Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1862 0
22 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 10 December 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mg7fq9rp68/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

H Voor Belgis 5 csntiomea, voor Bedsrland 5 cent b,st auissier | VIJFTIENDE JAAR Donderdag 22 Jartuari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brusseî ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 raaand 3 m Belgit, vracktvrij fr. 14,00 7,50 4,00 Ncdcriand, » -, -20,0fl 3 0,80 5,50 Andere landen » 32,00 16,00 S,00 Ben kan inschrijven op aile postkantoren D: intchrijver» voor een jaar ( 14 frank), keèben recht op eene gratis boehenpremte en een feïllustretrd tveielijluch bijvoegxel van 8 blads* Vlaamsche Gazet fioofdopsteiler-Eigenaar : JXTIuIXja HOSTE. BEU38EL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTtJUR EiT RBD A.OTIE > TELEFOOEI ESO Nr. 22 Dortderdag1 22 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnsssl ÀANKONDIGINGEN 4» Bladiijde, per kleine rejei , . , Ir. 0,50 l« Bladiijde ......... > 1,00 î« Bladiijde .fr. î en » 3,00 Reehterlijse eerherstellinjen . • ï,0« . ■ ■■■■ »in..nn«..rfr-m—rrnt"r-yi"V-i',-n BERICHT. — Bij dit nummer van heden Oonderdag behoort een bljblad. Eeo nieuwe Kruistocht tegen de Boeren Botha en de werkstaking. — Ce indrul in Engefand. — Het msnoegen dei Nonkonformisten.— Een nieuwe Chant» berlain. — Ce dreigende uitval van den h. Outwaithe» Van ortzen medewcrker uit Lortden : De (kraîcfrtdadiga wij'ze," waarop ganpraal •Botha aan de Z-uidafrikaansche arbaidskrisis zcndier slaig .nochi stoot een eindie maakt, haeft an En gel and een zekare opschuddin-g verwakt. Bcttfoa h;:eft naganoeg gadaan wat men in aLie1 besohaafde laniden doet om i«m dergelijke omst andigiheden te beletten, dat de oipanbaie ordb zou ge>toord worden. Clémenoeiaïui, wiens damokratischa gtevosians wel zakar niemand zal vardankan, heeft in Frankrijk als regel doen aannaman, -dlait zoohaast er onlusten of aansla;gen tegan parsonan en eiganoomman te vraazen zijfn, de regeering zulk~ een overweJdi-gende legermadbt op de heen brangt, dat on-ruststokars ziclh tegen wil eoï dlanik sti'l houden, omdat de îhopeloosheid van een toevlucht tôt .geweldenarijan dte oogeai uitsteekt. Dit is de rechte wqg : \xx>rkofrvën i.s vrij wat betar d!an beteuigelen». Overa/1 woin&t dit thairts begrepen. Ook in zic'h zelf regeerende Britsdhe bazittingen ails bij vcorbeeld! AustirâiLië en N ieuw-Zeeland). De strenge, miaar doelmatige maatregalan, wel'ke Botha thans heeft genoman, zijin dazalfde, die reeds vroeger in Amstral'ië en Niauw-Zeelaod bij werkstakingen werd'en lîitgevaardigd en, let wel op! toen de werkerspartâj ail daar aan het roer was of in elk gavai op< cte regeering een beslissenden imiloed uitoefehdè. *** In Engeland zelf gaiat het anders, inzon-derheid! ondfer het tegeimvoordûig miinisfetrie. Bxeekt or ailhier een werkstaikinig los, dan wordt de straat aan de werkstakimg overgeile-verd. Zij doan «r absoLunt al wat zij wiLlëri, men laat hum «het verEeer onderbireken, wai-gens en Tijtu-igen stukslaan en d'oor bedreigin-gem en slagen hen die wiMen blijven werkeni beletten dit huin reoht u.it te oefenen. Er ig mee?r. De stakers zelven zijcv doorgiaans w«ai îpiirvve, rnaar in den grand eerlijike menscthen. Ongplukki.g bij zn'Lke gefegianheden kamt wel-'iri iijt gtLl^ laifihf^rfDnm.iirteo' het iaaigiàte. janhla-gel te voorschijn, gasten, die nooit warken, straatloopers en dliwen. Dezen nemen de gielle-genheid gretijg te baat otm te p'iunderen en zich aan a'Herlei buitensporighed'eni ovor te ge-ven. En het jammer.lijike van de aaak is, d'ati die kwaaddôeners niet zelden d!e nienigtfe mee-eleepen. Lh den loop der laatste jaren heeft men het ail te dikwij.ls gezien, te Livarpool, te Tonypandy, te Belfast en in vele andere plaatsen, waat ecihte pogroms op zijn Ru;s-sisch warden ingerioht en, na,air geîang de om -standighedan, Jodletn of Kaithdlieken erg mis-han d'eld. Dit a Mes zoo gced al s straf feloos. Geen wonder, dat maniigie Engelsohraan in zijp hart betreurt, dat er hier geen Botha aan het hcofd der iegeering staat. *** Ma,ar andere Eingel'sclheri, ri.amelijik -die dol-zinnigste aller dwep.srs, dis Nonkonformisten, nemen het voonvendssl te baat om aain 'bun ingeboren ha.at tegen <Je Bceren kcht te ge-vem. Die baat beskat, ai hebben zij hem ge-durende vfe laa.tste jairen 9dh.ijiri'he:iligi veirboir-gen en er zich mede vîrgenoegd Hertzag^tei «rdoemen en door verdaAte loftuigingpn Botba tracbten te wiin'nen. Ve'rdeel om tel heeirschen, l.uidt het spreeikwoord. Ik verzœk den lezer niet te vergetefn, ten eerste, dat tijéans den Transvaa.lcorlog een aanta! voornarae Xonkonform.isten, zoo pre-dikanten a;ls leeken, zioh bij huin politieike vijanden, de kanîen'atieven-, tagon de Boeren-hebben aangeslotein ; vervolgens, dat voor dfen oorlog de Engelscfhe zeindelingen tagen onze Afriikaa'P-sdie st^irugencoten een veldtodht van leug«n en laster hebben gevoard, die zeventig; jaren lang dmurde en zoo mogeliji nog schaâm,-teloozer wàs dan d^gene, diien zij' 'îater teigen den ICongostaat t^n tegen de Beligen onderna-men; eindelijk, dat de nuannen, die hedten Botha aanvallera, gieeni \voord! ,gereipt! hebban, toen Engelschieru ân Aulstralië en in Nieiuiw-Zeeland »precies ihetzelfde deden. Dit laatste puint vooral toont dmdieilijtk aan met wat voor buiidhelaais wij te doan hebben. Een der kopst.uikk.en van die tende, de h. Ounvai'the, lid van het Parlement, heeft de Jcat uit den zak laten spiingen. In een interview, dat doar « Reyncld's Nertvspaiper » wordt afgekctndigjd', vœrt hij- een taal, die degene van Chairtl >er l ain en van de advokateti der Uitl anders voor den oorlog spietond hier-innert. Hij verwijt aiain de Boeren en) aan Botha. zelven, dat zij er op uit ziijin om vain de Unie van Zuid-Afriba in allas behalve dai na!am een 'Boerenrepubliek. te maken; dat zij het Enigelsche te&tanddeei willen luiitroeien en de werkstakers van Johannesburg verd-rulkken on vervclgan, omdlat dezen meestal Etigel-snhen zijn, en andere onnoozeheden van het-zielfde deeg. Waar de h, Outwaithe heen wil zegt. ihij niet diuideUjk, maar klaa'rblijkelijt venvaeiht hij dlat Éngeland kraahitdladig tusichen beiden zal ikcmen. Nu, de onvermijdelijke ge-vclgfen van zwl'k een toaC.btdadig optredein laten zioh gemakkelij'k gissen : het is een nieuwe Zuidafrikaansdhe copie® in -het verschdet. John Bu.ll weet wat de eerste hem giakost hieeft; en een tweede zoai vrij wat moeiilijkeir hHjàcen; te meer d'aar de EurapeesOhe toestan-den verre van giunstig zijn. ' Engeland heeft da fceus gahad- tussc'hen twee oplossingen vaai het vraaigstuk. Het rnoc'ht Zuid-Afrika gedij-k een ander Ieir-land of een andeT Polcn d'ooT middel ^:an wapan-o-eweld p«lat gedrukt trachiban te houden, ean pOlitiek, die -in Amerika tôt die sticht.ing der Vereenigldk wStaten leidde. Of het mocht aan Ztv.id-AfVika dezelfde rftaat van zelfrecreeri.ng rriunnen als aan Kanada. Australië eti Nieirw- Zeeland, die totih wel feitelijk Cfnafhiankelijike Staten zijn, met Engeiland allcen dcor delr persoon van den vorst verbonpfcèn. Dank aan dien waairlijfk vrijzinnigen staats-man, wij-len CampbeLl-Bannerman, den waar-diigen opvolger vao Gladstone, wer-dl de twee de oplqssimg aangenoman. Hier op. te willer ' tarugkomen is ondenkbaair. En yan den anderen kan>t, aangezieai d< . Boeren in Zirid-Afrika verreweg de meardlcir-, haid' vormen, is het evan natuujrlijk als redit-, matig, dat die mearderheid heersdhe. ! I'k d'enik dus, dat de beigonnen veldtocht oj: ©an sissar ^al uiitlcopen. j\'Li,ar de Boeren die-n3n toCh een oog in 't zei-1 te houden : fore-wamed is jojearmed (eens gawaarsdiuwd i; idîubbel vcorziohtig) zaggen de Engalsdien ael-veo.A. Prayon van Zuylen. : NEDERLAND De Groothertogin van Luxemburg in Den Haag Groot'heirtogin Maria. Addheid van Luxemburg is dus Dinsdagnamiddag even na half vijf in Den Haag aangekomen. Bij het bin-nenrijden in de statie hief de muziek het ge-wone Wilhelmus aan, dat in Luxemburg het volkslied is. De Groothertogin, wier jeugdis en lieftaliig uiterlijk dadelijk sympathie op-wekte. wèrd hartelijik verwelkomd door haai koninklijke nicht. De vorsteiijke vrouwen b^gaven zieh in open rijtuig naar het paleis, overal op den door-tocht door een dichte menigte toegejuieht. Tn het paleis juiohte prinses Juliana voor een venster haar moeder en de Groothertogin toe. De beide vorstinnen verschenen even ria ha ai aankomst eenige oogenblikken voor een der paleisvensters. luide toegejuieht door de menigte.De groothertogin .legde om zes uur een be-zeek af bij koningin moeder en ontving daar-na de hoofden der buitenlandscibe gezant-schappen bij het Nederlàndsche hof. Te halfaoht had ni de groote balzaa.1 var het paleis een eere-maaltijd plaats, waa.raan, bahalve het gevolg deiy'oeide vorstinnen, de verschillende gezanten en hun dames, de mi-nisters en hun dames en taLrijike andere hoog-vv aardi gheidsbek 1 eed e rs dee:lnamen. In de heildronken, beide in de Fransche taal ge-houden, werd herinnerd aan de voortreffelij-ke betrekkingen en de familiebanden tusschen beide landen. De Surinaamsche begrooting Bij. die voortzetting \a.n de a]gemeene be-ffacldfeîagiLng' over <Te SUfinaatii;bOliie"ucg\oi)tiiig. erkende die minister van koloniën, die h. F!e>-te, dlat er een kern van waarheid was in de Maohiten der sprekers en dat er dan ook wel iets ken gedàan worclen. Het is aan te nemier dat ^het beistuur boven de geestelijike kraclul der Surinaamsche bevolking gaat. De Suri-naannscha Coloniale Staten laten die kolonia,-,1e 'huisihouding in dien steak, doch oefener ikritiak op het opperbestuuir. Het is zeer moei lijik gjeschikte ambtenaren te vindlen om- naai Suriname uit te zenden, maar sprekar zal ovei deze zaa,k overleg pil'egen met zijne amibtge-nooten. Hij wil oo>k trachten land- en tuin-bcuwmannen naar Suriname te (krijgen. He1 financiëeie plan, oro db kolonia opi eigen wie-ken te leeren d.rijven, was zeer goed, maair op aene begrooting van 3 1/2 millioen guldfen i; bet niât mogelijlb een half millioen- te bezuini gen. Wat die bakovenkwestie betreft, deelt d!e minister med'e d'at er binnenkort eene maat schapptiji zall worden gevca*md!, d!ie den plan ters voorsicboitten zal kunnen verstre'kken. Nederlandsch Naticnaai Verbond in Rijnlani Maandagavond heeft te Dusseldorp d< stiohting van het Nederlandsch Nationaa Verbond plaats gevonden. Uit aile deelen var het Rijnland waren Nederlandsche afgevaar digden opgakomen. Het doeil van het Verbond is o. m. de sa meinkomsten van Nederlanders en de oprich ting van Nederlandsche vereenigingen, alsme de het in standihôuden en bevorderen van he gebruik der ^ Nederlandsche taal. Drama in Den Haag De 28-jarige Giebing heeft Dinsdagavonc zijn meisje, de 23-jarige. Jo Schuttenheim térwijl zij. te bed lag, met een revolverscho •gedood en daarna gepoogd zic.h te zelfmoor dien door een schot in den slaap. Zijn toe stand is» levensgeivaarJij'k. Giebing was eei slecht oppassend persoon en men vermoed dat hij zijn meisje gedood heeft omdat zij hen geen geld wilde geven. FRANKRIJK Dood van Francis de Pressensé Parijs, 21 Jan. — Francis de Pressensé, oud volksvertegen^'-oordiger eu voorzitter van dei «Bond der Reohten van den Mensch», nog eei ander verdediger van Dreyfus, en tevens liard nebkigpr verdediger van kolonel Pic quart, i te Parijs aan een aan val van verlarnming over Jeden. DertigduizCnd valsche postzeg.els Pa.rijs*, 21 Jan. — De anarehiist Roulot, se zegd' «Larulot» wordit- voor de boetstra ffelijk' nechfjbamk verzonden, hescludddgd 30.000 val sohe Pransdhe postzegefLs te ihebben iiitgoge ven. DUITSCHLAND De zoon van rijkskanselier Berlijn, 21 Jan. — De Duitsche rijkskanse lier heeft gevraagd dat zijn zoon onder reohter lijke voogdij zou -worden gesteld. — TURKIJE Voor de versterking der vloot Da Porte scfhijmt zich niât te willen beipa .len biji dieai» aanko'op ^ran het Braziliaansch slagschip « Rio die Janeiro », onii de Turksch vloot te ve-rsterken. Eén telegram uit Kor 'Stantinopel' mekllt dlat thans onderhand'eiljingei zijn aangelknoo'pt mat Argentinjë ovar dei aankoop van die direadnought « Almeranti Toirre ». Dat Ita^ië het oorlbgscihip « Libya » aai Turkije zou hebben afgestaan, wcirdtt rit Rc me tegengesproken. De Brand der Oliefabriek te Dendermonde DE R00KENDE PUINHOOPEN VAN DE AFGEBRANDE FABRIEK De brand der tabriek De Bruyne, te Dendermonde, diuurdie gisteren nog voort. De vlarri-rrten sloe^en bij oogenbliUvIven nog hooig op. Bijna ai de oii^etoakTîen en pu.tten zijn u-it-getoxand. De pompiers zijn nog stëeds ter plaats-Van heden al zijn de wea-Mieden dffls naarBaasrock', deels naar . Brasse gaan werken. De firma De Bruyne heeft aan de geimeenteicwertie ct te Deaideiino.Tide reeds a| toeuatag gevi-aagd om de faibrlek wed'er op te bo-uwen, zoodna het vu-ur beelemaal zal u,Ht®edooftl 21 Op onze foto aiet men de puinhoopen van de fatoriek, waaruit nog rootewolken opstijgen, twee dagen na den brand. ENGELAND De begrooting van heî zeewezen Londen, 21 Jan. - De cijters der begrooting van Zeewezen zijn thans bepaald vastge-steld. De kredieten der begrooting van Zeewezen zullen dit jaar ongeveer drie milliards 250 millioen fra.nk bediragen. Een mogeHjke Kabinetskrisis Londen, 20 Jan. — Minister Churchill deelt mede, dat aile barichiten in de b iaden over ooeenigheidl in het icabinet gegrondi zijn op vermoediens en praatje® en dus geen ver-trouwen verdienen. Da bewering, dat de admiraiiteitsraad voor-nemens is ont&lag te nemen, is onjuUt. Het staat ook vast dat ^minister L >oyd' Geoirge niet zalaFtredfen. Een reusaohtige uitsluiting Londen, 2 i Jan. Zaterdag aanstaande zal te Londen wellicht een overgroote lock-out worden afgekondigd welke gedurende maanden de bouwnijverheid in de Engelsche hoofdstad zou kunnen verlammen. Daar bijna dlageilijiks gedeeiltelijke stakingen uitbneken, . zoo hebben de aannemers besloten al de werk- • kontrakten op te zeggen. Ali de arbeiders zul- ■ len dientegevolge worden uitgenoodigd zicli schriftelijk te verbinden in vrede te wetfken met hun gesyndikeerde( of niet gesyndiikeerde gezellen an eene bo-ete van 25 fr. storten, ge-deeltelijk aile weken op hun loon af te hou- , den, zoo zij hun balofte zouden verbreken. i Als de werklieden niet willen teekenen, dan . wordt de lock-out uitgeroepen. Nu, de werkbeurzen hebben aan hun leden verboden een stuk te ondertaeikenen dat den . doodslag aan het syndikalism zou toebrengen. Men schat dat 20 tôt 30,000 werklieden door l de uitsluiting zuilen getroffen worden en dui-: zenden anderen onrechtstreeks tôt werkstil-stand zullen zijn gedwongen. ' Een politieke aanslag in Engelsch-Indië Londen, 21 Jan. — Een telegram uit Calcutta meldt'dat daar Maandagavond een 011-derinspekteur van den veiligheidsdienst met revolverschoten. op den openbaren vveg is ge-l dood. Men beschouwt dezen aanslag als hoogst ernstig, wij;l hij geschiedde in het bij -zijn van honderden voorbijgangers, van wie [ niemand een hand uitstak om den moordenaar te grijpen. Deze is door een officier aange-- houden. " De moordenaar loste bij zijn aanhouding tal van schoten en kwetste tw:ee menschen. , De vermoorde onderinspe'kteur had het on-t derzoek geleid naar de jongste samenzwerin-! g«n. Eene reusachtige golf in het Kanaal Londen, 21 Jan. — Een buitengewoon na-tuurverscliijnsel werd in liet Kanaal waargeno-men. De stoomboot «Courrier», die dienst doet tusschen de Fransclie eilanden en de Engelsahe kust, was op het .punt door een reusachtige baar te worden verzwolgcn. De stoomboot had Guernesey kort voor tien uur verlaten. Plots 1 za.g de kapitein een reusachtige baar komen 1 aanrollen. Deze was wel 10 metea- hoog. Hij " stuurde recht op haar af, maar zij brak niette-5 min op het schip neer en veroorzaakte er groote " schade aan. Het water drong in het luik en zette lading en reisgoed onder. De passagiers doorleefden oogenblikken van ontzettlng on • enkelen werden in het luik geslinigerd. Daar de • kapitein terstond op de b^ar doed insturen, ■ werd het schip van ondergang gered. " ~ : —-—-— CHINA Eon politieke moord op een trein Peking, 20 Jan. Bij de aaïukomst te . Tientsiri van een trein uit Pe'kingî 'heetft men in aen dler Wagens het Jijk geîvondlen van Joang Kwesjing, dia batroïkken is ge^weast bij dien mioioi'd: op dien- gewezen minister van land'-bouw' So.eng Sjiao-jen. D'aar 'het lijik een dia-pien messfceè&i in dé borst had, dienikt men'aan wraak. De moord' op den gewezen minister was in 3 Maart van het voirige jaar in hiet statlop te î Sjanghiai gei];leegdl door een jongmenscihi \Vge - Fok-ming. diie later in Jceng's woning geVan-î g'en is ganomeni. Hij en Joeing zijn echter niet 1 gestraft, omd'at zij blijkbaar cp ilast dler regee-5 ring 'haddien gehandald:. dia in Sjoeng Sjiao- jen een la.stig; tegenstander verloor. Geen der 1 tal'rijka passagiers in den treiin heeft aenigre - ophel'd'ering kunnen geven over.de wijze waar-, op die moord) is geschied'.. amerika DE MEXIKAANSCHE KRISiS De Indianen op opstand tegen Huerta New-York, 21 Jan. — Een telegram ui Moxiko meldt dat in den Mexikaanscher staat Puabla de Sarrano-Indianen tegen d( regeering van Huerta in opstand gekomen Waarschijnlijk hebben de opstandelingén hei van waperien voorzien. Men vreest dat zij d< spoorvërbinding tusschen Vera Cruz en d« hoofdstad zullen vernielen. De burgeroorlog in de republiek Haïti Xe-Vork, 21 Jan. — Uit Kaap Haïti meld men dat de troepen der regeering, nabij d< =tad' ;'iloor de qnst-andelingen verpletterd wr,er den en "dat "de overlévendién op ere viucht siîoe gen. De rminister van oorlog heeft zich aan boon eener stoomboot verscholen. .— — >-«©♦«>-< De Roman der Schoone Kassîerste van Torrero De jonge Mevrouw Villa Toen ge&neraal Villa, de opperbevelhebbe der opstandelingen in Noord-Mexiko, voor ee paar maandan de stad Torrero op de regei ringstroepen vermeest.erde en aan 't hootd va zijn leger zijn intocht liield in de stad, merl\1 hij daar 111 de hoofdstraat, in het magazij der Amerikaansche Clothing Company (Ule« dingmaatschappij), eene kassierster op, wie schoonheid hem dadelijk in het hart trof. Denzelfden avond nog kvvam generaal Vil! met ee:i geleide het meisje bij den bestuurdf van^ het magaziin opeischen. Den volgende dag reeds trad hij met haar in den eeht. Siridsdien. staat zij generaal Villa trouw t( zijd'e en moçdigt zij de soldaten aan; en h" scliijnt wel of zij hem gelulObijgebracht heef want sedert zijn huwelijk met de verrukkelijl kassierster heeft de generaal verscheidene b langrijke zegeralen beliaald: hii verme'esterc Juarez Ch.ihuahua en dezer dagen ne Ojinaga en maakt thans aanstalten om nae de hoofdstad Mexiko op te rukken. BRIEF HT (iENT Von onzen berichtgever : De Tentocnstelling van Lyon Voor de deelneming der stad Gent aan < Weroldterrtoonstelling van Lyon is in ■ lu budget voor 1914 een uitga.ve van 15.000 f voorzien. Onze Beïaard. De Ijefaan.mde meester-beiaardspeler J< Denijn heed't Dinsdag rond1 de.11 middag enke br-bkken op den beiaard van het Belrort g rpeeiîd. Het klonk over'heerlijk. Al was Denijn komst niet aangekondigd go worden, er warc heel wat luisteraars' in bcwondering- — Te dezer geLegenheicl kunnen we meldei dat in den loop van dl>t jaar door de stad /ve schil'lendo beiaardkoncerten zullen worden il gerioht. Wo rnogen onze lezers ook nog mededeedei dat in de drie beriedenzalen van het. Be'lfor een klein muséum aangelegd wordt, waar we dra allé dokumenten en voorîwerpep dit g' bouw en zîin gesoh:iedénis betreffend, zullle [ verzameld zijn. Woorden en Daden Eerbied voor de gewetensvrijheid Er is Dinsdag in de Kamer een wonder ge-beurd. De h, de BroqueviWe heeft er dé ge-watenâvrijheid-verdedigd ! Zijn kiezers van Turnhout zullen vreemd opkijken. Wat gaaiî de klerikale kiesdiravers aanvan-gen, wannear hun boofdminister plechtig ver-klaart: « Wij willen den vrede en de volle-rligste \rij'heid in het heilig "gebied van het menschelijik geweten ». Maar de klerikale kiesdiravers moeten niet bevreasd zijn. Zij zullen hun werk van verdruk-king en broodroof mogen voortzetten. De h. de Broqueville heeft die woorden immers uit-gesproken in zijn redevoering over de toestan-den in... Kongo. De h. de Broqueville is niet beschaamd om zooiats te verklaren, maar hij heeft den mœd niet, om de klerikalen af te keuren, die tôt eerlooze middelen hun toevlucht nemen om koloniale ambtenaren te bezwadderen. Die gemeene aantijgingen werden veroor-deald door den h. Renkin. De h. de Broqueville beschouwt het als zijn klerikalen plicht daarover te zwijgen. De houding van den katholieken hoofdmi-nister bewijst, dat er een hemelsbreed ver-schil bestaat tusschen klerikale woorden en klerikale daden. ! De h. de Broqueville beweert aan de ko-! Loniale ambtenaren « de volledigste vrij heid in , het heilig^ gebied van het menschelijk gewe-; ten » te willen verzekeren, en langs een anderen kant zegt hij geen woo-rd, waardoor dé lasteraars der vrijzinnige ambtenaren van onze Kolonie zouden kunnen ontmoedigd woi-cen.Ziedaar de klerikale politieik in haar voile prachit. ■ In schijn verdedigen zij de gewetensvrijheid, maar in werkelijkbeid laten zij haarwur-gen.Argus. i : : A\TÏÏFRPS(!!E mm \ Van onzen berichtgever : Dansavond van den h. Gouverneur. De h. en Mevr. van de Werve en Van Schikk hebben-Dinsdag-de udtnoodigingcn uitgezonden. tôt een dansfeest, dat zij op Zaterdag 14 Fe-bruari zullen houden in de zalen van het hôte. : van het provinciaal bestuur. î Dit bericht zal stellig met genoegen door der kleinlYandel vernomen Worden, daar zulke f.cK^tc'ijk'beder' pt. nerin <1 verweikken. Voor het behoud der Calmpthoutsche Heide ^ Een paar dagen geleden zegden wij, dat d< Vereeniging tôt behoud van Natuur- en Steden schoon het ontwerp heeft opgeyat, tôt het in richten van een openbare meeting, om te pro testeeren tegen het sahenden en verbrokkelei van de Calmphoutsche Heide. r Op een voorloopige vergadering, Dinsdag avond door de Vereeniging gehouden en di< door afgevaardigden van -verscheidene maat scha.ppijen werd bijgewoond, werd besloten de ze meeting -vast te stellen op Dinsdag 3 Fe „ bruari. De Vereeniging en haar aangesloten maat schapijen zijn vastberaden krachtdadig op ti treden en te werken, om te beletten, dat di pi-achtig gedeelte der Antwerpsche Heide bi Calmpthout zou geschonden worden. Us cp de Schelde. Er beginnen zich kleine ijsschollen op du Sohelde voor onze stad te vertoonen. 't Is gewoonlijk in Februari dat, na lang< dagen vriezen, de Schelde vol ijsschollen ge raakt. De Stadsbegrocting. Of schoon de stad haar budget begrooting se dert een maand naar <le bestendige deputati< heeft gezonden, heeft deze laastste nog maac altijd daarover geene beslissung genomen. Het Stadsbesbu'ur was daarom juist geree< te schrijven, om te mogen beschikken over eei twaaifde gedeelte, op den grondslag van ver leden jaar; en, o wonderl op "t zelfde oogen • blik kwam er van wege de bestendige députât! een gedrukte omzendbrief, aan de stad me) dend dat zij mocht beschikken over drie twaalf de gedeelten der begrooting. Dit beteekent dus, dat de bestendige de pu tatie niet van zin is de begrooting binnen d r drie maanden goed te keuren, en zij hetzelfd spelleken -van verleden jaar gaat herbeginnen Zoo dat geene moedwilligheid, kwaad-willig ' dwarsdrijven is, weten wij niet welken naar ri wij moeten geven aan de dandelwijze van d e bestendige deputatie. ï Hevige Brand te Merxem J DE FABRIEK NAEYAERT IN ASCH GELEGE n OVERGROOTE SCHADE Van onzen berichtgever : ir I Dinsdagavond geraakten de fabrieken Nae? ! aert, nabij het dok van Merxem gelegep, t , midden eener reeks huizekens, welke de Ca: • : siers-, Handels- en Vaartsfcraten uitmaken, i e brand. Het vuur moet om zeven uur zijn on staan en nam dra eene ontzettende uitbreidinj Allerlel waren in zakken : g-ranen, kopra, 7.1 g den, tarwe, aile dus licht ontvlambare stoffei .v leverden aan de vlamman een gemakkelij i voedsal. I Dadelijk waren de pompiers van Merxer _ ter plaats, doch zij bleken gansch machteloo. dçiar ze enkel over eene kleine armpomp 1> schi'kten. Rond 7 1/2 uur kwam de groote stoompom van Antwerpen toe, ond'er de bevelen van lu tenant iPosch. De pompiers moesten beginne met in het dok hat ijs los ta si aan, alvowr water te kunnen geven, waarna de koude ve der de werkzaamheden der pompiers belen merde. Het water bedekte bovendien de 6traten m> b ijzel en tôt tweemaal toe sprongen de wate >t slangen. r. Om 7 1,2 uur stortten de eerste en tweec verdiepingen In. I>e pompiens moesten ap- zich enkel toe h païen de omgevende huizen te \Tijwaren. Dank zij de nïoediige pompiers van de sta^ 'f heeft men toch kunnen voorkomen dat h> le vuur over.sloeg naar een groote boerderij. Y > sioompomp, welke aan de Kempische vaa s was gepîaatslwierp stroomen water op.< n knetterende vlammen. Van het. gebomv blijven nog sleohts eenif i,-^stukken muur recht. r- Om U uur waren de pompiers van de sla 1- het vuur infester en begonnen alsdan h smeulende crraari te bespruiten. Rond midde 1, nacht keerden zij, terug, maar lieten eeni^ t, manschappen ter plaats om het puin te b 1- sproeien. î- Niette^enstaande de bijtend'e koudie, bevor n zi^b ep" fo-'rijke menigte ter plaats. De schada wordt op 250,000 fr..geschat. ■ DAGKLAPPER Dood van senater de Giey. — Baron G de Giey, katholiek senator voor Namen en burge-meéster van Sart-Eustache, is op zijn lîasteel op 54-jarigen leeftijd overleden. Zijn opvolger ili den Senaàt is da h. Miiicé du Fontbari, provinciaal raàdslid te Rosée. 't Heeft zijn goed en zijn kwaad. — De lian-îelaars in 5-frankstuklcen, die hier H zilvergekl weghaîen en naar Frankrijk brengen, aldus de rijksbank ei! de groote banken dwingend tegen verlies de zilverldngen uit Frankrijk te ontbie-den, werken feitelijk in het belang van den . handel en de nijverheid. Ir-jderdaad, hat agio op Parijs bedraagt thans niet verre meer-van 7 per duizend, wil zeggen dat een Belgische handeilaar die 1000 fr. te frétai en heeft aan een leverancier in Frankrijk en een check moet aankoopen, daarvoor thans 100e..50 fr. za! moeten betalen. Iloe meer Fransch papierengeld in Relgie koint, des te beter dus en de handelaars in zil-vergeld, die hier de o-frankstukken ophalen en in de rijksbank tegen Belgisch papier gaan opeischen, versjachelen die in Frankrijk tegen banknotèn, waarop ze hun intrest in België trek-ken.Zondar hun handelwijze, zou het agio op Parijs denkeidjk nog hooger staan. Eene ijsvlakte in Limburg. — De Demer en zijne bijrivi-eren, die buiten hunne oevers waren getreden, hadden aen groot gedeelte van Limburg onder water gezat. De inmiddels in-getreden vorst heeft van de Demervallei een ijsvlakte gemaakt, die zieh van Aarsohot tôt J-Iassalt uitstrakt, zooverre het oog draagt. De Brusselsche zeevaart. — De fèlle vorst iiaeft de ondernemers der zeevaart gedwongen sinds >eenige dagen de werken stil te leg-gen en voo-ralsnog kan niet worden voorzian, wanneer zij zulilen hernomen worden. Daar ailes op één dag na was uitgeeijferd om gereed te staan voor den dag ter inwijding van de zeevaart, zal ten gevolge van die<zen tegenslag, de datum der openstelling van de vaart denkel/ijk moeten verdaagd worden. PATHÉ-PALACE, Anspachlaan, 85. - Van Vrijdag 23 tôt 29 Januari; « De Legioensoldaat», uitmuntende kinematografisohe weergave, vol leven, en zeer van pas op het oogenblik nu men zich zooveel met het Vreemdenlegioen bezig houdt. In het tus.schengedeelte zal men Mej. Stevens en den h. Lambrecht hooren. Ook zal gegeven worden het Pathé-Journal, welks bij-val nadere aanbeveling overbodig maakt. Eene verandering. — Nu in Engeland, de ge-1 woonte hee^t worte-1 ge&choten om 's Zaterdags niet te werken — en die gewoonte ook ingang vindt op hat vasrteland — wordt er-druk ge-kiaagd 'door de groote ondernemingen, naine-Ic'jk de scheepszaten, dat ten gevolge van I dezen. bijkomenden rustdag, vele be&tellingep ,.mo|ite.n^.g£we,-gerd wojden Het onderwijs te Schaarbeek. — Het gemeen-, tàbesiuur deizer voorstad is thans bezig achter . liet Josaphatpark, na.bi-j de. Lambermontliaan, • een nieuwen tuin aan te lag gen ten be.hoeve 1 der. scholieren van den 4en graad, waar zij ^ zullen les ontvangen in boom- en bloemen- kweek. AMarhand'e houtgewas zal er gepiant-' wordien en er zal *een soort kle'ine kruidtuin • • aangelegd worden, waar de scholieren nuttige ' lesse-n zulilen ontvangen. ' Ande-rzijds heeft het provineiehestuur besloten in het Josaphatpaitfk, een provinciale school . voor bloemenikweek in te richten, die zal ge- > vestigd woorden in een kiein gebouw naast. > de Hortensâa's laan gelagen. Propvol ! — Zoo het niet al te best gaat met dan handel en vele lieden kiagen dat ze gee.n volk zien, is het gansch anders gesteld met > on>ze ge-vangenissen. Die bloeien thans, dat het een aard heeft Aile zitten propvol, bij zoo- > veiTe dat wanneer zonnekloppers die er op ' verlekkerd zijn bij dit guur weer in een goed venvarmde cal zich over te leveren aan wijs-geerige besehouwingen, en zich dan ook aan-bieden te" St-Giilis of te Vorst, om voor eenige > dagen ingenekand te worden, wagens een of • ander vergrijp, men die brave jongens ver--zoekt, later eens weer te keeren, daar ailes l bezet is. Gemeenteraad van Anderlechi. — Openbare ■ ziltting op Vrijdag 23 Januari, om 8 uur 3 's avonds, en volgende dagen door de vergadering aan te duidem. Dagorde : 1. Gameentekerkhof. — Vraag tôt vergunning van eenen grond voor begraaf-3 plaats ten eeuwige dage ; 2. Wijk der oude a Veeartsenijsahooil. — GedeelteiLijke handlioh-. ting eener grondpandetijke insohrijving; 3. s Rewaarscholen. — Verzoekschrift van het per-1 soneel aangaande het bestuur dezer scholen ; -^ 4. Bureel van weldadighaid. — Begrooting voor 1914; 5. Burgerlijke godshuizen. — Be-" grooting voor 1914 ; 6. Voorstel van den h. Melokmans en deelgenooten : « Ontwerp van nieuwe loonstandaarden voor het onderwij-zend personeel, de werklieden en gemeente-i. beambten « ; 7. Gemeenteibegrooting voor het dienstjaar 1914 ; 8. Voorstel van den heer Me.lokmans : « Toepasdng der Engelsche week r. voor het gemeentepersoneel » ; 9. Voorstel van e den h. De Tollenaere : «Inri-chting eener schO'Ol kan tien te Veeweyde ». - Na de Gentsche Wereldtentconstelling. — r- Men is thans vol-ijverig bezig met het afbre-[" ken der gebouwen en paviljoenen op de ter-j! reinen der sedert Noverriber laatstiadien ge-sloten Gentsche Wereldtentoon&telling. De a deze week verschijnende Zw.eep geeft, daar-5, van in een viertal zichten, een aanschouwe-î- lijke voorstelling. Tevens bevat dit Zweep-nummer de afbeelding van het wa.tsrvlieg-P tuig, waarmee M'Clean op de rivier der Nijl. i_ van Alexandrië naar Kartoem vloog.' " Hatgeen verder in deze Zwecp .aangetroffen wordt, is mede zeer beiangrijk, namelijk ver-scheidene echt beoeiende schetsen en verha-len. Onder deze munten uit: « Rikus Van De-ît kens •> (s:lot) ; « Een Geschiedenis uit de Al-r- pen » ; «Een Mei-sjesdroom « ; «In het Midder-nachtelijk Uur»;. «De Liefdegift van het e Kind», enz., mitsgaders den gewô'nen inhoud : Kronijk, mengeiawrken, niet minder dan der-tien kluchtige teekeningen met bijsehriften, I raadsels, varia, gedachten, enz. De Zvïeep kost sleahts 5 centiemen per num-,e mer «n is. bij onz^e verkoopers en in a.lie ga-•1 zethuisjes verkrijgbaar. De inhuldiging van het Zeekanaal te Brussel. ;e Xnar men weet heeft de stad Brussei een krediei van 200,000 frank gestemd voor de feestén' ter inhuld'ging van de zeevaartinstel-, lingen te Brussel. Doch de-maatschappij Bras-sel Zeèhaven heeft ook een beroep gedaan op de voorsteden tôt deelneming aan deze feesten. Sint-Joost-ten-Oode heeft daaraan het eerst (j gev'olg geigeven an daartoe een krediet van 5000 • frank géstemd. Men verwacht dvat de andere voorst edan eerlang zulleri vol gen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods