Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1143 0
07 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 14 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/np1wd3rh43/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

î Vaor Beigii 5 ceaiièmen, voor Merland 5 cent kt auamer i VIJFTIENDE JAAR WoenscSag- 7 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN 1 jaar 6 maand J m Belgii* vraehtvry fr. 14,00 7,50 4,00 Nederland, > » 20,0/) 10,80 5,50 Andere landen > 52,00 46,00 8.00 Men kan mschrijven op aile postkantoren 2>* inschrijvert voor een jaar ( 14 frank), kebben recht op eene gratis boekenpremxe en an ftflluitrurd ne\elij\ich bijvoegtel van 8 blad*. Vlaamsche Gazet Nr. 7 van BRUSSEL floofdopsUller-Eigeniir : BESTUUR EN RED AOTIB » ULiuaHOBTE,BBUBBEi, VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK telefoo* tu Woensdagf 7 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANK0NDI6INGEN 4* Bladzijde, per kleinc rejal „ . . Ir. 0,30 !• Bladzijde ......... > 1,00 2* Bladzijde . e. . . ■ . fr. t en > S,00 Reehterlijie eerherstellingea , t *,0® Amarikaansche Stedenbouwers Een zonderling nie'ujvs kw'am ons tcie1 : clié Yankees hebben er gsnoag van in de wol-ken te wonen, en een nationale Ben cl' weid ge-sticht om vccr.taan. da hoogte der « Wolken-krabhers » te New-York te* bepemken tôt acht-ïien verdiepingen. Het Ulijft nu te beziien, of het gezajg van den Bond dioorslaande aail kunnen wefken, w-arct d'e ophcopiwg der menischti 1 massa op-jt'eilàiid Manhattan, waarop New-Yonk staat, is zoo groot, dat plaatsruiimte in de hoogte moet g'ezoch.t worden. New-York, geniet, met San Francisco, dis wijde verrmaardheid, de hoogj-te « Sky-Sora-pers » te beziittem. Xochtans hceveel welspre-kend'heid werd niet verlkwist, enkele jaren ge-leden, "toen San Francisco door eene aaxdbe-ving geïeekelijk werd verwœst, orm te vnagfce, dat aan het bouwen van woilkenkrabbers zoii worden verza a kt. Geen stad, werd gezegd, die zoo hee.rl.ij'k is g'elegen aan den saimenloop d!er twee riviaren Sacrame.ntoi en Sain Jcaquin, waar de model-stede van Ncord-Amerika zou kumnem g» bou'wd worden, daair zij ■basehikte over de schoonste openbare wegenis, der aarde, .dis vaûlnàaride. Market Street, de «prachtigHte openbare «fcuirién, de Golden Gâte Pairk, vier hionderd heiktaren hes/laandie, en boven op> den ■bsTrg het "aardis>ch paradijs, de Suitro, zkrh, 9pie-gelend, fooqg op de rots, in de blauwe wate-ren van den Stillen Oceaan. Van die mooie veu'wachtingen is niiâts te-recht gekomen. De bussiness-men hebbee den laaitsten voet grond benuittigd en zelfs de af-schuwelij'ke Chineesehe wijik, \rrcege;r de peftt van San Francisco, is uit hare âsclh 'herrezen met al rde ongemaïkken, die zij aanbracht. *** Het1 staat vast, dat als stedobcuwer, de: Amerikaan zij.n evenknie op den' àardbol niet vindt. De Icorte stenden, waa:rin San Francisco liât het puin herrees en de pracht zijner gebour wen — die men dit jaar «ter gelegenheid dear wereldfoor addaiaT' z^al kimnen bewond'eren — zdjn er een klinkend bewiijs van. Doch waar men dbn Yankee aan "t werk moet zien, i9 in de half wilde sfcréken van het uitge-'trek'te rijk, «diie zoagezegd, opentgesteldi worden voor* de besdha'v.i ng. Deze bovenmensahehj'ke .b^drijvigheid kon men nagaan, wainneer de Stiaat O'klolmm'a bij de stenrenrep'ubliek werd ingerekend. De gebeurtenis 'klimt op tôt 1889 en is sinds an eigenaardighedd nog niet o\-ertroffen ge-weest.Ln Ap,ril van dit jaar besloot de regeering, het Indiaanscih grondgebied, zich uitstrek'kend tusschen dJe Slaten Co>ï;aradioi en Texas, biji de Unie in te lijven ondler vorm van nieuwen Staat. De Indianen, die er -verbleven, hcog-stens een 10,000-tal, werdien verder opi gedre-ven en de nieuwe Staat als w®n@êwest vcor de avontirurzoekers opengesteld. Met dudzenden s ton den de zcogenaamde « bcomers », eigenlijk « stormloopers », op de grens van den Staat, te paard of in rijtuig het xkanonschot. ai te waahiten, zijncle Bet sein tôt de overrompel'ing, om de beste pilaa'tsen te be-zetten van de strook, die werd aangeduiid ailt> aet^l der nieuwe hcofdplaats van Okloliama. Bij daigkrieken aangekomen;, en gex'ccibjten hebbend om de beste « claims » werd de stad op een enkelen dag gebouwd. Elke « bco-mer )> trck zijn huis op, de straten werden aangieilegdi, win'kela geoipend, een ba.nk apge-licht ten kapâta.le van 250,000 t'r. en een diag-bladl'gest.iclht, de Oklohama Herald, die nog bestaat. Dit ailes op eenen dag... 's Morgens aangekomen, sliepen 's avonds vier duizend mensohen' onder hun eigen dak. Hetzeîfde wonder werd te Chiidaigîo verriciht, toen in 1871 de stad dcor brand werd) in asch (gjslegd'. Een jaar later was eem ganseh nieuwe stad uit de asdh opigestaan en twintig jaar latex, toen op de 'booirden van 't meer Miohi-gan, de vermaarde Columbiviansche wereld-tentconstelling werd •gehoud«anJ be'kleedde Chicago reeds den tweeden rang onder de Amerikaansche steden. *** Zij die in de laatsité tîjiden' New-York hebben bezooht en de torenhooge huizen met af-gtnijzen aanblikten, zullen den Bond, die de hoogte dleaer « buildings » wiII beperken ten val Je in 't gelijk steLlen. Inderdaad, de Yankees zehen staao t'hans vei'baasd over ihjiun ei.gen wctniderwerk, toen een tienrtal jaren geltôden de beruehte Par h Row Building werd .gebouwd met zijine 33 verdiepingen en zijn 130 meter hoogte. Het was daar een meesterwerk van bouwkunde mits het gevaairte s'iechts negen meter gevel bezit. Van gansoh anderen aard was wat de Amerikanen ncemen de Fiai-lr on, het « strijkijzer », op den toek van Broadway en van de V° La an, een gebouw da t zeer gelijkt op een steamer op zijn kop gesteld!. St-ilaan g in g men hcoger en hcoger. De Singer Building geraa,kte tôt 200 meter, waama de Metropolitan tôt 225 meter reikte, 't zij tweemaal de hoogte dier damkerk te Keùïen. Wat eahter ailles overtreft is de Hudson Terminal Building, een ecihte berg van staal en cernent, met 4 vendiepingen onder den grond, en 22 boven den waterspiegei. In de enderverdiepingen is een spoorhal van den Subaxy aa-ngelegd m men berékent, dait een half mililàoen reizigers ei1 in- en uitstappen.De 5000 zalen, die het giebouw bevat, de gangen en op'hia-lexs zijn verlicht dcor middel van 30,000 lampen. Men zegt dat er daaigs 10,000 menschen in het gevaairte aanwezig zijn. De grootste gebouwen van Euiropa : het Es-Curial te Madrid, het Vatikaan te Rome -en het Winterpaileis te St-Petersbuirg, kunnen in de verste verte niet vergi^lekeni woîden bij' ;de Hudson Terminal Building. Het Esauirial heeft 1200 deuf.ren, 1111 vensters langs buiten, en 1512 venst<jrs l'anigs binnen, doch de Terminal Buildin\g 'heeft 5200 deutren en 5000 vensters. Om de grcndi-esten te leggft-n, is men 30 meter diep' in de rots gedrongenV w:a'ax 40,000 ton béton, 24,000 ton staal en 60 mi'lilioei baksteenen in verdwenen. De waterieiding in het gebouw heeft i6< kilemeter lengte en de-.'buizfân vcor de verwar m-ing zijn nog langer. De vier stcomituigen, die'die op-îïalers doea werken, hebben 6coo };aardekracht. En alscf dat " bog niet voldcende was spxeekt men t'hans van een nieuw gebouw, da 60 verdiepingen zou hebben en 300 miste hcogte bereiken. De vraag is of d'e rots waar op het eiland Manhattan rust wel bestand i tegen ckrgelijk gewicht en of ail die ijd'alheit niet eens of morgen in "t water gaat, zink^n Niet al'I-sen dcor hunne hoogte herinneren de ze gebcuwen aan den toren van Babel. Oo] door de verschei&ibeiïl' der talen, die er ge spxoken worden. In zuilke building ontmcet men 'lieden vai aile herkomst en ras, de Duit:-:rhers arbeidei er naast de Italianen en de Oostersche Jodfei verbroederen er met Pola:kken en Russen, ter wijl Ghineezen en Japanners er t grof werl verriohten. Te midden van dat ailes blijft het Anigel Saksisc.he ras pal staan en verbaast de werde door zijn stouitmcedigheid. /. De Bock. DUITSCHLAND DE VOORVALLEN TE ZABERN Kolonel von Reutter en luitenant Schadt voor de krijgsrechtbank Het verder getuigenverhoor St/raatsburff, 6 Jan. — Het g'etu'genrerhoo: werd Maandagnamiddag om vier uur herno men. Kanton-rechter Grosmann verklaart dat Jco lone] von Reutiter oip 27 November 's avonds na de beruchte aanhoudingen tegen h en heeft gezegd : « Ik zou het. een geluk vinder als er nu bloed ging vl-oeie.n ». Buimemeester Knôpfler verklaart dat ex var oproer\geen sprake is gew-eest. AU een jon gens Van tien tôt zestien jaar hebben ge sehreeuwd. Krause, de prokureur dîe bij het vexlat.'r der reclnbank in hechtenis werd genomen verklaart dat naar zijn overtu-iging kolone von Reutter zich niet bewust is in strijd rao het recht gehandeld te hebben. De getuigen worden daarop beëedigd. In te-genstelling met de . verklaringen var als. getuigen geihoorde miPtairen verkla.rjr vier get-u.igen uit dé burgerij, dat op ^8- Ko vember op het plein voor de kazerne m 1 geschreeuwd werd. Het was er doodstil. Luitenant von Forstmer deedt mede 1400 be leedigende hrieven te'heibben ontvangen. Voor EMnsdag zijn drie nieuwe getuiger opgeroepen. f Te kwart voor negen werd de behandelin-der zaak tôt Dinsdagmorgen 9 uur verdaagd Het verhoor van Dinsdag. — Getuigen ter ontlasting Straaitsiburg, 6 Jan. — Het getuiganverhooi in zake het procès tegen kolonel von Reutte is hedenmorgen om 9 uur hernomen. De toe loop van nieuwsgierigen is geringex dan gis teren ; vexseheidene generaals en een ambte naair van het oorlogsdepartement te BerHj? zijn aanwezig. De eerste get.uiige is het piepjong lui te nantje Bootge, die verhaalt hoe hij beleédi.g< w*rd en daarop verseheidene personen lie aanhouden. Mevr. Ebers, de volgende getuo'tge, hea-inner aan de voorvallen van 10 en 11 Novembe: en aan de beleediiginigen welke de bevolkin; den soldaten toeriep. Een premie van tiei mark was uitgeloofd aan wien 't me est de: luitenant zou beleedigd hebben. Een socia M&tisch a.rbelder, dâe mit Mulhausen overge ko-men was, zou, zegt zij, aan een werkma.i LLiit Za.bêrn beloofd hebben, dat de makker Uii't Mulhausen die van Zabern zooiden te hulp gekomen zijn om d'en luitenant in he water te goo-ien. De burgemeester van ziii kant zou vei%klaan'd hebben dat zoo luitenan1 von Forstner in de stad.ware gekomen, mei hem half dood zou gesiagen hetoben. Getuig verzekert dat een bediende van het stadihui. gezegd heeft dat men nog meer inwoners ni Za.bern h ad moet en aamhouden. Een jonge luitenant, Brunswick genaamd komt oip dit oogen'bl'iik tusschen en verhaal hoe 9 Elzassers binnenikwa.men im een sr .is h'USs, waaa> verseheidene officieren aan afe zaten. De Elzassers wi'klen al d'e gashekkei uitdraaien en de jonge officieren een kwaô poets. ba<kken, toen juist kolonel -von R'eutre i>innentrad. Mevr. Ebers vervolg.t dian haar getui-g c ai en haalt vexscheidene feiiiten aan, waarin ko Loneil von Reutter opgeihemeld wordt. Het getuigenis van Mevr. Ebers, een °rui sische, die echter^sedert, 20 jaren te Za)>>-1 woont, schijnt indruk te maken op de r-%ht bank- De aanwezige mil:itairen zijn er natuuff liijk zeer over ingenomen en dmkken ' liaa dan 00k de hand wanneer enkede minut^n la ter het verhoor geschorst wordt. De andere getuigen Bij de voortzettinig van het getuigenver hoor komt Mahl, kantonshoofd, andermaa aan het woord en verklaart dat de stadhoude-hem niet verboden heeft den kolonel een be zo»ek te bren.gen, maar dat hij zijn gedxa.; goedkeurde. Er worden dan verseheidene soldaten on de<rhoord, wier getnigenis eehter wein.ig be Lan g op le vert.. Daarna komen de pe.rsonen ge tuigen die op 28 Novembex z'jn aangehouden hunne verklaringen zijn strijdôg met d;ie vai de soldaten. Eene klacht tegen een dagblad Straatsburg, n Januari. — De militaire be velhebiber heeft een kiacht in-gediend tegen de Zaberner Zeitung, wegens een in dlat bla< verschenen artikel over mishandeling vat soldaten door luiitenant von Ferstner. Voorspellingen St.raatsburg, fi Jan. — In zekere kringe; vooxziet men de vrijspraak van kolonel voi Reuitite-r. en van lui tenant Schadt. Men ste! zeilfs de vraag of de aanklacht niet vôôr he einde van het procès zal wordien ingetrbl< ken. De zittijd der Tweede Kamer van Elzas-Lotharingen geopend Straatsburg,. 6 Jan.— Hedenmorgen, 10 uur werd de parlementaire zittijd der Tweede Ka mer van EIzas-Lotharingeu çeopend. Eene mi werd gelezen voor de katho-lieke en een. diens igehouden âin (Do Wilhelmskerk voor de protes tantsche vblksafgeiviaairdigdèn. De stadhondei graaf von JVedel, was aa.nwejsig. De officieel opening van den zittijd liad om 11 uur in lie keizeriî<ijk t:aleis plants. De stadhouder van E •zas-Lotharingen hield eene rédevoering. 1> eerste zittin^z ^'erd om 3 uur geopend. De Wapenschouwing te Berlijn op Nieuwjaarsdag HET GARNIZOEN WORDT DOOR DEN KEIZER 5N OOGENSCHOUW GENOMEN iecteren /.onaag neeu «uniiei . ne Lumeu » ten w apenscuouwiiig piaais, ue zoo- gënaamde « Wachtpara.de ». De troépen, met ninziek voorop, trekken alsdan, te 12 uur 's mid-dags, langs het Keizerlijk paleis, waar ze het wachtwobrd in ontvangst nemen. Op" Nieuwjaarsdag is die wapenschouwing bijzonder schittererid, en g'aat vergezeld van een nieuwjaarsgroet, die door den Keizer beantwoord wordt. mrn~YT*YYTT7T*.■ NEDERLAND De socialisten en de portefeuillekwestie Het soc.-dem. orgaan « Het Volk » mek 1 dat het partijbestmir besloten heeft tôt de i stelling van eene konimissie ter voo->. bereidi: van de behandelinig der portefeuilleK\yestie • ! het aanstaande verkiezingskongres. lot letl der kommissie werden' benoemd do heeren Du.> Dijlcgraaf, van der Goes, Jets, Mendels, 0 deœest, de lîoode, van deii l?empel, I roelsti Sohaper, Vliegen en Wibaût, sekretaris, Mi thj'ssen. Het standbeeld aan Johan De Witt ; Het ITaagsch Komiteit voor een stand bec i voor Johan de Witt heeft een zeer belangri i bedrag ontvangen, verzameld door de Algenif ne Maatsehappij van Levons verzekering Lijfrente te Amsterdam, de bij dragon van e greot aar.tal lovensver^eker ngs^maatseha pijen in Xederiand voor een te 's-Gravenna. op te ricliten standheekl voor Johan de Wi i don grondlegger van de levensverzekerings^ ■! tensohap. De pest op Java I Een regeeringstelegr'am botref fende pe»st<: ; vallen op Java, gedurende 17 tôt en met Decomber, vermeldt do volgende gevallen : I Afdeeling -Mala 11g 321 nicihve pestgevallc 1 16 dooden : Madioen 26 nieuwe gevallen, ; dooden : Toeloongagoeng 5 en Soerahaja doodelijke gevallen ; Paree 73 nieuwe gevalk 63 dooden : Magetan 7 nieuwe gevallen, 6 d< den: Berbek 7 nieuwe gevallen, 5 dooden; Bî • g^il 2 nieuwe gevallen, 1 do ode ; Grisee 1 gev " ïn de vor'ge periode Madioen nog 2 deodelij - gevallen en Ngawi nog 1. 1 FRANKR1JE 1 I Het verhaal eener schipbreuk t ! Duinkerke, 6 Jan. — Het. Fr an sch A'ierma • schip Loire is te Duinkerke uit IquitTue toe, r komen en 'had aan boord een gedeelte der \ manning van het Engelsch schip Dolgon dat, van Callao naar Iquicjue varend, sch breuk had geleden. ; In den Stillen Oceaan door een st.orm ov " vallen, werd het, door een stormwind op e 1 der zijden gèlegd. Bij 1 uitzetten eener r< 5 dingsboot, werd de kapitein tusschen deze b( • en den scheepswand verpletterd : acht mat t zen werden gewond. De kok en drie matro-/ 1 stegen in een andere boot, welke omkanteli t Aile vier verdronken. De pogingen, aangewe , om het schip vlot te ln;ijgen, waren vruch , loos. De bemanning aanzag zich als verlor ' want men bevond zich buiten het vaarwa 5 van andere schepeii, toen men 's nachts f ' vuren van den yiermaster Loire brmerkte, « bij toeval langs daar werd gedreven. De sch , breukeîingen wekten de aandacht der bern* t ni 11g door lichtseinen. Bij dagopkomst kon de Loire naderen 1 men bemerkte 25 menschen, die zich aan I j wrak hielden vast.geklamoi, doch enkel tw ^ dagen nadien konden worden gered. j ITALIE De koude in Ncord-ltalii Londen, 6 Jan. — Een vinnige koude heers< j in het Noorden van Italie. In de vallei <; Aoste wercl het werl' in al de fabrieken j staakt., daar het ijs ze van de drijfkracht, we' aan de waterloopeh werd ontleend, beroof r Tweo ski-loopers werden bij Carpi dooir e - sneeuiwval gedood. In den Adiga is een mol onder de sneeuwvracht ingestort. De eigen< van den molen verdronk tijdëns de ramp. ' ROEMENIE De politieke toestand Boekarest, 5 Jan. — In antwoord op een . terpellatie verklaarde de hoofdminâster dat . regeering, die haar taak, het vraagstuk c . internationale positie van Roemenië tijde [ den Balkanoorlog op te lossen, tôt een go einde heeft gebracht, zal aftreden voor het pi lement weer bijeenkomt. De regeering zal d . koning wijzen op de noodzakelijkheid dat 1 ! land zich bij nieuwe verkiezingen uitspre( l over de vraagstukken van binnenland^sche 1 ! litiek. Het parlement ging daarna met verl ; BULGARIJE De Koning herbenoemt de oude minister Sofia, 6 Jan. — De koning heeft aile led van het kabinet-Radoslawof herbenoemd. A ministers behouden hun portefeuilles. Rad lawof neemt de portefeuille van buitenlai , sohe zaken. De leden der agrarische partij in het l s branje hebben besloten geen déel te nemen a de regeering en zich tè houden aan de besl " ten van hun partijkongres. I Militaire maatregelen t Belgrado, 6 Jan. — Naar luid van een - Ticht uit Sofia, neemt het BuiLgaarsch dep r- tement van oorlog met koortsachtige lia ' over het gefteele land militaire maatregelen ; TURKIJE Na de benoeming van Enver<pasja n' ■ Konstantinopel, 5 Jan. — De benoeming van w Enver-Pasja tôt minister van oorlog wordt hier )p ; op zeer vei schi'.ende wijze besproken. ,n Do généra als van de oude school keuren ze ;s af, doch politieke kringen zijn er mee in hun scliik Enver, die door een lijfwacht lewaakt wordt, is begonnen twaalf officieren wegens V hun gedrag tijdens den Balkanoorlog te degra-deeren.De hnlfambielijke «Tanin» noemt Enver .den aangowezen man om in samenwerking met , 2 generâal Liman von Sanders het Turksche le ., ger grondig te hervoixnen Het bliad zegt voorts Jp^ dat de nieuwe minister vo'.strekt niet oorlogs-^ zucht:cr is en de Jong-Turksche partij heefl ?n door zijn benoeming uitslnitehd willen waken -n voor de eer en de 0 n a a nta stb aarh e i d van hel 1'- rj .i elken aan val Zij is ;/ich bewust zoo- doend^ de zaak van den wereldvrede te dienen. :t> In een persgesprek gaf Enver-Pasja te ken-nen, dat hij geen aanvalsplannen koestert. De taak die hij zich gesteld heeft 10 die van militaire hervorming en die sluit oorlogszuchtig herl uit. Turlcije wil een sterk leger, niet om :e an.xieren den oorlog aan 1e doen, maar om 30 anderen te noodzaken Turkije met rust te la-ten. • De indruk in het buitenland Heit Giornale d'Italie van Rome ziet in de > iïenoeming het vaste besl uit der Turksche )0' -regeering om, de positie van het ri.jk in de n_• Bgeïsche Zee te handhaven. Dit beteekent niet a,l. dat een oorlog met Griekeland onvermijdelijk fcé is, maar dat Europa, als het er aan hecht een nieuwe bot si ng te voorkomen, recht zal moe-_ ten doen aan de aanspraken van Turkije. ~ De Fransche "1)1 a den van hun kant laten uiiitscliiijnen, dat de benoemâing van Enver-pasja een nieuw bewijs is dat Turkije zieb geheel in de armen van Duitschland werpt. De Dni'tsche militaire zending zal hare taak st- niet bemoeilijkt zien door En'yer-pasja, die ?e- zijn militaire opleidng in Duitschland genoo'l De" en een groot- vriend van Duitschland is. ip De ïiervormingen in Klein-Azië Konstanitrimiq.pïe)!,, 5 Jan. — De ondiei'hancPê-er liinig-en. der Porte met den Ruissischen en den en Du'ItsclTein/ geizant o^vex de hervo,rmingen in *d- fâ'elin-Az.ië .dliiren voert. Men ds thams zcc-'°' ver gekom.en, dia/i; die mogendheden een îijsi p° van allgèmeene orp.zi]c'h!ters, gielkiozen Ui'it or-jg1 zàj'dliige mogiein'drniecl'en,- zullen aambiedén-. De nfl Porte ;zal uc'it dieze •liijisifc een keiuze dJoen. l\o? te. bteeds hespreekit m en,, w m'idldelein zi'i.eri en moeten word:?n toeigenast, om de door de hier gemeene o'pziohters ,geëi'&chte heryorminger de door te zerietn, indien de Porte ze. niet uit' lh voext. 'P DE BALKANKWESTIE Onrustwekkende voorspellingen nopens Epirus Weenen, 6 Jan. —"Bliâkenis een telegfram un Saâond'ki, wordt.de toestand in Zurd-Albaniit (Epirus) met den. dag ongunstiiiger. Het hee citait, d'à 30,000 man der « heilige batailjons > (Gxii'elken) ibiinineiniltiort 'znlien word'en versterk met em .even gxoot. aanital vniijwdlligers. Wa penisn en munitie zijn reeds in overvilioéï' 'er vooruiitgezondien. Oip d'e,n dag, bepaald voorde 1e' onit-ruimiiing door die Gr:eks;che troe.pen zal Zogirafos, de Grieksohe goevexnieur vai Epi-eri ras-, zijn >amlbt mee^gig^n om zich aan het en hoofdi der virijwill.igers te stellen. .ai De GneksOlie regeering, vasthimdend aar. het foegen-s'ej dat de Al'bcineesebe, kwestiiie on-_ v0rzi:eike-ii..ik verbontlen i? mçt d:lè dlex Eg^ï-•sohe :ei!i!la-ripcirv, begunstlgt de ^eweging in Epirus openlijk Ifa.liië wiH» de- tîwee -kwestiiea buiiten vexhand met eltoar beslissen, en Oos-tenxijk -en D'udtsch'and' d'eelen dli»e: ziens-wôjze vnn hun. hondgenoo'f. in- De Drieboncî en de kwestie der eilanden de St-Petersborg, fi Jan.. — Hier lis. een tèlegxam er onrtivanigext n;it Rome, waar uit (blijkt dat d'e ns mjo.geindlheden Va.n den Dxiebond zich o>ver h'ei! ed algemeen vereen.iigen met de zJeniswiiize dei ir- Engefl'sC'h;e aiegeei'ing, nopens de iopi'oss,ir.^ en van de kwestie ifler eilanden. tl —— £ SPANJE. — Spoorwegongeluk. — Vier slachtoffers Cerbora, 0 Jan. — Te Fuente de Piédroa, oï het andaloeziscbe net, is een trein tegen eer maneuvorlokomotief aangereden. Tweo machi nisten, een treinoverste on een toezichtor zijr ; zwaar verwond. Voisoheidene reizigers werder en gekneusd. De■ stoffelij-ke sehade is belangiijk. s — m- AFRTKA ■5o- ——: ^ \—~— an Nieuwe moeilijkheden in Spaansch (Vlarokkt ui- Tangders, 6 Jan. — Raisoeli, cl'ie r!m d'en laat sten iijd opnieuw een zeker aantal rebeililei rond zich heeft gesc-haard, hêeft zioTi tlians aai 't hoofd gesteld van eene fraktie van den l>je ^e" Ivala-stam. Hij scliij.nt het voornemen te koes ar" teren cm de S'panjaarden in de streek van El ist Ksar aan te vallen. Nabi] Arzila. -heeft ihSji hé-kl'eine dorp Toenza gophmderd «rii verwoest. AMERIKA DE MEXÎKAANSCHE KRISLr/ De kansen van Huerta worden betsr Washington, 6 Jan. — Het vertroinv<ji 111 den aanstaande n va l van Hu erta's be w i nd hier geheed verdwenen. Fit hèrichten uit Mexi-ko blijkt, dat d'e y.aak van Huerta er laiijgza-merhand beter begiint voor te staa-11. De regoc-rinigstroepen drij.ven de opstajidelingen, die naar 't Zniden trac'hten door te' dringen, terug. I11 Mexiko bogint -men niée i" algemeeji vov-trouwen te stellen in •Hiié.i'ta, wiens fanaixeîeele toestand lang niet zoo ernstig is als de Ameri-kaansclie dag'blad'en (liet d!oen voorkomen. Intnssahèn sehijnt de regeering der Veree-nigdie Star en niet genieigd hare poJitiek tegen-over Mexiko te wijyigen. Men spreekt zeJ.fs van een âJgrirrteeaie blokkt .'ring' der Mexikaausehe h avens. DE SCHIPBREUK VAN HET P^TROOLSCHIP « OKLOHAMA » Twee-en veertig dooden New-York, <"> Jan De petroolstoomer OIclG-hamd, tijdens den stôrin van eergisteren op fK) mijlen van Sandy Ilook gezonken, hoorde toe «tan eene maatschapp ijvan Sandy Hook en v aar de naar Port-Arthur, in Texas. Draadlooze ielegraafberichten meldden dat enkel de kapitein en zeven andere opvarenden door de Bavaria vverden gered en dat de Ohlo-hama is. gezonken. Hei schip werd ten Zuiden van Nantucket door een zwaren storm overvallen. Reusach-tige Ixiren rolden over het dek en sloegen ailes weg. De nacht was zwart. Nocdseinen werden langs aile kanten uitgezonden, maar de zee spoelde de inrichting- der dxaadlooze .telegra-fie weg, voex al de noodige seinen waren rond-gezonden geworden. Drie schepen, die de eersto seinen. hadden opgevat, vaarden 1er plaats. De zee stond zoe hol dat geen reddingsbooten. ter pla.als konden worden gezonden. Een dezer zonk zell's met gansch de bemanning en deze kon enkel ten prijze va.n zware moeil.ijkheden gered worden. Men moest dus den dageraad afwachten. Bij het krieken van den dag naderde de Bava ria, doch de Oklohama zonk. De booten dei Bavaria en der Caribbeau kondën den kapitein, de drie officieren, de te'.egrafist èvenal? een matroos, die door eene baar in zee worden opgenomen, reclden. Later werden nog twee andere matrozen opgericht. Het aantal . verdronken zeelieden- bedraagi, -42. GEWELDIG TEMPEEST IM NEW-JERSEY Grcote verwoesting. — Eene schipbreuk New-York 6 Jan. — Een tempeest. heeft de kusten van den staal New-Jersey geteisterd. In verseheidene steden zijn talrijke personen zon-der dak, daar hun huizen door een orkaan werden vernield. Een stormvloed heeft verwoestingen in steden en derpen der, kust aangericht, Te Seabright hebben 400 toeristen ganscli den nacht geworsteld 0111 een d op te wer pen, ier plaats-waar de-baarbreker dof>euiv •achtige golven was vernield geworden, evenals om hun hôtel tegen de overrompeling door '1 water te beschermen. Hun pogingen blever vruchteloos, daar de hàreii langs de ramer binnensloegen en do boven verdiepingen var het huis wegrùktcn. De petroolvaarder « Gaivo». ié ten zuiden var Nantuchet vergaan. A^TWERPS(iï KIIOMJK Van onzen berichtoever • Nederlandsch Galavertooning In olk o.pz'ioht, moet do .galavertooning van Maandag in de Ylaamsrdho Opéra 'injgenieht dooi de Nedorlandsche koloniën ten behoevo van baar Hulpbetoon, scliitteTendl geheeten wordèn: 't was eene vertooning van lieidadiig^heid, maai teveais' van h-ooge kunst. Toen de .h. Van den Bergh, algemeen konsu'J der Xederla.nden, met mevr. en juf. Van den Berg.h, vergezeld door de h.h. -van de Werve en Schilde, gouwhecr, De Vos, burgemeester, Cor-ty, "rooiTzitter der Handlelskamer en sir Hert-sîo-t, deken der .konsuls, in de eerelogvc ver-soheen, stond gansch het publiek réélit, terwij] liet orkest- plcc-htig hei « Wilhelnvus- va-n Nassau wen » en daar 11 de « Brabançonne » aan-hie.f. 1 De vertooning bekwam den grootsten bijvail. De h. Knote, van Berlijn, is een ten-or van eerste gohalto, een uitstekend arc ist: de h. Butter ste'lde een statigen on indrukw. kkendeji Wotan voor : en de h. Collignoai was de praobti-ge Hundrig van altijd ; .juf. Serve 11 een aan val-lige &:eglinde, on .juf. C'uvpers trok zich behoor-lijlc uit den slag in de roi van Fricka. De bijzonâicre aandacht was geve.stigd op juf. Meissner, onze nieuwe eersto zangeres. Zi.j héeff een kraclvtige, aangenanie stem, die "zij met kunst weet te leiden. Grooc was 00k haar bijvail, Xa elk bedrijf werd~ dar/e.rend toegoj.uieht er moesten de artist^n verseheidene malen terug-komen.Er dïent oal' lof gebracht aan îliet orkest, lcna.p bestuind door den h. Sclirey. De Xederfandsche koilfinie, liaalt eer van den : door haa.* .:ngeriahten knnsta-vond. SÉEHflffiENT Van onzen berichtoever ■ In den Nederlandschen Schouwburg Gisteravond had de repetitie plaats vooï orkest en artisten van de nieuwe opo.rette « Laii-tenantsliefje », die 011s s'chijnt een- bepaald suk-ses te Kullp.n woixlen. Overigens, in de partituua komen sehoaino aria's voor, medeslepfnde wal-sen, duo's en driezangen, die voorzeker genot zulllen verschaffen aan do toeschouwers. De artisten die zullen optreden 111 de nieuwe operette, zijn : mevrouwen Wil'ly Bierlé, Van Ysendyck en ÎNlatihis*, en de h.h. Steve 11s, J ans-sens en Arie Van den Heuvel. Provinciale taks op de rîjwiclen Men verzoekt on s aan de wielrijdei's te herinneren dat zij de provinciale taks 1110eten beta-len voor 15 Januari, bij den ontvanger d!ei r eohts treeks clie belastingen h miner soktie. De bureelen der ontvanger s zij,11 opep aille werkdaigen, van 9 tôt 1 uur, intgezenderd1 den Woensd'ag en d'en fêat-evdag. De -personen, die de taks voor 15 diezèr niet 750ude.11 betaald he'blben, -biumen vervolgingen en hooge boeten oploopen, indien zij langs den openbaren weg in overt.reding genomen wordien. Het huldefeest Lec Van Gheluwe, Zondagavond liad dus het lnildefeost ter eer( van Léo Van Gheluwe, oud-bes'tuurder der Mu 1 zieksciiool van Brugge,: plaats. De avond, inge richt door het MuziSkonderwijs voor het Vol^ was gansoh gewijd aan de uitvoering van wer kon van den gevierdep toondiehter. Do groot* zaal van het Notarissenhuis was te Hein on de talrijke deelnemers aan deze betooging t< bevatten. De vertolking der liederen en versohillond* muziekstukken op het programma ingeschro von, vvas uitstekend. In de eerste plants ctfênei juf. C. Çoppons en de h.h R. Rotiers, zanger en G. Van Molle, orgelbespeler, met lof bej.e 1 gend te worden, om de wijze waarop.zij de no;, steeds frissche en zoo esnvoudige ruuziok vai Léo Van Gheluwe vertolkten. 1 Aan den h Em. Callant was de taak toever • trouwd de loopbaan va.11 den toonddohter t< - sclietsen. H.ij deed het op uitstekende wijze. Ter herinnering aan dit mooi feest werd dei > medewerkers een prachtig portret van Léo Vai Gheluwe qtverîiandig^, DAGKLAPPER In den amigo te Brussel. — In den loop der maand December werden, 1227 staatsburg' !s in den Brussel sch en Amigo. opgesloten. Daar-onder bevon-den zich fi landloopers, 72 on bevel van h et gerecht, 788 op e:gen aanvra as om er een nacht.door te brengen, 103 ver-dacht .zonder be&taansmiddelen te'zijn, 44 wegens gezoïKliieidsredene.n, 109 overtredexs der p 0 lit i eve rord en i ng en, lo wegens openbare on-tucht en 90 wegens dronkenschap. Er werden dus gemiddeld 39 personen per dag ingerekend. In het afgejoo'pen jaar kwamen niet m.inder dan 12,pÇ personen op logist in 't « Hôtel Pletinckx » zooals de stadsgevangenis bij de oude Brusselaafs heet. Hccge onderscheiding. — Het muziekkorps «De Harmonie» van .St-Jans-Molenbeek konn door den Koning vereerd te worden met, den titel van « Koiiinkli-jke Vereeniging ■, als erkenning der ■ diens ten bewezen aan de.niu-ziekkunst en aan. de weldadiglieiil De krisis in de Vereenigde Staten — De Bel-gische konsul te New-York laat een bericht verschijnen, waarin hij. onze land.genooten op hunne hoede stelt tegen de- onr.goochelin-gen die thans de landverhuizers aa.n ri.; ;>ver-zijde van den grooten waterplas te wachten staan. De nijveriieid en de ha nde! ondergv. :• n er een geweldige' krisis en allerwege wrden werkkrachten afgeda.riikt. TerwijI men in 1912 een tekort aa.nboekie van 36,000 spoorwagens in verhoud.ing rof. de vraag, bleven er 15 December 1913 57,000 spoorwagens on b en mti gd Bij 't leger.Naar loopende geruchten mel-den, zou de regeering het inzicht hebben generaal Baix te benoemen tôt aanvoerder der 3e le.gerdivisie, in vervàngihg van wijlen generaal t'Sèrclaes. Men is evenwel, in 't leger algemeen van oordeel dat deze post toekomt aan generaa; Gobeaux, die. zegt men^ aan lioogerhand niet. al te zeer in ,w. ur van~heiligheid staat. In ministerieele kringen. — Het vervangen vàn; den h- Lèvie als minister- der Schatkist. gaat yoorw.aar met, ve.lë moeilijkheden ge-paard Jiei kabinetshoofd de Broqueville ge-lu là er niet in de hand op den gewenschten man te leggen, wa.nt. zij die in aanmerking kunnen komen, treikkèn zich voorziohti.gheids-halve terug, daar het postje thans van weinig !. aantrekkelijken aard scJiijnt te zi>n. Ook is men overtuigd dat de h, de Broqueville ten slotte zelf de. portefeuille der Schatkist- zal opnemen eu aan het hoofd van lier département van oor!og"een generaa] plaai-sen, die onlangs eene bevordering bekwam Het toezicht over de krijgsgebouwen. — Den iRinister van openbare werken wordt het inzicht ioegedicht het behecr van Bruggen en. Wegen te ontlasten van hei onderhoud en toezicht der krijg?>gebonwen. Deze nieuwe taks van het behee-r, sinds April 1913 ten laste cier openbareWerken ge-legci, ve-rgt veel arbeid en ti-jd va.n wege de ! ângenii'enrs en staan andere belangen .111 den weg. i Daarom zou de minister. het inzicht hebben in elke gouw twee of d rie. bouwmeester s aa.n te stellen. die zi-ch méer bepaaldelijk met h.v ondeihoud der krijgsgeibouwen zouden bezig houden en z:ch reohl s treeks tegen over den minister te verantwoorden hebben. Benoemingen in het onderwijs te Brussel. — In zijn geheime: zitting van Maandagavond' heefr de gemeentexaad van Brussel de volgende benoemingen gedaan in 't Onderwijs: Kindertuinen : Mej. De Moor, tôt bijgevoegdo opziô'htster ; Mej. Doyen, voorloopig tôt on-der-wijzeres.Raad van het openbaar onderwijs : de heer Dufey en Mevr. Van Weyèhbergh, tôt leden-onderwijzèr.Komiteit va ri den voedingsdiensi. : Behoud van den h. Mabille in het komiteit. Lagere en rniddelbare scholen voor meisjes -Mej" E. Puttemans en E. Jamar, voorloopig tôt 3' onderwijzeressen. Lagere scholen : De h. G. Brants, wordt voor-goed toi onderwijze.r benoemd : de h. Ed. Chambon wordt om gezondheidsredenen in be-schikbaarheid gesteld. Schooikomiteiten : Worden benoemd tôt af-gevaardigdën der ouders : de h. Wolf S., in schoolkorniieit 1 en de h.h. Dubois en Pel in schoolkomiteit 2. Lagere scholen : Mej. F. Campé, C. Lambe, , lin, H. .loos, R. Gaucet en B. Nvs worden voor^ goed .benoemd. Normaalscholën : Mej. J. \'os wordt voorgoed benoemd tôt leerares. Middelhare scholen : De h.h. Marincx L. en Baras worden voorloopig tôt onderwijzers benoemd : de h.h. .1. Kuypers en J. De M.aret tôt 4" regenten. Den h. Aebly, onderwijze.r, wordt ont-slag en pensioen verleend. Leergang van o'pvoeding : Mej. Bonny M.. Buchet M., Delatte'E. en Mevr. Weber worden voorloopig toi onderwijzeres benoemd. Beroepsscholen : Tôt onderwijzeressen op de proef : Mej' M. Heyman.en A. Allard ; tôt kon-fektieméesters op de proef : Mej. G. I-Iellebaut ; tôt brodeermeesteres op de proef : Mej. De Jaegher ; tôt konfektiemeesteres voorgoed : Mej. J. Houbar ; tôt onderwijzeres voorgoed : Mej. Matta. Voor den bestuursraad van het atheneun» zullen de volgende kandid'aten aa.n den minister van Kunsten en Wetensc-happen worden voorgcsteld : A Kandidaten uit den schoor van den Ge-meenteraad : Eerste kandidaten : De h.h. Paul Hymans, Dr Paul Yandervelde, Anspach-Puissanr (nit-tredend).Tweede kandid'aten : De h.h. Braba.ndt, R. Boom .1. Anspach. B^ Kandidaten byiten den Raad : Eerste kandidaten : De h.h. Yseux, Alfred Mabille, Brachet. Tweede kandidaten : De h.h. Ch. Janssen, Waxweiler, F. Cattier. Stilstand van sneltreinen. — De prachttrei-' nen Oostende-W'eonen-Express èn Nord-Ex-' press zullen als proef, geckirende een jaar, re Gent (St-P\-ter-s) blijven stoppen, de eerste , te 8 u. 57 en 17 u- 25. die tweede te 12 u. 24 e-;i : Ifi u. 20. Gemeenteraad van Anderlecht. — De ge-meen.teraad van Anderlecht zal Donderdag. > 8 Jan-ua.ri, te '8 uur 's avonds, een openbare ziiting houden. L Met ge.noegen nielden wij, dat de dagoiie ' van de z;;tt.in.g en bij beslissing van den raad ^ ook in de Nederlandsche ta al wo-rden 6pg»j-| =teld. VILAMINGEN, LEEST EN VERSPREIDT DE t « VLAAMSCHE GAZET a. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods