Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1713 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 30 June. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t727942n82/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

tymssxm JAAR D'nsdag 30 Juni i914 33, St-Pieterstraaî, Brusst ABONNEMENTEN: ' Jtor fijtUMiiMl 3 ma t<"lnla,„l, „ ' " 7 3.. Ai"lrre landen 3° 10 5,1 «en tonimMJm ten bureele van Cet bli St Pielepstraat, Brussel en op de postkantoren ""m <*» omustree Vlaamsche Gazet Hoofdopstellep-Eigenaar JULIUS HOSTE, BRUSSEL * &■' ISSEL var)3RU; ■ Si 13 per week IVERSCHI. irWf r TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie : A 2384 Dinsdagr 30 Juni 1914- Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr. 0,3' 3« Bladzijde 2* Bladzijde fr. *2 en > 3,0 Rechlerlijke alkondigingen ...» 3,0 Voot aile amnoncen zich wenflem ten bunei St-PIETEnSTlïAAT, SO. BRUSSEL TaaJ bij de Spoorwe Allerlei wantoestanden «'.•m «n gro4ïX^ lnnerl^e ImWK* (le .tn-.-wojijjK.i.j ^ h!? Vm'e,e,*te z4*fc afrekeiieu. Maar tc ™ «••'"•'«al :l;'estaan.le *5».verWaohten 1,, u ret,cl,J f< •ieer tenramste !l;l 1 &»ï<*st, dat "..7 >/;, de T gt 'U<%heid vootschi^9 de ""I '"»» «m «"«■" Mit le &scSweJ> /yde" met k? Db vcirm-tler uii(r,r,r 7de talen u kend, , |.-|) ,.1 | 'T s la.nim -ne S lo f «m» v,«: *umle.i(.fing fa,,, g * »• '''vbaS ,ftie 1# k- Btûss&l een VlrmK,.| " '^'leedeti moete w:i:i.ru-it „ ""ulergaar hlm «<vklk:fcai in vi . ■' '^vaamS, Hclxelfde geldi v ,LU]1S<J)' le lx?velen< "»<•••«. Wj naderc h s<-h ^ we"»». «S* ""*te verialingv „ bïiifc^T'1 ^..'"«'«nver \K;V" '>-itLiUr «einie |.: W *0 *rin mr ; " ° wam ■"We^nf Wàalsehe 1 '• w)v V.fcv ,!,?J,fr' '''' Vlaa" ^'Icn luMwcr in nïnrnkir r'"' "V' ^ ni'et'ei> flen <fck> taaJ.keiïnis bn>onr?^r ^ ^ ,)eAX>n fosstàarwjfc in htôt 1-npn 1;- l( n' ' Ui,s'll':('"( ' «-..v,» t ; 7;r,an cfer*'* "ii'tsBîr'i'jp-ii. «lie. /ii r !i;tK,rV'rm^fcn- Dr nx''-.sic, ^Vrni "y''!l»envUZe soms jnci^lmt^. s.!< t^h.is ivi- i <> wrt .Vnji de,>. «*»"» veisfaan'lKiar ' WiA;"c VO',r 'âiKU-zt. ,'^f ,e;w,, Bel belle ... !.. ■ '■"V »'■" cm-v: '"i( luiili-n aeliie,. jem':'U zi< Jl 'e,nV»<Eg k. . swiwv ,, 1 1 n \\ : :!!'(•!■ lu 1 l . \ al \.m i \\ i;i ; : it-iï aiTjiî.tcnnàr, <llie,• '^eiv J). vonlering vo: f w^chtv i.il. chk-Je w:ken te voient v orna m < lat • :1 ij in wn Vi;uun-r;he «h;:-:!<lij làa.ts glng be-r : i- nv 1 wonlm en dat m}n Ijenr.eniiiaig; alclus r sln h';s mog-i -::;k wns, inclâ-eri 'bij' -het bovijs le- ï vcrcîe chl bij Vla.n.niisch kbn s[:-r6keii. De mari , ko.iiidlè dp lu' 1; w.-y -r. 1 vâri'! 'i'ôchi, enik^e we k.en- d'aaiina. -door^md1 :bij zegen'ieceh^ ck > Vliumischc prcef' en •kwiùpi <aj> het; ge.|:aste o: ^-.•nl-.'ik nx't te iio;.dige g^Hîiigsohril'f voor j dcK <.tag ! r Hel' h«x>^r 1k si iiu-r i ; ten ainJere zoo weiiiuj J (i ;oiv!iroi>g. .'j van de b?:langrij|k'heid die-v kvvestie. dat n: ^ onlangs. xloor een Brusselsr.b h ceivt-ran.1 'bureel, de naïeve vraa.g gc'steld1 werd « rl' h: !" leig-.-nlijik wel n<xxIzakelijk was ihi i j. Vl.'LSùm.sdhe Fancli VJtiajnschrkén^veindei ibu«ree:l- < ;\-ci sten te benonmen. Ivr waren inumers geene klacbtcrï.... ! » Dk" ïeiten > n me. r ai vie re w^jizen ai' duide lijik o.|i, dut, vodrâlsnog al.tih.ans, het bdieei: nui het inzic-bt br-ft een VlaamsebMeven on. <!, r bel i-e:^. neeili te -cr.ktenne!^ a.lhoewel zi; en'kjie o|;])erv:!akkige — b.'.ijken geelt van he.t toge ndeeL. Aile Vlaams^.he brijven, aanvragen, rec.bt-\'a,aii^d'igih'g/;>ri, .gfiilklht; t/>t <3ei die'jv-u^j-eNtnur ders <le.' distiikten >en groepen va.n V.laande t ic i; Ai>f\ver|/eii> I.iniburg. Birabaiit, nio^tén i vergcz-eliF zijn' .yah eené 1' r a n s e h €i verta- j VV.ijst <liit Jiietfe dliiidelijik op -het feit, dot het *' -i ; r li ->t u-iiV niiet aili'wat Vlaamsch is n i e t s V u i 1 l e in a.k e n h e b be.it ? W'at js 'h::t 'gèvaTg van zul'kem toestand ? 'J'en -eerste, valt het werk cli-âP onlelbaje i vertalinigen uitshiitend op de Vlaamscih'ken- i nende l>ed'ienden. Ten tweede, is het vertalen van ihet fcunst-lr.<-///û ]>roza der werkli-eden een m: i^ilijik-e,.on- -t darv'kil>are la a.k. N'reJ konut «er niet terec-ht van wat de 1>. i a nglv.-bbe f~?''n wnden uiUliruiK'ken. en in de inculte gevallen wa.re het <vctà# hen (,:ieind'ig lu ter, iiuîii n bu'ii se.hvijveni orvver- v tîuid d'oor het dienst-bestuiir kon geJezen wo-r- . den. r Korlonr, e.r ligt in (lien toestand1, voor den v Vlaaniseh: ii werkman. ev< iiveel stoHelijk als /• ■dclij'.k. nadfu.l. > *** T.aten wij -aven stilstaan bij dëji belangrij .ken diei'.st der machinî'sten : Dez*- werJçlïeden , /ijn verpliebt al wat er •bel'angmijka vcorvalt o.j) l.ur.ne ritt'en in een bijzonder daa.rtoe'be ! stem:: 1! bce.k te vermeldèn : Vertragingein, onge h valîen, ramipen moden omstaniciig uitgeilegd1 en r !g.; ;■-ceibit vaa,:d!i;gd worden. AVaa.r eeu Ybamisah < ; .kiMidig ingénieur aan t hoofd1 der stelplaats staat, zouden zul.ke . verslagen dagfélijks: ipoe ' teiv-v» rtaald1 worden, om elloor dlen l>edce:ldlen ' ambtenaàr verstaan te "ibunnen worden. Dooh. dit vi-.taîiJwer'k ware zoo'grcot en, âooic- de ( h >ev< ; Mieicl der ucibrinkte teahiiis'clïe termen, , zoo îmx'ilijk, diat het: ongeVlaân -bîijft. Al/ : b'iijiPti ocik' -uen "den 1 ^aatgsr^f:s'i'i- | <jc.tkw.mi nten. dis er v<v>r oer» teehnisèh hoofd t bestaan, g-edeeltelijik ongèlczei-T en'onvei^taa.n. ; Al zoo kan hij geen geb ruik ma ken van de cïa g. lij/ks.che gelegeimheid, 'dié er voor ihem be staat om dje hoogte te blijven van den geeuiestoe-s-iandl van- vel,en /ijne.r maehinisten. ■ i.i n wieir zorg tor.h» d'agelijks honderd-en men s -he.nlevens worden toever trouwd. Ôok de Vlaa.msche maahiinisten, die maa.r , een beetje Fransôh tonne n. geven e'r die voor kcur aan 4>ian verslag in :t Frar.scih oip te stel len. Wat zutk Franseh ( !)' verslag als taal be i h • ken.t h/>eft geen betoog: 't is een taal om nu tle te larlu n of te weenen. Maair toeh 'heeft | de b. langh.ebbcnde aluais ééi>e kans om door /ijn, hoofd'mnn aelezen:en ver.»taan te wxxrflen. i-ets, wat in ieder geva.l onmogdijik- waro^ in- . i : K;: ,, Kr.iil.iA U «VIA A ^ _ ]®e Moordaa/isjàlS11 Oostearijkscben Troonopvolger ï'.iAartshertoff franc ^ Wivrouw àoor een Bosnisch student doodgeschoten %'r e:Ujïïwid Seraiewo ■no- l S Em "**»>**>» «m*»**, in Bosnie. .. Eene ,o« sfnrlon* , 6 t0( de aanslag te seraje " ». fi a tert ?" op den aarfslL'fi i°" wolfle" <tx,r (lei' i ' iiiuànd en "x,noPvolger J.'ran.' ' l>-f.!siad"f'^-.ZoïHléV in P >*>< ,ht 1 a;u:-h'';'^ «c ÏSS'-SiSï^SSïï »n vcrschiilentfL n ' lai1 het hier werd tTO" be»'< 'Wring.' eP" a'S^ m m ers Servi «••in , . Wniers ; ^ gele genheij ^ ' het vrjje Se, vi,ohe koninfcrift^"0'" "■t naar de n 2in «, Dat zu en, die sleedi -,l hrt ''^eniig te W< -u^ ua'P 1-in.r/Jîggen te SefajeuO de aâri he:!t!g F an etdnmn<i en zi)iie gemalin, vennoord, geva .1 onder de kogels van een 19-jar.ig nation JtisCh student:. Een eerste aanslag mislnkte, doch de Bo kehe > n-aticMialisten hadrlen da,a.rin go< ood ; blijkbaar was ec.i iiitgebreide saine \ering op tôuw gezet.. welke een uur laïc ij een tweeden' aanslag, haar noodloltig de c<reikte. Zofia.l^ van z-elf spreekt, heeft: deze moor adige aanslag niet hlJeen in Oostenrijk-Ho apije, maar in ganseb Euiropa de groptste o :hu<ld;ing verwekt. Wij hebben «risteren reeds de ec.rste beric '11 gemeld. Wij laten hier, thans de me ell,edige bijzO'nderlieden volgt'n \^elke lat :-kend zijn geworden. HOE DE AANSLAG GECHIEDDE Votl3dige bijzonderheden '/.ooals gertield zijn er twoe nansla-011 n.< îYèén ^plee-gd. De eerste miste z .in <lo och de uitwerking van den tweede w ? gruwelijker. Dê aa r t.sl 1 e r to g-t r 0 o ri ç p v 01 ge r en zijne vroi 'aren z^er vernilvt over het omhaal dal >1 dnsverre in Bosin.ië liadden g.enoten. Vo i t.e llisze was l.-et zeer, geéstdririig. unnë reis door Hos>inië waren zij ove ei* voonveVp geweest van liaitelijke bot ingen vânwege de bevolking on, toen zij '/.( agmorgen ni t llisze te Serajewo aankw:ami ras lnm daar 00k een geestdriftige ontvan: oorbereid. De eerste aanslag De eerste aanslag werd gepleegd kort 1 at de piinsolijke stoéi <le siatie van Se. _'\vb had veiiaten om' z.ich naar het stadla ,j begeven. Van, uit de menigte werd een bom gew en ; i h de open automobieg waarin de aai eitog en zijne vroiiw gezeten waren. art-shertog wif^t de bom echter ge-lnk-kig 3 weren met de hànd on zij oni.plofte ic e automol)iel voorbij was. De bom trof ecl. erâclieidene personen ait het gevol.g \^n <1 roon'ôpvolger, evenals om&ianders. l,n het eel werden toen elf personen gewond, wa an zés zwaa.r. De dader van dezen aans>l; •e létterzetier Oàlji inovie, werd dadelijk a< ehoiiden. De ontvangst ten stau^huize Op het st.ad.huis a^ng-t'konien, werden artshertog en zijn gevolg daar ontvâna oor (len bergemeest^r ed den gemeentera )e burgemeestèr maakte zie^j gereed eene t praak te houd'en, loen de îiaitshertog 1 iep : i .. Meer' burgemêester, op het oogefihV.k t k te Seraj-ewo aankoni .om de stad cen oek ie brengen. wôi'dt mij eene bom toe w>rpen. Vis .origehoord !'» Fa», na een pi eg-dc liij 4an : « lk lui'ster nu » De biirgemeesler tiield toen eene welkoir èd'e", waarop de troonbpvolgér ant.wooi<l sTa een kort bezoek aan het stadhuis, gaf 1 artsh-pi'tO'g den . wehsch te,.-kennen-^naar ni jgsgà'st.hnis te gaan, cm daar naar < oestand der gewonden van deii èersten a ilag te ve.rnemen. Op het oogenblik dat hij het stadhu.'s \ iet, was hij het voorwerp van een.geestd ige ovatie vanwege het publieJi, dat ini ichéri den misiukU-n aanslag had vemom De tweede, doodelijke aanslag Pas îhad de prrnselijke stoet de Groote M; 'an Serajevo verJaten-, en was hij ter hoc van de Fr'atiS-Jo^ef- en Rudolfstraten gi n'en; ol een net gekleed jongeling sprong le menigte vooru.il en loste twee revolvers* en op het hertogelijk paar. De t erste kOgel dron.g door den vvand le antomobiol en t,ror fie hertoein redite len nnderbui'k. De tweede kogel trof den a; îerte^ aan de keel en dooMioordë d'en si dagader De hertogin viel in bezwijihÏTig '.onk iiedor op de knieën van den aarts-Log. <lfe een ige stonden latér ook bui'ten ""WUSC6Lf,ocen. - J)e terneen WO . 'J,: Pei'sonen uit het ,• îo- •'n de ,-iui,.irnniioi 1 die x i ol «•'f au'toinohiel ,MPi vM',ll<,en- , li(,|°" 'I k'Ônûk 11 i de n siudlieid n.a is van 'en àanwi'z;g \vareiY >?HvIN,',(':,lijk keizer ^;uonden fe'lâem ''r,, ije j's aderu uit I - daa.o • J'er- «Oli-scb,.,, vl»K« n in île in ('«'n lâmlda*' yonil <ij ! • I)(' v°orzitte een fXuto hij ïeSlfi£îI K»! Snis. ^ ||irsK was r, ,.j . IA Ii l > I1EIII ' >G FliA \S-FElWt\ 1X0 (j. V/AT DE DADERS VERKLAARDEN De mcordenaar Gravillo Prinzlp Ile dader van den doodelijken aanslag lu }v Gavrillo Prinz/p en is Ï9 jaren <uM. Mij we. geboren te Gra.how in net diytriil L vno L o.tiidee>rde verseheidene jaren le lOelgrado. er; liij zijne ondfuvraging verklaraîe hij d liij sedert lang het voornemen [nester-de ■ naiionalistlsclie îedenen een îufôe persoi liteit te dooden. Hij had eerst-Ai aaiisliert op. eene andere plaàts opgewac/i. doch <i,-j zijn pj.an niet kunnen vojvoere:[ rijdens r , li"7.oek van den aartihertog aarihet raa<lihi •" giifig hij postvatten op den hoeklan de Frai pl- .lozeLsj'i'aat, waar Jiij zijii ■ berainden. aansl. as volbracht. I Een oogeniblik aarzeliie hij. Inulat de h< nv login zicii nevens den troonouolger bevon ^jldQCh liij raapte al zijn w'dski/elit samén 1 ' ■ los-te toen snel Iwee sch'oten. ili loochent 1: 11 " flebli^htigen te hebbeYi geliadf Jp De letterzetter Gal/movic m" De' ,?1-jar ge let.terzeMer C. u-i.novic. wie >n* bomaansia.q: mislukie, veikhirlile île bom 01 vaiiigen te hebben van een feùi on.beikend< anarehist u : l Belgrade. Ooklij loochent m depliehtigén gehad te hebbeij Ilij toonde zii zcer eyniseh bij 7.ijn ondeiraginig. ta- \a zijn aanslag gci.leegd [ heroben-, wpî*'"i ■a- hij in. de vivier M-iljaz.ka.l t' Serajevo ii X-IS sproeit. Soldatëiî en persoua uit het. pnbli' spronge^tv hem na en kont/n hem vaslgr l>en. ( Dr-,1 ■ls- ! " () , Men wist dat een aansl^'beraamd was Weenen, ^ Juni. -- Tn diaatste d âge 11 nn en gpiaiohl de ronde ' ge<laa/ dat bij'-''t '^ezoe te SerajoVa een aanslag '/A gepleegd wordt en op'den troonopvolger Dupolitie had daa rG. over dadelijk een onderznl Ingësteld en ni ^i-, gchreifle vooizaijgsmaal.reden ^ctrpffen. Zo als hlijkt uit de feiten lie lin die maatregeii; 1:"" eehler weinig gebaat. ! m- Er was nog een derde jnslag vcorbereid de pdijkens herlohle.n uit erajevo. vond me en op ecnigîen âfstand varule plaats waar < vj. stuTdent l'ri nz i p zijn njutldadigen aauslj ,P volbracht, eene onont.plol boni. , Men verondersteli datp.e weggeworpen 1 loor een persbon die ea derden aanslag 1 raamd had nadat hij h/ gezien. dat Prin i kat tm voile ges'.aagd wasji zijn boos oirzet. I-e-, Welke was de drijfve&Wan deze aanslagen , Men verdiept zif.il in/uondui stellingen m >os penft'de drijfveer dezeinis.laad. 1 Frans-FÇrdiiiènd wasrn trouw vriend va mt- de /uid-.Slavonen en H was een geheii , | voor îuemand dat hijpai warin;' partijgai , ger was van een ni ère i^deeling van r« | uitgest.rèkt keizerrijk. i Oosleùrijk en Ho-fï'et • i ijo 7.011 hij een a/ndei lijken slaat vor len j de Zuid-Slavonen hc"ui opgericht. an-j De omstan-digheid d/den .-wnslag door ee "ServuT, dius een aveon is bedreve j do'el. nog meer gewnzinn.ig:heifi op <!•• nioord wegen. vporalM nu aan het plan va r,r" min of meer onafhaPlijken staat moet ,-e ùs- /a a kl word,cri door Zukl-Slavieohe volk en. ren. j Hij de Tsjechen 01 had gravin Chotek, < toekom.slige keizeri groote verwachf.lnga irkt doen ontstaan. Zi.i "l hoog in oor," gehoi ig'-e den vom al. sedert fins-Ferdinand de sK1 "ko- |j,*o belofte had aflegfl, l.ij zijne troonsb uit kliminiuir z.ich lot Jniti.g lu laten kronen •Ijo Prang en de krooijan Weneeslas te torseï ïn'> Huiszoekfen te Serajewo m I nu- Serajewo. ?9 .liy N'a den aanslag zii >n taîriike huiozoekifn peda.au hij verdiaeh hèr- personen. \erschdne dezer hebben getrarl ion-;'° vlruhten, doc:J"nilen aahgehoudeh wo irlpn. & ^oneu , .SSFJi-, ,jl nj .lo.orde ^ iisie F (i' pvj)m mist haar doel. -- Naderhand worden de aartshertog en zijne vrouw door een jongen —nnfn UostenrijK. -- upse rGS eû De E ERGESLAGENHEID IN OOSTE! ,a< Dlfruk Je Weenen. — persstemm I in lU;> jtvejjl/ 1 in in d'il a a u ~; i t «' Se.i* II i ! jiày*J| iiiiil (ii :i' uur U- WVt'iu-n l.cvc: "t'sJu . lalo!Aa',^f'JIugen, heeft daar de groolste n 'olou ■ 'in®Jieid verwekt. a d r ■ "j'J'aj/lk wt'idi 'ii alIi1 feestelijkheden a LaibC,n n .|.. via ugen ha l.l top uilgestoke >"'ai bah V'/' vlie.-.;\«•.J i ' Aâpern. heelnit i"'st, j: rU||»7 /.en '_■.<•!«»<.t' a;m bel i/eriCh't, (lai "I t r il i' niiiiili' deuil. In de kuiz.cr.ijke Je d Mu-h aarishertog Karu!-Albert. '!'•» 1 va: 1 fi oteeieel werd bevestigd, werdei. 1 v;,i Juraz ij'hii'11 <lad-elijk onderbrokeri en ïram . M ' artslieriog het vliegt.erre.in. . h 1 i.'v 1 T'Ai . ii 1 :\hiandag feestdag was t-1 W ^ :.iti WC^Ile h ad 'ii daar ver^chenen. Zij j" b-artlk» - aan de h aartslu*ring en 1 1: hoedanigheid als staatsinau. Me 0'n\ een energiek man. die zijn 1 uraz-,, . 1 , i,<,n bewij/.en. Dair 'm t nar U ternulioiulend \\ i>, had hij hij h •e nen 1 enheul niet kunnen wekl< j 1 ,r d<tc 1 •' ":>l|!,'ioo Budoii. liij sielde ecl | I v ni a. !■ vi a '._siukken t u /<m oen : j. e ,l£«voi si gew /ijn j aak ma ik i' /ich vm»ral ver<lionstelijl i ' e" ' u u .• iehtnu van v;<K»t en léger. ] | I' ^ -> ii -id< ne l iden ftte!' u vast dat I n; Van l: i Diuialt-i ijk zicli in deze o M b Vn m g nauwer s<haren om In k*' ! s\ îidigen vorst, <lie, oiulanks zijn ! I hi x\ ' 1, .1 us te meer een voorbeeld v \ / ''' 'b' .d heeft gegeven toen men h j 1 ''(i '' -if» van : . 1 na u, i. < i I ii i i Pco,v®rc.ivige tooneelen te Isthl • ; 1 ii Jf 1 1 n. 29 I- i'! W'iii i . ' un -I. Iiei i \ nr rd vin 1 " !l h1' ^ h.m tien dO< || J ,1 (ii / j ne vi • nu iel- . fil 1 N'.t- ' 5,1 i , Wl m / iy 1 «»i • ^ .00 fr. gesteld, om hem u ■ .c ... fi ; P'-'wiitfSL : -j». v-rfff-reii. i3tr' tr.cm zal ; t ' r'iuiCw' «si ,J" : . ' 4àS,MU»»9< 31 ^ Men eeukt d it de 1 1 graferiisplecljtighedt : >P 1" Juli ,-i len vastgeételd jjihi Herst na ( S uitvaart za1 de kei/e: naar I&cnf terugkèere J De vennooi<le aansh'erlog en >ijne vrou ^ /u'I-'n naar allén schijn bijg'eh-gd worden den familiekelder te Amstetteii bij l.inz. •k j DE ïmii'FO.GlS VA-N HOHENBËftG, . Indruk in Hongarije lïoedapest, 29 Juni. — Toen men hier het b 1! richj van den aanslag vernam, mkte me k zicli de hijz.ondere uitgaven der bladen uit < u hariden. Overal vorniden zieli groepjes c !'• sîraat, teiwijl aan de openhare geboiiwen < t- via,g halftop werd gelveschen. Algemee v heerscln. (iiqpe verbittering tegen den dader e u o]) vei'schihende plaatsen lioorde » men zel 11 il va lien tegen Servie. Te \ grain kw.am het in den avond tôt-.s mensehoiingen. Aa.n.hangers van de Fran pari ij en tegenstanders van de h'rO.atische 11, tionalistert verzamelden z.ich en trokken do( 'J d" s ira ten onder de kreten : « Wng met ( 'r Serviërs ! Leve-de dynastie der Habsburgers! Aankomst van keizer Frans-Jozef te Weene Weenen, 29. —• De keizer is Maandagmorge u in goede gezondheid met zijn gevolg te We nen aangekomenv'te 11,10 uur. ? Hij werd in het station opgewacht door aart > hertog Karel-Frans-.lozef. Do grijze keizer stee in 1 ijtirg e.i reed naar het kasteel van Sclioei ■' brtinti, door het .volk op zijn doôrlocht. loegi j uicht. I DE SLACHTOFFERS De vernioorde aartshertog en zijne vrouw n Zooals genield werd aartshertog Frans-Fe n dinand te Gratz geboren den 18 December l^f-n als oudste zoon van aartsheitog Karel-Lo(i Ai j k, een broeder vàn Keizer Frans-Jozef. Zi; moeder was een prinses van Bourbon-Sici!.i Aartshertog f rans-Ferdinand zou dus ee lang 51 jaar gewoiden zijn. , In J9UO slout, Ii ij tien moiganatisch huweli.i n met gravin Gliôt^k von (ilntkowa en Wogai van een oud-adeWjk Hongaarsch geslacht. I_ Stuttgart geboren den 1 Maart 18(18. >. j I il tlil huwel.ijk sproten drie kiijderen : Pri e ses §0 f 1 a 'gel h ire 11 te Kojiopîsj den 24 Juli i90 , de prtnseu Max en 1-irn.st geî>oren de eerste Weenen den ;>(• Se.ptemher 1902, de tweede Konopisj. den 27 Mei 1904. Het leven van aartshertog Frans-Ferdinanc Zooals allé prinsPn van zijn huis ontvn: n aarlsheftog Frans-Feidinand een overweger e militaire opleiding. OfT20-jarigen léeftijd wei u hij door een zware longziekte aangetast, waa r- van in latere tiiden de nadeelige gevolgi nog mei'kibaar zijn geweest. Tôt z i i n genezii nuacung m buropa. - ue nieuwe ir< nJRUK on,|ernam hij van 1892 tôt. 1893 eene reis an j de wereld, van dewelke hij zoo goed als g( zen terugkèerdé. njewo, I Toen op M) Januari 1889 kroonprins Hud itiging zo..n des keizers. op zulike geheirrr/innige w ■ nieer- le Meyerl.ing 0111 het leven kwam, werd de 1 der-van aartshertog Frans Ferdinand de ■ fgeîast. moedelij.k^ troonopvolger. n7 | Toen zijn vader in 1890 stierf, werd Fr nieii Feidinand zelf troonopvolger. In den beg. ils ge- kwam hij echter weinig aan 't hof en tôt ; ue- 1907 werti hij om zoo te zeggen van aile re; •7, het ringszàken verwijderd gehouden. 1 :1I Wat ibleeT er den man o\er na zijn moi veriii't ntistiscJi huwelijk dan op reis te gaan, de U aan te leeren en te jagen. Hij deed dat eenen ook- N'a Europa tôt in de minsfe hoekjes wij de ii hebben doorloopen, bezoeht hij de Ooster oemeii «len- en trok dan ook naar het Verre-Oos I,,,,,, wanneer de onde rassen begonnen te roe .j;,|- ,|0 om ze van naderbij te bestodeeren. i, niiu Zeldeii zag nieii hem te Weenen. Hij verb ; v()|i- op zijn kasteel genaamd «Belvedère» en ^ en jagen op zijn slot. van Konopisj in Bohet in,-hp op het geschiedknndig slot van Beichst nitste- F'ei'BI in 1907 moeht hij voor de eerste n aan de zijde van Frans-.lozef de groote spif - /ioor gevechten bijwonen. Daarna verscheen l.i» v en .dan op off:eieele plecht.;gheden in , voi blank uniform. naast zijne twee broeders, m si an- 'ai-tshertogen Otto en Karél. n ppr- Eerst wanneer (le aanhecht.ing van Bo? r " Herzegowina moeilijkheden met Busland •/iin vo'orziui, begon de thans vernioorde aarts e,u ! ssicli openlijk met de krijgszaken van ' rijk te bemoeien en wist zich in elken : stand te gedragen zooals het ^jaste aan toekomstigen -keizer. sedert hei vorige jaar'was hij algemeen ' zichter van het Oostenrijksch-Hoiwaar: ►d van |(>nP| lM, [n die hoe^lanigheid was hij t ('»>12!ch I ï « > - i «■ i-'egaan, om er de groote legeroefe m wgmv, ,'e \ olgen van v,f • vis' i V-. -.i a^'.idio 11 dupe -1 îr.oesr g:»;».n, v. rbleef hij daar nô'dî'C ir meer dan een paai liren. Men heeft zich daar- over â.lt.ijd geërgerd in Hongarije. 11 Welnu. om van Weenen naar Serajevo {.5 ie gaan, had hij noodzakelijkerwijze over Boeda- II • i>est inoeteri reizen. Om dit echter te vernii.t-w den, heeft hij de reis gemaakt over Triëst, III vanwaar hi;i t'er oorloè'sschip naar eene-kleine' haven in Herzegowina is gebracht. Vandaar is liij dan verder naar Serajewo gereisd. Het morganatisch huwelijk van den aartshertog Wanneer het . er op aankwam een gezin te stichtcn, sloeg de aartshertog de oogen op de beeidschoone gravin Chotek, die liij aan het Weensche hof had leeren kennen, waar zij eeredame eener Oostenrijksohe aartshertogin was. Men herinnert zich welke groote opschud-ding dit plots beslu.it van den t.roonopvelg-'r verwekte. Keizer Frans-Jozef was eerst niet îe overhalen, om zijne goedkeuring aan dit huwelijk te schemken. Ten slotte gaf hij echter toch zijne toestem-mir.g, doch onder deze zware voorwaarde, dat de aartshertog voor zijn kinderen uit dit huwelijk afstand zou doen van aile rechten op de troonopvolging. In den beginne was de verhouding tussohon den keizer en het nieuwe gezin tamelijk koel. De keizer kwam echter naderhand tôt betere gevoelens, vooral wanneer hij de hooge gees-tesgaven van gravin Chotek had leeren wadr-deeren.Gravin Chotek steeg dan ook langzamer-hand in aanzien bij den keizer en in '909 schonk hij hàar den tit.el van hertogin van Hohen.berg, met het predikaat Hoogheid, de hoogste onderscheidriTig die aan eene prins* = van niet-konin.klijken bloede kon worden ge-schonken-.Aartshertog Frans-Ferdinand en zijne vrouw waren zeér katholiek en stonden daarom zeer in aanaien bij het Yatikaan. Tevergeefs heeft. hij echter door toedoen van den pans trachtm te bekomen dat, bij zijne troonsbestijging. 01I; zijne vrouw tôt keizerin zou kunnen gekroond worden. Hertog Frans-Fcrdinand te Brussel Hel. is pas twee maand geleden, dat de ver-moorde aartshertog te Brussel vertoefde in ge-b- zelscliap van zijne vrouw. n Weerkeerend uit Engeland waar liij, bij Ko-ie ning George een bezoek was gaan afleggen, p maakte hij van de eenige uren die hij vrij had, le gebruik, om een bezoek te brengen aan zijne n zuster, k'.oosternon in een gesticht van den n steenweg op Waterloo nabij Ma Campagne, 's Si 11 ds heeft deze kloosterzuster Brussel v*er- Jaten en verblljft in eeii gesticht te Praag. i-' Zij die met hem te Brussel in aanraking kwamën, stonden in bewondering voor de 1- hooge geestesgaven van den Oostenrijkschen >r troonopvolgor. Het. was een man die het hart ,ë op de hand droeg en onibewimpeJd zijne mee-» ning uitdrnkte. Hij had een liëkel aan buigen en g^veinsdheid, zelfs om diplomatische rede- I nen. Met mfnderen ging hij zeer gemeenzaam om, ^ dat zeiden gebeurl, met afst-ammelingen der Habsburgers die zich nog boven de gewone • menschen verheven achten. >- Ver'.eden jaar kwam. de aartshertog met g vrouw en kinderen eenige weken verblijf hou-1- den te Blankenbe.rghe. Frans-Ferdinand had zijn inzicht te kenmen gegeven zowlra de moei. lijkheden op den Balkan waren vereffend, naar Blainkenberghe terug te keeren. De nieuwe troonopvolgor Door het overlijden van Frans Ferdinand r- wordt diens neef Karel Frans Jozef, de oûdsf? i, zoon vn«n den in 't jaar 1906 gestorven aarts-! hertog Otto, erfgenaam van den troon. e De jonge aartshertog is een achterneef d?s Keizers en door zijn inoeder, Prinses Maria r- Jozefa een neef van den Koning van Saksen. Hij werd geboren den 17 Augustus 1887, en is k dus weldra 27 jaar oud. II Sedert 1! jaar is hij gehuwd met Zita, nrm-e ses van liourbon-Parma, en uit dezen e,?ht werd tôt heden ëëri kind geboren, Frans-Jozef 1- Otto, die thans 1 1/2 jaar oud is. i. Over de verhouding van den diuidigen troo.i e opvolger met zijn vermoorden 00m waren a'-e lerlei geruchten in omloop, <1 ie wellieht nier aile op waarjteid berusten. doch waar uit dan toch naar voren di-ong, dat de beide nauw^ g verwanten niet op zeer goeden voet met eî-d kaar stonden. d Deze geruohfen van 011min werden wel im-1- mer van de zijde van het iliof gelogenstraft, n maar toch werd er ge'deeltelijk geloof aan, c cre.h'eeht J )onopvuiger De ndenwe troonopvolger srtiijnt een zee ont.wik'kelde jonge man le wezen en spreek " bebalve Dultsdi; Engelsott en Fransch. oo r Tsjeeksoh en Hongaarsch. elp Op (Ht oogenblik is hiij InUenajit-kolone „V" in een voetvolkregiment te Praag. .'! > Bij 1. vernemen van (len aaricilag heeft Mi ' rtiMWijk zijn verblijf te Reiohen&u lwj Seii mei'ing verlaten en is Jïij op 7,ijn kasteel I ans , . , ... ,1 k;; M-.inn nr, i uen rr (Tâl.' OOIyI 1 y | Y||^b *- ■■ " 111 " 1 1 " /v .q IiEL-r H i', c!)_ de nieuwe troonopvobjer. 'chp DE BEPROEVINGEN VAN *a*r HET HUIS VAN OOSTENRIJ n i n - Het rampzalig nieuws ®lUe.,Vfe6°Wp5h«aeS14vâ9t..t^!!,0i> tl?i..tra? stoel ineenzonk, met de woorden : « Afschu-welijk ! \fschuwelijk ! Op deze aarde zal mij dan niets gespaard geweest zijn. » De keizer trok zich toen in zijne vertrekken te.rug. Al de plechtigheden en schouwburg-vertooningeti werden dadelijk algeschaft. Zoo een gekroond hoofd de zwaarste beproe-vingen heeft gekend, is het wel de ongelukkige Keizer van Oostenrijk. Hij zag inderdaad, achtereenvolgens, een geweldigon dood sterven : Zijn broeder, aartshertog Ferdinand-Max, Keizer van Mexiko geworden onder den naam van Maximiiliaan I en te Quereta.ro door de Mexikaansche opstandelingen, den 1 Juni 1807 neergeschoten ; Zijn zoon, aartshertog Budovf, vemioord den 30 Januari 1889, t.ijdeiis een feest, op het jachtslOt vain Meyerling ; Zijne v r o iv w, Keizerin Elizabeth, verni oor d te Genève, den 10 September 1898 door den anarehist Luccheni ; Zijn neef, aartshertog Frans-Ferdinand, en dezes morganistische vrouw, vermoord te Serajewo den 28 Juni 1914. DE OPSCHUDDING IN EUROPA Vrees voor uiteenschokking van het keizerrijk Daar de nieuwsbladen 's Zondags niet ver-schijnen in de meeste steden van Europa, ge-raakte de aanslag er slechts bekend door bijzon-dere uitgaven van week- oî zondagsbladen of door bulletijns van de gewone nieuwsbladen. De mare heeft echter allenvege de grootste opschudding vénvekt. In diplomatisciie kringen verduikt men de onrust niet, die alie vrienden van den vrede aangrijpt bij het overblikken van den nieu-wen toestand. De gebeurtenis is niet van aard den gezondheidsitoestand te bevorderen van den 84-jarigen keizer, die pas uit eene zware zièkte opstaat. Keizer Frans-Jozef zal toch niet eenwig op den troon zitten, dien hij in 1848 beklom. Fn dan? .. Wat zal er geworden van dit rijk, waar zijn persoon alleen den band vormde die Magyaren, Duitschers, Tsjeken, Polakken, Zuid-Slaven, Roemenen, enz., in een keizerrijk vereenigt? Zijn opvolger was sinds 18 jaar aangeduid en eenieder acheen vi*ede te liebben met deze iropnsopvoXgi-ng, hoe zeer ook Frans-Ferdinand in den beginne de gemoederen ontstem-de bij het aangaan van zijn morganistisch huwelijk.Ook de legende die hem afschilderde als een oesliste vijand va,n de Magyaren was uitge-storven met den tijd en zijne hooge geestesgaven, de karaktervastlieid waaiwan hij blijk ?af, het koene ^beleid door hem in menige om-standiglieid betoond, had hem aoonjet. de har-ten, dan toch de algemeene achtin^g in het ui*-gestirek t e ' ri j k gew o n n en. Op de overdracht van de keizeriijke ma^ht pareil de gemoederen voorbereid en man zag •eeds in den persoon; van den aartshertog een tjrooten keizer te gemoet. De dwaze daad van een onmondige maakt lit ailes te niet, doet die hooge venvaclitin-?çn te loor gaan. Een onbekende in den persoon van zekeren aartshertog Karel-Frans-Jozef treedt op den ^'oorgrond om de halatenschap van de Ilabs-mrgers te torsen. Wordt het hem niet g.egund zich voor te be-*eiden tôt die taak en zich in de genade van le verschillende vo'.keren in te werken, zal hij lie! bestand blijken om de uiteenschokking /an 't rijk van Keizer Karel te verhinderen. De rouw aan het Engelsche Hof l'en gevolge van dezen geweldigen dood, *ijn al <le feesteiliijkheden waaraan het Ën-?elsch Koningspaar moest. - deèlnemen, afge-'.egd. Het groote bal in Buckingham Palace ^al niet plaats hebben en de reis van Koning jcorge naar Xew-Market is afgezegd. Het Engelsch Hof zal ter gelegenheid van lezen dood, den grooten rouw voetren gedu-^ende eene week. De indruk in Servie en Monténégro Belgrado, 29 Juni. — Ten gevolge van den lanslag op aarthertog Frans-Ferdinand wer-ien al de openbare verma.kelijkheden gister-■îvond om 10 uur op bevel der politie onder-broken. De koffièhuizën werden gesloten en le garnizoenen moesten, in hun kazernen blijvenTe Cettinje heeft het bericht van den aanslag te Serajewo levendjge onlroerin^r gewekt. De leden der regeering, hoogwaaixiiglîeids-bekleeders van het hof en de leden van het diplôme tisch korps zijn dadelijk hun rônwbe-klag gaan betuigen bij den Oostenrijksch-Hon- tr.mr'cf'lion craT n n t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods