Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1411 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 26 July. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n29p26r07j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VERSCHIJNT 7 MAAI PER WEEK VIJFTIENDE JAAR Zondag- 26 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: lelgiè, vrachtvty Nederland, » Andere landen 1 jaar 6 maand. 3 maandir. 1473.50 20106.00 3211I.CO len kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de .postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 tr.) hebben recht op een gratis boekenpremle. Vlaamse van BRUSSEL Hoofdopsteller-Eigenaap : ■ J!IJl. JULIUS HOSTE, BRUSSEL Gazet TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 —■■PP Nr 207 Zondag: 26 Juli 191* PlïS : o m tiemn AANKONDIGING^ 4e Bladzijde, per kleinen regel. . .fr.0,30 3« Bladzijde•*'(*' 2 • Bladzijdefr. 2 en >5,00 Rechterlijke afkondigingen ... ! 00 Voor alle amnoncen zien wenden ten bureeib StPIETERSTRAAT, 50. BRUSSEL De lersche Krisis ZUIDAFRIKAANSCHE LANDBOUWERS IN NEDERLAND Dreigende Oorlog tusschen Oostenrijk en Servië De b*n de lang m met de ben 111 woord ing gaarsche nota. Voor In gaiije tegen Servië in het begin een lijdzamehouding aannemen en Belgrado, dat buitenh niet houdbaar js, ontruimenen de Oostenrijksche troepen zonder den minsten tegen&tanlaten brnnenral 1 eidene dagen zijn uit hetkoninklijk paleis alle zaken van waarde enlarheden, die aan den koning en de koninklijke familie toebehooren. naar Xisj gebracht. » OPGEWONDENHEID TE BELGRADO Het volk eischt den corlog Belgrado 25 Juli. - De stad verkeerde v i . ond in de grootste opgewoniM de straten waren met volk gevuld, dat d . iog eisebte De onwaarschijnlijk werden verspreid. Toen te 7 uui verschenen met den tekst der Oostenrijksche nota, werd elke verkooper omringd. Sjnds de inneming van Skoetari door de Servischtenegrijnsohe troepen, bood de stad niet zulk schouwspel aan. De toestand wordt als ernstiger aanzien dan ten tijde fier inpalrning van Bosnië dooi tenrijk en van den Balkanoorlog. TE GAST BIJ JONKHEER P. VAN FOREEST BIJ HEILOO Onderzoek allhoud 1j.cl goede! Met Uil devies braóhten de 7.Mldaf.rikaansch> öl, een bezoêlc dan Nederland, Hei ra$ der stomlmei de lange baarden en hun mond, scheel van de onafscheidelijke pijp, verdwijnt aaandtn andci ■ lock, met zinvoor het moderne leven. Dè Zuidafrikaaibij hun bezoci, aan Noord'Molland de gasten van jftr.P van Fareest opndgoerl ,ij Hei'.oo. M'" ziet den gastheer in het midden met twee ztfner kleinkinderen op de frtae. Hechts naast de dames jhr. mr, G. L M. H. R\iys de Béerehbrouck, Korhrhissdris der ko ningin'in Limburg én voorzit lei van de Nederïaridsche Ueider^aqtschavpij. NEDERLAND De ziekte van prof. Bolland als wij reeds mededeelden, onderging de befaamde I 1 zijniet m' heid omtrent net verloop nattië kónden uit>pu loch langzamerhand luidden fie berichten gunstiger en thans heeft men de hoop, dat, tijdzal duren, de; van den zie beter zal worden. e zien De Servische Ministerraad Belgrado. 2ó Juli. - De ministerraad vergaderde Zaterdagmorgen, onder voorzinvan kroonprins Alexaidenkt dat hel ord niet ontwijkend zal word gesteld. De Oostenrijkers h.'cken naar hun land Berlijn, 2ö Juli. — Men meldt dat giiheden een groot aantal Oostenrijk!te Berlijn wonen, telegrafisch bevel van hunneering kregen, om onmiddellijk naar bunlandkeeren en zich uiterlijk Zaterdag- avond zes uur bij lunne ttoepenafdee];te melden. De opgeroepenen behooren noofdza keiijktot de jongste lichtingen. Rer- middag hebben zij in grooten getale B verlaten om van de treinen naar bet / tot ttrug-ktcr gebruik te maken. Wat Duitsohe bladen tegen Servië schrijveni, L>ö Joli. — De LO,11: Servië zal do elschen van Oostenrijknje vervullen of anders te gronde gaan. rner Tageblatt • -.Mei,lM]1(n , Oostenrijk-Hongarije, in verband , over. de Groot-Servische beweging is ut volkomen rechtmatig moeten achten • ' - • I» nol 1 toont in alle opz dat Oostf nrijk-Hongarije zijn à digheid als groot e mogendiheid wil hOogtioud Di Deutsche Tageszc\tung :,A^een beperking bet geschil tegen de verwachting onmc lijk blijkt,zal Duitschland zijn plichtah genoot zonder uitvluebten te zoeken, uut alle kracht vervuren. De Germania : In geheel beschaafd Europa zullen de nota zoowel als de beschouw in bet Fremdenblatt als de bevrijding van 1 nachtmerrie werken. Montenegro zal Servië ter zijde staan I-uli. — De Montenegiijnscn.j minister-president heeft, vóór ue nota bij de fc nng was ingediend, te Irigst aan een vei tegenwoord.ger van de Picco.o meegedeeld flat Montenegro m eik geval Servië ter zijde zon staan. DE INDRUK TE LONDEN De oorlog schijnt onvermijdelijk Londen, 25 Juli. — Volgens eene uota, aan dagbladen metiegeueeld, aanziet men in diplomatieke kringen den .oestand ais zeer ei De tijdsbepaling, door de Oostenrijksche nota vastgesteld, schijnt door baar kortheid aan te duiden, dat Oostenrijk niet zinnens is on& nandel.ngen aan te gaan De oorlog schijnt dus onvermijdelijk. Wat het vraagstuk aangaat; of aet oo.logstooneel tusschen heidelanden zal 'Kt blijven,die hangt ai van Rusiahd louding In andere kringen is men van ineening dat Servië, hoewel in grondbegin de Oostenrijksche eischen aanvaardend, zou kunnen vragen dat men bet eerst de bewijzen der beschuidj gingen, tegen Servische ambtenaren •uu leveren, wat tot de bevredig' om--t der mogendheden zou kunnen leiden Persmeeningen in Engelandblad -Daily Graphic» zegt dat S Juli.— Deurant propagalin het openbaar onderwijs toegela- maakt hel vol erende openbaagm en Islotte alle betoogingen, weJke de regeering,over de mogelijke gevolge' olking^tot haat tegen Oostenrijk van het ultimatum door Oostenrijk-Hor bij dering ingediend, opmpik"aam de ontwikkeling van het geschitusschen Oostenrijk - Hongarije en Servie' !aschdlig kan blij De kommissie schijnt wel genegen zulk een omlerzcek te d Uit goede bron wordt vernomen dat de ste den Angyrecasfro en DeJzina door Epirotenbenden bedreigd worden en de toezichtkom missie heeft beroep op Zographos gedaan, op dat deze maatregelen neme tegen het opruk ken dezer benden, en hunne mogelijke gewelddaden ée verhinderen. Het oprukken der opstandelingen Skoetari, 25 JuJï. — Men meldt dat troe' pstandeltngen alle katholieke dorpen tenZuiden van Gourzi in brand gestokenen de Albaneesehe gendarmen, die hen vanAlezzio waren legem'uden, terugge- slagen hebben. er opstandelingen in Noordelijke richting duurt voort. -v*•♦»—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods