Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1647 0
12 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000001986/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3 7oor Bslgië 5 centiemea, mt Hebrïand 5 cent M nurnmer ■ VIJFTIENDE JAAR Maandag 12 Januafi 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brusseï ABONNEMENTEN; 1 jaar 6 raaand 3 m. Belçit, vrachtvrij fr, 14,00 7,80 4,00 Nederiand,, > > 20,00 10,50 iS.SO Andtre landtn » 32,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantoren De inschrijven voor een jaar ( 14 frank), itèbtn recht op eene gratli boekenpremu en un fHlluttretrd nelulijlueh bijvocgtel van S blad*. Vlaamsche Gazet Hoofdopsteller-Eigenaar : JTJLIXJa HOSTE, BEUBSE van BRUSSEL. VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BBSTXJXJR, EN REDA.OTIE ç TELEFOOM Ml Nr. 12 Maandagr12 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssol AANKONDIGINGEN (i Bladiijde, per kleine reï«I ... h. 0,3• !• Bladzijde ' i.00 3« Bladiijde . « fr. i »n » 3,00 Reehterlijie eertaerstellinian . » i,0# DE RUTHENEN Een poiitiek procès De rasisenstrijd, die seclert zoo lange jarer gevoerd wo<rdt onder de volkeren O'p beidf hellingen van het Karpa t-h e n geb ergte, da Ôositenrijk-Hongarije van Rus'land sçheidt heeft in d-e 1-aatsrte tijden een vr:j scherp karak 1er aangenomen. En het monst rgeding we gens opstand en aansporng tôt opstand jj&gern het çevestigd gezag, thans hangende voor dt hooge vierschaar van de Hongaarsohe piaat-^armaros-Sziget, is n i et van aard om fie geesten te s-t.i 1 '.eri en vrede aan tt.j brengen. Door het g mot aantal beschU'ldigden — 18( zegt men - al.sook door de talrijke verded'ige<n en getuisen, die er bij zuMen optreden, herin nerd dit monsterproces levend:g aan de be faamde processen wegens hoogverrand t.eger de Se>rviërs, te Agram en tegen de Kroaten t* Weén<en. Naar de Ùngarische Post verneemt, gaat hei hier n.et minder om dan een pogins tôt ze<i.1 lijke inMjving bij Rusùand van de Gri-eikscï; katholieke Ruthenen, die men van Hongarije wii losrukken. Schatten gonds werden besteed om de bevof kiTlg toi de Russiscihe kerk over te haîen'er zonder tus.schenkomst der Grieksch -katho!■ ie.k-bisschoppen, die keizeir Frans Jozef zelf wister te bewegen, insrijpend op te treden, zou hei Russisoh plan reeas gedeeitelijk zijn uitge voerd. Op bevel van den keizer belastt.e de ministea van Jnstitie het gerecht van Marmaros-Szige' den opstand te dempen in het çi ; een honderd tal perso nén, waaronder de aanvoerder Kaibal guk, werden ingerekend, en besiias gei egd Of ganse lie karrevrachten drukwerken. Van Russiche zJjoe evenwei wordt ailes be trac ht om e'.ke polmeke beteekenis aan de samenzwering te ontnemen en de RusEische graaf Bobrinsky, de voorgewende opstoker var den opsrtand, geholpen door Russisehe mon niken, loochent hairdneikkig aile schuid Zoo in Oost.ein.rijk als in Rusland, wordt he' procès met groote belangsteMing gevo-l'gd, om dat men' la.ngs beidie zijden overtuigd is dat we>lk ook het verloop weze, de weerbots ziol" in Oostenriju geweldig zal doen gevoelen. **-'• Het was .waarlijk niet noodig, dat deze nie-nwe zaak aan het licht kwam orn de Riith^n-en te Weenen in onmin te doen valilan De houding der gekozenen van Galicië, in der OostenrijkFohe^ Redchsrat.h en de woelige too i^elen, die zij er vei-wekken, hebben in 'le laatste jaren herhaald de aandicht van Eu ropa > p dit kle.in, maar wispelturig vo-lk ge ves-igd. Zonde.r van denzelfden aard te zijr als de stnjd, dien Tsjeken en Duitschers voe ren ^oor de he-ersohàppij in Pollen, is de l<amr even verwoed en te Praag zou men niets l*e ver wenschen^ dan met de «stijve ko'ppen • van -Leffabei^g-^e® vrade tn mogon snnîen. Ruthe^nen en Polakken staan tegenovei elkander als kat en hond en in de staatkun dîWe v'envikkelingein, die dreigende zijn, heef die staat van zaken een groote beteekenis: Inderdad. zoo men een oouslag we-rpt op 'h kaart van Oostenrijk-Hongarije, bemerkt mer dade-iijk. dat Galicië feitelijk voor een groo ^edééiit-e is ingeàMten door bet Ru.ssisc.he rijk De gemee.nscha^ppelijke grens tusschen Gali cië em Rusland, is zeer uitgebreid en het staa v«ist, 3at een Oostenrijksch-RU.S6ische ooiioj in Gaticië zijn bes.lag zou krijgen. In de jong st^ krisis werd Galicië mderdaad door di Oos.tenrijksche troepen reeds bezet Om den staat van zaken in deze afgeleger provincie va.n het rijk der Habsburgeirs t< beirnipen, moet men vertrouwd zijn met d< f oest-a.nden. CValicë te:t iets meer dan 7 millioen inw ■ aer-s, dus d*e. bevol'king van Relaie. Deze bevol kvng s «r in twee wel afgescheiden rass-'r verdeeld waa.rvan de Polakkpn, zoowat millioen zi-e'en telten. terwijl de Ruthenen e slechts ten getal>e van 3 millio-eri 200.0>°0 zijn Ofsrhoon minde^heid, doen de Rut-henr" hunne rechten ge'den op hu.n aandeel in he best.uur van het land en vooral eischen zij da.t ze bij de Pola-kken ni>et. worden achte.rui srestekl. wat de gpestelijke ontw'kkèlin.g va' h?t yolk betreft. Niet ten onrechte voorwaar want, 200 d*3 Polakken slechts 20 t. h. ongelei terden aanschrijven. klimt bij de Ruthen^' d'e verhonding tôt 50 t. h. De Oostenrijksche regeering heeft hieraa in de eerste plaats schuid, daar zij sedert ze-T-it; iaar. op al!-e wijzen de Poolsche bevolkin heeft bpvoordeeligd ten nadeele der Ruthenei *** Dp haa-t en tweedracht, die heerschende zij oivier de bevolking, laat zic-h dus maar al t goed beigrijpen en klimt hoo^ op Inderdaac wanneor in 1840 de Repu.bl.iek van Kraka werd opgeri^ht door het konerres van Weener kwam de Rutheensche bevolking in opstan en le-ve.rde zich over aan gruwe'len. waarva. tandpnke.n bij de Polen nog levendig i gebleven De aard dpr 'twee volkeren vp-rschilt andei zijds ook veel. Voorzeker hehooren Polakke er. Ruthenen tôt het Slavisch ras, doch d Ruthenen vor.men, in der waarheid, een de drie groote takk-en van het Russiche volk D^ Ruthenen zijn zoofrenaamde Klein-Ru; sen. en in die hoedaniffheid. zijn zij beher met den in^eboren haat, dien aile Riisse tftgeilover de Polakken iYi hun hart voele sl-uimeren. Daarbij is de onderwerping waai van de Polakken blijk gaven in de jonprst twi-ntig jaren trgpnover Oostenrijk niet va aard om een toenadering te verwekkan. Te Weenen begrijpt men al het gevaar va; den toestand en ailes wordt er in het wer gesteld om de wt-eveligheid der Rutheensch bevoïking te temneren Een gi-oote stap werd gedaan in 1912, toe çjonr Wppn-^ri 1p vollpdicre nolitipkp rechte der Ruthenen werden erkend, het algemee s-tpmrecht in^evoerd en het aantal gekozenp waarop zi.i recht hebben in den Reichs«rat vererroot Doo?i hun 4eif<rh geldt nu een vert genwnordiging in verhoudin? tôt hun geta sterkte in den landdag van Galicië ze'.f, wac Polakken heer en m pester spelen en hi ila.nd besturen naar 'beliefte. Op de 205 led2 van den landdag wil Polen pr sl'echts 54 aa <ie Ruthenen a.fstaan. 't zij 20.4 t. h. En omdat ze. op dit gebied, geen voldoenir b-ekomen, hebbpn de gekozenp n in dpn Oostei rijksohén re^chstaig, obst,'Uiktiem,ddplpn g bruikt, waarvan de weerklank dèzer dage tô t on s îavam. **# ^ene-vens de poii.tieke rechten. is de groo l>plvommpirnis der' Ruthenen het vraagsti-»?ener eigen hoogschool. Terwijl de Polakke met 4 millioen inwoners over twee univers teiten bpschikken. hebben de Ruthenen, d( 3^000 man ?iterk zijn, er creen enkele. Al goed ook wordt daar beseft van welke groo beteekenis e^n hoocreschool voor een vo^ i waar onderrioht in de taal van de bevolikir bn ma'ar de vereiscïiten van het land wor'dt g | geven. De Polakken zijn niet stijfhoofdig tegen een Rutheensciie un.iversitedt gekant., doch wilHen onder geen voorwendsej, dat deze hoo-«eschool in de hoofd&tad Lemberg verrijze... Een andere s.tad mag gekozen worden, doch de Ruithenen hou den nu eenmaal aan . Lem-! berg, zoowel als de Vlamingen aan Gen«t ver-knooht zijn. Hoe men dit geschil zai oploss^n is niet ie vobrzien. Men verge te niet, :ndeirdàad,dat Gali!-cië voor de groote heMt door eigen lijke Rus-sen is bewoond, die geesteUjk in voeHiig blij-ven met Rusland, geén andere letterkunde en wetensohap dan de Russisc-he kennen en ook den godsdienst van het Rus&iscne vol'k zijn toegedaan. , Het procès van Marmaros-Sziget, lat tc.rie poginig heef t - dJoen kennen om een gedeel te der bevolking, dat nog Gi-ieksch-kat.hoi.iek is gebleven, tôt den godsd'ienst van het groote Rusland te overhalen en zedelijk ^oùr bet tzarenrijk te winnen, laat voor^ien, dat er iets aan het broeien is in den uit.hoek. De bekommernis, die men te Weenen iaat bîôjken en d*e ernst, waarmede.de poginig tôt opstand wordt beteugeid, doen ons voldpende inzien, dat de regeering van keizer Frans Jozel dh bolwerk tegen -Rusland volkomen in hare hand wil hebben. En denkeilijk ook, zulien er, u.it deze bekommernis, geizonde toestanden voor de Ruthenen geboren worden en zal het vo'lk z.ch eindel.ijk mogen verheuigen in de erkenning van zij ne onbetwist-bare rechten. Julius De tiock. ^NEDERLAND Het Taal- en LeUerkundig kongres te Haarlem K'onângin Wô'.Uielmiina 'heeft. het besciherm-vrouiW'sehap aanvaard van het 33ste Taal- en Let-edviindig kongres, dat dit jaar in Auigustu^ te Haarlem za-I werden gehouden. Het aantal Nederlanders in de Vereenigde Staten Blijkens eene statistâek. in het. Amer.ikaanisch-Holland&ohe blad «De Toekomst», woonden er in 1910 in. de Vereemigde Staten. 119,377 geboren Nederlanders-, tegen 94,922 in 1900. De meeste Nederlanders verblijven in den Staat Miiehigan (33,000) ; dan komen Illli.nois (14,000) New Jersey (1L\700). New-York (12,600), Iowia (11,000) en i Wisconsin (7,300). Afschaffing un ds erfopvolgi j op Java f Jet " Soerabajasoh Handelsblad » meldt dat de Xederlandsch-Indische regeering een om-zendbrief heeft rondgezondeYi. waarin zij aan de residenten op Java en Madoera mededeelt. gebroken te hebben met het systeem, waarbij de regemszonen hun vader opvolgen. In hoofd-zaak zal nu worden gelet op de geschiktheid voor het ambt. De ontploffing in Dsr Haag De toestand der drie zwaar gewonden was Za,f>rdagavoiid tamelijk gunstig.Wat betreft de oorzaak der ontploffing, is bij het onderzoek çeblfcken dat het ikoolzuurappamat, hetwelk prebruikt wordt om de luchtketels onder span-r>inr- t^ bventren, nif>t in oi'de is ffeweest, ten ■ gevolge waarvan de luchtketels onder te groote spanning zijn geraakt en uit elkaar gebarsten. Dp konin^in heeft inlichtingen doen inwin-' nen naar den toestand der gewonden en aan de oezinneri der get.roffenen van haar belang-stelling doen blijken »-«»» c —- RAOUL FUGNO De ueke.t Fransche pianist Zooals wij meldden, is Raoul Pugno over- leden- .. „ _ De Vlamingen hebben tegenover dien l<ran-s schen pianist een plicht van dankbaarheid te vervullen^ ■ Met 'Veel voorkeur heeft Raoul Pugno op het 1 klavier werken van Peter Renoit \ ertolkt, en e hii was &oms verplicht in België strijd te le-r veren om tBe' werken op tiet programma te brengen, zoo groot is de kleinzielige tegenzin van heci wat Belgen voor a! at Vtaamsch is. t De vlamingen zulien het aandenKen van den 1 [.'ranseften pian-ist die zoo grootmoedig was [" voor hun liunst, in eere houden. FRANKR1JK a 0 " k EENE ZAAK VAN VkLSCHMUNTERU e Opzienbarende cnthulling voor het Assisenhof Pariis. 10 Jan. — Voor het assisrnliof der n Seine vorseliencu Zaterdag twee valsrliniunters, ri Pieter Jacob en Antonia Lepoix il Jacob bracht een onverwacbt verded cingstel: n sel voor * «Heb ik valsche munt vervaardigd, zei h hii da.11 was het terwille van inijn bçroep on ! on bevel van (len h. Court, thans politie-kom-missars der wijk Gaillon, waarvan ik de mede-1 werlter was, to-11 hij de politiopretektmir der r 3« «pzoekinirsbrigade, gezegd deze der anar-?t chisten, leidde. Il; gaf inlichtingen over de n anarohistische beWegi.n.g en om de vcrmoetlens n der anarehisten af te le.den, vervaardigde îk, in overeonstemmmg niet mijne oversten, vai-g sche munt. » „ , .... i De h. Court erkent dat Jacob înaandelijks ,. betaald werd als polît:espeurd r, maar bij voegt n er aan toe niet te bebten geweten, dat deze een valschraiînter was. Jacob verklaarde tevens îiooit een mtda-ginszsagent to zijn gevreest, Hij kan or op roe-e mon oen aanslag. orger nos dan deze van Mont-i{ geron en Chantilly te hebben wcten te voorko-mon. Na deze laatste misdaden werd hi.j be-sclmldigd een der oorzaken te zijn -geweest vaji 1" de aanhomlin ' der autoband'eten. Morhaaklo Le mal en liebben do vriendon van Laoombe en Son-te dy gepongd zicli op hem en, zijn minnares te wrekon. Danrom ook begon bij valscbe munt s. te slaan. ten einde aile vermordens dor anar-,g chisten af te leiden, maar dit deod hij st-eeds e- met aoedkeuring der openbare veiligheid. EEN GESCHIEDIvtJNRÏG GEBOUW 3 ■ 9 ■$: DJi UDE VLEESCHHALi E TE BRUSSEL De oudie Vleeschhalle op de Grasmarkt te Rrussii is een historisch gebouw van tweed( rang, dat dagteekent uit de XIV0 eeuw doch, na dtf bescliieting van Rrussel door de Fra ' schen in 1695, geheel herbouwd werd. In zijn huidigen toestand is dit gebouw alfchaM \vat de gevel aan de Grasmarkt t treft, afzicvhtelijk ; langs den kant der Verloren-Rroocfe g;i Haringstraat biedt. iiet echter e< schilderaclitigen aanblik met de kleine, eigenaardijçe XVb eeuwsche huisies die er tegeng bouwd zijn De stad Rrussel heeft, besloten ■ de oude vleesclih^.le geleidelijk aan te koopen (zij behoc aan verschillende eigenaars, die er vleeschbankon l^zitten), om ze dan in haar vroegeri staat te . erstellen. Deze herstelling zal de verdwij^Eg meebrengen van de ltalf onderaar salie spijshuisjes en de enge juweliers- en kantenWiiîkeltip.s, die als het ware in den hoof gevel zijn gekapt, alsmede van de afzi.chtelijke îéklaambôtfden, die het overige deel vî den gevel ontsieren. DUITSCHLAND NA DE U1TSPRAAK TE STRAATSBURG De indruk te Berlijn Berlijn, H Jan. — Do vrijzinnige b-laden zijn zeer ontst'omd over de uitspraken te Zabern. Do vrijspraak van von Rentier werd verwaoht, dooh die van von Fors'tner wekt nogal op-spraak. Het « Rerliner Tageblatt » schrijft dan ook : « Overal waar men îiet Duitsc^o rijk niet welgezinçl is, kan lieden met-reoht vreugde en voici h n r.ji LccrsrJ,ivi. Do hoop sehorven in, FjU zavLotharingen groeit aldooi aan, zoodat men lieden reeds in twijiel kan verkeeren ,of er nog veol over blijft, om stu.k te slaan. AlLes is lca-pot. Do béer van Calker heeft het reeds den 3 Decémber nitgoroepen en hij zou het lieden met verdubbelden uadruk kunnen herlialen. Dat het vonnis een .buitengewoon ongunstigen indruk in het rijksland zal malien on cîen anti-Duitsehen geest daar onnoomeli.jk zal verster-ken, daaraan kan geen t wij fol zijn. Do zap.k von Jàgow lîerli.in, 11 Jan. Do « Vossisclie Ze'tnng » meldt dat de Pruisische minister van binnen- ! iandscho zaken in de oorstkomende zitting van j den Puisischen landdag zal mededeelen, dat1 aan den Rerlijnsohen politiepresident von Ja-gow eene berisp:ng is toegediond wegens zijn ongppaste verklaring in zake het procès tegen luitenant von Forstner. AFR1KA -o— De staking op d2 Zuidnfrikaan -3 spoorwegen □ e toastand te Johannesburg. — Aanhoudingen Johannesburg, 1] Jan. — Wanneer de stad van de buitenwereld * afgesneden woidt, zulien 'le levensmiddolen na een week of t'en dagen op /ijn. Do | rijs van het meel is reeds met een ji.'illing gestegen. I,ie kohnm inen van Witbank zijn gcsloton In' overeonstemming met een bekendmakinji an do regeering is er aan al de korpsen var: i n lîand en het Rif bevel gogeven tôt mobili -'eren. Nog drie voormannen van arbe ders, die ove» ^lo staking hebben gesproken — met nanie Glon ion. Livingstone en Munro — zijn gevangen gezet. 3 s'.'nrlskTten en de algemcena vyerksta^i Johannesburg, 11 Jan. — De bond der syn dikaten deed uitspraak voor de algemeene sta king en vroeg aan al de syndikaten over dit vraagstuk ' voor Dinsdag te stemmen. De stad gelijkt op eene plaacs m oorlogstijd. Overai troepenbewegingen. De strategiscihe punten zijn langs den Rand bezet. De burBermajht ondsir ds wapens. De revolutiegeest. Pretoria, 11 Jan. — De bungermaeht in Transvaal mobiliseerlt met rerbluffende snel-heid. Verscheidene regimente'n trekken Jolian-nesburg en Pretoria binnen en bezetten de stra-tegisrfho punten van den spoorweg. Men krijgt meei* en meer de overfcuiging dat de regeering voor een boweging, staat die meer geO'ijkt op een revolut:e dan op een staking. Het Staatsblad bevat een bekendma-king, waarbij aile gewapendc burgers in Natal en Oranje Vrijstaat worden opgo oepen. Met. de gewaponde macht, bij proklamatie van giste-ren o. geroepen, zal de rege ring dan over on-gc eer zestigd'ulizend man de beschikking hebben.DE OPSTAND DER BASOETO'S Da ftoestand te Jagersfontein Jagersfontein, 11 Jan. —- Over den opstand van 900fi Basieto's te Jagersfontein en. hun aan-val <>;: deze plaats, wordt nog gemeld! : « Na linn herhaalden aanva.l op Jagersfontein. om zicli van vrouwen en kinderon der bianken meester te maken, we den do Basoe-to's, boewe'l met moeifco, naar liun verbl'ijf te-rn,<vgod.roven. De gewondo blanken en inboor-lsngen werden door genees'heeren geliolpen. In het dor;> ontstond een paniek onder de vrouwen, dii» wiste.u, dat or 0000 'nboorlingen wa-ren tegen slechts IcO blanken, om 'haar te ver-dedigen. Tient a.lîen .vrouwen en kinderon vludhtteii naar Faurosmitlf. Gowaponden kwa-men aan galopeeron of in anto's oln hét h.andje-vol blanken te Jagersfontein te liolpen. AÏfe bceron uit den omtrek» werd mede ôrgeroepen eu siïo'idon naar Jagersfontein. Hoowe;l oen mienwe intharstin- gevreesd! werd, bloek er bij die Basoeto-s do sc1w:k ingebracht to ziin. Do Fingo's en andeie natui'ellen hielden zich on-zijdig.Zat^rdagmorgen werden de i nboorlingen op-nieuAv bal'-turig, maar toen zii door de overlieiiT uit Faurosmit'h en Ja.gerfonteh'n waren toege-siproken, kwamen zij tôt. kallmte. De overheids-per?one,n wonnen nu do getiv'genissen in van do inboorlingen. Dezon willon alleu naar hum dor-pen terug. ^'oertie, man van het Rodfordshive-regiment en 25 officioren va.n de schietschool te BJoem-fontein met twee machinegewrren, kwamen ter plaatse. Ailes is op het oogenbliik mstig. ENGELAND î;r:EN AUTOBUS OMGEKANTELD Een-en-twintig gewonden Loitden, 11 Jan. — Een autobus, door arbei-n ders ^ner veuwerij gohuuixl, sloeg om, wat tôt i. gevol-£ h ad dat 21 worklieden werden eewond. b, Zoven b'vinden zich in zorgwekkenoen toe-)- standi l- -ii, n» oerstvol^nde wcrgaidering 11 Dinsdag,^ 13 Januari. te 2 1/2 nur 'zaal van S het 2' Ondervoorzitterschap) ; Vergadering van ^ de Kommissic voor de verzoelcschriften, ingo-^ komen in December 1913. ^ Openbare veirgadering, kwart vôôr 2 uur. t \'rapen om uitlegging : 1. Door den h. Brunet tôt den Minister van - Koloniën « over de maatregelen die hij denkt - te t.reffen tegenover de aanvalLen welke tegen de ambtonaren van Kongo worden gericht ». 2. Door den h. Roy ers tôt den Minister van y Oorlog en tôt den Minister van Landbouw en i- ! Openbare Werken « over het met tijdig uitvoe-n j ren van de havenwerken le Antwerpen, met t » naine het bouwen van de sluis aaa de Kruis-j L- schans en het aanleggen van kaaien op den j n oever der Sch,elde». (Voortzetting.) n 5. Door de h.h. Galopin en Debunne tôt den Minister van Spoorwegen «over het feit, dat de h. Renier, voorzitter van den Bond d'er ver-eenigingen van machinisten en stokers in Bel-gili, werd ontzet uit zijn ambt». (Voortzetting.) i. Door de h.h. Daens en Fon.teyne tôt den Minister van Spoorwegen «over het overdire-ven prêtai arbeidsuren opgelegd aan sommisre viiner bureelen, alsmede aan de lagere bedien-(l den en werklieden, zoodiat dezen, tengevolge 11 van afmatting, aan erge ongevallen zijn !>loQt-11 '-cesteld ». " 5. Door den h. Mechelynck tôt den Ministei' van Koloniën « over d'e spoorwegen in Kongo ». 1 '">. Door den h. Kamiel Iïuysmans , tôt. den ^ Minister van Nijverheid en Àrbeid «over de p aouding va.n de Belgische afgevaardigden op j 1 'e internationale konferenfie, die onlangs te Mern plaats had. alsmede over de stemmingen '' lie.zij er uitbrachten ». g BR1EF HT CENT 5 ! Van onzen berichtoever : Het Huldebetoon Braun. IOngeveer 350 personen, gewapend met vier bloemtuilen en een 20-tal vaandels brachten /.ondagmorgen in de groote zaal van het Stad-iniis hulde aan Burgemeester Braun. h» d.t getal begrijpen we natuurlijk de leden van het inrichtiags*komiteit, de gemeenteraads-Icden, het bestuur der liberaie vereeniging. de S m -iieast zijnde schoolopzieners, onderwijzers, k f erarei: der Akademie, Stadhuisbedienden, en «le tamilie Braun. Of d.t was het ganse h e Cent, waarover de » elkaar opvolgende sprekers het hadden, betwij- z teien we zeer. Immers, daar ontbrak het ver-«i-andelijke \ laamsche Gerit, daar ontbraken de t f Vlainingeu... Misschien betreurt de h Braun {zelt thans den flater, <lie tôt deze onthouding t | aauieiding gai. \ j De h. De Ridder, oud-schepene van Onder- v wijs, sprak n amen s het komiteit een re-devoering in het Ned-eriandsch uit, waarin hij . de loopbaan van den gehuldigde schetste. " De h. De Weert, sohepene van Schoone Kuusten, sprak in het Fransoh namens den ge- t rneenteraad- t De h. Anseele, schepene van geldwezen, sprak 1 in het Nederlandsch namens de radiko-socia-istische groep. 1 De h Braun, antwoordde op deze redevoerin-geu gedurénde vijt minuten in het Vlaamseh, . gedurende 6en half uur in het Fransch. Hij 1 sprak o. m over zij ne liefde voor Gent en 1 dariKte de huldebetoogers. Waar ditmaal geen Vlaamsohe heetlioofden j Braun's liefde voor Gent beleefheidshalve beau twoordden met den roep: « Leve de Vlaam-sche Hooge^chool ! », maar ook van wege de 1 aanwezige Franschgezinden geen al te luid- 1 ruchtige instemming klonk, speelde het mu- ■> ziekkorps der Weesjongens, in »een hoekje der zaal verborgen, « Zij wilden wat was recht ! » < eden Het klonk zeer komisoh, ihet klonk ook zeer < 'ran- wp,,sprekend. Het Nederlandsch in de Burgerwacht. , ( ] Van verschiTLende zijden rnaken Vlaamsch-gezinde burgei-wachten' on6 opmerkzaam op 1 mge- -4at, in zekere al'deelingen, van zoo- liaast het geen officieele dienststukken meer « îoort betreft, dé Nederlandsche taal ganscli op het j fer en achterplaa vliegt. lard De heeren oversten die alleen maar het ! oofd- Vlaamseh gebiruikeri, daar waar zij hoege- < van naanK* niet anders kunnen, waar zij het doen met. het mes op de keel, moesten eens gaan iii- , zien dat de Vlamingen in de Burgerwacht, even als eïders, van zuJk gezeur niet, willen. ; Ailes, beslist ailes wat den dienst, betreft, moet ook in het Vlaamseh zijn. We hebben ; in ons bezit verschillende uitnoodigingen aan Gentsche burgerwachten gericht, betreffende de verkiezinigen van oversten. Zij zijn allen uitsluitend in het Fransch gesteld. Er is zelfs < i • een dezer briefjes, uitgaande van een kandi-^ x I daat-bevelhebber, in zulk Fransch opgesteld, i dat zelfs de Franschgezinden het. moeilijk rona. zujjen bit'grijpen ! De Vlamingen willen het heelemaal niet be- girijpen, en daarin hebben ze gelijk ! ; STAATSBLAD ; van 11 Januari 1914 inge- . x. jj- Rechterlijke Orde. — Bij koninklijk besluil is eene tiende plaats van boventallig toege- -■ van voegd griffier ingesteld bij de rechtbank van , leaikt eersten aanleg te Brussel. Legen is op hun verzoek ontsLag verleeaid : Aan ■ ,l "• Caroly J., uit zijn anibt van rechter bij de i v an rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen ; îtvoe1- aan Sauwen G-. uit zlJn ambt van boventallig' mej toegevoegd griffier aan de rechtbank van [ruis- j eei*sten aanleg te Antwerpen. den j Aan Pierre G., rechter bij de handelsrecht- ; bank te Brussel, is ohtheffing verleend van de ; den verplichting in de hoofdplaats van het gebied ; , dat te verblijven. ' Beheer der Schoone Kunsten. — Bij konink- 1. lijk besluit is Albert Zimrner, viool- en kwar-^en tetleeraar aari liet koninklijk muziekkoncer- ; jrdre- vatorium te Gent, belast met den leergang in misre (,e kamermuziek met klavier aan gemelde indien- richting, ter vervanging van den h. Lebrun, ! volge ontslagnemer. >loot- Toegevoegd personeel. — nij koninklijk besluit is Moreau A., bureeloverste van bruggen i lister en wegen bevorderd tôt den graad van bureel- ] L^) "- overste. »r' de Te,egrafe». P-1 telefor —i. — Bij koninldijk i n op i zUn Kayaert F., ingenieur voor burger- < ers te "-ike bouwwerken en eleklro-ingenieur, be-ngeai noemd tôt sektie-overste op de proef bij de tele-graaf. ^ ■—m*——m1 Het Graf aan de Zee —— Zicno heet die nieiuiwe roman, d'ien de h. A. Hans, d© bekende sohrijver van , De Vlaamsche Boschkerel en De Verstootelina eerlang in de VL-AAMSCHE . GAZ-ET laat verschijnen. Het nieuwo werk verplaatst den lezer naar onze ZEEKUST en 111 ANT-" WEEPEN, dus weer in 't eigcsn la'iJ, in ons Vlaamsch-België, en 't Ls diuj ocrk ; een brok leveai van ons volk ; 't zijn gebeurtenissen en toestanden, die de ■ lezers in hun omgeving herkennen . het badleven aan dp kust, lief en leed fier vissohers, die soldatenjare'n te Antwerpen, toestanden bij den Sc.heldestro.im, j Onder al de pensonen, die in heit nieuiw mengelwerk optreden, is Elmra . M oen, zeker die meest sympathieike, Zij w<Mdlt door den man, dien zij vV-r.r - haar vader houdt, in haar diepste gevoalens gekwetst en in haar liefde tos'-n ■ gewerkt. Maar zij overwint door liaar gi'oote zedelijke kracht. Met genoegen zal de lezer k?nni;> .maken met den kalmen, vroolijken vis-soher Wannes Bolle, die vrfj en vrank zijn weg gaat, nooit de waarheid ver-draait, en in alien eenvoud aan de politieke haantjes van zijn woonplaats 1 zijn meening zegt. Dat hij met notaris Moen dikwijls in botsdng komfc, laat " zich begrijpen. Décrois zal men gevoelen voor Kamiel, den soldaat, die te Antwerpen r verdoolt in balzilen en kroegen, en slechts tôt inkeer komt, ais het te laat ! - is, als hij na Kamaval-joel in het gasthuis ligt te sterven, en zijn wroeging -" bekent aan zijn moeder en zijn verloofde. j Lang blijft een andiere figuur, Louise Slevens oen raadselachtig wezen... - Altijd schijnt zij dezelfde onbegrijpelijke vrouw ; zij verbergt hare gevoelens, - wanneer haar man, de goede duinopaichter Ivo, hun kindje versanacht vindt in " 't zand, waar door een zandversc-huiving, het meisje zoo vreeselijk aan haar ein.J 1 gekomen is. Ze verbergt ewn ,r;eheimzinnig wat er in haar omgaat, als men - haar vermoorden echt.genoot thuis brengt, dien men aan Het Zwijn, in de - schorren gevonden heeft. Zij bewaart even angstvallig haar geheim, als z>j I eenzaam in haar huis blijft wonen of ronddoolt langs het gtrand... Tôt ze ein-j delijk openbaren moet wie en wat ze is. ■ >. In dit aanigrijpend werk wordt het goed en het kwaad der mensohen, <.,ze politieke toestanden, het Vlaamseh lewen en streven, kortom onze sameniovinç boeiend beschreven. r '/ /■. een brok uit ons bestaan, en wij zijn overtuigd, dat de legers > u't spanning het nieuw mengelwerk van A. HANS zulien volgen. o De werken van A. HANS verwlerven overal tien grootsten bijval, en ook dit nieuw, onuit. gegeven mengelwerk zal bij onze lezers een diepen indruk verwekken. ; Het Gral aan de Zee II zal wel het roerendste mengelwerk zijn dat ooit in ons blad verschoep. SLECHTE TIJDEN! hten De drie gezellen Stad- 0 iaS LaBieri Public, het klerikaal or-j, de gaan, d'at evengoed' te Rome als te Gent zou 2 ers, kunnen verschijnen. is er niet mee inge nome n, 011 dat men liet gebruik der moedertaal als voer-er de taal van het lager .onderwijs door de wet ver-;twij- zekeren wil. v&r" Men moet waarscbijnlijk volgens Le raun ® 1 e n ^ 11 ^ ^ c ^et rec^ hebben om op iding taalgebied in de klerikale scholen te blijvon voortknoeien. De overheden van die scholen nder- ^nen wel het geld binnenstrijken, maar zij n hij wenSQhen voile vrijheid te bewaren om de kinderen te verbasteren en te verstompen. toone La Flandre Liberaie is er ook n ge- tegen, dat men aan de kwestie der voe;rtaa! ^prak te ve0l belang zou heohten. De artikels dier yocia- Flandre worden ovengenomen d;oor L'Express van Luik, een blad, dat geen nsch" voorbijgaan zonder de groot ste dwaas- Hij heden te verkoopen over de Vlamingen en tt en hun taal. Le Bien Public, de Flan d1 r e en e^be^ L'E x p. r e s s, wait e!eai practhitig drietal ! aam- Daa.ruit blij:kt eens te meer, d'at wij, liberaie de le Vlamingen, ongestoord en fier onzen strijd luid- tôt verdediging der taalbelangen van het e ^er Vlaamsche vol'k moeten voortzetten, zonder ch.t ! i> ons te bekreunen om hetgeen vriend of te-zeer genstrever daarover denkt. Wij verdedigen die belangen, zooals het past aan vrije mannen, die weten wat zij wil-ngch- 'en- en kileinzieldge aanvallen kunnen ons 11 op weinig schelen. zoo- Veel Walen, die het streven van het Vlaam-meer ^he volk hebben leeren doorgronden, weten, 1G da.t die kultuurstrijd allés behalve tegen hen r het gericht is. ■ L'E \ p r e s s zal hun geta] niet toege- doen verminderen ; we! integendeel. doen Langs een anderen kant is het onbetwôst-facht ^aar' de. Vlaamsche jeugd' met ons is, en •nien. verscjieen er een Bien Public in e.lke etreft, Vlaamsche stad nog zoù die toestand niet ver-sbben anderen. fende "^e ^'<>r<len sleoht voor de kortzich- allen ^oe Vlaamscihihaters, die gansch een volk on- zelfs der den domper willen houden. ;andi- Wij zijn overtuigd, dat zij daarvan het be- f niiS- se^ beginnen te krijçen. >eui]i\ ° JO . Argus. et be- Tjji A!\TWERPSCÏIE_ KR0M.IK | Van onzen berichtoever: esluit jaarlijksch feestmaal der Antwerpsche Pers oege- Verledeai Zatordagavond vereenigden zicili de loden der Antwerpsche Afdeeling van den Aan Belgischen Drubpersbond, in d© zalen van hot U de « Hôtel de Londres », op hun jaarlijksoli foestr 'pen ; maal, dat voorgezeten wqfd door den h. Hon-tallig' rion, voorzitter van d© afd'eeJLng. van Het maal werd bijgewoond door de iuli. des Essarts, voorzitter van den Belgischen Druk-recht- persboud ; Bronne, voorzitter der afdeeling m cj0 Luik-Luxemburg, Van Kuyck, schepen, en phipd Possonriers, genioent'esekretaris, dezo twee Isxest-sten eereleden der Antwerpsclio afdeeling. Meest al de leden dezer afdeeling waxen aan-nink- -svezig. liwar- De eerste lieildronk werd door den h. Hen-meer- rion gebraclit aan den Koning, die nog Kroon-ag in prins zijnde, zich reeds bezig liield rnet_de dag-le in- bladpers ; aan de Koningin, de besohermster brun, €ler lettei kimde en der liefdadiigheid, en aan do Koninklijke kinderen, lieildronk die warm k be- WGI?-' tœgejuioht. îff&en Vervolgens dronk hij op do iiezondhedd <k\r hh. des Essarts, voorzitter van den Bond; ureei- Bronne, voorzitter der afdeelinn- Luik ; schepen Van Kuyck, Possemiors, Heinzmann îldijk Savino. Burton, Joerg, Do Mey, Van Meuten irger- en P. Billiet. , be- De h. res Essarts dronk op de goetlo i t.ele- konfratemiteit tuisschen al de dagbJadscïirij-vers van het land : waarna de h. Bronne do hoop uitdrukkend dat de leden dit jaar talrijk mim het drukperskongres te Luik zulien bij wonen, zin&peelt op de niededinging welke thans tus- schen Antwerpen en Luik bestaat om in 1920 eene wereldtentoonstelling te bezitten, en ver-zekei-t dat zoo Antwerpen de overwinnûig be-haalt, Luik er geen liaat zal om dragen." Deze verklaring werd daverend toegejuicht. De h. V'an Kuyok bracht een toast uit op de eensgezindheid tusschen Vlamingen en Walen, waarna de h. Van Menten de reeQcs der heildronken sluit met in naam der gedekoreer-van den zijn dank te betuigen. HE Voor het muzikaal gedeelto had konfrater Armand Timmermans gezorgd ,waarna do S[T- «LVond werd dooi*gebraeht dn gezelliçr samenblij-, . Yf?}: no6 al laat duurde en eens te meer 00-v blijk gaf van de eendraehtige geroelens ddo tuff-de se lien de leden van den dr u k p ers bond lioer-fier,m- In ons Weldadigheidsbestuur. ma ■ . < r'1 Ons Weldadigheidsbestuur streeft er voort-' 1 durend naar, om zijn instelling meer en meer in overeenstemming met de eischen van den tijd te brengen. -p.!» werkt het sinds een paar jaren, om aan . de behoeftigen het vooruitzicht te leeren door tats , hen in te doen schrijven bij de pensioenkas laat van den Staat of bij mutualiteiten. In 1912 deed het 205 vrouwen bij de pen-rïr™ Sl(>enk3s inschrijven : 9 mannen bij' mutnali-p"n , teiten en 752 kinderen, waarvan 23C verlaten laat ! kinderen, bij schoolm utuali le item ; 20 grij>s-iilg ; aard s ontyingen een hulpgekl' om liet ouder-j domspensioen te bekomen en 28 vorlaten kin-cleren een luilpgeld om achterstallise f-tortin-il... gen aan le betalen. >ns, tn 1913 werden 193 vrouwen en ? mannen in bM d(' pensioenkas ingeschreven : 211 mannen . , bij mutualiteiten ; G40 kinderen, waar\Tan 107 ina verlaten kinderen, bij schoolm utuali teiten. on mm 28 crrijsaards ontvingen hulpgelden tôt. het ver-de krijgen van het ouderdomspensioen. • In het. eerste jaar werd daaraan een som f ^7 7ir~sr besteed en het tweede jaar Stejlie- zal ieder deze maatregelen, door ons -ize Weld'adigheidôbestuu-r genomen. eoedkeuren. in^ Provincieraad. net Ilet Beroepshof van Brussel heeft de h eere?. Vermeer, ondervoorzitter bij onze irehtbank en Couvent, proknreur des Konin.prs te Meche-iuit' len> oangeduid als kandiidaten voor de open-staande plaats van raadslieer bij dit hof in vervanging van den h. Stinghlamber, ontslag j. nemer. * Dientengevolge zalv onze provincieraad bin nenkort moeten b'^^creroeoen or?) op zij ne beurt kandidaten \-oqp te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods