Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1432 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 July. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 31 January 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2b8v980c1k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK VIJFTIENDE JAAR Zondag 12 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar G maand 3 maand Jelgië, vrachtvrl)ir. 1473.50 Nederland, »20 10 5.00 Andere landen321i8.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren" Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Vlaamse van BRUSSEL Hoofdopsteller-Eigenaar : JUIL,IXJS KOSTE, BRUSSEL TELEFOON) Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Nr 193 Zondag 12 Juli 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . .fr.0,30 3° Bladzijde . '. , »i,00 Bladzijde ...'... fr. 2 en13,00 Rechterlijke afkondigingen ...>3,00 V00T alle araioncen zich wenden ten bureele, StPIETERSTRAAT, SO, BRUSSEL DE RAMP VAN DE STEFANSON-EXPEDITIE DE H. STEFANSON,DE «KARLUK», HET SCHIP DER 'ERDWENEN EXPEDITIE LEIDER VAN DEN POOLTOCHT Wij hebben gemeld, dn' men in Engeland en Kanada de grootste onrustStetanson ondernomen. De expeditie, bestaande uil ~~>man, had zich imm sterk met kapi ti m Bni lilt aan t hoofd, kwam belwuden op Het Wrang el-eiland aanman 1 il onder ■ni m langs een andiintWrangèl-eilaml mmis blijkt uit een brie) door kapiti in Barlett min d< Kanacn Dmii de acht vermisten zoolang wegblijven, diir'ft men hauwelijhberinde antropoloog Beuchat, de dokiei Forbes Uackay en dt len, 10 Juli. — Uit Milaannioldl : dal de bedreiging met een algen 00 d i Het. syndrkaat -*»*•—< schijnt een algemeene staking onvermijdeslijfk. '1l;- . •-_ Men verwacht zelfs dat Zondagmorgen alios Opzienbarende Dood in Servië stil zal lkwen'. men en veldwachters naar 1ntic over- gekomen om de politie desnoods bij te staan. In verband daarmee zijn200 gendar- SCHIELIJK OVERLIJDEN VAN DEN RUSSISCHEN GEZANT HARTWIG OOSTENRIJK Belgrado, n Juli. — De Russische gx alhier, de h. Hartwig, wiensvrouw op het cogenhlik te Kc 1 id rond 9 uur een be'2'.acht aan zijn Oostenrijkischen kollega, baron Giesl J von iin het Oostenrijfleseb NA HET DRAMA TE SERAJEWOj gaaxsch gezantschapsgebouw. De Oostenrijksche gezant ontving den h.De Bosnische landdag gesloten[ Hartwig in zijn werkkabinet en noodigd'e hem Saraj\v< . Juli. - Bij kci/orlijk beslui?uit re gaan zitten in een langen zetel, terwijl Ihe landdag gesloten verktaardi. hij zelf plaats nam rechtover zijn gast. Ken Van hal famine! ij ke zijde wordt gemold dat hartelijk gesprek volgde, toen plotseling de h.de berichtuitslag vap graaf Bprch- Hartwig zijn hand op de borst legde; ter zelf- ellken bc- onderhoud m< 1 den keizer trouwbaren grondslag missen. De Hongaarsche Serviërs en de aanslag Boedapest, 11 Juli. - - O'p de algemocno di r tijd viel zijn hoofd a chic rover en ze,ten gronde. De Oostenrijksche gezant schoottoe, tildeden h. Hartwig op en legde he den langen zetel. Het dadelijk bij geroepenpersoneel van het gezantschap verdrong zichvergadering van fêëfc komit'eit Torental, welke al spoedig om den h. Hartwig, cim hem noodigisteren te Nagy 'Becskereik word' gehouden, ge hulp te verleenen. Vijf minufen later kwamheeft die leiuer der Serviërs Gs ver- een goord te Serajew« en te betuigen dood vaststellen, blijkbaar tengevolge van een dat de Serviërs van het komitaat trouwe aan- . beroerte. n zijn van hét vaderland en (Knastie. I L>e dochter van den h. Hartwig, die onmid- Ook in. andere door Serviërs bewoonde sto! dellijik gewaarschuwd was, kwam kort daarna don on komitaton geeft men blijk van 1cge|oo])en, doch men verzekerde haar dat land diefde.i het sfiechits een voorbijgaande bezwijming was ! en kon haar aldus bewegen naar het Ri De Oostenrijksche pers en de Groot-Servische beweging - tschap terug te keerenan morgen deelde men haar de droeve tijding mede. T, . , •, . j.,1 De h. Hartwig was zeer gezien te Belgrado: in een nabctrachLuig over het drama te , .. , ,, ° f, ° c-,ilu -f* «U had steeds gestreefd voor een machtig ver- Serajeuoertdc- nonsemidietewepng; snhryft ^ tuffichen" deBalkan Slaven. 6n, naar hetdo YVcensche « N'eue l'roic Presse », o. m.. .. , .. , a' ' . Alle stater,behalve Son aan de , " *.; ' '\ ,' ,J" .. ,-M -rr11 f. bond tot stand had weten te brengen, zijde van ( ) ^lonrijk-Hongarije. Overal heeft, Gespannen Toestand ïn Italië • verheerlijking van den moxd «te Sera- j jewo ten scherpste veroordeeld. In de eerste: wij (het Duitsdhe vclkaan bant. DREIGENDE ALGEMEENE SPOORWEGSTAKING De GrfcDt-S'erviscihe/ gedhehte wordt in DuiitschJand als een schadelijk insek't voor den vrede ge die nikt mx 1< . Een Servisch komplot te Berlijn rden, nog niet min elkm. Ditmaal zal : .. dor beweging aan een groep so'cl 1die onschend.- len toeven rouw d ótigt voorbereid te zijn op elke gebeurtenis. 1 keizer voorbereid Sind|5 de. aanslag te Serajewo heeft de Berrie politicnaar aanleidingdaarvan een streng onderzoek ingesteld. L zijn maohitigen inv.loedl aanwendt de G1 te fnuiken. tïsö GRONDWETSHERZIENING IN DENEMARKEN Do verkiezingen voor het Landsting hagen, ti Juli. — Gisteren hadden laats voor het Landsting, door. de ontbinding dezer iand met de grondwetsherziening. n gekozen : 20 leden der neohter- rvatieven, 20 leden der lin- ■iaal demokra- lie heeft vijf / • door den koning voor hunoemde leden 9 voorstanders zijn vanntwerp tot grondwetsherzieningnieuwe Landsting udt 38 voorstan,anders \rp. c«r- en ^ De Mexikaaiische Krisïs Villa verklaart zich tegen onderhandelingen met Huerta Wasfoiingtoni, 11 Juli- — Generaal) \heeCf zich verklaard tegen een officieele vreI v ertegen woordigers vanHuerta. Generaal Obregon is daar ook tegen. , Daar ook moeilijk:hin Carran- 1 Villa uit den weg zijn geruimd, houdtr voor, dat de opmars tad) mot kracht zal worden doorgezet, dolingen: weer munitie hebben gekregen. Beschuldigingten tegen president Wilson Blijkens een telegram uit Washington, heeft afgevaardigde voor Kalifornië. bij Tuis van Afgevaardigden een motie inge- !, om Bryan te vragen of John Lindl. do >ftliiibe vertegenwoordiiger van president n Th Mexiko, de opsta.n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods