Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

3026 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 March. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jq0sq8rz51/6
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor Belsië 5 centiemen, voor Merïand 5 cent het numaer ! YIJFTIENDI JAAR Zondag 1 Maart 1914 30, St-f ieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 raaand i m HclçWi vrachtvrxj fr 14,00 7,50 4,00 Nedcrland, » » 20,00 10,50 5,50 Andtre landcn » 32,00 16,00 8,00 Men 'kan mschrijven op aile postkantoren Dt insckrijvcrt voor een jaar ( 1 4 trfcnk), ktkbtn recht op tcnt gratis boeXenpremu en et% ftïUustrctrd neluOjktch btjvoegsel van 8 Had*. Vlaamsche Gazet Nr. 60 Zondag 1 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AÀNKONDIGINGEN 4> Bladzijde, per kleine reptl . . . tr. 0,50 >' Bladiijde ......... » 1,00 V Bladiijde fr. « «n • S,00 Reehterlijke eerherstellint»n . » Ï.Of loofdopstiller-Eigeniir : JXJIL.ITJS HOBTE, BEOT8EI, van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BBSTTJUR E3ST RBDAOTIBi TELEFOOD H1 BERICHT. — Blj dit nummer van heden aï Zondag behoort een bijblad. p; - g< De uitgedreven Syndikalisten t uit Zuid-Afrika £ 0 v> Syndikalismeen Socialisme.—Aankomsl ^ der negen uitgedrevenen. — Een bii- ^ kans mislukt ntha^l. — Waarom de negen het s» chip niet wilden verlater. — De tuBschenkomst van den kapï-iein. — Gaan of geen eten meerl — De \ eerste verklaringen der negen. Van onzen medewet-ker uit Lond.cn : ^ D'e neiger* syndâjkalifeCen, wejbd de Zuidr j Afoid^aansche regeering naar Emgelandl heett n. terug'gazandien, zijn aïihier aangeland. ^ Hun aankomst te Gravesend heeft aanlei- ^ d'ing gegèven tôt tooneelen, die aan het kluclv tige grenzen. g De leiders van de « Indfependlent Labour ^ f Party » en van de maohtige Trade Unions ^ zâJn geen syndikalisten. Integendee-1, wat men ^ het syndicalisme noemt' is rechtstreeks tegen hien en tau/n politiek gerien-t. Het is ihet te gjenovengestelde van het socialisme, dat op de gediachte der eendraahtige sammwerking van het geheele ,vo!lk berust. Het syndikalisime is eenvoudlig een mod'aiiteit van het anarchis-me, of , zoo men wîT, Van het indiividiuialnsme. Het veKsdhiil is dat niet het aJiiee-nstaandte in- d< dlividu, maaiT weiF de aMeenstaande amibachits- yj groep die eenheid wordlt,. Vodge(rï.> dlat stelsel /A>u dus de maatscihiappeJiijke inricihting, ver- le vangien worden dtoor eien aantal van elkander k< volstrekt onafhiankelijibe) beroepsgrpepen,, mer o< ondlerlinge betrckikmg^n op dleaelfdte wijze J zouden dienen geregeld te wordlen als heden v; bij voorbeeld dlie tusschen de versohillende oj staten van Europa. Geheél iets anders, men w ziet het dladieJijk, dan cite sociaîistisohe theoirie van Karl Marx. d< Dat princdpieeli vemchil is tij^jlens d'e zaa.k ri Larrkin diuidieilij'k' gebleken. Daarom ook is het dat het Kongres te Glasgow den Ierschen ^ roenink — een zeex knapi en zeîlfs sympathdek R man nochtans — met hieel weinig omstandig- ei hedJen over ^boord) wierp en aldus de ned'eir-laag dier Dubilijinscihe wieirteakers onvetrmijde- lijik maakte. k; J *** _ . De negen syndikalisten uit Zuid-Afrika zijn vogeb van dezelfde pluimagjie en ik denk niet dlat een persoodij'ke vergelijking met Larkin voor hen bijzonder gunstig zoui uitvallen. Ik ben ook van meening dat d'e grisven van het ^ Drut»T3j\l&ôîie \vei<kVal'k vrij- wat ernsti^er Avare n ^ dian dliie van die gasten dTie in Transvaal en lin d,i NataiS het week staaikteru, omdat de regeering m in hiet bebeea- der staàtsspoorwegen allennoo-d!igste bezuinigiingen invoert en bij vooirbeeldl het getal bed'ienden tôt wat waarlijk noodig v< is wil ibeperken. En ik spreek zd'fs niet van die zf pogingen d)ie men waagde om die negetils op 01 te ruien, een misdaad die tôt onuitsprekëlijke rampe n hadidJei kunnen Jeidle.n. Men he.ri.nuere zicih maar het geval te Jagersfontein waar de v, blanken, om hjun eigen leven en de eer 'hun.-^si ner vrouwen te redîden, tegen de muitende Zwarten een waren veldslag moesten leveren. Edoch, uit zuiver politiek bei'ang, heeft in Ê Engelaudi die wenkerspartij de zaak willen uiit-buiiten en door enkele verd^aldie Jiberalen h' gesteund1, niet geaarzeld een nieuiwen k,nnis-toaht tegen die Boeren te prediken en te dieir di gelegenheid een taal laten hiooren, welke 5'pre- le kend gelijikt op dtegene die vyftîen jaa.r gelé-den dbor,Chamberlain en de hie^igste Jingp's ~ \verd1 gevoerd'. 1 Geliukkig heeft -het mi'nisterie biitijdlsi uit-. dirukkelij'k verklaardi dat het zichj op dien weg • niet zou begeven en d'at ZuidJ-Afriikla voliko-men vrij ddendle gelaten te Awrdlen zijn eigen zaïken zeîf en naar goeddtunken te regelen. Wat het volk van Zuid-Afiika daarover d'enkt is overigans bekend: met 95 tegen 11 stem-men 'heeft het Parlement der Unie aan het gedirag van Generaal Botha's regeeiing zijn voile goed'keuring giesdhonken. *** Tegen dfe ministerieele verk'lairing durfden zioh die woordK'oerders dler werkers in het Huis <ler Gemieenten niet al te kras verzetten en hun protesJt gaf den indlnuk al^of het eerdleir pro foirma werd uitgedru'kt. Edoch, besloiten zij d)e negen a helden en martelaars » met trommels en met fluiten te onthalen. Er zou een plechtigel ontvangst wezein, feestmalent, meetings en dies meer. Maar hier begint d'e giTap. D'à negen ^eigieoyien bopaald1 het gioiede schip Umge 11 i te ver laten. Ziji vondien 1 zich daar heel lekkcr en werdfen aJs passa-giers van eerste kl'as behandteldl: ruime en ge-makkeilij'ke kajuiten, prompte bediiening en sma'kelijfke kost, waarvan d'e dbor de 'blad'en àfgekondigd'e menus 011s een gedachite ikun-nen geven : toespijzen, soep, visch, vier soor-ten vleesch, twee of d!rie soorten groenten, gebaïkj >efn na,gerec;ht. A\'les trouwens gtnatis pro lîeo. Zij, waren dfus van plan ee.nvoudiig aan boord te blij ven en met de U m g e n i naair ZuidrAfrika terug te zeilen. D'aa.r zou men hen befetten te land'en. Om 't even. Zij zoud!en weer naar Engeland, \-aren en d'aar het spel opniieuw beginnen. En zoo tôt in t on-eindli'ge. Een nieuwerwetsche adiaptatie van de legend'e van Vliegendlen Hoililander. Zeven uren iang tracihtten de afgevaardig-d'en dier Averkerspartij d!e onver'zettelijke negen te vermunven. Te vergeefs. Maar dan ver-* 5Cheen de kapîtem en maakte een einde aan den ]:alaver. Heel vriendlelijk d,eed' (hij op-merkên, dat men ihem betaald! lîadl (die U m-g e n i is geen staatsschip) 0111 de n égen ' naàr Engieland te vervoeren, maar niet 01m ze ten ôemvigen d'âge als salon-reizigers te on-denhouden. GeA\-eldi mlfcle 'hij niet gebruiken om ze aan "wal te z-etten ; maa.r indien zij niet vrijwiililig er van ond>er trok'ken, zou hij een-voudig verbieden hun 't is gelij'k wat te eten of te d-rinken te gieven. D6it volstond!. De. negen' hadîd'en geen lîist de sniffragetten na te apen en een cmgeikteer-<He « huinger stri'ke » aan te vangen. Vermoe- vc defldfk zou de îcapîtein hen niet van hongetr la- V( ten sterven. Maar op zijn best zou hij zè als ^ « stowaways » behan'd'efen, (p'erscnen die' zic'h *Q n 'booird van. een schip verschuilen om geen issage.gie'ldi te moeten betalen), d'at wil zeg-;n dat Ihij hun den ruwsten kor>t zou verstirek-in, op voorwaarde d'at zij diien door hardi arken verdiene.n. Geèn prachtkajuiten meer ; >en uilgetzcchte maaltijden : een p.lanken îd, een stuk scheepsbeschuit en op den hdop re, zwoegen als een gaJeislaaf. Aanlokkendi x>ruitzicht. De negen haastten zich het schip te verlar n en zijn t'hans te Londen die geëerde gas- n der wenkerspartij. *** Hun eerste zorg was kondi te maken dat, Dilgens .hen, Botha en ât Boeren er op uit jn om van Zuid-Afrika een Hollandôche re-nbliek te maken. Tegen een republidc heb-ïn de negen geen bezwaar, ma air 't moet een i n g e ï s c >h e neipublîek zijn, waar 2|iji de .eesters zut'ïen wezen, iets gelijk de repu-liek die, ten tjjde van Jameson's inval, de itlanders wilden inrichten. Van die negen Hoerenvijandien, zijn er acht i^gelsûBen of Schotten. D'e .laatste, Poutsma, een geboren Nederlander. Het spijt mij. en F ries tegen zijn eigen volki te veldle te en1 trekken. A. Prayon van Zuulen. NEDERLAND De derde Vredeskonferentie Naar aanleiding ^an de berichten aangaande > derde Vredeskenferentie, deelt men van be->egde zijde aan « Het Vaderland » van Den aag mede, dat sedert December tusschen de ederlandsohe en Russisohe llegeeringen over-g wordt- gepleegd over de wijze, waarop die >nferentie zoude aijn voor te bereiden. Op dit •genblik heeft bedoeld overleg nog niet geleid >t volled:ge overeeilstemmiti.g omtrent het uit în aard der zaak vereischt udtgewerkt plan m zoodanige voorbereiding. Het inmiddels îtvangen Amerikaansohe voorstel ter zakc ordt mede overwogen. Een brutale berooving in Den Haag Bij 'den h. S., die een wisselkantoor heeft in 3 Passage in Dèn Haag, is een brutale beroo-ng geschied. De h. S... was op zijn kantoor, toen plotse- een man met een mes in de hand binnen-ad, liem bij de keel pakte en tegen hem zei : Gîeef me onmiddellijk 25 gulden, of ge gaat aan ». De h. S... kon zich niet verweren en gaf het ild, waarna de man' kalm heenging. De politie :eft de zaak in handen doch er bestaat weinsg ins dat de dade>r zal ontdekt worden. ENUELAJSD De kwestie der landsverdediging Londien, 2S Febr. — Hoofdminister Asquith ictfc gisteren ecne afvaard 'ging van versoliei- • ■no Ti-oagstaamlo |orsonalitcltcn oiitvangGiu, e kwam aandringeai op de instelling yan een Ltionale mil-itie. Asquith verklaardc geen voorstander to zijn in den milïfcairen dienstplicht en zegde d'at do est and van vlioot en leger zoo was, dat vrees »or een inval geheeil ongegrond was. De vloot, gde hij, 'is eve.n goed als 00it t-e voren, in staat n het landl tegen een inval te bescliermen. De Zuidafrikaansche ballingen te Londen Londen, 28 I,lebr. — Gisteravond ïs hier een •oote volksvergadering gehouden, waarop door >rscheidene sprekers de bedoelina werd uitge--roken, de Zuidafxikaansche ballingen den weg )en te maken om naar Zuid-Afrika terug te îeren.Men denkt daartoe eeîi groote beweiging, isnoods met s ta k:ng gepaard <raande, onder de ngelsche arbeiders uit te lokken. De leden der Arbeiderspartij in het Lagerhuis >bben overleg gepleegd met de Zuidafrikaan-he ballingen. Bes*loten is in lioogsten aanleg :n gereclitelijke uitspraak uit te lokken over > verbanning en den betrokkenen daàrtoe al-n mogelijken steun te verleenen. EEN GEVAARLIJK WERlT De herstelling van den oom te Keulen BoKcris.taandr, foin Q'e<'fU /cen lcijlcje o)v een, r/e-arlijk werk, nàmelijk 7,,./ hcrstellcn van een. ■n de tprens van dei\ ~povi te Keulen, waarbij werkUeden op eerf dùizelihgwekkende hooo-staan. Het. ond.jerh.oud van deze kcrlc ' kost arlijks meer fx^ri 40,000 franîi. HET BEELD VAN P1UNS LE0P0LD ; - "JJ'-'J!L. , ' TV: *5!m" « » C t a De beeldhouwer Dubois, in zijne werkplaats, me? zich het afgewerKte beeld van den jongen prlns Leopoltl FRAJSKR1JK De strijd tusschen Caillaux en Briand Parijs, 28 Febr. — Gisteren had bij de behan-deling van de initerpellatie over de iinanciieele politiek een lieftdge strijd plaats tussenen Brdand a en Caillaux. J3riand verweet Caillaux dat hiji j]( het ontwerp inkoinstenbelasting niet had we-tcii door to zetten in don Sonaat, door c^p k-wes- ^ tie van vértrouwen te stelleh. Caillaux wist zich eohter goed te verdedigen ~ en antwoordde o. m. dat ail de Briandisten van den Senaat tegen de inkomstenbeilasting had-den gestetmd. Do vergadering d'misrde vrij laa't en eerst om q 8 uur \\"ist de regeering er met 329 tegen 214 stemmen een dagorde van ver-trouwen door te ( krijgen. Eene leening van 170 millioen I w Parijs, 28 Febr. — De Senaat heeft een ont- j)( werp goedgekeurd om een leening van 170 mil-L:oen frank te sluiten voor openibare werken in fc Marokko en tôt aanvudling van hét passief van (]( het Maghzen. ; Ci Drie Alpentoeristen verongelukt Lyon, 27 Febr. — Men bevestigt dat de îij- ; -ken van dlrie sneeuwschaatsenrijders, achfc da- ; gen geleden vertrokken op u-iitstap rond St-Ger- « vais (Opper-Sa\ooien) aan den bergpas Joly II werdlen aangetroffe-n. De licliamen lagen onder ecine 'aag sneeuw. 'Aile dlrie bowoonden de stad' Lyon. >-•♦•«< SPANJE II 0—— n 0NLUSTEN TE VALENCIA Eene bom ontploft v Valencûa, 28 Febr. Viijdagavond kwamen (1 te Valcjncia erge onlusten voor. Een vuurs.'ihot werd onder 't- volk <gelost. Eene (bom ontp'Iofte. Do politie moest krachtdadiig aanval'len 0111 do betoogers uîteen to drijven. g d PORTUGAL P DE ONLUSTEN TE LISSABON h Verscheidene dooden en gekwetsten Madrid, 28 Febr. — Berichten komen toe dat ^ soldaten aanhoudend door de stad patrooljoe- h ren en op de betoogers hebben geschoten. Er zijn verscheidene dooden en gekwetsten. ,, 0 \ Oe A!ban«esche Kwestie DE ONAFHAVKELIJKHEIDSBEWECING IN ZU1D-ALBANIË v De opslantl dreigt algemeen te worden J; Attienc, 27 Febr. — Oml.-mks de èriiigiMff » vertoogen d«r Gjiekscho regeering gaat ilo -Griekscbe bevolking van Koritsa yoort zicli op verzet tegen de inlijvinc bij Albanië voor te bc-reiden. De « heilige bataljons » oefenen de în-woriers in den wapenhandel. j Blijkens verschillende berichten, dreigt de opstand algemeen te worden. Zaterdug" zal met de ontruiirang van Koritsa worden begonnen; maar de onstand wordt ^ dienzelfden dag te Tepolini, Tiaskewitsj, Eree- ^ ka en Premeti verwacht. r, Do voorloopige regeering zal een rentegeven-de leening uitgeven en postzegels doen druk-kon. Tal "van Epiroten, «de in het buitenland won en, komen dagelijks in Epirus aan. De maatregelen der Grieksche regeering J. Londen, 28 Febr. — Naar lîeutei vemecmt, Q neemt Vcnizolos krnchtôge maîitrcgolen om do zioh. snel intbi idendo onafhankolijkhcidsbewr- y gine in Zuidelijk Albanii' te ondërda-ukken. Hij ? heeit \ast een ontslagen officier, die <lo j weging leidt, gevangen to nemen, of.schoon deze ^ tôt een zeer invioearijke familie behoort. Ook (-heeft lîij, zooals men woet, de gevangenneming van Zografos, don président der autonome re- < geering, bevolen. ) De Prins van Wied te St-Petersburg v St-Petersburg, 28 Febr. - De prins van Wied \ heeft z'ch 2istoren naar Tsarkojo-Sélô begeven, | waar lii.j in het Alexanderpaleis door dèn Tsanr t en de Tsaritsa is ontvancen, met wie hij ver-vol son s het noenmaal heeft gennttigd. De Tsaar < heeft den prins de Alëxander Nefski-orde ver- ' leend. , • - Dé prins heeft zieb met groote voldooning uit- < selaten over de hartetijke ontvangst bij den 1 Tsaar en over zijn gedaohteriwisseling met mi- . -nister Sa«sonof. 'i AMERIKA / BRAND IN EENE GEVANGENIS Acht dooden Xew-York, 28 Febr. — Brand' is in de gevan-piîis van Montréal uiitgebroken. Tôt heden :Hfc mon de lijken van aoh'b gevangenen aan- tiçffen. Vrijdagavond was het vuur nog niet 1 — CHINA E BENDE VAN DEN WITTEN WOLF UITEENGESLAGEN Vier duizend dooden Pelcing, 23 Febr. — Beslissende zegeprailen &rden d'oor de troepen der regeering op de -nden van d'en Witten Wolf hehaald, aan de •enzen van Honau en Anhuii. Vliegers .vevleen-enden -hun medewerk-'n.g aan dë werkzaanihe-n. Er zouden in de twee geleverde gevedhten igeveetr 4003 dooden zijn. e Ontwaking van Vlaanderen Loensche middelen baten niet Vlaanderen is tweetalig! Dat is een der okpaardjes va.11 lien, welke in Vlaanderen m onderwijs willen invoeren of bestendigen, et het Fransch aïs voertaal. Zoo-zoo! Omdat eeuwenlange overheersching ons >ik heeft gewoon gemaakt de taal der ver-rukkers te aanvaarden als verplicliiend, zon-3r welke niets is"te bekomen, ddârom zou ieraan geen veranderi.ng mogen geba\ieht orden, nu wij ons tooh stilaan hehben vrij -svoehten.^rlaanderen zou moeten blijven ijedoogen, at diegene zij ner kindei*e n, welke de gele-enheid hebben — in scholen door ;^leman Btaald — zich liooger te ont\yikkelen. dit laar Lmmer doen in een vreeindé tai.1 alleen, n aldus hét ove.tige der bevol.ldng maar bc-endicr in de. ouniogelijkhekV laten, -ook A'an et licht dier ontwikkeling te ^enietefi. Vlaanderen moet aan onbevoegde of onvrijc uders de mogelijkheid vei'schaffen, den geest mnner kind-eren te laten verstom.p.en, met un in een vreémde t.aal te onderwijzen, m laats van hun eerst de moedertaal rils voer-lal te doen maehtig worden, te leeren denken, ■ leeren vetert, en zich aldus voor to bereiden m hun lot op stoffelijk en zedelijk gebied îe ?rbeteren door voortdurende ontwikkeling. .Ta zeker, die misstanden bestaan! Als onkruid woekeren ze op onzen Vlaam-ïhen'akker. teri nadeele van den heropbleei i besehaving van vroeger. fMaar de verslaafdheid, van ons Iniitenvolk Joral, aan eigenaar, werkgever en' pat.roon. ?staat rtôk feitelijk als gevolg dier eenwen-mge. verdrukking, dat eeuwen lang .gémis aan î!fi>ewLi6tzi'jn eu degeiijk onderwijs. Met evenveel reoht als onze taalaristokraten, nnnen die heeren ook het eeuweno'ude van ien toestand intoepen. om liëm te wettigen. En wij. vrijzinni2;e' Vlamingen, zouden. hem an ook zeker dâ^rom moeten dulden. ja xieri 1 d'e hand werken zonder mon*en? Neen. Nooit! Tegenover de velerlei zelfzuchtige bedoelin-en van het .zootje. drie-ellenitiannen van aile eu? en klëur, stiellen. wij de betere toekomsl an Vlaanderen: Wij willen wat is reeht. En winneri wat wij wii&eri! Wie niet mede mag, omdat bij aan bander gt van hen, welke de herwording van VIaan erei' met lecde 00gen tegenioet zien, blijvt êhter. Il ci \'laams"che volk is' bntwaajd. net heer eseî gekregen van zijn m i ndenvaardi gen toe tand in eigen la,nd. Tlet ziet etndelijk klaar il et spel der kleriknle regeering, die de Mamin en rpcds d'ortie .iaren, onder liet zingen vai en Maamschen Leeuw. aan het lijntje hoiult aii'geh is niet genoeg, sp^eUçn is ool< niet vol oendo, or moeten dadon volgen. En steed leeft de kierrkale regeering de Vlamingen dei oet dwa.rs gezet, w^nneer deze op het pun ^aren door sè^amenlijke en eendrachtige wei ;ing eindeiijk rpcht te bekomen. Steeds en a ij<l werd aan he;t. Ylaamsche volk een brokj vet toegeworpen, waa.rmede onze taalvijande: ian echter meester Weven va.n den toestanc - Het zelfbewust-gewor^en ylaamsche- vol ial, indien het werkelijk de vrijheid bemiir le lderikale partij ongenndig den ru g toeke( •en. Tiare loensche middelen zitlten haar eige .-ri liebben bewerkt. 4 Kerzl DAGKLAPPEB , Nederlanders in België. — Het aantal Neder- a anders, dtiei ziclh dn België (komen vestiûgen, ^ ^ro éit m'eit den dag aan. In 1910 . wendJen ec* | 0,950 inigeschrevein,, docfti op 1 Januari 1914, ' /as1 <iM aantal geiklommen tox 100,342. Eene v liljiwînst dJus Van omstree'k's. tien duizend per ^ aar. n T-e B^usseil telde^ nue-n in 1910, 10,700 Neder-wideir»; lliun aantal bereitote eùnde 1913, 15,200. iMe.err en m.eer wordlt vastigesteld d'at ve'.:e ^ Mf.aindscih>e renitieniers aiieh te Bruise'ed en oorsiîieden kom>en vestiiige.n. Z.ij vi'nden het cj irusseilsch. leven. hocigist aanigenaam en alwis- etiend1 en verkiiefflen Bruiseed verre boven Den 8 fôag. ; -De Nederlanders te Brussel Ibezitten drie I: irimgen : De Xederlandscfic Yefèeniglnxj, Ons v aderland en Limburgia. Oe eerste, diiie ook steiun verîeent aan hudp- ^ .lelhoevendie iandlgenooten, is gevestjgd aan de j inHid'en Villi-esilaan, .te Brussel. ^ Een beroemde geleerde gestorven. — Te ' ïonn is de bekende professor Dr Johannes Franck gestorven, nog geen zestig jaar oud. Iij heeft zich vooral verdiienstelijk gemaakt loor zijne. merkwaardige studies over de Neder- c a.ndsche taail en letterkunde. Zeer bekenidi zijn ( •an hem : Mididelnederlandsche Spraakkunst, ( sederlaiLdsch etyinologisch Woordeidjoek en ? nin uitgaven van Middelnederlandsolie teks- 1 en. Hij gaf les aan de Universiteit te Bonn in diddetboogdui'tsohe Taal- en Letterkunde eni in \ Sederlandsch. Zijn doo!d is een groot verlies toor de Nederlandsche wetenschap. Men weet :lat er twee etjanologisohe woordenboeken (dier S'ederlandsche taal bestaan : dat van Franck f m da.t van Prof. J. Vercoullie, van de Gentsohè Hoogescliool. De Nederlandsche Wetenschap. — Prof. K. Lake, te Leiden, heeft een schiterend aanbod gekregen om in de « Harvard-University » te Cambridge '(in Amerika) een leerstoel te aan-vaarden. Het aanbod is zoo aanlokkend, dat de Leiidsche Hoogeschool den beroemden professor waarschijnlijk zal verl'iezenj. Nog een bewijs, hoezeer de professoren der Nederlandsche Hoogescholeni ook in het buitenland op prijs worden gesteld. -Jammer maar, dat d.ie roem ze dan ook dikwijls door vreemde naties doet opmerken, die niets ontzien om het kleine ! Nederlénd van zijn beste krachten te berooven, 1 tôt hun eigen voordeel. Wanneer wordt België ook ideelachtig aan de hoogere Néderland- j sohe wetenschap ? In de Hallen. — Op dit tijdstip van 't jaar tipetfJt men in d'e> Hallen het m ins te wdld aan. AJjeen een.ige heinderden stuks wate-rwi.M ko--men dlajgelij'ks toe en be»redken tanieliijk liooge 1 p.rijzen. Tali'inigen hereiiken 1 itot 1-50 fr. ; wilde een-dlens 2.25 tiot 2.50 fr ; Noorsehe eenden, 1.75 lot 2/25 frv; hoiuits/ieppen en ^mteirsnieppen van heit land gaan van 5 50 toi G.50 tr! en van '2" toi 2.50 fj-, Vreratt© be<re'iken maar de HiellH. van j dliien prijs. iDe poelders maken van de s^chaarschlte van ' het wild gehruiiilv, om hun koopwaair oip te jagen.. Groote Brueselsche ki'ekens doen van j 7.25 tôt 8 frandv ; middeilmatige van 4.50 tôt | 5.50. Graanfkiekslkens word'en afgezet tegen 1 -75 lot 3..50 fi*. Soepkiekens* worden toit 5.25 flr. he-tanld. Dudven doenv-0.90 tôt 1.30 fr. en de wdBdie Ikonijnen, niet aohte/rwieige» willendv blijven, 3vl!iimmen tôt 1.75 fr. lieit- »taiik: Rechten en plichten der Spaarkas. — Bezit-ters van f paarboekjes, algeleverd door de rijks-spaarbank, worden nogmaals gewaarschuwd dat ze een wailcend 00g op hiun boekje moeten. houiden, want- 111 geval van verliies of diefstal van het ix>ekje en opeisohing vain het neerge-legde geld door <,en derden persoon, hebben zij geen recht meer van verhaal tegten de spaarkas.Zoo komt er een arrest van het lïooger \'cr-brëldngshof over te besftssen, zegigend dat af-levéring van het boekje in lianden der spaar-kasagenten gelijk staat met kwijt.ing voor de getrokiken som, door wie het oc*k zij. Dit is zoo waar, dat een staatsb-uirger ontlie-ven i.s verklaard van zijn efsch tegen de Staats-kas, zelfs wanneer cle.hetaKng van het inge-êchreven geld werd opgéëisclliit met. een vaiscli stuk, zijnde eene machtigihg van den echt-ge-noot aan zijne vrouiw, met een valsche hand-ieekening gewaa.rmerkt door den huirgemeester. O passe n is duis de boodschap. Verzending van nieuwsbladen en drukwerk. — te nieuwe voorschriften j- zwang gebracht voor het verzenden van nieuwsbladen en drukwerk onder band, met zirMharen titel, zijn, naar de verklaringen van het. département, van poster'j en, uitgelokt door het •aanzienlijk bedrog dat werd vastgesteld. In den loop van 1913, zegt het département, werden niet minder dan 2203 processen-verbaal opgesteld wegens bedrog bij de verzending van drukwerk. Wat niet. belet dat de nieuwe voorschriften worden gebruikt oni de verspreiding der vTijzinnige pers op den buiten tegen te gaan. CINEMA « LE TOUR DU MONDE », 37, Nieuw-straat. — Op het programma : Groote jacht op het rivierpaard ; De Spoorweg der Noorsche Alpen, enz , en/. (Voordrachten). Een Vlaamsche hoofdjury. — Naar wij ver-nemen, heeft. het, département van Knnsten er: Wetenschappen naar al de hoogeschoolleeraari-een rondsohrijven gerlcht, om hen te. vragei of zij kunnen aannemon lid te zijn van eene afdeelin.g van den hoofdkeurraad, middenjun genoemd. die de examens der recipiendarisser uitsluitend in 't Nederlandsch zou afnemen. Dat is een vea^heugende tîjding. Indexdaâd tôt dusverre was het voor een kandidaaf veela. onmogelijk zijn examens 111 't Nederlandsch a te leggen. omdat de meeste jury leden d;e taa niet, of oiivokloende machtig waren. Het. blad «La Meilse» van Luik .vindt daarii graten... omdat alleen de Vlaamschsprekendi hoogeschoolleeraren daarvan zullen kunner gen i eten Sedert wanneer moet het belang vai het Vlaamsche volk onderdoen voor dat vai • de Viaamschonknndige hooceschoolleeraren (jf zou «La Meuse» misschien natuurlijk vin den. dat Ylaamsche examens zouden afgenc men worden dbor iuryleden «Ue niet eens Ne ■ derlandsch kennen?! H et wordt <len dag vai t hedeiTwel moeili.ik, oui mef .zekere \ya'.en ove - de baan te. géra ken • De branrJ, welke de oorsprong is van ail - kwalen. wordit .krachtdadig hestreden door d > Enab Thee. 1 fr. do dons; HO c. de V? fToos. T | aile apothekén. Het weder in Maart. De oude gêneras a voorsoeit ons în Maart het' volgende wèder 1 Van 1 tôt, 9, mooi weer. koud en droftg : va . 10 tôt 17,. Maartsche buien, onweders e v sne eu w stovm e n' • vari' 1S tôt'23, kleine vers , doch fnpC'i .weer ; van 24 tôt 31, verwarminj - groote régenhuien, afwisselend met helder w 1 der. . . Dus een halve. maand famelijkgped Wedrr i 't vooruit'zlcht. . 1 j J Droeve toestanden. — De zaak van Houthem » voor het Brabantsch eedgerecht afgeloopen. ooals men weet, werd zij in 't Nederlandsch fgehandeld... rVooreerst werd opgemerkt dat e akte van beschuldiging in zeer slordig Ne-erlandsch was opgesteld, vol taal- en stijlfou-m. Daarover werd onder de aanwezige ad--okaten veel gebabbeld. Anderzijds zoekt men de Vlaamsche zaken, oor het gerecht te Brussel opgeroepen, met pzet te verwikkelen. Sommige advokaten die de taak opnemen îschuldigden te verdedigen voor de Vlaamsche • amer, kennen weinig, althans onvotdoende e Nederlandshe taal en zijn niet bekwaam in ie taal hunne pleidooi. uit te spreken. Zij vra-en dan ook te mogen pleiten in 't Fransch, och de pleitrede moet dan overgezet worden 1 't .Nederlandsch. wat van aard is om do erwikkelingen nog te verscherpen. En toch kan er geen spraak van. zijn, dat de lamingen zouden afzien van hun taalrecht. ip de regeering rust de plicht maatregelen to reffen, om de Vlaamsche assisenzaken net 00 goed te doen vlott'en als de zaken die in et Fransch worden afgehandeld. De Kursaal te Oostende. — Vriidag heeft e bestendige deputatie van West-Vlaanderen le vergunning goedgekeurd door de stad Oost-nde verleend aan de firma de Pellan, die de eizoendiensten en de Kursaal in 1914 zal u'it->atenDezelfde fii*ma heeft de vergunning der u i t -•ating vari het Casino fe Spa bekomen. Honderde malen nagebootst, maar nooit feëvenaard werd Liebig's Vleesoh-Extract. Vlaamsche Boncî te Koekelberg. — Alhier verd, in December, onder den titel van . Vlaamsche Bond van Koekelberg » eene ver-?en.iigdng gesticiht, voor doel hebbend de rechten en belanigen onzer Vlaamsche bevolking Le behartigen. Het was hoogst ûjd dat hier m Ike Bond tôt stand lova m om, vooral op bestuurlijk gebied, een 00g in 't zedl te hou-den en te bedetten dat enkele Franschdolle heerschappen in t geniép, stilaan maar zeker. het droevig werk van verbeuleimanschi 11 g onzer bij. uitstek Vlaamsche gemeente zouden vol trekken. De « Vlaamsche Bond » trad reeds in een eerste geval kranig op en mocht zich, na een drietal zittingen, in de bijtreding van een vijftàgtal leden verheugen. De meesten ervan « kennen strijd » en allen « willen rechten », wat aan de vereeniging een vruchthare toe-komst voorspeJt. De Bond werd gesticht buiten allen partij-geest ; bi jdrage : één frank 's jaars. Gehoopt, wordt, dat al wat Koekelberg aan stambewuste Vlamingen telt, zich aan die zijde zal scha-ren.Bijtredingen stuireri in « Het Prinsenhof n, Steenwég op Jette, 218, of zich aangeven op de- veiDgadeirmgen aldaar, den eersten Donder-dag van elke maand. De grootste onderscheiding. — CII1COREI TALPE is zuiver, smakelijk en gesparig Slachtoffers van den plicht. — Maandag ver-gaderdën de gendarmen van het vliegend scha-dron van Brussel en der brigade van Laken, te Strombeek, ter plaats waar de wachtmees-ters Van de Wouwer en Heldenbeîrg der rijks-wacht door .Tef Beeraerts werden neergescho-ten.\'rijdag had ter begraafplaats van Laken, onder een grooten volkst.oeloop, de inwijding plaats van een denkmaal opgeiicht ter na.ge-dachteni's van Heldenberg — Van de Wouwer ligt begraven te Herenthals. Meer clan vijf .honderd gendarmen uit al de 'streken van het land-aangekomen, woonden de p'echti.gheid bij. Wij bemerkten er kolonel 1 Trembloi aan 't hoofd van ta.lrlike -officioien. i onderzoeksrechter Fromès, de burgemeesters van Laken en van Strombeek, schepenen en iraadsleden. i Nadat, de geestelijkheid het denkmaal had i gewijd, trad luitenant Vigneron van Laken vooruit en sprak in verheven termen de lijk-' rede uit van wachtmeester Heldenbei'g, geval-i len op 't veld van eer. | Na afloop der plechtigheid, kwam de vader : van Heldenberg aan al de aanwezigen de hand -drnkkeri.I De nalatenschap van Leopold II. Do Middenafdeeling, beriast met het onderzoek ! van het wetsontwerp hetreffende <le beslissen-jde regeling der ualatensch'an van Koning Leo-! pold II. kwam VrJjdfl^nanoen in do Kamer ! bijeen. De h. Carton de Wiart trad Lu bvschou-! wingeu over allërlei bijzonderh'eden van het diTtw^i), dat met algenieene stemmen werd aangeiiomen. Terechtwijzing. — Wij vernemen uit. de nie est vertronwbare brori dat de h. M mister van Wi'tenschappen en Knnsten nog ©eene. be-I sl ssing heeft genomert omtrent het voorstel hem door de hevoegde komm.isfcsie gedaan tôt, ! liet foeikennen van toei'.agen aan de schiouwhur-| gen va il Antwérpen. ' Bruesel en Gean. | Met nieuwfc. in de dagbl&den daarover ver- j spreid, is uit de lucdit gegrepen. r mm un (jîeint Van onzen berfchtoet'er: ' Kommissiën des Gemeenteraads. De Begrootingiskommiiss.ie" zat vergaderen . Dinidag S Maart om 5 3/4 n. 's luamiddaps, ten . I stadliivize. Aan de dagorde staat no®- steeds: het r (HH.werii van Sladstoegi'ootHig vo3i- 191'. lin I leden der kiomînsçs:e zijn ' : de burrgemet-.-i^i- ; <te schepeu van geldwezien, ; de Wh. Btuggeman, I Cfippjeters, HaiiMln». DaiUge, Fraeys, Van Ceu-i lehroeel;, X-'andetstegen., d'e. SoTOpHroB»' V«r>-i dermotte, | In den Lih. Dem. Kring : Saspoort-Meulesterte. ■ Het bestuux van den litieraten Oeorokra>4-e~elie:. !,i :l'L- Sa«p'ooi't-Meiniiëst.ed«, n.ood'igt liij 1 l'jogdriiv^nfthc:.iî zijai iéden mil de jaa-rlii.jtî-rlie ntigemeerie veKgaderirig bij te wonen. w . 'I- 1 Jve bi dr- nieuwe bestii'urskamev van bel tokSK: Salvatorstraat 45S. plaats, Iiefeft dp Dinsdag 3 Maart. .on 8 13 u 's avonds Aan de dagorde : 1. Overliandigen van list ' gel.vuikeltik eereteeken aan de jiobilai'issen (23 ■ 2 i. lidniaatscîvap)",: de hh. CSfetiuif Noïeclk, Poly-1 d-mr lHnst.e, .lui:. Hujk'fâ.ëft :v2. ' Versiagen van den sekretarts. iiemriiigme&s,t>er en yan d,e .longe Wnefti 3. Aansluiitlinig' van den kring bii liet i: algemeen .Libecaal • Vtaamecb Ve,ibond- : t. i Gedeeltei^ike. lierniéV^Wig van- het' BestuMr. n n ©©©@©©©©@©©Q'C)©C)6jQ©@€)'©€)C)C©©© !, : ;— r Proefnummer9 der VLÂAMSCHE GAZET «orden op aanvrsa® kqstiloot loBge/ondon ri i ; —■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods