Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1021 0
13 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g15t72881f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent net nummer Hoofdopitiller-Eigeniir : JUX.ITJB HOSTE. BRUBBEL ?' VIJFTIENDE JAAR Dinsdag* 13 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brosse! < ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand3 m. Beljit.vrachtvrijtr. 14,00 7,304,00 Nederland, > > 20,00 10,303,30 Andere landen > 32,00 16.008,00 len kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijvers voor een jour l f % frank), hebben recht op eene gratis boekenpremu en een jettlustreerd nteheltfhsch bijvoegsel van % blad*. Ylaamsche van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTUUR B3SÇ. RED AOTIB J TELEFOON f BO Nr. 13 Dinsdag: 13 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN ' matisoh korps deel nam. Venizeilos vertrok Zondagnamiddag naar Parijs, waar hij zes dagen verblijven zal. Markies di San Giuliano begeleidde hem tot aan de statie. In een gesprek met een beriohtgiever der « G'ornale d/Italia » verklaarde Veniztilos dat hij zeer getroffen was geweest te Rome, niet door zijne ontvangst in de ambtelijke kringen, maar wel door die welke hem vanwege de bevolking te./ deel' viel. RUSLAND De strijd van vijf boeren tegen eene bende wolven St-Petersburg, 12 Jan. — Rond den avondwaren vijf boeren in een groote slede uit dp gemeente Novinka vertrokken, om geslachtekalyeren en zwijnen jer markt te voeren. Paswaren zij op vijf kilometer van hun dorp verwijderd, of een sterke bende wolven loep danuit het bosch en zette bet gespan na. ° iboeren laadden d.e twee geweren waarover zijbeschikten en wierpen kalveren naar ' verhongerde dieren. Eenige wolven bleven achteraa om de kalveren te verslinden, maarhet overige van de bende zette de slede na.De boeren sohoten op d wolven en wierpenhun al het vleesch. waarover zij beschikten,toe. om de jacht te doen ophouden, maar teefs. Enke.le wol-ven bleven achteruit ; deand^iri de jacht voort en 'aderden ■ -span meer en meer. Toen sprongen de achtervolgden uit de slede en klommen op de diehistbij zijnde boomen Een dt>r oudsten kon dit niet deen, en werd a-m gevallen. Toen, beschaamd hun ouden kameraad te nebhen achtergelaten, daalden zij de boomen af en verlosten hem met bijslagen. De ouderling was reeds wreed gebeten geworden. ROEMENIE 4)e ziekte van den koning. — De Kabinetskrisis Boekarest, 12 Jan — Daar de fooning nagenoeg geheel hersteld is. verwacht men elkblik dat hoofdmin,ster Majorescu hem totontslag van het minister-e zal overhandigen.Men""voorziet algemeen dat J. Bratiann, hoofdder libera:* partij,, met de vorriiin

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods