Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

664475 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 10 May. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3r0pr7ng8j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

bijvoegsel der Vlaamsene bazel van Zondag 10 Mei WHP it Gwijde van Danipierre de Muide hadaan, werd de Muidepoort opgericht enlerkte men ook Gent langs dien kant. Stadszeker t donker binnensloop... als elk gerucht reken:van1337en1342 Spreken « van denverstomoe... als t nacht werd... .Nacht van werókeandeporleerilJemuurterMuiden ». spoken en geesten, van diieven en moorde- oe pj)ort, waarvan spraak is, stond waarschijnnaars. Ja, hij was ook een diefje... maar in lijkaan het uiteinde van de tegenwoordige Sas nende, kletterende, schreeuwende drukte der dokken. O, die avond... als langzaam maar Antwerpsche Schetsen ->-•♦•- oude Muide- Sommigen zeiden het met deernis, anderen Frans ontmoette hier nog Antwerpenaars.™°*™ntljdbeVnJd ' wanthflJ beloc>fd€braat poor werd afgebroken in 1426 en vervangen met leedvermaak, en weer .aderen op onverZe vroegen wat hij ged aan IhacLGe £j£W« ? Wf^^ JX^Î^^J-ÏS v^SS schalhgen toon en voegden er by : « GeWaar? Hoe ? En de knaap snoe dewer qnu^ . ^^^^ ^.^ ^^ ^ jnimvolU)oW^* moogt bly zijn ! Kinderen en geen man, t isdaden... Ja. sommige schenen wel beschaamd .—,««♦„♦ ^ ,.Qco*»*^****»**** een groote last! »om hetgeen ze misdreven hadden... Frans Een oud grijs wijf, kloek nog ondanks haarkende geen schuldgevoel... Hij mocht van de bijna negentig jaren, en die heel Antwerpen« gardevils » niets wegnemen ? Waarom ? had weten veranderen, vertelde weer bij dieOmdat het met mocht... Als de agenten't niet 't Militaire stel1 Zegwas geplaatst in de Sasschepoortstraat uniform. sel. dat de taak eener moeder had overgeno- ; rechtover de huidige gemeenteschool ongeveer Maai ze bleef niet lang bestaan. Als men in 1829 ok graaf de, werd ze nedergeworpen. In men, raakte dat hartje niet... En in 't hart van een kind schuilt toch goed ! Uiterlijke vormen, wat beteekenen ze? In 't gewoel en gewarrel der wereld vallen ze spoedig als een DE MUIDEPOORT hoofd schudden over die stadsmannetjes. En eindelijk zag Frans 't groot gebouw waar hij voortaan wonen zou... En een hevige angst kwam over hem. De bekoring van de reis. van den trein, van al 't nieuwe..., was weg. Daar stond nu de geheimzinnige verbeteringsschool, waarvan de jongens, als ze op 't muurtje bij den Bloedberg of onder een poort zaten, bij valavond, of bij slecht weer, zoo schrikwekkend vertelden. Maar de knaap werd gerust gesteld. Men ontving hem vriendelijk. Hij kreeg nieuwe schoone kleeren, en zoo'n aardig mutsje... Hij ging hier ook naar school en de meesters waren geen « gardievils », zooals hdj wel eens gehoord had, maar vriendelijke heeren gelijk te Antwerpen. Hij mocht met zijn makkers op de groote koer spelen, met de bewakers lange wandelingen doen door rie velden en in de bosschen. En als hij braaf was, zoo zei men, (1) Deze schuif werd in 1860 weggenomen. Dit gebruik kwam voort uit Napoleon's tijd. De mannelijke vondelingen werden « gekweekt » voor leger of vloot. gelegenheid, misschien al voor de duizendstezagen, dan mocht het we!. En wie ze bedroog maal, dat men in haar jongen tijd gemakkelijwas slim. Dergelijke begrippen vergiftigden jjjjjjj*^ En waarom toch, ais men steeds zoo ernstig tegen kwaad gezelschap waakt, brengt de staat kinderen, door 't kwaad besmet in één ker van hinderlijke kinderen afraakte... Menreeds dit kinderbrein... moest ze niet opkweeken tot ze groot genoeg Frans scheen zich opperbest te kunnen waren voor het verbeterhuis. en door de eenschikken in 't nieuwe leven. Ei was hier geen of andere daad recht van toegang tot dat gegelegenheid om kwaad te doen. Ja, daar ophtte^^ ^wddadi heidsschool noemen wil, maar wier bestedelingen later door de samenleving als een soort van ontslagen gevangenen beschouwd worden ! A. Hans. sticht verikiregen hadden !de hoeve had hy misschien wel iets kunnen £_;, __u__, _. , ,. In haar tijd, ha !wegnemen, maar er was geen kans toe. De be- Kronijk oit de Artereldestad In de Rochusstraat stond toen een groot,wakers loerden altijd maar. Ze waren hierkloosterachtig gebouw... Nevens de poort, inslimmer dan de gardevils van Antwerpen, beden muur, was er een schuif.Als ge nu een kindweerde Frans tot zijn makkers,gekregen hadt... een kind zonder vader., gaaft Ja, 't ging goed. Al die vertellingen vange maar een stuk van twee frank aan ziekerrammel, van slaan met touwen en stokken...wijf. Die nam dan 's avonds uw kindje mee enleugens ! De bewakers sloegen nooit, maarbracht het onder haar kapmantel naar dewaren vriendelijk.Rochusstraat... Ze legde het in de schuif trok Spring niet verder... — De Muide. -De verfraaiing van het stadhuis. — Aan de oude jonge dochters. — De Kiesstriid. - Een begoocheling. — De tentoonstelling te Lyon. — KipKap. aan de bel en verdween... Dadelijk werd de* * sohuif al binnen geopend en 't kindje was in Zekeien dag speelde Frans op het binnenst gesticht... het vondehnghuis. (1)plein...Eensklaps bleef hij staan...Hij geleek Ja, in dien tijd ! Maar tegenv*x>rdig scheenweleenjachthond, die plots wild riekt... Dehet, of ze op 't stadthuis en bij de politie jtknaapsnoof den neus op... Die geur, diegrootste belang stelden in de geboorte van 't sxjbjsrpei^t ! Ginds was men aan bet tearmste kind. ren... Trees — eens Louise, toen ze in een bar En Frans rook die teer...O, die geur ! En •den zeeman geild afzette met vriendelijke woorplots wist hij het... die geur van kaden, enenmeewKer: den of gestreel — was nu ook haar jongendokken, de geur van Antwerpen !Spring niet verder... kwijt.En 't zelfde oogenblik zag ons roovertje van Men kent het ane>kdootje. Och, haar gedachtengang was verschillendkade en dok den schippersboek van Antwer- Twee reizigers trokken door een stad en al naar den toestand van haar lichaam enpen terug !bleven staan voor een groot nijverheidsge- ■eeest.Hij zag de nauwe straat met de groezelige, sticht waar alles stil lag. Soms haatte zij den man, metwien ze leefde,scheefgezakte trar^eveltjes, waar voor de bo- ziZ r^t an^ v^/^^oegeenderrei" haatte ze heel het schipperskwartier, hee.1 Antven ramen fletse bloemen kwijnden... Hij zag _ z&m^&n^ laillietwasnet^^ werpen, heel de wereld... en had1ze willende buis met hun beschilderde vensters en groo- antWOord. dood zijn, en bij die vlagen van somberheidte luchtbellen... Hij rook de patate-irites die Welnu, ons schijnt het dat in onze goede viel het haar niet moeilijk zich bij 't besluithij in 't eethuis ging halen, als hij op straat stad Gent de zonderlinge nijverheid van... der rechters neer te leggen. Frans was gindermiddagmaalde... Hij zag de vrouw gehurkt failliet maken, sinds eenigen tijd fel is toege- goed, kreeg er, wat hij noodig had en zou eenbij haar kruiwagen met mossels,., en 't was of nomen. Men 'hoort vecrduiveld van niets an- in het oor gefluisterd braaf man worden, die maar 't best zijn moehij 't slijmerige vocht op zijn lippen voelde... £*$ gindsd° z^rgeladen overzet- En dat gesprek leidde steeds tot een gebt^^ ra(jeren in den vloed plonsde,vecht, waarbij Trees den man, dien ze ver- Moeder had visioenen uit Waasland, toen aohtte, 't gelaat met haar nagels openkrabte,^ ^ debarmetluchthartige matrozen rond- tot ze zelf bij de haren rondgesleurd en met^vaaienmoest0p 't snelle tempo van een een schop aan de deur geworpen werd. En dant>ru.uend orgel of een schetterende piano... En gebeurde -het, dat de kerel zijn bijzit eemagetoenwildemoedcr de kroeg ait... dagen verliet en.met andere vrouwen op zwier ging, in een rijtuig reed en allerlei kroegjes Frans ' gemoed. Weg van dit streng gebouw Er uit, er uit ! Zoo stormde het nu ook in bezocht tot hij 't moe werd, rusten wilde en g^ gevangenis ja... en terug naar Antwerpen, sier te maken. En eens dat men in dien draai naar Trees terugkeerde... En deze ontving hem... Zij haatte den arbeid, ze was lui..., un hdj had nog geld, zij leefde van zijn penningen ! Trees kon clan weer drinken ! Drank. . ja,drank moest ze heb naar kade en dok, en balen, tussohen de hout- k(>lkzit . geraakt men er niet meer uit stapels, terug naar zijn makkers, met wie hij op de Veemarkt speelde of voob.t, naar wier verhalen hij luisterde op keJderval of onder poort... Terug naar 't pa tate-f rite-huis en de ben, nu om leed te verdooven, dan omdat haarmosselleurster... en 't crème-glace kraam., maag er om scBreeuwde... om 't vuur te blusHij wikfe mosse\sslU;rpen, olienootjes knau- schen, dat m haar binnenste scheen te branwen>Cacao-boonen smaken... den -En smachtend keek Frans naar de poort. Maar TTees, al leefde ze beestachtig, was Maardaarstandeenwachter... Al de sluw- was toch en mensch ! En soms kwam deheidontwaakte bij den knaap, de sluwheid, wroeging en laaide op als een vlam, die nieuw wâarmedehij iangspolitie en kaaiagenten voedsel kreeg.sloop, soms met gestolen waar onder de bloes. Dan was het, of ze den gansenen dag doordesmwdoorwateromringd hem... Ja, de man begreep het wel... Frans wilde wegloopen... hij had gelijk... Maar hij moest andere kleeren aantrekker... De. man hem geven en geld voor den trein... gelegen te midden van een moerasachtige grond. Het gedeelte der stad Gent, gekend onder de benaming van « Muide » werd, in da jaren 1300, Alles was nieuw voor den jongen uit Schipperskwartier, 't roovertje der kaden en ^°" er hij wilde hem helpen... En Frans ging door G wijde van Dampierre met andere dee- dokken. Nooit was hij buiten die stad geweest, en nu voerde de trein hem mee door de velden, langs weiden en bosschen... En na eenige uren vergezelde hij zijn bewaker over een langen, eenzamen, door boomen begrensden, weg... O, wat had hij veel te vragen ! Waar de ap- len aan de stad Gent afgestaan voor de som van 4000 pond. Van in de oude tijden werd de naam van Muide gegeven aan gansch het rondgebied, dat zich van aan het oude Muide- mee in huis... De man hield hem aan de praat. .. 't Was nu donker en hij zou verdolen. .. Maar morgen.. Er reed seen trein meer. Plots werd de deur geopend. Frans sprong £rugslïen 0p de Slijpstraat tot aan de Rietop en schreeuwde van woede. 'I wee bewakers gracht « aan het gehucht Meulestede» uitstrekvan 't gesticht traden binnen en kwamen hem te. Hier waren oudtijds vele vaardekens ge- maakt om de wateren van het Meerhem af te pels, de peren,de appelcicnen, de aa.rdappe- aen Jk ga niet mee, ik wil naar huis ! kTeet leiden naar de -Lei. Frans. En plots dacht hij aan moeder, zijn na- len, de bananen groeiden ! Waar hier de schepen voeren ? Of er geen dokken lagen ? Vra- gen, die den bewaker soms deden lachen en t tuurKfte beschermster. En terwijl hij naar de mannen sloeg en schopte builde hy : « Moeder, moeder 1» Ze had nu alles vertrapt, haar eer, haar j^oestschaamte. Maar wat zou 't einde zijn ? Was mj"^ n{etsvanâjai p]anaande makkers. Doch 't baatte hem niet. De bewakers voerden Frans naar 't gesticht terug en dien avond lag de jongen te snikken op zijn leger. Frans wilde niet meer braaf zijn. Hij verstoorde de orde in de school, vocht met de anderen, was onwillig in alles en scheurde zijn kleeren,, de uniform van zijn gevangenschn p. Een onwillige?... Men zou hem tot gehoorzaamheid dwingen en sloot hem in 't cachot op... En daar zat Frans nu... de jongen, die naar vrijheid, ongebondenheid... vageibondeiij smachtte. .., daar zat hij in een hokje eenige voeten groot, met een brits als slaapplaats... cel voor een kind, verwijderd van de andere zalen... Over dag hoorde hij nog de kreten der spelende jongens, een hoorn, een bevel, maar 's nachts was het er zoo vree sel ijk stil. DE GALG En acht dagen en acht nachten moest hij in die gruwelijke eenzaamheid doorbrengen... Voor werk gaf men hem v/at uit te plakken, hij, die verlangde naar de bonsende, dreu- 1857 bouwde men een nieuwe poort, waarvan hieronder een afbeeldsel. Vaw in de eerste jaren der 15° euw deden de schepenen buiten de Muidepoort de galg plaatsen. In onze oude Gentsche oorkonden is er elk oogenblik sprake van menschen die buiten de Muidepoort werden opgehangen, onthoofd, endeeld, verbrand of op 't wiel gelegd en vier lichaamsdeel en aan de galg werden tentoongesteld. En deze vreeselijke gebeurtenissen worden vert&d als alledaagsche, onbeduidende gebeuren. De verfraaiing van het Stadhuis De kommissiën van den gemeenteraad hebben in hun zitting van verleden Maandag het voorstel van 't schepenkollege goedgekeurd om de groote voorzaal van het stadhuis wat op te knappen. De versiering, welke er zal aangebracht worden, zal dezelfde zijn, welke men opgemaakt heeft in het paviljoen van Gent in de tentoonstelling, en welke ontworpen en uitgevoerd werd door onzen stadgenoot den h. Coppejans. De uitgaven zullen gering zijn — duizend frank Het wordt waarlijk tijd dat ons stadhuis inwendig wat in orde gebracht worde. Er zijn op ons gemeentehuis een paar prachtige zalen, maar er is volkomen gebrek aan inwendige versiering. Alles is er naakt. gelegenheiid van die stemming zijn wij eens op inlichtingen uitgeweest om te ver- ri hoever het staat met de reeds sedert jaren aangekondigde herstelling en vergrooting van liet Gentsche stadhuis. Er bestaat een prachtig en grootsch ontwerp van den stadsbouwmeester van Rijsselberghe. Dit ontwerp voorziet ten eerste de herstelling van den gevel langs den kant der Botermarkt. Deze ziet ^r ellendig t±n vervallen uit. Verder zou er een groot gedeelte bijgebouwd worden. Daartoe zou de blok huizen, gelegen tusschen de Poullemarkt, de Gouden ï^eeuwplaats en de vroegere Korte Ridderstraat moeten afgebroken worden. Maar de uitvoering van dit ontwerp zou veel geld kosten. En op dit oogenblik is er geen overvloed aan geld o-*♦•—*- IN EN OM DE KAMER DE HANDEL IN BLANKE VROUWEN Over het wetsontwerp tot beteugeling van den handel in blanke vrouwen, heeft de h. Brifaut verslag uitgebracht. Het ontwerp, zegt de verslaggever, besluit in zich de verplichtingen die door de vijftien Amerikaansche en Europeesche staten zijn opgenomen in de internationale overeenkomst van 4 Mei 1910, te Parijs gesloten. De wet verleent betere bescherming aan de kindsheid en de strenge beteugeling die zij voorschrijft, schijnt van aard een einde te moeten stellen aan het overleveren van minderjarige meisjes aan de protistutie. Inderdaad, aanhitsing tot ontucht of overlevering aan de prostitutie zal. gestraft worden met 1 tot 5 jaar gevang, zoo het slachtoffer van 16 tot 21 jaar oud is;-net 10 jaar gevangenisstraf zoo 't slachtoffer van 14 tot 16 jaar oud is en met 10 tot 15 iaar dwangarbeid zoo het slachtoffer van 10 tot 14 iaar oud is en met 15 tot 20 jaar dwangarbeid onder de 10 jaar. Verder zal een Belg, die zich in den vreemde aan aanhitsing tot ontucht vererrijpt. voortaan blootstaan aan beteugeling in België. WETBOEK VAN STRAFVORDERING De minister van rechtswezen biedt ter Kamer een lijvigontwerp aan. bevattend het eeiste deel van bet wetboek van strafvordering. De hervorming van dit wetboek klimt op tot 1877, wanneer voor de eerste maal het nieuwe wetboek werd ter Kamer aangeboden. In deze heivorming wordt rekening gehouden met de wenschen door rechtsgeleerden en advokaten uitgebracht in zake het tegensprekeiijk onderzoek. Aan het ontwerp is het verslag toegevoegd door dep raad voor de wetgeving opgesteld over dit onderwerp. »♦•-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection