Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1169 0
09 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w66930qh8c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

i Voor Belcrie 5 centiemen. voor Nederland 5 cent M nummei ' VIJFTIENDE JAAR Vrijdagr 9 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brasse ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand i m. Aclfii, vrachtvrij fr. 14,00 7,30 4,00 Ncdcriand, » > 20,Od 10,30 S,SO Andtrelandcn ■ 32,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op aile postkantoren De insckrijvers voor een jaar ( fl 4L fruk heiben recht op eene gratis boekenpremte en a féllluttretrd ntktlifktch btjvoegtel van 8 bled*. Vlaamsche Gazet nr. y Vrijdag: 9 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brasse! AANKONDIGINGEN 4* Bladzijde, per kleine reg*l w « 0 fr. 0,50 !• Bladzijde . „ . . . „ o . 0 » i,00 V Bladzijde . e • • • . . fr. 4 en » 3,00 Rechterlyne eerherstellingen . > floofdopstsIler-Eigenair : JTJLIT7S HOSTE, BKUBBEÏ van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK B BSTUUR BIT HED A.OTIB I TELEFOOH (K Onze Taal als Asschepoester mt >—•♦•-< In het Middeibaar Onderwijs W ij hebben dezer dlagen met belarrgsîellii de H a n d e 1 i n g e n ■dcorbiadera- van h XXXII0 Nederland se h Taal- en- Leuterkuc dig Kong res dat op het eindfâ van Auigusti 1912 cp 2-u-lke scihii i ter. nd:- wij2£ te An'w.^rpe werd gehouden : een lijvig; bcekdeel .(i) v: 720 hladzijden; dat al de uitgc*proken re > voeringen Levât en cx*k vers&hnllande verbai dtelingen;* die oui de eene.cf and ère redit niet aan de b-urt kwamen. Wij 'hebben on. aïuîdacht vooral' "gewija aan t.wei dçrvzes a deelingen waarin foeit kqngres was ingedeeld namelijk de Stambel angen en het On-dierw ij Over-.deze laatste wille.il wij hier enikele. nota mededeelen. In de eerste p-lâats trof ons een zaaikxi overzkht vain eenen priester, den h. S pian nimdkx, over onze taal in ilieb vrij middelba; onderw ijs in Vllaamscih- België voor eru na c invoering v.an de wet Franok-Segei'.s.- Men weet, ^d.at, dcor -de wet Caremanis, i de officinale ondlerw'i^gestiditen v.an dm mie cfelbaren graad ten minste twee leervalkkei buii'ten 'het Nedftrlandsdh, het Dufifcsch en h* Engelst'h, dcor miiddel van het Nederl andsc meetein*onderw€2en' worden. Dat in sommii-athenea en middeibare saholen de wetsbep: linlgjbn wel niet alie en niet altijd \geheel g( trouw werden in achit genomen, laten wij hk onverlet, am er op te wijzen, dat er ini 'de vtrij middelbare gestiichten weindg otf niets v,an «r ze itaal terooht kwam. Wa-nt hoewel «die wet Ce remans van 1511 Jnni 1883 daigteekent, duiuird Ihet negen voile jaren al varans er in het aartc bisdom Meahelen eenige onderricibbingien wei den gezonden, die eenigszins in verbainid heei ten te staan met die wet Coremans. Wij zeggen eenigszins. Want ziehier Ihoe ht er in het Klein-Seminairie te Hoogstirateni (ee interna at met 600 studenteni) toejgihg, toe die voorsohrifiten van kraidhit waren. Buiten de lesuren meesten de leefaa.rs me den sivperioT, met de fîtudeniten en ondeV el tarder aildjdî Fransch spieken, van -het e°irst begin tôt, het laatste eiinde van el'ken trimesiter Twee en meer leeraars in het Neclerlandisah die samenkwamen om over hunne Nederland sche lessen te praten, mioesten nog Fransc spreken. De î'i'denten mocihiten onder elkander ea nco:t met de Jeeraars Nederlandsrih spre'ken -■—Ilot r land^h schriftelijk werk buiten een Xedêr landsme lesuûr. Werd een student der vij Ihoogst^ klassen op £én Xëderlandsoh wôoth betrapt. dan kreejg hij vier -kwaid'e noten. d.n-was hij zijn prij's voor goed gedrag "kwif. dai Hep hij aldit> eene dnr zwaa.r^e straf fen, op Qnder de stiiidenten in de vijfde, -de zesde e de voorbereidendie klàssen ging een. paipierei rollet]:- rond. h-H signum., dat de el krrder in de hand duwden bij 'h:! wederkeffri: fcetranpen op het spTeken van de maedertaal De Ixrtranten mœsten wat c'eld' be^.nllen ei daa renbo^-en eene straf sehrijven of iëts va;i buiiten leeren. Wat de lessen betreft, er werden in al'l< kTassen twee uren per week aan het onderwiji van het X"ederlandsch zelf besteed. Het Ne derlandsnh •be.sdhiki'-e over 80 ptaiten in 2 prijis kampen, het FTansch over 120 in 3 prijskam pen. Het den-de deel der Latiinscihe en Grie'k sdhe schrijvers Averd in het Nederland.scth- ver taal'd1. Anders werd onze taal in .die? Latijairrlhi en Griek?ohe lessen niet ge'bruikt. •Bij aa.rdi.rijk9knnde en gescihiedenis, bij' na tn.urknnd'e, sdheilk'itfnde en natuur.lijkte histo rie, bij rekenîkoinde, meetkunde en algjebr; werd ge^n Nedcrlandscihi gebruikt. Het derde deel der oefenineen in % voor dragen van Nederlandseh. Alleen voor he voordiragen in 't Fransch bestond een wed stT'ijd en werden eeni iprijs en a<cee9sits in elk1 klaisse toegekend. De Walen., de Brnsselaans en de andere ver fransdhte Vlaimintgen werden vaii a.l wat m 't "N'edeirlanckwh mocht of moest gesohiedei onts^atren. Zij kregen echter bijzondiere lesse: in 't Nedlerlandsdi, lessen, die telkeni- wee dcor een anderen jorugen leera,ar werden gfe ge^-ai. W al en konden mooit de soims ge\"raag de toelating bekomen om on bepaaldle tijdei met bepaaide Vilaa'mscPie studeniten ter cefe nimig watt NederlandscJi te spreken. De Vlaam sohie stwdenten zouden door die tœla!t.ing eenii ge mintr^en per week aian oefening in he F ransdh hebben verloren î Om dezel fde redei (is 'het aile studenten steedis verbedien ^ewees zich onderling. in 't spirekeni van Emgelscihi o Dxiiiftsdi te cefenen ! Degenen die zonder ken nis van het Neder-landseh aan hét Klein Se minatrie kwamen studeeren, kondeni, na vol trcîkken sludiiën. het Nederlandsah noch spre ken, noch sdhrijven, noch 00k maar venst-aain De Walen, die Hoogstraten verlieten etn ge hoopt 'hadden aldaar Neclerland-eh aian te lee re.n, deden er haat op tecen de Vlamiingien wiijl d'ezen, vol gens hen, ailles in 't ^-erk stel den om voor de W al en 'het aanleeren van he Nederlandisoh. onmog^ijlk ts maiken. Het Nederlanrlsoh, dat de studemten hoor den bij het onderwij.s van ;t Nederl andscih zel f bij 't ve/Ptalen uit La.tijn en Grieksd|î, bij d> lessen over godsdienst, in den preekstcel e.i bij 't opvceren van' eene kTucht bij de ;prijsiiât reikinoren (het voorna am;-te sttâk op dHe pledh tigheid was Franscfh), was ann. erg .gjeweste lijik naar klank. woord en wendiin-g; en vol gai lieismen. De proga-amma's va^ feesten en prijsuitdee ling wanen uitsluitend Franscih. De pa.pier tjes in de prijsbceken geplaiîot eveneens. D' maandelij.ksohe kaarten aan de ouders ove vilijt en plaats in i^edra'g en iin< den Franscihei of Latijnsdhen pri}ska.mp, de cl rie maandelijik sdhe beri^hiten aan de ouders betreffende d' P'iaatsen in die prii^kam.pen en in çedrag wa ren Fransch in 't'begin en tweetaHg later. (1) D-1 Handeilîrr<ren vnn h^t XXVIT0 Xod'e' landscli Tn"l- on T/ott^rkinuI'c: "Kor^rres werde ni een sierlijk Vioekdeel nitpreceven dbor V. Reler, Lange Niouwstraat .48. An+wrrpen. i;g En d'ie toestand, of jûister diei mistoestand, die s^handaliige misikcinn.nig, van onze taal in b hi?i \;i ij middeibaar onderwijs dniurde ,tô; in ïs 1906 ! n *** n Maar in aiidcre kathoUeke caiderWdjsgestich-ten, zal de lezer mc-enen,. ging het er'ntw-1- sc;hien beter toe dan te Hoogsiraten ? ■n EiUiais îieen ! Le Wait hier vol-gt is niet ontieend aan de f- H a ni d e i i 11 g e n van het Nederlandisch : Kongres, maar. aan Vlaamsehgezinde -katiho->. lieke hladen en vlugschriften, tijdens boven-s bedeelde .periode verschenen. In het O.L.-V.-Kollege en het Ign^tiusge-■k stidht, te Antwer.pen, aille twee dcor de Je-ï- zuïeten beheerd, was ailes Fxansdh : gebeden, ir aanspraken, dip'oma's, programma's, eere-Ife kaarten, enz. Studenten die, op de s^Deelplaat s of eldiers, Nederla.ndsch. diirfden spreken, wer-n den streng gestraft. [- In die Jez-uïetenseholen en pok in het 'bfs-i, seihop'peMjk kollege van St-J a n - Berchman s ù Werden aliîieen de tekst van den 'katechismus en h de lessen in Nedeu'landsohe taal dcor middel' 0 van onze moedertaal onderwezen; al de rest . ^ werd in het Fransch geîeerd. j In het 0'. L. V. Kol'ege wasver een leeraar, ,r die. in de 5e klasise B, het Nederlandisch moest e ondenvijizen, maar er zelf niets van 'kende ! . j De Leerboeken waren. van Franschen oox-sprong, en in sommigen trof men een ânti-e national en geest aan. _ j Onze ietterkunde werd' d'cor de «leeraars . bespot en gekleineerd, de Vlaamsche bewe-! ging ala een groote... « bee&tigheid » (sic) ge-jschiolden ; van de V ! a a m scihgezlnden w erd ge-t ' zeidl, dat ze ncg tijd hadd:ei>om zot te worden, -j enz, ' 1 Taon het Vlaamsche land' in de Schelde- : stad! sa me 11k w a m om- een -grootsehe: hu.'lde te 1 ^ brengen aan Peter Benoit, waren er twintig J studenten van St - Ignatiusge.stic!bt, di-el het du.rfden wagen, aan die .betooging dieel te ne- J 3 mien. Maar een knecht der J-etzuïeten achter-vo'.gde di:e jongelingen ged'urendie drie kwaa.rt < uurs in den stoet ; de pater prefe'kt loerde door | een venster en een half dbzijn leeraàrs stonden j op straat te kijken. D'aags na de betocging . werdien ze aile twintig doo-r dlon pater suiixî- : rior, verwittigd, dat zç nog vee'i'tien d'agtn op sehoul zoudeil ged.uld wo»vfep < voor den go<e- , oen n uim uw < . . » \ Vuesiieu ci , zij nog morhten wederkomen. Een dier lec-r-' lingen, die ver uit de boste Was van dir-i geneele ; ^ scûionl, "werd we^gezondJen, ni ttegenst;iandc 1 de tusschenkomst van invlo'cdrijke V!amin.geii 1 en van volksvertegemvoordèger Coremans in' • hoogst e-igen persoon. 1 D'ie vonrbeeld.cn vo\staan om den geest te . 1 schetseni, die in de vrije middelbare schoileri . 'Heerschte. î j De lezer zal er de gevo'gtrekking uit aflei- • d.en, dat het Vlaamsohe ras wel taai moet . 1 zijn om, trots jarenlange Terdroi'kking en ver- 1 volging, toc,h zijne ta a.l in standl en in eere te ■ 1 lioudien en aan overheden en w-et-gevers, brok-"■ je vôor brokje, tooh erkenning en recht op . bestaan af te dwingen. W^t men <ook beproe- - ve, 'het woord van Gezelle zai waa,rheid blij- ■ - ven : Men zegt dat het Vlaamsch te niet zal gaan. 't En zal ! 't En zal ! *** ; In 1910 eindelijk, zeven en twintig: jaar na- : 3 dat de wet Coremans vooi1 de cfficieele O'ri- ' derw ijsges tâohl en bestond', werd!, voor de vrije , - middel'bare scho'en, de wet Franck-Segersi , - aangenomen. i ii Naar Indd daarvan moeten in aile bisschcp- 1 pedijikiè inrichtingen van Vlaamsch-België. b c- 1 . halve in die van B russe 1 en amstieken, twee ; t vakken, andlere dan het Nederlandscih zelf, 1 uitsluitend in 't Nederlandiscihi onderwezen ; ? worden. ' i In het aartsbisdom Meahelen zijn die leer- j vakiken god!sdiens.t (in die ruimste beteekenis) " en Grieksch; in die bisdoimmen Brugge en j Gent zijn het godsdienst en geschiedeniis ; in | het bisdom Luik gieschiedenis en aardrijk--- j kundle. Zoodlat nu ove.ràl 'het Nederlandisch : als.eenige voeirtaal. gebruikt wordt. bij het Ne-derlandsc'h zelf en nog twee andere vakkeii, als b ij v o e r t a a. I naast het Fransch bij a.lle overige vakken, uitgezonderd, Fransch, Diiiitsah en Engelsoh, welke door- die ta len zelive moeten worden' onderwezen, eif uitge-zonderdl 00k (en dah is een aehteruitgang se dert 1906) -het Latijn1 in het aartsbisdom Me-cihelen.r Bijna aile ieeraars aan bisschoppelijlke in-rioh.tingien voor middeibaar onderwijs, zegde h. Spaeninckx op het Kongres, .zijn dus thans verplicht ihum va.k 00k in 't Nederlandsch te kennen. De studenten hooren tlxins haast bij elk vak 00k het Nederlandisch weer.klinken. Te Bonne^Es]")eranoe, in het Waleniland:, werd in September 1911 een. Kongres geihou-den. voor het vrij middielbaar onderwijs. en de Waalsche eeraa.rs zelven noemden 'het een t triomf voor de Vlamingeni en hunnen taa!-strijd: zco' talrîjllc en zoo emstig waren de Ne-derlandsche verslagen der Vlaamsohe leeraars, zoo gemeen'd waa.rdeerenc1 de wootrden ' van ihoojggjeplaatste Kongresleden over het ' ' streven der Vlamingen. 1 | De inrichitecs van dat Kongres hebben een " 1 dlriemaandelijiksch tijdsch.rift gesticht, waarin Nedtemlandische naast? Fransche bijdragen worden opgenomen. 'I'weetalige en 00k uitsluitend Nede.r'andsche voor bere idingsboekj e s ' i tôt de Latijnsche en Grieksche schrijvers wer- • " clen in 't licht gezonden en 00k in "t Neder- < landscih gesch.reven filolcçi'sche boeken over 1 3 Latijn en Griekseth. r Er kan dius een verheugende vooruitgang , 1 \vorden vastgesteldi, dfie echt bemeedigendi.Js l ■ voor al wie het wel meent mat die moedlertaal ] - en die bewijst dat, wat de verbasteraars 00k ■ in hun leven gedroomd en gekonkeld hebben, men onze taal niet dood kan krijgen. Men kan ze als Asschepoester bêsohouwen en behande- | n len, maar van Asschepoester zal ze eenmaali zich als prinses doen gel den. Kcrel HET TURKSCH ONAFHANIvELIJKHEIDSFEEST ^ ■ ■ srzxsiw**** ■ EEN OPTOCHT VAN SGHOOLKINBEREN iN DE STRATEN VAN KO NST A NT INOPEL Jaai'lijks vleren de johg-Turken de verjaring der oniwtnteling van MOi), waarbij de bloed-derstige Sultan Alxtoet Hamid van dieu troon vei jaag.i ward «n een nieuw, zoogezegd grond-wèttelijk regiein in het Ottomaansche rijk werd ingesteld. Onze plaat stelt een-optoclit van schoolkinderen voor lu scliilderacJitige kleeriij, te dezer gelegenheid le Konstantinopel geliouden DUITSCHLAND -—o—— DE VOORVALLEN TE ZABERN HET PROCES TE STRAATSBURG Het getuigenverhoor Straateburg, 7 Jan. — De h. Gunt/, adju.nlu er mairie, vertelrt hoe men zijn eigen huis [vvam schendien. De dagbladsorijver Guilliot. van Zabern, ^erteit zijne aanhouding toën hij zich naar îet post-bureel begaf. Op een ©avestiging van den sekretaris van len prokureùf -clat de eerste getuigenis Mul-er niet werd vervalscht, raejrkt M ni 1er dat hij ierhaal.de malen moest aandringen om hem oegeschreven woorden te doen wijzigen. IX retuige looehent. De h. Muller dring aan'en regt dat / i j 11 getuigenis met opzet slecht word; /ertolla. (OnôOhudding). De gendannerie-kapitein Schott zegt dat nin sekretaris Schrod^r te Zabe.rn vernam <Ja! ïe h. Mage o nd er r ie n T1 n e (-rTz o u tîebben ge-o-/en aan elkén gendarm in *1 bij zonder ovei ifteleg?en getuigenissen. De ondervraagdt yendarmen Ipochenen. Seliroder> bevestigt deze gewichti^e verkla-.ing.Getuigen.. door de- verdediging gedaagtl, spre ten over k rot en en gehuil die zij op straa! loorden. Een dame beweert dat de betooger? ;reemdelingen waren ; kinderem wierpen mei ;1 ijk naar officieren. Een opzienbarende getuigenis Schott-, " kapitein der rijkswacht, getuigt da le gendaimen, dp bevel van den kreisdirektai nui karabiinen hadden moeten thuiislaten Schott zegt verder dat, volgens eene mededee ing van een distrikts-klerk. die pas te Zaberr s, de distriktsrbéstuurder Mah.1 nu Zondag • fanuari de gendarmen man voor mari bij zicl leeft laten komen, hun verhoor met hen be >proken heeft en hun aanwijzingen gegever ieeft, hoe zij moesten getuigen. Deze mededeeling wekte groote opschudding De klerk werd onmiddellijk. gedaagd. Daarnr î'eide de kapitein nog, dat de heer Mahi der ;enda.rmen g'ezegd moet. hebben te verzwijgen, îaf de bncgerlijke overheid den raad gekreger lad, militaire hulp te eischen. Ook deze gen larmen zuljen gehoord worden. Daarna ontstaat een. l-ange stirijd over dt rraa.g of de bankbeambte Cahn, die door luite nant Schadt opgepakt is, gela eh e.. heeft of niet -Iij zat met vrienden in het holel.Zum Karpfen oen de patrouiidle onder bevel van den luite lant vcorbijkwam. Er was rwmoer op straat. Zij liepen du.' ; onder hoed of jas naar buiten om te kijken ^ahn werd onmiddellijk opgepakt. Hij prote iteerde,, maar^de officier dreigde, van zijn wa )eri(s te znllen gebruik maken, al,s hij niet ge villjg medeging. Er was, zoo ze:de deze, uit de ïroep gelachen en daarom na.m hij er nu eer ran mee. Cahn ontkende ten stedligste dat hi. relachen had. Zijn vrienden bevestigden dat ïenige van de soidaten, die hem opgepakt heb >en. wetep het niet. Anderen zeg.gen, dat hi; jeglimlaeht heeft. Lnitenant Schadt had der ndruk, dat Cahn ;n ieder^ geval op het puiv itond te gaan ladhen. Zonderlinge verklaring van een opperraadsheer Straatsburg, 8 Jan. — lier procès, werd Don-ierdagmorgen voortgezet. Men bespreekt drul le woorden van dg'n. opperraadsiieer van hel nilitaire lio'l !.. M adieux, die Zafwlag'her iroce.s van lnitenant von Fors! 11cr in beroep roorzit en welke z<mi hebben verklaar<l : — Donderdag zal ik kolonel -,von Hentter loen vrijspreken en Zaterdag spreek ik luite nant von Fnrstner vrij. t Deze verlfiaring. welke niet widt ?eloo ;hend„ verwekt groote opschuddin;! Rechter Hi-andt. van' Zabern ëisnbt per tele rram dat kolonel vnn- Reutt -)- dadeli.ikr-^.ijne >esciiuldigiri'jr intrek'daar b'i v&K'a-arde dai le >d.en der rechibank yan Zn.beni niet ge îoegzaam de soidaten van dit garnizoen l>e-ichermden.Getuigen van weinis bëlanç worden onder-loord. en de verk'ariugen staan in verband net de politie van Zabern. welke d'oer t jonge •olkje niet werd geëei'biedigd. De gendarm Scbmidt zegt door steenen ti' sijn getrofl'en gew'orden. @p ^iaandagavond varen er wel 1,<XX) per son en. w,a.ai'prider veel Touwen en kinderen. De waehtmeeeter Steiner zegt 'aaf ae hou-ling der officieren geen uitdàgénd karakter îad Hi.i verklaart dat de gendarmen de offi-:ieren mochten beschermen, docli een liiite-iant beweert het t ege no ver gesteld e, De eisch v^n het Opsnbaar Ministerie Het Opepbaar Ministerie vratigt de vrijsp-raafc 'an kolonel von Reutier wat de beschuldiging tangeiat. als zou hi i zich van 't uitvoerend ge. :ag te Zabern hebben ineester geniaakt., Wal le cpsluiting der bnrgers in den kelder det ^andoeren aancraat, zoo vraagt het zeven lagen geVa ngeni sstr a f tesren den kolonel. Wat lnitenant Schadt aangaat. deze moet vorden vrijgesproken voor beroovin.g van vrij-îeid.en woonstschennis. Voor den 6.1 a g toege->racht aan getuige Korman, vraagt-de open-)arè aanklager 3 dagen gevangenisstraf. Het vonnis Zaterdagmorgen Straalftbnrg. S Jan. — Xa het rekwîsitoriurr .•an den prokurenr. die tegen von Reutte.t ' da?en cevancrenisst'raf en tecen Initenan' ?c-hadt drie dagen eischt, meki't de rechter dai let vonnis niei v66r Znierdag tien unr 's mor sens zal worden geveld. NEDERLAND Prins Hsndrîk in den Taunus i Prias Heiidiâk der Nederlaiiden is Woeiisda,g-avond voorî<*ea vrij langdurig verblijf in het sanatorium van prof. Friedlander te Hoheraark in den Taimus aangekomen. Koningin AVilhelmma woixit daar in het voor-jaar verwac^t, om een bezoek aan haar gemaal te brengen De verkiezing in Rotterdam III | Woensdag had in hec distrikt Rotterdam III ' eene tusseh'entijdige • Tweede Kamer-verkiezing l>laats ter v< rvanging van den liberaal Lason-de-r, die oui ot zondlio'dsredenen ontslag geno-men had. l'jr werden uitgebraeht 1755 stemmen op den hbèialen kandidaat prof. Eerdmans, 1532 op d» n katholiek Stulnmeijer 011 527 op den sooiaa. demok'raat Do Zeeuw, zoodat her-s te m un 11e ■ u . plaats hebben cussclien Eerdmans on S :,t'l'-'me.ijer. 1}: j ' d-? j ' \ • 'vv oi'kj o /A n it van 17 Juin zogo-vurTlo <lô ,1. i^asuiKlor On <te eerste stomnwug" met 2521 ie,sen 2177 aan de and«re kand'daten. Dat prof. l'.i rdmans er bij de eerste stemming riift doorkwam, is voor een groot deel te wij-ten ann het fe't dat ruim een derde der kiezers , thui9l>leef. Diefstal van wissels ! Aan den H<ook van Holland heeft een rijks-| veldwachter een sdieejxskok en een rijwielher-: steller aan:;ehoiiden, dit1 verdaeht worden van diefstal van 20,000 guidon aan R-ussische.Zweèd-! sclio, Hongaarsehe, Roemeonsche eft'ekten, obli-' gatiën Zuider H vpotheekbank, Ned. Werkelij-ke Sehuld en Ned. Centraal Spoorwegmaat-schappij, alsmede van het openbreken van offer-ljussen in een kerk te Utrecht. Zij stonden op het punt, met een boot naar Engeland te ver-. trekken. 1 Aehteruitgang van h t zieiental De twee grootste steden van Zeeland, Ws-s-ingen en Middel bure, gaan beide in ziel entai achteruit. lu het afgeloopen jaar zag Vlissin-gen zijn bevolkhig afnemen met 223 personen, zoodat zij nu maar 21,584 meer bedraagt. Mid-delbUrg vermind(vvd,e met l'42 inwoners en telt er nu maar 18,783 meer. DE BALKANKWESTIE De rnogendheden willen Chios en Mytilene aan Grîekenland laten , Bèrlipi, 8 Jan. — De « Lokal Anzeiger » deelt in een lialfambtelijk b'ericht de reden mee Avaar-, om de rnogendheden van den Driebond de eilan-den C'I.vos en Mytilene aan GriekeniJiând willem. laten. De mogendHieden liebbe.n de macht niet Grîekenland te dwingen de eilanden te ontrui-u:en, e^enmin als zij de Turken uit Adananopel hebben kunnen verwijdereai, toen dezen het tegen de beïluiïen van de gezantonkonferentie wedea* feet hadden. Al kan steiMig niet geloo-ohend Worckn., dat het verl.ies van Ghios en Mytilene Turkije govoeli.g zal treffen, tooh moet men aannenien, dat de leidende kringen te Konstantjnopel zich- in het onvermijdelijke zul-, len schi.kken en geen poging zullen doen, ont de verloren eilanden, die door de Grie-ken met aide- krae'nt verdedigd zullen worden, met ge-weld van wapenen te heroveren. Een dergeïij-ke onderneming zou bezwaarlijk goede gevol- DE ALBANEESGHE TROONKWESTIE ^ IZZET-PASJ Eena proklamatie van Izzet-Pasja Weenon, 7 Jan. — Naar het « Neue Wiener Abendblatt » uit Konstantinopel verneemt, heeft Izzet-Pasja een proklamatie nitgevaar-digd, waarin hij verklaart de kroon van Alba-I nie te aanvaarden. De mogenaneaen nemen vcorzorgsmaatregelôii Pa.rijs, 8 Jan. —- Een teiegram uit Walona mtldt : De internationale kommissie van toe-zicfit .heeft bericht ontvangen dat Tunksehe , benden op het punt staan te San G.iovanni di 1 Modua te entschepen. Er zijn voorzorgsmaatre-gele.n gr 110111311 ; de voorloopi.ge Albaneesdhe re-geering heeft schepeu, die onder Grieksche vlag varen, den'toegaug tôt-de open havens van Albanie verboden. Italie en Oostenrijk'-Hongarije moeten, ran ee.n aiuW'n îkant, bere'd zijn militaire opera-ties te. Jnnd en ter zee t(^ bouden /voor het gp-val de gebeurtenissen in Albanie een wending, strijdig met den wil der rnogendheden, moeliten ne men. TURKIJE Ds militaire kringen te Kcnstantinopal Konstantinopel, 8 Jan. — De Turksche gezant te rëerlijn lueeg bevel zich dadelijk naar Konstantinopel te begeven En ver Pasja, mi ni s ter van oorlog, is tevens iv-rste van den algemeenen staf ; een Duitscii >ffioier wordt onder-overste. Het nieuwe Turksche slagschip Kor:vStantinopel, 7 Jan. - Men verwacht dat dé aan Brazilie afgekochte' dreadnougbt Rio de Janeiro tegen Juni a. s. geheel uitigerusit 111 de rnrksçhe wa.teren za: zijn. Het schip zal her-icc pt \v( rvd,en onder den naatn van Sultan ismaii Racel' bei. die de gebeimzinnige.Turk-i be Urnis'ôr Hur;ti'flich aanvoerda, zal liet -be->< 1 k'rijgen over het nicnwe slagschip. De Turksche vloot Konstantinopel; 8 Jan. — De ininister van marine ireft maatregeîien om een. groot aantal officieren te pensionneérein en ter beschikki'iiig le stel len. 1500 of fic-ieren van de 3000 der Turksche vjoot worden door dezen maatregel getrofl'en.Het syndikaat der bedelaars .Ules worilt: in. Turkijie semodemiseerd : het léger, de regeeri,11g, de handeJ; tôt zetfs de hairein. AJleéai de bedelarij verandert niet, vooml in Kloin-Azië. Heden, zooals eertijds, zetten de Aziatische bedelaars hun Avlnstge-venciî stieltj'e op groote .se ha al voort. Meer dan tien duizend hebben zich tôt een syndikaat vereeniigd, waa.rvan de zetel' te Jerusalem is. Do liee.ren bedélaars bezitten: liun drukkers, luin boekhouders, 'hun advokaten-raadgevers. ZiijLverzamelen aan de vier 'hoeken dier vvereld d.e nanien der rijke personen, en zendien lien smeekbrieven, waarin zij verdroogde l>loemen steken, bloemen otp den 'berg dier Olyven ge-plukt. naar zij verzelceren. EÏk jaar zenden zij in Europa en Ainerika verscheidene' millioe-nen b.rieven en ontvangen handerdduizenden postmandaten. Maar b'M syndikaat. heel't. ingezien, dat. het zakenc.ijf'e-r vœledlên jaai' even was geda a>l d. Yerbeteririgèn dienen dus aan de inriohtii\g te worden toegebracht en er wordt naar een nieuwen bestuurder uitgekeken. ÂMERIK DE MEXIKAANSCHE KRISIS Eena overwinning der regeeringstroepen New-York, 8 Jan."— De strijd om Ojinaga is geëinilig;!-. Het garnizoen heeft zich zeven dagen tegen de opstandelingen verdedigd en ze ten slpiite afgeslagen. \'olgens te Washington cmtvangen berichten hebben de opstandolingen ook voor Nuevo La-redo het hoofd gestooten 11a belangrijke ver-liezen té hebben gele.den. Zij zijn ontmoediigd over hun tegenslageiï. Te Presidco (in Texas V. S.) zit men zeer verLegen met de Mexikaansche vluchtelingen en gewonden, omdat er gebrek aan levensmid-del" : bégint te Jiomên éti besmettelijke ziel^en (tyfus en poiliken) beginnen te. heersohen Uren van ontzetting. — De overlevenden NeAv-York, 8 Jan — Yijt zeelieden van don petroolstoomer « Oklahoma », Zondag door do s'toomboot « Gregory » gered, ontsclieopten te New-York. Een kustwaoliter trof dne lijken in eene reddingsboot aan, torwijl do « Bavaria », zooals men weet, aclit overlevenden opgenomen heeft. De vijf te New-York ontsoheepte matrozen vertellen dat de « Oklahoma » op ;t onverwacht middendoor brak op het oogenblik dat het tem-peest "t geweldigst woedde en de golven over het dek rolden. Plots, te midden v5n het gekraak van het houtwerk en het geroep der zeolieden, werd het sch'p voor en achter door zware golven balf vernield. De matrozen, die op het acliter-dek waren en die in staat waren het te doen, snelden toe en de sloepen werden in zee gela^-ten. Een eerste zac vol matrozen, de tweede be-vatte elf man. Deze kantelde verscheidene keo-ren 0111 en zes zerliedeti verdronken. De over-leVende vijf werden door de a Gregory » opge-viseht, doch waren hall" stervend van koude en ifitputting. Dank zij den heldenmoed vaij drie officieren der « Gregor » werdeji deze overlevenden gered. Deze officieren duikelden herhaalde malen en stroden godurende twee uren om de matrozen, die in de. reddingsboot waren, te helpen de « Gregory » te bereiken. Overgroote baren wierpen de redders tegen het- scheepswant. Een matroos is later van koude gestorven. t" t Boston meldt men dat kapitein Guntea met zeven overlevenden aan boord der « Bavaria » ald.aar is toegekomen. Hij was tijdens het tempe est op bet dek. en hoorde een kraken, dat lang duurdo, tôt de boot in tweeën spleet. De kapitein brengt hulde aan de matrozen der « Bavaria «. die veel moed aan den«dag l^gden om de bemanning der « Oklahoma » te redden. • ■ — ) ( —— AFRIKA DE SPOORWEGSTAKING IN ZUID-AFRIKA De staking begon Donderdagmorgen Pretoria, 8 Jan. — Aan al de syndikaten der spoorwegarbeiders van het land werd bericht tôt algemeene staking niedegedeeld. Deze staking zou Donderdag 8 uur aanvangen en zelfs de arbeidérs der werkhuizen omvatten. Te Pre-turia- zal de statie door 400 fuzeliers worden be-schermd.Te Johannesburg werden tijdens de laatste dagen de geweren en schietvoorraad in veilig-heid gebraei)t. Honderd en zestig duizend pond, welke naar Kaapstad inoesten verzonden worden, werden ingehouden uit vvees dat de trein, welke Woensda.gnanoen moest vertrekken, Kaapstad niet zou beieiken. De eerste dag der staking Prêt or 'a, 8 Jan. — De arbeiders der spoor-wegwerken gingen heden niet aan t werk te Pretoria. De poliitie bewaakt de statie en werkhuizen -en beschermt de t.rambedienden. Het treinverkeer is verzekerd. De stakérs zijn kalni. Te Jehan 11 r^burg arbeideil de beambten de,r lijn op Blcemfonteih nog n-oorloopig. D2 maatregelen der Regeering Johannesburg, 8 Juni. Generaal Smu.ts, ministei* van verded'igihg, Burton, minister van mijn.wezen en MaJan, minister van spoorwegen, zijn hier gistçren aangekomen en hebben op het hoofd-kantoor der spoorwegen een langdu-riee 'oespreking gehouden. Malan's bezoek.gold de voorzieniug der goud-mijnen van stee.nkool. Burton heeft een onder-lioud gehad met de spoorwegoverheden en naar verluidt is besloten ingeval van staking een be-perkten dienst in te stellen. Maatregelen ter handlliaving der orde in, het înijugebied van Witwatersrand zijn vastgesteld in . een bespreking van generaal Smuts met kolonel Truter. het hoofd der politie en <3e plaatse-lijke overheid. De h*er gevestigde banken hebben gisteren in liants van vandaag on ge m mit gond per trein verzonden De staking begint. naar thans hepaald is, bedenochtend om 7 uur. Proefnummers der VLAAMSCHE GAZET wordon no aasnvranir Vo«tolooti antmpot mmm van onzen berichtoever : Ee.i Jan Onversaagd. Onder den titel « Stroum is geen boksor », schrijft « Het Handelsblad », dat het dit raads-lid met is geweest, die in de laatste gemeento-raadszitting aan <len h. Yan den Bergh een stonip heelc toegebracht. En na deze lierroe-ping g<xiaan te hebben zegt het : « Wij betreuren dat de leden der meerder-heid, als zij dan tooh wilden boksen, het niet met Jef Bongea-s gedaan hebben. Het zou echter te vreezen zijn geweest, dat zij een « kwab-bernoot » zouden teruggeki;egen hebben, die Iieji den lust zou hebben benomen deze manier van beraadslag<in op her. Stadhuis in te voeren.» Voor eenige dagen schreven wij, dat de kle-rikale bladën op den duur van den h. Bongers nog een « he>ld » zouden maken. Wij waren er • dus niet ver nevens : « Het Handelsblad » maakt er een Jan Onversaagd van, die niet zou aar-zelen « kwabbernoten » uii te deelen. Wij wisten niet dat Jef Bongers zulk een klepper zulk een bokser was; maar men is nooit te oud oui te leeren. V/aarom die verplaatsing ? Er wordt gezegd, dat het Sobepeiie 11 -kollege zou beslist hebben de li.h. Van den Berg'Ji en Bongers, die thans in de xaadzaal zeîelen" juiist aan het uiteinde, nabij het publiek, te verplaat-sen naar liet andere uiteinde, nabij de tafel van het Schepenenkollege. Zeker klerikaai blad maakt aan zijn lezers wijs, dat *het SchepenenkoUege dit doet om deze twee 'heeren onder zijne bescherm'ing' te ne-m.en.De ware_reden zou zijn, wordt ons verzekerd,' dat het Kollege dëzen maaîtregel zou nemen, 0111 te voorkomen dat vooral de h. Bongers, die het dichtst bij het publiek zit, altijd voor de gaJorij 110g zou spreken. Zoo doet men ook met een knaap, waar in de school geen huis mede te houden is : men verplaatst hem «van d<* eené klas naar de andere, met de hoop dwaJt. hdj1 zictlu beteren zai. b» IrT Mi Onze tooneelûpelers in den Vreemde. De h.h. Emiel Stevens, J?xlgar Dupont en mej. W. Rierlée, drie der beste krach ten van ons operettengezelscbap, zijn voor het gansobe zomerseizoen aan den Tîenibrandt-sOhduwbui*: te Amsterdam verbonden. Aan de Haven. De liaven-kommigsie hield ten latadhuize een zeer belangrijke vergadering. Door den voor-zitter der kommissie werd veriklaard, dat de sch'Uiiiplaats voor dokkors weildra besildst z<\l kunnen geopend worden. De dokkers zullen daar kunnen uitrusten, kostelooze stortbaden nemen en een .kop soetp, kolfie, thee en brood aan, ";oedkoopeh prije kunnen bekomen. Bij deze schtu!plaats zal een werkheursffeevoeg<l worden..M'ai ai ut iiiivtnKonûiussio bêt-reK-kelijk ue verpleging der gokwetste dokkers, besloten, dat. de havenkapitein een stelsel zou, zoeken. om den sleutel der verband'huizen pe-makkeliijk ter besdlxikking te stellen; Biet vijfde verband.liu'is volledig in te rdchtein ; do red-din.gs66estellen te vermeerderen ; te onderhan-delen met liet verplee.çjh uis der tex ti el f abri kan -ten om de gekwetste dokkei's te verzorgen ; door do k ter Boen, hoofd van den stedelijken gezond-lKud.sdienst, een yerslag te laten opmaken, over de wijze toe de dienst der verpleg.ing moet inge-richt worden ; een studio te maken van de ver-zekerm gs'kontrakten der dokkers tegen werk-ongëvauen.De yerlidhting der haven kwam daa.rna ter bespreking. Sinds lang bodtaan er oiver de ce-breklkehjlke verHichting der haven gegronde IrJacliten. Thans :is er een voorstel door de kom-mis?ie neergelegd strekkend om de 5200 nieters kaaien te verlicîiten met Jampen van 60 kaar-sen aile b nieters In de zijstratii en achter de overdekt<v stapelplaatsen zouden lanipen van oO kaarsen, aile 6 meters, ceplaatst worden. Be yerhchtmg der stapelpl.aatsen en bij de werken m net .ruim der sohepen, moet ook nitsebreid' worden De komnussie zall er op aandriingen dat de kantoren langs de haven, in overeen-icoms-c met de stad, een deel der verlichtings-kosten betaJen, opdat dan gouw de hand aan net werk zou geslagen worden. staatSlad q i S Januari 1914. fvlmlsterie van Oorlog. — Bij koninklijk be-sinit wordt het burgerliik eereteeken verleend aan de hierna vermelde bnrgerlijke ambte-lia^ren en beambten. te weten : Het kru i s 1 k lasse, aan : Buisseret A., Stasse •i.. Crets A., Lignian O. en Demarteau. Het kru is 2' klassë, vaan : Loutch, Breken-bosch Robert P.. \erstrepen J., Van Wiche-len J. en Bobbeets J. Be niedalie 1' klnsse, aan ■ \'a.n I.00 A Can-ters J.. Vànderheyden J., Memgèr I. en \ien-gei- P.. Lambert J., Lambert F, en Lebrun. Do medalie f?' klasse, aan : Van Malderen C en Sapin J. De niedalie 3' klasse, aan : Van Tielen P., Mevr. Dansin. wedinve Goesiaux, I^eieune .1 en Barthélémy J. Buitenlandsche Zaken. — Hoofdbeheer. — ^'erdeii benoemd tôt : Bestuurders ten persoonlijken titel. A. Heptia en de Bassoinpierre. Afdeelingslioofd, M. Hnisnmn. .Afdeelingshoofden ten persoonlijken Utel, J. I linnus, M. de Hennin de Boussn-Walcourt en J. Deruelle. Bureêloversten, de heeren E. Henroteau en K. Dandoy, bnreeloversten ten persoonlijken titel. en A. Fayen, toegevoegde : Bnreeloversten len persoon! ij ken titel, graaf W de Lichtervelde en 1-:. Hennin. OrcJe der Kroon. — Verlant E., algemeen be-stnurder en X: col aï E., algemeen bestutirder ten persoonlijken litel aan het Ministerie van W'etenschnpnen en Knnsten, worden benoemd tôt kommandeur in de Orde van de Kroon Leopoldsorde. — Vvgen F. Asselberghs E., afdeelingshoofden ; Butten A., afdeelincrshoof<l te.n persoonlijken tite' aan het Ministerie van Wetcnschappen en Knnsten en Liégeois C'.., atheneumleeraar. werkzaam bij het. hoofd-beheei, worden'benoemd tôt ridder in de I eo-poldsorde.Middeibaar Onderwijs. — Bij koninklijk be-sliut wordi Mevr. \ran Soest-Verhoevea, onder-wijzeres aan de Staatsmiddelbare meisjes-school, te Hasselt, op eigen verzoek uir haar arnbt ontslagen. Werkrechtersraad. _ Bij koninklijk besluit werd het burgerlijk krui^ r klasse toegekend aan, Annc-t J., 1 i cl van den werkrechtersraad te Sint-Jans-Molenbeek en de burgerlijke niedalie 1 klasse aan Daugimont G., gewezen lid van den werkrechtersraad te Oudenaarde Burgerlijk eereteeken. — Bij koninklijk be-sjuit is het burgeirliijk eereteeken verleend aan de hierna vermelde bedienden van het Beheer van Spoorwegen : De medalie^ r klasse, aan : Goffinet lt, Dubois E., Pécheur H., Yan Huynegem P. De medalie T klasse, aan : Mertons J en Smets P. De medalie 3' klasse'; aan : Herman L., Du-chàteau .1.. De Pelsmacker V., Plumât F. Vari-brantegem (Girardin .1. Verschure E., Van-derkel O.. Duriau \ ., Tommelein 1... Mei le-clercq, M.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods