm van een tirjeitige aWœnspraak over zijn v.igen - ik en zijn pchtic&o .hddendaden door Caillaux; de sJr-annend'ei mleKrnt tusschen J.iatzani\ en ( aillaiiM over de duistei'o vraag of jiût wei werkalyk mévromv Caillaux is, welko Cal mette heeft nesrgeschoter. ; de wraak van de verlatena eolitgencote of bet geheim der on , vo.Joemfci gislotcn briewnlado; do minne KocnL van Romeo Caillaux aan Juliette Caillaux. bezingendi kiesveldtoohten, veewedstry , den. hazenjaehlen, ovéïiîpel en, -bediriegeiif ; de| hoffel.jkheden, «wierighedfen en sierljjk-'hetlen .in de salions van het Assixenhof te Pa njs: hand'gjlais. bsBwijming, terhuilplraning. ! gaflirt; de medischia veÉàiandfelingiein van der imnrlerctoikter Doye.m .b.egellc-Ul van ziganen r en ska Ipmessenm,umek ; leutig girakeel b:; een hjlc over de wijze, waarop men fcest een buik opent; In beschuVliging-stelli'ng van de gstreesheeren, die niet gelijfc Doyen «en. dbo de Je vend kunnen maken ; lui'stérrijke triomf der literatirar à la Bernstein, bevattend lioo-8® letterkundige en praohtige beeldHjike uit „ drtiikkingen aan het âdïes van moorctenaars 3 en déserteurs... Wat nog, wat neg? Het meordtooneel ifi ,k rte reda.ktul'vamer van « Le Figaro»? De toe- ! passing der donefstraf. op wia "doodde ? ? Onh neen! Dat zijn imniers dinge.n die niet <■ thiu'a hooren op !hct tooneel, in een sc-houw J burg, voor een publiek. Dat zijn dfingen die bAandfeld, worden M etniHge Kt.lte, en «-aa,rdSgheid), met recht- -\aardigheid, kieischheid, mannelijik verant-woarde.ijkheid'sgevcel, onpartijdJigheidl en eer: voor het gerec h t. Dat zijn dlingen over dlewelke voor blet As- ' siserthcf te Parijs v.ellicht zal gehandeW «or - ' den., na de algemcene herhaling van de kome- ,z die welwe er geihouicfen iverrf, éfgjelcr'pen is. N à, l'un Hcoke. i« Belgrado ingenomen door de Oostenrïjkers p— ^ 7 • De Oostenrijksche tioepen bezetten Servië's hoofdstad. — Schermutselingen tusschen Oostenrijksehe pàtToeijes en Servischo komitadzji's in Bôsnië. — Montenè-grijnsehe vestirofen beschoten door de Oostenrïjkers. - Onruâtbarende beriehten. - Rusland zendt troepen naar de OosteniMjksehe grens. — Gedeeltelijke mobielmaking v;n het Duitsch leger. -- België neemt voorzorgé.; tegen een mogelijke overrompeling. -- Nog vijf klassen zouden binnengeroepen worden. DE PLICHT VAN BILG1Ë t j Het binnenro-epen van drie klasselheefi | in het land bsroering gewekt. De aaVjmst I van talrijikie soldaten in onze groote %|en. M heeft er heel wat toe bijgedragcii|om onder het vollk den indruk te vérsterké™at er zware gebeurtenissen in het versch'et %) Laat ons evenwel den intemationalen % stand niet zwarter inzien dan hij reeds is. \ Het binnenroepen van drie klassen is e<i eenvoudige voorzorgsmaatrcgeJ, waaruit voi >trekt niet kan besloten worden. dat grootera •eva.ren ons onmiddel'îjk bedreigen. Willen wij ja of neen bewijzen dat wij de i mzijdigheid van ons land op prijs stellen? " Zoo ja, dan- is het de plioht van België zich weerbaar te maken om de grenz-en tegen een overrompeling te kunnen verdedigen. De Belgen moeten het cens zijn om hun wil te bevestigen dat het Belgisch leger uitslui-tend mag ten dienste gesteld worden van de nationale onafhankelijkheid. Het behoud van de BeJgischc onafhanke-'ijkheid hoeft als Ivoeksteen de Belgische on-zijdigheid.Gaven wij die onzijdigheid op — maar daarvoor bestaat er stell.ig geen gevaar —, dan zouden wij nog veel meer dan nu de ge-volgén van een EuropeesChen oorlog voor ons zelfbestaan te vreezen hebben. Wij moeten onze onafhankelijkheid hcog-hoaiden en volstrekt vermijden in de kaart van le eene of de andere mogendheid; te spelen. De maatregeJen docr België geno-men zijn ten voile gevvettigd, zonder dat zij de aigemeene onrust kunnen verhoogen. Indien België zoo niet handelde, dan zr.u het een bewijis leveren van zorgeloosheid, w e - j. n J' DE KRIJGSVERRICHTINGEN Zal Duitschland mobilizeeren DE TOESTAND DONDERDAGMORGEN Over het springen van de brug van Semlin naar Belgrado, over de Ooste nrijksch-Servi-sche grens, komen nog steeds tegenstrijdige beriehten in, Eerst heette het dat de gehoele brug was gesprongen, nu luidt dat zij nog kan gebruikt worden voor den overtocht van de troepen. Het mag echter wel betuijfeld worden of de Sen'iërs hun werk zoo maar t half zullen gedaan hebben. / De Oostenrijksche artillerie heeft de oude I vervallen citadel van Belgrado beschoten en, het kanonvuur zou zelfs belangrijke schadâr'c\n hebben aangericht in de stad, (welke op aiy ^ derhalven kilometer van de citadel is gel/ go gen). Het bericht dat Belgrado reeds in /' handen der Oostenrïjkers is gevallen, wo/t van Hongaa,rsche zij de bevestigd. Een eerste veldslag moet aan den gang/jn vi; nabij de grens van het ouda Sandjak, l/jk- ge baar tusschen Visjegrad, eené Oosteniij.jfche .'esting, en Priboj, "de plaats waar cdl ge- ^ leelte der Sen-ische troepen zich he/t sa-mengetrokken.Wat de houding en de liandelingen /r mo-^endheden betreft,. dient in de eersJ plaats 1 uangestipt dat Rusland, voîgans e/ie offi- : J? HëeJe verklaring, alleen langs de (jstenrijk- (jc ;che grens, maar niet aan de Prui.yche, zijn ; roepen mobiliseert. I (1° Van een anderen kant wordt /mcld dat 'en sterke Engdsche .vloot gistcufvond naar " jen onbekende bestemming is/ertrokken. I)( Daaraan dient tcegevosgd dat S Engelsche pe Vliddellandsche zee-vloot bevei/heeft gekre-jen zich te MaJta samen te trejlKen. De groote vraag blijft echter/f Duitschland ' nobiliseeren zal. Woensdagavmd is te Pots -lam eene •kc.nferentie gehoucin onder voor- o l ritterschap van den keizer An Avaar aan de <i0 :roonprins al de ministers ende oversten van ny len generalen staf deelname/ De belangrijke bes'-issingen welke daar /«verden genomen ^ rorden nog geheim gehouilen, doch men ])j lenkt dat heden nog bevern met het oog op Bc een gedeeltelijke mobilisfttie zullen worden ! ondgezonden. / j y- Aïs Duitschland waarl'jk mobiliseert, dan g0 ordt de toestand allerl/edenkelijkst. j DE SERVISCHE 1CBRISATIE GEËINDIGD ! ' F Heel Servië in staat van beleg Nisj, 30 Juli. — De aigemeene niohilisatie is ccindigfl in Oucl-Servic. Daar staan ongeveer 20,000 man onder de Avapens. i In de Servisehe strekon, sinds 1913 op Tur- /j-. ijo veiorerd, docli welke vroi tior aan Servië "! adden toel>ehoor<l, nara de mobilis<atie pas aan-ang. ^ zij GaiLsch Servië vcrkwrfc in staat van belccr. >e legerd'vi.vie van Monastir wc.rd naar Istip , vergebraeht, om do gren/.en langs Bul^arijô ? bewaken. Pn'ns Alexander is gisteren to Us- c ub toegekomen. *■ on msllioen Serviërs en Oostenrïjkers in île Vereenigde Staten New-York, 60 Juli. — Het aantal ûosten-ijkers en Servi ers* iroed voor den krijffsdiensfc S(' ii welke in de Vereenigde Staten verbtijven, qo du meer dan een miLlioen bedro.gen. sc De konsulaten van Oostenrijk en Servie, te : ew-York. worden bestormd <toor lan<1genoo--h, welke naar hun land verlangen weer te ni eren. DE HOOFDSTAD VAN iERVIË Een gezicht op Belfcrailo O'ZIENBARENDE TIJDING Belgi zou nog vijf klassen onder de wapens roeper Volge-Memanc] (];ie nauw in verband staa met de b-^en van het ministerie van bui tenlandschùàken zou de al^tmeene toestanc zeer beden^j;^ z]jn jje mobielinaking zoi in DuitschJm en Jn Frankrijk begonmei zijn ? \ Wat men <^oilc van zegge, vememen wi; verder uit goeii3ron dat, gezien geen hoege naamde vc-d^'^jT j-q \ \çi- i-ici is — 2nu> Bel^ische f~ ering 5 nicuwe klassen zo binnenroe}/ hetgeen cny- gewapende maoh on^eveer ç 170,000 man zou biengen. Het pi/eki moet daarom zijn kalmte nie verliezen/-hS' meest dit cijfer te boven ge gaan woFu- Noch/s> cm de 5 laatste klassen te mogei D.ifinenr/>en moet de Koning zijn toestem ning \/eenen. En om nog verder te gaan; rou °eepijeenroeping der Kamors noodzake-ijk bjfen-. Depostenrijkers besehieten de / Citadel van Belgrado i DE EERSTE VERLIEZEN De schade in de stad Boedapest, 30 Juli (telegram door de oensuui gezion). — Men moldt dat verleden naeht de rviërs gcpoogd hebben de brug over de Save slgrado met Semlin verbindend, te doen sprin 11. Vic\r Oosiennijksche monit-orer. begonnen als n de citadel van Belgrado to besehieten. De id werd gespaard. De Serv sclie troepen antwoordden op net tir der Oostenrijksehe kanonneerbooten, die en averij bekwamen. De brug werd niet zoo zeer besohadigd, da.i troepen er niet meer over kunnen, maai en treinen kunnen er zich nog op wagen. De vernielde gebcuwen Semlin, 30 Juli. — De scliade, door de be-shieting veroorzaakt, is - noga.' bclang^ijk. >t gebouw van. den Servisehe n toldienst en kazernen zijn vorniel'd g'eworden. De Oostenrijksehe majoor Vodreski was op brug d'e Belgrad-o aan Semlin verbindt, toen t u.iteinde der brug, aan den Sçrvi^ehen oevoi legen, werd gedynamiteerd. De majoor en de soldaten zijn niet gotroifen ; Oostenrijkers hadden een officier e.11 tweo rsonen tàewond. Men kent do verliezen der rviërs niet. Houwitsers in de stadswijken Athene, 30 Juli. — Hét.Seryisçh gCzantsebap tving uit Nis-j een teJegram volgens welke stad Belgrado éveneens hesehoten werd, en ;t alleen de c tadel. Yevseheidene houwitsers ■len 111 wi.iken der stad on ve'oorzaakten er iote schade. De Kngelscli-Servisehe bank en bank Andrevitsj werdon oveneens gotroffen. hcstuurder dezer laat s: te bank wora gewond. rdë bajiken protesteerden nabij het Duitsch santschap. De baicie vijandon besehieten nu elkandor te kit/a, vijf kilometer voorlnj Belgrado gele-11.islgrado zou ingenomen zijn ioedapest, 30 Juli. .— Volgens de laalsle lingcn, zouden de O'ostcnrijksche troepen ïcnsdagcfcond Belgrado na de beschictinc u Irinncngeiroiticen. re 1 VeenCn en le Boedapest heer&çlit dt îotsle geesldrift. en groote slag* aan den gang den seint uit Weenen, 30 Juli : Hel gerucht loopt dat aan de grens van he ndjak Novi Bazar een groote slag aan det ng is tusschen de Oostenrijksehe en Servi he troepen. Drie legerdivisies zouden aan den slag deel men. ÉBELGRAD0 INGENOMEN De fintocht der Oostenrijkseh-! Hongaarsche troepen Bciilapçstj 30, JuH.f — De inncmkig. VOiTi Belgmdo de-oi de Oc» >ten;rijks(-h-Hongaais^he , troepVn \vr>rèlt biei; 'bevtjsMgd.. j B'fteiS^ eene be.kcndmaking, "die ftfàr in de st^rtefi aangcplatct is,, zijn Irij de inneming der utvische hoofdstad twee kapitei^yvan , menton^" die 'den ServiscHen boue m hetraden zijn het 688lr ^n het 45*'° infanterie- régi men t. Meer dan de helft der bevolking van Bel-t grado is naar het binnenland gevlucht; van de 90,000 inwoners zijn er maar 30 tôt 40,000 in de stad achtergebleven. , Van de ambtspersonen was alleen nog de .. burgemeester aanwezig, die den beve.liliebbers der inrukkende,troepen vroeg Ieven en-vermo-gen der in de stad geble\ en bevolking te vrij-v. aren. De Oostenrijksch-Hongaarsche bevel-hebber antwoordde dat gee.n enJkel weed-zaam burger een haar zou gekrenkt worden. "s Xamiddags hadden de troepen al de belangrijke punten Her stad bezet. De bepalingen der Hongaarsche krijgswet-ten werdon op Bclgi'ado toepasselijk ge-maakt.DE SERVISCHE BENDEN IN HERZEGOWINA Een eerste schermutseling Bèrlijn, 30 Juli. — Uit Agram wordt a,an de «Deutsche Kourier» geseind: « Volgens beriehten uit Sarajewo zijn Ser\dsche benden bij Fotsa in Hcrzegowina *en bij Zwcirnik in Bosnie gevaîfen. Zij staan onder aanvoering van komitadzji's en hebben tôt taa;b wegen, telefcon- en telegraa.fiijncn te vei'nielen. .Bij Pribvoj (op Servisrh g, iiied, aan de L.im),-is het gisteren tôt een botsing gekomen tusschen komitadzji's en een piatro: 'je van de keizerlijr ke jagers. Het kwa.ni tôt een vuurgevecht, waarbij de Serviërs zich met eenige gewonden terugtrokken ». ANTI-SLAVISCHE BET00GINGEN TE BERLIJN 1- EEN GEZICHT OP DE BETOOGERS, MET DE BEELTENISSEN VAN KEIZER FRANS JOZEF i EN KEIZER WILHELM \ Wij hebben gemeld dat het bericht van het Oosteurijl.scli ultimatum aan Servie te Berlijn gronte geesldrift. heeft gewoht en aanleidina gpf tôt anti-SInrisclie beloogingen. Onze plant toont. de betôpgcrs Irririjl zij de becuenissen van de tu-ee keizers-bondgenooten 1 ; in de hoogte dragen. Kanongebulder aan de Montenegrijnsche Kust De strijd om den Lowtsjen-berg Berlijn, 30 Juli. — Uit Durazzo wordt aan ! de/ Lokal-Anzeiger geseind: Tegen n uur f Wbensdag hcorden de op 'de re de liggeride 1' stoombooten kanongebulder uit het Xcorde 11. . Men vermctdt, dat het van de zwarc khnon-nen komt uit de buurt van Catta-10, waaruit zou blijken dat de Oostenrii'kers, reeds doen-de zijn om den Lowtsjen-berg te vermeeste-ren. ' De Russische Mobilisatie If f DE KEIZERLIJKE OEKASE . f f-.i'fl1»:, inirg, 30 Juli.' — l'on %eizcrlfjl& - oçkase 'mi pl dr yolycnde Iroepelt OhileY Je , UHfn't'rieiï : • , iaijh re.sdiisicn 'van ■;;; goçr ornement en, ■ V(fn ri distrihlen en: een deel der fv serves ten' < in !■', andere i/<9èvcmePienten . - , •.> ; . vV Z 'een dmi dn resevvistèu in y distriklcn .'en . . g oevertiâ ment en ; 3 de risri ni si en der. vloot in Oi dislrikteiL t&^v'sssiçhc tjoeicrnSmcnten en ee/i Finsch• i/iii rcriii'iiKiil; ■ -, ' ( J 4 "de nu" va lof gez'onden kozaliken rtçn 0C^' bieàvn van den Don, van Iioebau, Terpk, 71 slïa-< 'keertf <fi.e'nberfj', en', O.etni / /. 1 h een o,vereeukom.stig jètal resefyçûflicicren-,, krijgsd.oktcrs- çn veeavtsèh. ■" ';rï> JA -Bovendir/i zijn- eenu gro'ot an ni al 'pàarûcn, \ 'njln,fgeu 'en ^andere (les/iannen hi voorâneldei ' goeï'Citîeaicriltrt eu disCriklen gerekwimerd. DE STEMtyjiNG T - ST-PETERSBURG t De toestand w ordt als zeer ernsîig besehrtriwd ■ te Smi-lvteisbui? In; tl'îploniaii-.:ïie/kringen v •<lef Dnêvoirdigf (Y e r s f-an d h ou<.l i ng wordt" hij ' "<;htei; nog- nit l ,lù>p« ingezieu. ZMfs.al is-; de, m îhi lisii tfe een vôMo'u^rf. i ci î, da» ii.oopt 1 ' 1 nen* loch' -dat Fngeland eern ygàteu , Te v'g orlt.0 men end at D u i tsoh! a nd' t'e \V oe ne nv ( • zijn invloed zal Latep- gelden. Vaderlandsche betoegingen in de Rusrvicche, <-'eden I' ^(-P'Mersb'urg, ;-X> Juli. —. Tairijke bergers, -V vah vkîggen voorafgegaaTi, {scliaaaxle/f zich nabij hrt Servisch'ge/.antselrap, wqf/ir rhde-, vo'eringen; door lioerahk-ret^n dikwî^ls' on4er- -broken, wtMden ^t'iiouderi. Men m^fdt evèn: y eepe vaderlandsche^ béto'ogingen' te Odessa en in andere stédeni 1 De telegramwisséling tusschen den keizer den tsaar giaiiiin u tusschen keizer Wilhelm en den tsaar heeft h ci groot opzien gebaard on wordt in èlk_ goval b» sclioinvd als een bewijs dat de toestand zoer ernstig is. Zij die in het wissolen de/^er felegrammen oen gunstige aanwi.'^ing hebben uillen zien. bo-ginnen zich tlians at to vragen of het geen laat- 1 ste en uitersto poging voor het behoud van den vrede was, HET OOSTENRIJKSCHE VELDTOCHTPLAN j De militaire medewenker van het groote Engelsche bl'adl de « Times » meldt een en ; ander over het Veldtoohtplaii van het Oosten-rijjksch-Hongaarsche leger. Hij gaat daarbij uit van de verondersteljing dat het Servisehe leger in den driehoek, ge-wats en Xisj, zal worden saamgetrokken. Tegen deze centrale stellingen zullen de Ocstenrijkers dan vermoedelijk met drie Jegers | een a an val ondcrnemôn, nadat de njandelijke stçllingen door ruiterij en voora.l ook doot vhegtïiigen zijn verkend. Hot recht sche leger zal waarsohijniijk van' Sarajewo en Oewats (in Bosnië) uit naar het Oositén oprukken, het hocfdleger van Semlin naar het zuid-costen en het linksche leger ( Jahgs lïet dàl van.de Mor'awà. Elk dezer légers mcet sterk genceg zijn : om een aanva.l van de Servisehe hoofdmachl j te wcerstaau daardcor wordt het gevaar dat f ; de legers van- elkaa.r worden gescheiden tôt < ! een minimum teruggebràcht en bij een con-! eentrische opmarsch wordt dat gevaar kleiner -, nog naarmate men de stellingen van den vij- ? and nadert. DE BLOKKEERING VAN ANTIVARI t Opschudding te Rome XV Rome. 30 Juli. — De tijding volgens weike de a Oostenrijksehe Viool Ain: va ri zou Leibben ge- r Ivlokkeerd, wroorzaa.kt hier een levendige joj>- £ schudding en men verwacht or de bevestiging f van. j Een Engelscha vloot naar een onbekende j bestemming Londen, 30 Juli. — De dagbladen melden dat c de eerste vloi>t gisteren uit Portlaïul voor eene ( onbekende bestemming in w-estelûjke richting ( vriMrôk. Zij had geheime bevelen ontvangen. ^ Dnrustwekkende beriehten uit buitsctilenid CEDEELTELfJKE MOKIUSAT1E DPHANDEN De terugwêrk^ng d?r Russische mobillsati* ih Duitschland l'içj-lîj.n, .30 *J,ufi. — Het bericht dat Rys-, an.il eclt gè^lci lli'lijke h?ol5ili^atie lu-oit be» ;^len in he.t Zulclen en in het Zuidwesten, iccft in Dintschf«>wd eciv zée'r ongunstigeh in-Iniik.gemaakt".'Gjsterayond la<it. wiis di algçmeenc indruk n tjipll^raa^sche lirin^èn dai çle' gehêïmxin; îjg'e Kussiscliô- krijgst^-hereidseleo een : zeer ïrnstigen toestand hadden'; ge^chape 11 en dat 'é lè/kansQri'op eene' bepefkîng yan het geàchil ia'ardôôr 2eer vermindeiden. Wat Duitschland 'wil 1 jfe [ .«qif.è^îvt" v a fl ze 1 ï cl a t * een.. getjeel tçl ijke niômiisatie, in l^iijHrKfand niét noodzaié? ni-.worden uitgelega als' cén voorteeken vâfi deii alg'éineenen oorlog. Heû Duitsche riffcwil zich^chter zooditnig oertistoii,'dat het cladéfi)k geVeed is, om een jrooteri. slàg 'te slaan. • ; , / ' Dq; pçjs betûi'gt hare instemming 'met de naati;egèlen der regeerihg. De, zenuwachlig->èid grbeit '«ian eii-de-'bevolking ivefwacht zlâi >p 'ailles. ' ' ■ ' , Du ii,s^î la ni; wil niet langer 've'rkeeren in -en' twsfand vftn alfeeHting :-çn .spanning-, Een krijgsraad te Potsdam ~X7aar aiinleiding .van h'et bericht der Russische mobilisâtie,. is ■ de opperstb regéering ian het Kîjk gistèravond'.te Potsdam bijeen-jekomen om over den-toestand te beraadsla-?en. De keizer ^zelf zat de vergadering- voor ; Pareil .'lahwezig .- de kroon^rins, do rijkskàn-Sélier. de mihisters. van.ootlog, van zeewezen, an buiterilaridsdhe zakert en de ove/sten \ran den genetalen .staf \ an Met leger en van de den genomen, worden voorloopig nog geheim ' gehouden, doch men denkt dat van af lieden bew'en met het oog op eene ' gedeeJtelijke nobilisatie zullen worden rondgezonden. Dez3 beveJen zullen stellig worden gege-■en zoo Rusland zich niet verbindt onmiddel-Lijk al zijne k rijgstoeber e idisel e n te staken. Troepenbewegingen aan de Oostenrijksche grens St-Pettersburg, 30 Juli. — Men bevestigt dat eene mobiJisatie van het Russisch leger be-volen werd in het Zuiden en heit Zuid-WGSten De gemobiliseerde korpsen zijn deze van Kiew, Odessa, Kazan en M-oskou. De mobilisatie omvat dus uitsluitend het ?rondgebied dat aan de Oos'tenr jksche grens Oâalt. Geen bevel tôt mobilisatie werd gege. yen wat aangaat de troe-pen die langs de Russisch -Du it.sche grens liggen. De czaar zal opperbevelhe-bber der Russische legers zijn. De onderbevelhebl>ers zijn srootvorst Nikolaas Nikolaevitsj en de minis-ter van oorlog. Rusland deelde aan Duitschland mede, dat de moibilisatie van 13 légërkorpsen langs de Oostengrijksche grens op geenerlei wijze tegen Duitschland is gericht. Jooit moedigde keizer Wilhelm graaf Berchtold aan Koulen. 30 Juli. — Eene inl'chting uit Ber-ijn aan de « Ivohiische Zeitung » aanziet als (diaamtelooze uitvinding het in vreemde t Soleil versclieneii niouws, volgens welke keizer iVilbelm aan zijn gezant te "Weenen zou heb-lien gesohreven, om hem aan to zetten graaf îerclitold aan to moedigen. Nooit heeft de kei-ier dergelijken brief naar Weenen gestuurd. De Duitsche en Oostenrijksehe gezantschappen te St-Petercburg St-Peters'burg, 30 Jnjli. — De Duitsche en ")ôstenrijksche gèzantsehappen ailhier worden angs aile kanten door sterke gordels polit-ie ( e 'voert- en te paard bewaakt, Het is verboden e bl jven staan o^p het gaanpad rechtover het tezantschap. De Duitsche vloot Berlijn, 30 Juli. — De Duitsche vloot is eruggckeei'di naar de havens waia,r zij thuis-Loort. De Xoordzeevloot is te Wilhelmshaven niinengevaTen. Gisteren liep de Oostzee-loot Kiel binnen. Trcepenverplaatsing De legerkoT-psen van Aken en Bonn trekken amen te Kohleiiz en te Straatsburg. Belcogingen in de Russische hoofdstad St-Petersburg, 30 Juli. — Een groote menigte leeft. g steren geestdriftige beloogingen gehou-en voor de Fransche en Engelsche gezant-chaippen. alsjiK'Je voor de Sèrvi^^jS legatie. roepenbeweging op de Russisch-Duitsche grens Berlijn, 29 Juli. — lien tolegram uit lumbinnon (Pruisen) moldt dat Uussischo troo-•on, aenio, ruiterij, artillerie on voetvolk, jx>st ebben gevat op de grens bij Wirballen. Ten ndero bezetten de liussen heel do spoorweg ijn. Een eskadron Pruisischo uhlanon nam schik-ingon tôt -bezeUing dèr Pruisisehe grenssta o ÉydtkuHnen. Duizùnden lîussen, die in Pruisen gevostigd aren on or hun beroep uitoefenden zijn op ; onvorwaohts vertiokken naar KusJand. De algomoono indruk is dat een oorlog gaat ithreken. De houding van Griekenlant-Athene, 30 JuM. — I11 amfcitelijke kringen lijft mon aangaande de gebeuaiijke houding an Griekenland heel geheimhoudend. Men ormijdt eenige verklariuig over den toestand f te leigigen. Tooh gaan a.l de sympathiën aar Servië; Griekenland verlangl bovendien en sterk Servie. Griekenland zou de onzijdig-eid verbireken, indien de oorlog den Balkan ereikte en den toestand, door het verdrag van toekaiv:>t in 't leven geroepen, gevaar zou :open. Griekènlarid zal dadelijk mobilizeeren, zoo îulgarije durft roexvn. Vele Wladen vreezen voor een Europeeschen orlog, en dan zal Griekenland verplieht zijn v aan deel te nemen. Zij schrijven tegen )ostenrijk, dat. het «een volkerenmoord met ocirbedachtheid doorvoert ».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods