Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1308 0
13 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v97zk57531/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor Belgii 5 centiemen, voor Nederiand § cent het auœmer VIJFTIENDE JAAR Nr. 13 Dinsdag1 13 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brusse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 1 m. Beljll, nrachtorij fr. 1/4,00 7,80 4,00 Nedertand, » i 20,0tl 10,30 S,50 Ândere tanden > 32,00 16,00 8,00 Nen kan inschrijven op aile postkantoren De intchrijvert voor een jour ( f 41 franlt), keibcn rccht op une gratis boeienpremu en an ftUluurctrd tve\tltj\tch btjvocgsel van S blad*. Tlaamsche Gazet Moofdopsteller-Eigenaar : JULIUB HOSTE, BKUBBEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BEiSTXTXJR JE33ST RED AOTIE i TELEFCOR £90 Dinsdagf 13 Januari 1914- 30, St-Fieterstraat, 30, Brassai ÀANKONDIGINGEN (i Bladzijde, psr kleine reîel , . . tr. 0,30 !• Bladiijde . ^ . >1,00 2* Bladzijde . t (r. 3 «n > 3,00 lleehterlijke eerherstellingen . > 3,09 Taalzuivering De Vereeniging voor zuiveife uitspraak, breidt zich uit; voortdiuiend) tredten nieuwe leden toe. De ieeirgangen, te Antwerpen ge-gcven, worden trouw gevolgd.. Tooh wordt de vereieniging ook bestreden, en de tegenstanders hcrbben bot d'an vooral op Ho'1 and gemunt. Zeggien wij, d)at \ve geen a Ho'landisoh » willen invoercn, maar beschaiafé Neder-landsch, dan is 't yook niet'goéd. M en wil Vlaamsch, allecn Vlaamsch! Wat a verwarring, die ons verzwafeken moet in den zoo no;;<kakelijken taaistrijd. Vlaamsch! Et isf Oo^t-Vlaatmislc'h, West-Viaamsdi, V aamsch van langs de kûst, van Rœselare, lepei'en : Vlaanisoh vo.sdhilit van streek tôt streek. De ta al, dae wij alsi gemeensohiappelij k e omigangstaal begeeren, is het Nedierlandsofo, o..., niet een kunstmatige . taal, zoo'n soort taa', op die letter msit allerlei ztelfgeamede woorden, maar d!e beschaafdle taal., dbe in Jl Noorden algemecn verspreid is, dôch welke ook Jan van Rijswij'ck gebrUiikte, en zedfs, zoo veel vsoeger; Conscience, en Jan. Frans Willems! :t la die taal, die we op den lied'er-avond te Genit van Maurits Sabbe hoorden, welke op die wietenscbappeJijike kongressen in dtezelfdie stede klonk. 0, ja, dlat er in Noord-Nederland giebreken zijn, weten we wel ; dat somimige menschen, en dame's vooral, meenen dieftig te wezen, a s z>e « vers » zeggen, en a trèm », en «veur» enz..., 't is ons genoeg bekend. Maar omdat er soms valschi giezongen wordt, verootrdeelen wij daavcm de miuziek? Wie beweert er, dat « vèrs », en « trèm » be-schaafd N'ederlandsch is:? In Holland) zelf laichit en spot men er mee ! Hebt ge nooit Franschen gehoord, diie er een hieel bijzonde-re udts-piraak o>p na bou^Ien? Wij willen de goede omgangstaal overnemen — een be-staande, een algemoen beoefende —, zonder die gebreken van sommige mensoben, uit 't Noordlen. En sberker nog, ails 't waar is, dat wij meer, met de lippen sprelcen, dat in 't Zuu-dien.de stem 'eniger is, wel, dan g a a.11 wdji 't op den duur betex doen dan. de Hollaaxlers en komen deze later misschien naar ans luiste-ren.*** Maar we wilden hier vooral op een ander zoogenaamd1 gèbrek der Hollanders wij zen, 't jebruik van vreemdle woorden. Onze Xq rdéi b r> .cders moéteii hier heel iVat .b'3oren over d:ie bastaarden. Er zijn vreemde woorden, die een zeker i^ast begrip hel>l>en verkregétt en bij onze taa!-béhoorén, zooals er trouwens v.reemdc woorden in al-<e talen zijn geslopen en niet het minst in het Fransch! Maar andere vreemde kV'C-orden worden gebruikr uit onkunde. en in t Noofden ook wel om deftig te zijn. In een De.schoafd gezelschap in Holland sprèek/t men nooit van zweeten, doch van trïmspireeren. Het verstooten woord a broek » komt weer in t g.ebruiik, maar wordt nog veel verbannen :bœt a pantalon ». \";iar onze meening is zulkis/ een varregaan-j)c kiesdhilieid meesta.l dwaas. Maar wij Vlamingen, gebruiken ook wel lui gansoh ten oiuiutte vreemdle woorden. Nemen wij de beschaafd'e Nederlandische >mgangsiaa! over, dan boude n we miebeen jroote schoonmaak. Elk nieuw vak brac.bt een macht Fransche »voorden... in Vlaanderen, goed Nederland-;cbe in Hoiland. * Kom aan zee; hier wandelt ge op de t estacade », in Holland op a 't hoofd », hief neeren de schepen bij de « embarcadère », yind>, aan den « steiger ». Te Dombu-rg neemt nen baden, en ontkleedit men zich in de bad-tar, maar vele Vlamingen hebben het over i bains » en die « kabien ». Aa.n onze kust ient men « brise-lames », wat de Noord-Ne-Jedanders golfbrekers noemen. De post: bij ons fakteurs, mand'aat, tem-Ders; in 't Noorden: boce, postwissel, post-:eg>e)ls.Ze^fs in scmmàgie scholen bopit men; in Vlaanderen: callier, porte-plume, crayon, re-5e!, gravure, buvard, 'horaire, en in Holland: schrift, penhoudier, potlood, liniaal, plaa.t, doeipapier, leerrooster. Ons buis: onze koer is in Holland) de achr :erplaats of eenvxxidig de plaaits, onze p'Ian-ciher: vlcjer, sltage: verdieping, mansaaldie: .-liering, store; gordfijn, compteur: gasmeter. KTfeefdliji : enkel'e woord'en sl'echfts van de iteeds gebrudkte: col, boordi, plastron, cas, Dardessus : overjas. Wij. gaan voor baard' en moustache naar 3en coiffeur en de Hollanders voor baard en ;nor naar den kapper. De garde-civiek bestaat nog biji ons, de schutterij is/ in "t Noorden uitgiestorvenj. ^eker, ook bij ons kent men voor al die Franche wel andere woorden, maar het volk ge-jruikt ze dOorgaans niet. In 't Noorden ie-r e n a1 le benamingen, wiïlike wij opgesomdi hebben. Och, wei do^n maar een kleinen ;reep ! Luister eens rondom u 1 Maar genoeg... Onze tasil, ons Vlaamschi, :oo ge wilt, zal er oneindig bij winnen, als ze dch richt naar 't Nederiandsch van onze taal-«enooten1 van benoorden den Moe.rdij)k, waar, vij 'berhalen het, goede woorden leven, ter-vijl wij om soms beilachelij'k maken met ge-:ochte vertalingên. Waarlijk, l'aten wij niet naar dfen sprinter djken in etens anders oog, wannoer er een )alk in 't onze zit ! En d'an hebben we nog gezwegen over al le galHcismen ala « wat uiur is het ? » Het is der en half. Ik kom van te vernemen... Ik )id u... enz. Over taalzuivering w.erd1 dikwûj's gesproken în gescbreven. In eike spraalcleer hadden we ïen lâjst: a Zeg niet..., maar zeg... ». En wat îielp het? Niets! Maar zoo wij ons richt en naar een levende aal, de beschaafde omg$ ngstaa1 van Neder-and, dan laten wie van zelf, allerlei onjuisîthe-L'en sVég'. i j < O, velen gevoelen wel d'ie noodzakelijk-heidl! En 't zijn niet altijd de hoogeren, die gedeerdien. On langs ont\dngen we een schoon schrij ven van een groep toibeambten, die zich bij onze vereeniging wiiden aans'iiiten. Die to'.beamb-ten komen in aanraking met Waalsche. Zij, de ybarnscbe, spreken vee'al alleen hun dia-l'ekt ; ze zijn van verschilîend Vlaamsch. Hun Waalsche ambtgencoten hebben Fransch ge-lecrd, spreken diezelfde taal. S tel t zu'ks reeds onze Vlamingen niet in de minderheid ? Daar-om juiichten bedœlde ambtenaren dan ook ons streven toe. Hoeveel verkeeren niet in 't ze'lfde geval bij 't spoor, bij andere openbare diensten ! De meeste leeraren steunen reeds« onze vereeniging, omdiat ze van haar nut overtuigdl zijn. Maken wij ons die omgangstaal eenmaal eîgen, dan valt een ver wij t o«nzer tegenstan-' d'ers weg, een verwijt, dat gedteeltelijk waar is ; dan zal men ook niet meer spreken van dat vernederend « flamand usuel ». Le flamand1 usuel... dat zijn onze dia'ekten ; zoo min aJs in Noord-Nederlandl de dialeikten verdwenen, zulLen ze ten onzent vergaan, al leeft er een a'gemeene taal. En wie behoudt ze niet gaar-ne ! A. Hans. , » — » — - NEDERLANT) Het Vondelpark te ! ..isterdam M-aanda.g 12 Januari was hèt juist 50 jaar geledon dat een aanvang word gemaakt met de propaganda voor d>e stichting van een R.ij- en WandeLpark te Amsterdam. Op 14 April werd de Vereeniging tôt Aanleg van een Rij- en Wan-delpark opgerioht, welke thans nog eigenares is van het park, en den 18 Mei konden de werk-zaamheden reeds aangevangen worden. Dert'en maanden later, 15 Juni 1865, vond de opening plaats en de duizenden die er heen stroomden, stonden verbaasd over de herseheppin-ç van den drassigen veongrond. Sedert 1864 is het Vondelpark verscheidene malen uitgebreid en meet thans 48 hektaren. terwijl het in den be-ginne. maar 10 bunders groot was. De staking te IJmuiden opgeheven De Zeeliedenbond to IJmuiden heeft. met 163 stem men voor, 22 tegen en 5 onthoud'ngen be-sloten de staking op te heffen, indien de ree-rlerijen geneigd aijn 15 gulden staangeld in te houden, in plaats van 30 gulden. Verder au lien de reeders toestaau. dat de zeelirden bij h un thuiskomst een zoodje viseh mogen meenemen. De afdeeling zal nu nog in Egmond vergade-ren ; het laat zich eehter aanzirn, dat de staking b:nnen 3 da.gen zal worden opgeheven. Staking van auto-voerders te Amsterdam De aitovoe"ders der Ta xi -au to - ma a t seh appi j te Amsterdam, ongeveer 100 man. îiijm in sta-k-ng aegaan. De a^nleiding daartoe is geweest rlit do maritsehanni.i een tiental autovoerders linrj b' boof onidff- v\\ bnn <ïtandpïnnt«i ten om 7irh in een koffi^huis te beaeven. T>e autovoerde-rc dron<ren sedert gernimen tîid aan t»p versoh llende verbeteringon. zonder datdaar-aan gevolg was gegeven. FRANKR1JK Eene Mijnmaatschappij deelt 2,100,000 ^»"ank aan hare arbeiders uit Maçon. 11 Jan. - Sinds 1907 verdeelt do rrnatsehappij der mijnen von Rlnn7y, aan 't einde van 't jaar. onder lin.re arbeiders trroo-w'insten, door de uitbating opgeleverd. De d it jan r onder de miinwserkeirs verdeelde win-p.t"n bediras-en • millioen 100 dnizond" franlx. Vorleden jaar beliepen zij 1 millioen 900,000 frank. Prie9<er Le m ire vo'hardi Hazebwnek. 11 Jan — Pripster T«ernâ-re, iie in de s-tartie den hebeerdp.i' van het deor den bisschoip veroondîeelde blad Le cri de. Flan-dre tegemoof kwam. bpvosif.v^de de zen zijn beslu't z ch bij de aansitaande "kiezingen voor te sft'el'len- ITALIE Venizelos te Rome Tîome, 12 Jan. — Venizelos, de Grieksclie hooldininisitor, is liier oirtvan-gen geworden door markies di San Giuliano, n>mister van buïtenlandsche >aken, met w'-n -hij een lang onderheud had. Daarna begaf hij zioli naar het Quirinaal, waar hij door den konin.g ontvangen w.erd; de vorst bood hem een maal aan, waar-aan ook ihet dip.'omatisoh korps deel nam. Veniz^ilos vevtrok Zondagnamiddag naar Pa-rijs, waar hij zes dagen verblijvejn zal. Markies di San Giuliano begeleidde hem tôt' aan de sta-tie.In een gesprek met een- beriolitgiever dler « G'Iornale d'Italia » verklaardo Venizeilos dai hiij zeer getroffen Avas geweest te. Rome, niot door zij ne ontvangst 111 de amb'telij'ke krirngen, maar wel door die wel/ke hem vaaiwege de be-volking tev/ deel1 vied. C — RUSLAND j De strijd van vijf boeren tegen eene bende wolven St-Pete-raburg, 12 Jan. — Rond den àvorid vvaren vijf boeren in een groote slede uit de ; gemeente Novinka veirtrokl<en, om gesliachtp kal-veren etn zwijnen ter markt te voeren. Pas waren zi.j op vijf ki.lometer van hun dorp ver-\vijd>erd, of een siterke bende wolven Hep dan : ôit het boscih en zette het g>espan na. n 1 boe- 1 rein laadden de twee geweren waarover zij beschikten en wierpen kalveren naar " ver-hongerde dâeren. Een.ige wolven bleven aeh- : terna om de kalveren te verslinden. maar het overige van de bende zette de sLede na. De boeren senoten op d wolven en vvierpen hun al het vleeseh, waarover zij beschikten, toe, om de jacht te doen ophonden, maar le vergtefs- Enke-le wolven bleven aeh ter uit ; de anderen zetten de jacht voort en iaderden he^ gespan meer en meer. Toen sprongen de achtervoigden uit de sJede en klomm en op de d ichtstbij zi jnde boom en Een der. oudsten kon dit niet doen, en werd aangevallien. Toen, beeehaamd hun ouden kameraad te n-ebhen aehtergelat.en, d aal den zij de boomen af en verLosten hem met bijslaigen. De ouder- liing was reeds wreed gebeten geworden. —— ROEMENIE Do ziekte van den koning. — De Kabinetskri3is Boeikarest, 12 Jan. — Daa.r de tooning nagie-noeg. eehe6l hersteld is, ve.rwadit men e'A nogenblik dat .hoofdmtoister Majorescu hem tôt ontslag van het ministeno zal overhandig«n. Men voorziet algemeen «tot J. Bratlann, hoofd der libérai partît met de vorming van het nïenw minfeterie zal worden belast, j DE ARBEIDSGESCHILLEN IN ZUID-AFRIKA I " 1 - ■ VERSCH'LLEWDË ÛEZICHTEN UIT 2UID-ÀF«IKA De plaat hierboven, ontleend aan de « Daily Graplnr» van Londen, geeft in verband met de heerschende toestanden, versoniuenae typen en kiekjes, vvaarvan wij hier de verklaring Jateir volgen 1. Kaffer-type. — Er wonen in Zuiid-Afrika wei i nnllioen kaffers tegen nauwelijks 1 1/2 millioen blanken. 2. Engelsch-lndiscfce arbeider. -r Etteliike dir/ 'n.)-. HindoeV zijn in Zuid-Afi :ka \v«\kzaamv vooral in de Xntalsche mijnen 3. Een halfbloed. — Van dit gemengd ras (riegers met andere rassen) zijn er verscheidene lionderdduizendert in Zuid-Afrika. 4. De blanke arbeidiers. De mid'denplaat verbeeldt eene ploeg kafferarbeiders, werkzaam aan eene spoorlijn. Het onderste plaatje rechts toont ons een Zuidafrikaa nsclién trein. Zuid-Afrika doorworstelt thans verschillende krisissen. Behalve de sedert maanden hangende politielo krisis, ontstaan door het geschil tussnhen Botha en Hertzog, heeft de Zuidafrikaansche Unie ook te, kampen met de krisis nopens de Indische arbeiders en ten slotte met de nog bedenkelijker spoorwegstaking. Zoolang de blanke arbeiders zich stil houden, ontstaan er van den kant der naturellenarbeicHers betrekkelijk weinig moeilijkheden, doch nu de blanke spoorwerklieden in staking gegaan zijn, was het te vreezen dat de veel talrijker naturellen zich adn erge wanordelijk-heden zourlen te buiten gaan. De voorvallen te Jagersfontein, waar de Basoets-iiegers de stad der blanken aanvielcn, was diaar een eerste bewijs van. T0RK1JE | AFRIKA AMERIKA 0 DE MEXIKAANSCHE KRISIS Hei bevel over het eerste Turksch [egerkorps DE NATIONALE PARTld Eene uitwijking. — 't Noorden in 't bezit der aan de,, O.tsofcen^Un, an von Sanders Het voerioopi8 program der HerUogisten 12 sol^teo Beïlijni, 12 Jan. — Hier, ié i>eiricht ontvangen Londen, 11 Jan. Volgens li.er uit Blo'em- en duizend. viouwen hebben Oni.jaga ontruimd dat rnet bevel over het eerste Turkscli leger- fontein ontvangen" beriohten, wrordt in het on z\jn op het grondgebied dei- Vereenigde St- korps aan geneiraal Léman von Sanders ont- voorloôpig program van de n:eu\ve Zuiidiafri- ten ^ekomen. nomen -werd. kaanscilie nationale parti j cp ond'uhbelzinnige Bijna al de bondstroepen van Onijaga ver- De Duitsche pers hespreekt het feit met. A-ijze veirklaard, dat de part-ij zich stelt op het soholen zich in Texas. De AmerikaanscJie troe- woede en aanziet het aLs eene overwinning stand'nunt van erkenninc van de nos:tie dér pen hebben de vluclitelingen ontwapend, die van Ruslamid on l'rankrijk on vimtt dat En ver- 6 ,,™:^ vlreentd KofttotoHk W een a,nderen wog naar Mexiko zullen wor- B«aarews»snaw. assssftjp^s»,! ». — tien er van weenviaak îe nenien tegén ïur- hehond van goede bet.rekkmgen înœchen Unie gwaar oploopen te ™den veimoord. kije. In ofiicieele kringen beschouwt men den en Vereen:-d Koninkrijk afhankehjk is van Gansch het Aoovden van Mexiko is thans m toestand te Konsiantinopel als zeer ernstig. de handhaving van de vrijheden van het vo'k de macht der opstandeimgen. ——< s surssw-ritar „ r v,7,*sT3Grzz~ » »» ««M" »" "* .S «iSS. W oi» ~ x«a» «aWl!U«. Dô Àibaneescha KW6Sti6 Streki n:et disloyaal zou maken, maar juist dàa-r de or/standelingen een trein met c^Jianuflfc een tegenovergestelden invloeti zou hejben. ^ Boca Dill hebben doen \springen. Derwijze Nog wordt in het program verklaarcl, clat de werd de lijn tussohen de twee oceanen onder- fieinoeraing van ambtemaren, on,bekend met de broken. De stad Elbassan wordt belegerd bedd'e landstàlen, waarvan de hennis noodig Generaal Villa verklaarde eerlang op Mexiko , is voor de srervulMng hrainev amî)teliijtoe Haak, te ztillen aanrukken. Blukens benchten uit Walona, wordt de s ad s,(J. , met ]e , Elbas&an., die bestemd was om de hoofdstad in T™,n«w!iaJ do nmnn- 0 van Albanie te worden, door benden van Es- Met «racl.. zal oo* m TTonMag de wm sad-Pafija belegerd. ganda voor de politieik \ain Hertzog ywte Ben werk van veertig millioen dollar voltooid De beiegeraars hebben reeds herhaalde aan gevoerd. D:ens volgehngen »jn vol vertreu- , ,, vallon gehouden en de toestand der helegerde wen en mon erkent, dat zij een macht vor- ^ew-Yor]^, 12 Jan. — De brade gededten stad wordt met d'en dag neteliger. men, waavmede reltening- moet word'ein ge- Tan de vvateikidinig, be;'°™ Naar men weet iS Essad-pasja, de vroegere houden. ™n Çutehill-gebergte aan te voeren; weideji bevelhebber van Skoetari. tegen de voorlo'Qpige . 0 vereemgd. IM groot werk, dat 40Imita dol- regoering van Albanie gekant. 0 lar heeft gekost, za.1 toeUiten aan New-York oOO De kandidatuur van Izzet-pasja D|r STAKING OP DE ZUIDAFRIKAANSCHE nnllioen galjoenen wiater daags te leveien. k^nSn?ou iLtSsjT heTLntodveyw , SP00RWEGEN [mmmmmmmmmmmmmmiM Inn AlKan^crhon tmon n f<rp«.tn :»n hohhpri Mpii Miôliwe ÙV 113mSS.aanSlag Op het SpOO imm imu mm i ■■»■!!!ii iiiiiim^mimw im^m^w ze.gt dat dit aanbod door Essad-pa&ja werd ge- Kaapstad, 11 Jan. — Er is weer op den spoor- _ _ . la an. weg een dynamietaanslag geweest, tusschen Jo- lî i f l\T II I-ç |J /\ ( Prins Willem von Wied aarzelt hoe langer hannesburg en Cleveland. J-'V/l'l 10e meer den troon van Albanië te aanvaar- Do algemeen© toestand Essad-Pasja verslagen . Kaapstad 12 Jan. — De toestand blijft erg jggQf jQ($QpQQn Walona, 12 Jan. — Bij de laatste botsing tus- in Zuid-Afnlra. — icnen t!e t.roepen van Essad-Pasja en de gen- Hoewel ccliter de ^KKinvegartoders eà an larmerie der voorloopiffe regeering, zijn de dere werkers m Tiansvaal veiontwa..idi d zijii roepen van Essad-Pasja verslagen geworden. tegen de Hegeering om do milities gemobiliseOTd 7/7 c/e ^ij wareti aangevoerd door den aangenomen te hebben, zoo is er Zondag nergens geen \ooi- 50011 van den Moefti van Tirana en door ver- val aan te stippen geweest. // ■ ai ■ • Ç\ egenwoordigers van den Moefti van Diira. t» Kaapl&nd zajn de spoorwega.rbeiders tetoen oa fi ^ JY1 Qïljî» HT 55/ (P&ï de al.gemeeno staking, maar andere werkeirâ yff ICldlIBOUIEV UUbU! ■■ ^ o(n> f verlanigen met hun kameraden uit Transvaal // sa-men te gaan. ZW EDEN het be§in van het nieuw mengelwerk k oischten met algemeene stemmen de aligemeene Zweden als vleugel van den grooten stek;i« : te Johamiosburg werd^doze door 9000 .. ■ m . ^hoto, 12 Jan. H SÎ 3 3 d 5to loden va n de oppositaepa.rti] m Z e er de ^ <|e TOtt„„ ,ljet te Jgtreden. B,Wl Wl **" MW »iWW r i j ksa-f gevaardïgde "piror. Kjerlen, be'knnbbelde rlrvrvr A Uamc ^ister in eene rede te Karlskrona (de stad waar Het ontslag der regeering wordt geëischt UOOl ft.. nAlNb inla^^k,Wv?™^er Staaff SP1"ak> hCTig Johannesbifrg, 12 Jan. - De stakers hebben ~ ~ \n , oorsPronke 'Jke: irf- VlaamSthe roman zal wel Wij zijn Germanen en deelhebbers m do twee ^ tlocllc" Seb * vo « %e 1 meeSt boeiend en TOe- lioogste kultiuiTgenootschappen der mensch- De toestand Zondag .... heid : do Germaansche maatsehappiji en de Lu- n r] mPnfTPK^p'ri' 711 n Hqf thersch-Kvangelische kerk ; dat willen -wij in Johannesburg, 12 Jan. — De orde heerscht I C ■ ■ Ll 11J UlJ^Ci VV Cl IS. /Aj il^ LlaL •aile opzichben. Zweden staat op den eerepost ;n de stad. Gistermorgen is een posttrein in de , * J V/lqamQrllP r\^CY in den oorlog als Vleugel wan dien grooten Gea- riolitinc van Natal vertrokken. Drie treinen OU1L 1 II C1C V Ici cl lIloL-11C Lla.^ — maansehen stam, tegenover een minderwaa.rdi- z':.n uit Kaapland toegekomen. Men denkt dat 1 1 1 - > U o o 1 ger kultaiuruereld. In de gescliieden s heeft heden trerinen in die riclitingen voor andere be- DlciQC II V01"SC Q C^ 1J. Zweden op dat gebied nooit zijai plicht vea-- stem m in ^en zullen vertrekken, doch zij zuDen Deze woorden worden in a-egeerinr^skringeii Eene5 afdeeling btirgers be^ohermt de dr'uk b^proken. te Kaapstad. AWiVERPSW KR0M.IK Van onzen medewerker • Het ant^oord der stnd aan de Ministers Na regels èen tiental dagen het antwoord van de Stad. aan .de Regeering over onze haven-zaken doodge'-zwegen te hebben, is er einde-lijk een klerikaal bULd dai. den moed bezit te zeggen, dat «dit antwoord geen het minste belansr heeft ; dat het niets terecht wijst, niets omgooit, niets verrechtvaardigt en enkel eene rend -d en -potdraaierij îfi «. Dat is gauv; en gemakkelijk gezegd. aaa.1' zoo het waar is, dat dit antwoord zoo onbeduidend is en niets weerlegt, wa.arom durft dan geen enkel klerikaal blad, en het blad in kwestie zelf, dit antwoord niet aan him iezers bekend maken? Dût vérdonkermanen alleen van dit antwoord is het klinkend bewijs, dlat het voor het Miniéterie verplettereml moet wezen, en als de Iezers dier bladen wat gezond ver stand, bezitten, moeten zij ea* ook zoo over oordeelen. Het blad vraagt, onder ander, « WIE de sc'huld is, dat ei* met de onteigeningen op het Kiel geen koma.f wordt gemaakt». VVelnu, het antwoord, <lat de m mister van justitie hierover aan Dr Vanxde Perre heeft gegeven, maakt bekend \vie er sohuld aan heeft. De minister heeft geantwoord, dat deze zaak u.itsluLtend afhangt van het oordieel der rech-terlijke overheid. In den Vlaanischen Operaschouwburg. De drie plafondscfliilderingen door den li. Vloors vervaardigd voor do wandeloaal iai déni V'Iaamsclien Operasclhouwburg, zijn sinds eeni-ge dagen geplaatst, d'ocli. er zijn nog eenngo kleinigheden aan de omlijsting to verrichten. Het zal.dns niet lang meer dnren dat zij doori het publiek zullen. Jninnen bezdclitigd worden en men denkt er aan, deze biji gelegenlieid eenor galavertoondng pleclitdg to ont^hullen. De vlag der eendracht. Op het feestmaa'l der Antwerpscbo Pers, dia,t ook door Waalscihe konfraters werd bijgewoond, werden i-edevoeringen uitgespiroken over de een-dradht van Vlamingen en Walen. Dit boezemde dieu h. schepen Van Kuyok.liet gedaclit in te vragen, of het niet mogeLijib zou zijn de Belgische vlag aldus te maken : in lietî rood gedeelte den zwarten Vlaamscihen Leeuw ; i n !het geel den rooden Waalschen Haan, en im het zwart een scepter, otmgeven door twee oiijf-takken, het zinnebeeld van den Vrede en aldus zou deze vlag de « vlag der eendlraclhtb » lamnem genoemd worden. Er Avcrd geilaohen en er werd toegejuicht. Wij hebben gezegd, dat op dit, feestmaal onze goede konfrater Bironne, voorzitter der Luik-sc'lie Persafdeeling, de verklaring aflegde, <la,i> 7.00 -Vntwerpen de voorkeur behaalde voor het opiricliten oener" wereldtentoons-telldng, de IiUÎ-kenaars er geen ihaat zouden voor dragon, en dat deze verklaring uitbundig werd toegejuicht. lit deze verklaring gelooven wij te inogen a floidon, dat men te Lu ik weinig of .oreene lioop koestert de overhand te "bdhalen. Is het zoo, zouden de Luikenaars dan niefc beter doen in deze zaak van hun voornemem af te zien en dien strijd niet voort te zetten ? ÉlMKivr Van onzen berichiQever ^ Werk der Openbare Kinderbibliotheken. Op Maandag- 2 Februjari grijpt in de feestzaal der Me-lomanen een groot kanstfeest plaats, wellieht eenig in zij ne sooirt. I ereciît prijkt aan het hoofd varn 't programma : « De groote toandicihters en het Kinrl », want het feest zal bestaan uit do uitvoering* van muEie'kweirken, der grootsfce meesters, in betrekkinig tôt het kinderleven. Daar dit kunstfeest gegeven wiordt, ten voor-deele van het Werk fier Openbare Kinderbibliotheken, zoo liijdt het g-een twijfal of ge-hee'L; het ontwikkelde Gent, zal er wi-ilén aan-wezig zijn, om te genieten van de heerlijke, vevrutkkelijlke muziek dezer wereldJ)epoonide vfroondichter.s, en meteen liuti steoin te versohaf-fen aan ftieit veredelond werllt der 3;inderJ>i-blioDheken,Kaarten tegen 5 fr., 2 fr., 1 fr. en 0.50 Tr. zijn te bekomen bij de boekhandeP.aar» Hereken-rat ii, Veldst.raat. en Van Goethem, Volderstraat alsmede bij M. Berte (muziekhandel) Savaen-straat 12, Gent. Een afscheid. Zoo dtii!i'd<et]ii[jk a.ls men dat bij een fe-esrtige-legenlhleid zeiggen kan, heeiit die h. Broiun oip liet huldeibetoon van Zondaig, liaten i^ooren, dat Hiliij er emsitiiig aan denlk?t zi-jn looplbaan een eindte te Men nemen. Zieihcea' d!e woorden diooir d'en bungemeestier "ujit.gespirioken, drie ons tôt dieze vie/rendeiratel'l'ing reehft, geven.: « Er komt een oogenblik', en dti\t oogenblik ïs mliiseclhien n'iiët 200 veir mieer Verw^jdteirdi wor iTiiij, waarop het alLgemeen beaiang het ventirek deir ihjooiM'en eiisciit, d\ie te liamg de anachft belrileedfclten. Hieit oiiuir van dien. afitocht vM weldra vaor mii'j silaan en na de aamgipij-(pende betooginig van hedten., rna^- i.k de. zeke.r-lli/eiiidi hie(l>ben in mi-jn teruigitiieikking, de dlanik-/biaaiihieild majner medetouirgers en de waairdee-r'iinjg en, de genegen, syimipiattihie van al m$a Idolieigas, mee te drag-e-n ». Deze wiOO«lien ^«aven aan het huildehetoon Brann !het kaa-aflilteir van. een afflcJhedidl. In.den Ondsrwijzerskring. Wiij vernemen dat de Genitsche Onder w.ij-zerstanilng- een u'it-eipslt woeibiigie vengiad'ering dieeflt gelhoudien,. Die onidlerwigaers, <lie wiij daa.rover aamspraiken, warein echiier weinig înededeeitzaam. Wti|j hebben nochitans vernomen, dlat een vooTstei van haiildie aan den h. Cambiier, voor-g-esiteUd, niet d!ooar het bestunr, maar dlo.oav een bestuivraliitcl, na een hardnekikig verzet, van een' ipaar letiien en onudlat h/et de ailgem>eene linstemmdn^ niet genoot, ivveeir wendi inge-tr otl<iken. «Hat tweede punit der clagiorde, dliei wij hier ivoor ons Qji'ggien h^ibben, iuaiditi aJls ' vodgît: « Hauirîfinig van «iHet Daa't9î:e Niemvs >. tegen [het Gentseh personeei». Znlke dagioirde moet vofor het mli/nat zonderl-ing sehiifjinen,. Zio-o er Ibftairtien zijn, diie .slbeedls hai^dlnekfl^iiig en kradht-'dtacïiig de belâmgien van onis ondlerwiiijzenid per-S'oneell van Gent tegen a!Mes en iedereen ver-Idedi'igid hebben, dan zijn dait weil: «Hiet Laaitete. iNiieiUfWS» en de. «Vlaams^he Gazet». Des'onidanks sohijnt het wel dat er bij sommige leden van den Onderwi3 zerskring een zoo betreurlijk als sitompzin.nig vooroordeet. tegen. ons bestaat. Immers werd op deze vergaxièring' •die brief voorgelezen, dien het aan smaad en venijn niet ontbreekt en dien wij met de groot-ste onverschilligheid opgenomen hebben. Slechts een paar leden kwameni daar in deze vergadering tegen op. Al werd id'e; algemèeno vorgadering sleohts door een vijfti§t.a'l leden. bijgewoond, al niagmen dus niët..beweren dai-het daar besprokene de meening ^;^ïn' Ae 400 leden vertolkt, doch zijn de smaflftiyke. Wçor-' dien die er tegen ons blad werd en uitgebraciity-fhn îdle eerste plaats» voor den QniiPrwijzers-liTing zelf te fbelpeiuiren. •' - -1: î Deze (houding van den. O ml erw i jz e r skr in g zou zioh mogeîijk eens OhderWrj zerskring zelf kunnen kèèr^n;.;1 ; Ter gep'aster ur'e 'ztflïeii% '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods