Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

766 0
09 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rf5k93250j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

foor België .5 eenteiea, f set. Mc laad 5 eist M mmmv VIJFTIENDE JAAR Vrijdag: 9 Januari 1914 30, St-Pieferstraat 30, Brussel ABONNEMENTEN :- l jaar 6 maand3 m. Bélgit* vrasktvrij fr. 14,00 7,804,00 Nederland, > » 20,03 10,805,50 Anderelanden i 32,00 16,008,00 Hen kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijven voor een jaar (f 4 frank), heiben recht op eene gratfo boéhenpremte en een teïlluurcerd nehèlijhich bijvoegsel van 8 blad*. \ fioofdopstellop-Eigenaap ; -•♦«**-*— -. BRIEF UIT GENT AMERIKA Onze tooneelspelers in den Vreemde. De h.h. Emiel Stevens, Edgar Dnpont en mej. W. Bierlée, drie der beste krachten «van ons operettengezelschap, zijn voor het gansene zomerseizoen aan den Rembrandt-schouwburg te Amsterdam verbonden. Aan de Haven. De haven-kommissie jhiedd ten ötadhuize een zeer belangrijke vergadering. Door den voorzitter der kommissie werd verklaard, dat de schuilplaats voor dokkers weidra besiiist izaï kunnen geopend worden. Be dekkers zulleni daar kunnen uitrusten, kostelooze stortbaden nemen en een kop soep, koffie, thee en brood) aan goedkoopen -prijs kunnen bekomen. Bij dieze schuilplaats zal een werkbeurs gevoegd worden. Verder werd in de •Iiavenkouimissie Betrekkelijk de verpleging; der gekwetste dokkers, besloten, dat de ha venkapitein een stelsel De verlichting der haven kwam .da-ama terbespreking.. Sinds lang bestaan er Over de gjebrekikeïijlke verillichting. der haven gegrondbMachten. Thans a's er een voorstel door de kommissie neergelegd strekkend om de 5200 meterskaaien te verlichten met lampen van 60 kaarsen alle 6 meters. In de zijstraten en achter dieoverdekte stapelplaatsen zouden lamipen vaau 50 kaarsen, alle 6 meters, geplaatst worden. Deverlichting der stapelplaatsen en bij de werkenin het ruim der schepen, moet ook .uitgebreid/worden. De kommassie zaü er op aandrinigen1 dat de kantoren langs de haven, in overeenJïomsfc met de stad, een deel der verlichtingskosten betalen, opdat dan gouw de hand aanhet werk zou geslagen worden. —>- DE MEXIKAANSCHE KRISIS Eene overwinning der regeringstroepen New-York, 8 Jan. — De strijd om Ojinaga is geëitndlgi'l. Het garnizoen beeft zich zeven dagen tegen de opstandelingen verdedigd en ze ten slotte afgeslagen. Volgens te Washington ontvangen berichten hebben-: de •.o-pstan.delihgen ook voor Nuevo Larodo'-hel "hoofd gestooten na belangrijke verliezen te" hebben geleden. Zij zijn ontmoedigd over. hun tegenslagen. "Te.'" PreskÉ'O (in Texas V. S.) zit men zeer verlegen met de Mexikaansclie vluchtelingen eai gewonden, omdat er gebrek aan levensmidctelyeghegint te komen en ]>esm.ettelijke ziekten (tyfus enpuikkeu')' beginnien te> heersenen. DE SOKIPBREÖK VAN DE OKLAHOMA , Uren van ontzetting. — De overlevenden New-York, S -Jan^^^Viji' zeelieden van den -JÉË2^^'9öJ?S^'^^^^^la'^,w ' ^on(^aS door de SDobni-hoÖt" "«'"Ga-e-cdjry 'je- "gered-, -■5--tT.tsalieo'pixHi- ±ft . .NeAv-York. JEen kustwaehter trof drie lijken .in eene reddingsboot aan, "terwijl de « Bavaria », zooals men weet, acht overlevenden opgenomen heeft. De vijf te New-York ontscheepte matrozen vertellen dat de « Oklahoma » op ;t onverwacht middendoor brak op hét oogenblik dat het tempeest 't geweldigst woedde en de golven over het dek rolden. Plots, tejnidden van het gekraak van . het. houtwerk en "het geroep der zeelieden, werd het schip voor en achter door zware golven half vernield. De matrozen, die op het achterdek waren en die in staat waren het te doen, snelden toe en de sloepen werden in zee gelaten. Een eerste zat vol matrozen, de tweede bevatte elf man. Deze kantelde verscheidene koeren om en zes zeelieden verdronken. De overlevende vijf werden door de « Gregory » orpgevischt, doch waren half stervend van korfde en uitnutting: Dank zijN.den heldenmoed van drie officieren der « Gregory » werden deze overlevenden gered. Deze officieren duikelden herhaalde malen en streden gedurende twee uren om de matrozen, die in de reddingsboot waren, ie helpen de « Gregory » te bereiken. Overgroote baren wierpen de redders tegen het soheepswant. Een matroos is later van koude gestorven. Uit Boston meldt men dat kapitein Guntea met zeven overlevenden aan boord der « Bavaria » aldaar is toegekomen. Hij was tijdens het. tempeest op het dek. en hoorde een kraken, dat lang duurde, tot de boot in tweeën spleet. De kapitein brengt hulde aan de matrozen der « Bavaria », die 'Veel moed aan den dag legden om de bemanning der « Oklahoma » te redden. STAATSBLAD S Januari 1914. Ministerie van Oorlog. — Bij koninklijk besluit wordt'het burgerlijk eereteeken verleend aan de hierna vermelde burgerlijke ambtenaren en beambten, te weten .- Het kruis 1' klasse, aan ■ Buisseret A., Staj&se J., Grets A., Lignian O. en Demarteau. Het kruis 2' klasse, aan i Loutch, Brelcenbosch G., Robert. P.,Ver strepen J.,.Van Wichelen 3. en Rob'beets- J. De medalie 1' klasse, aan ; Van Loo 'Mi Canters 1, Vandei'heyden I', Meniger L. en Menger F., Lambert J., Lambert E. en Debran. De medalie 2' klasse, aan j Van Maldieren C. en Sapin J. De medalie 3Cklasse, aan i Vah Tlelen P., Mevr. Dansin, weduwe- Go&siaux, Lejeune 3. en Barthélemy J. . Buifienlandsche Zaken. — Hoofdbeheer, —-Werden benoemd tot j Bestuurders ten persoonlijken titel, A. Heptia en A. die Bassompierre. AfdeelinQ'shoofd, M. Huisman. Afdelingshoofden ten persoonlijken titel, .1. Thunus, M. de Hennin de Boussu-Waloourt en .7. Deruelle. Bureeloversten, de heeren E. Henroteau' en K. Dandoy, bureeloversten ten persoonlijken titel, en A. Fayen, toegevoegde: Buree'oversten ten persoonlijken t-itel, graaf W. de Llchtprvpjde en E. Hennin. ' Orde der Kroon. — Verlant E., algemeen'bestuurder en Nicolaï E., algemeen bestuurder ten persoonlijken titel* aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, word'en benoemd tot kommandeur in de Orde van de Kroon Leopoldsorde. — Vygen F.. Asselberghs E.," afdelingshoofden ; Rutten A., afdeelingshoofd ten persoonlijken titel aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten en Liégeois C, atheneumleeraar, werkzaam bij net hoctfdbeheer, worden benoemd tot ridder in de Leopoldsorde. Middelbaar Onderwijs.' — Bij koninklijk besluit wordt Mevr. Van Soest-Verhoeven, onderwijzeres aan d,e Staatsmiddelbare meisjes- ' school, te Hasselt, op eigen verzoek uit haar ambt ontslagen. Werkreohtersraad. — Bij koninklijk besluit werd het burgerlijk kruis 1' klasse toegekend aan Annef, ,T.," lid van den werkreentarsraad te SintJans-Molenbeek en de burgerlijke medalie 1' klasse aan Daugimont G., gewezen lid van den werkr-echtersraad te Oudenaarde. Burgerlijk eereteeken. — Bij koninklijk besluit is het burgerlijk eereteeken verleend aan de hierna vermelde bedienden van het Beheer van Spoorwegen .- De medalie 1° klasse, aan : Goffinet Dubois E., Pêcbeur H., Van Huynegem P. De medalie T klasse, aan : Mertens .7 Smets P. De medalie 3' klasse, aan •. Herman L., Duohateaii .7., De Pelsmacker v.. Pliirnat F., Vanbrantegem C, Girardin .7.. Vens'chure E., Van-derkei- O.. Duriau V., Tommelein II, Mej Leclercq, M. AFRIKA DE SPOORWEGSTAKING IN ZUID-AFRIKA De staking begon Donderdagmorgen Pretoria, 8 Jan. — Aan al de symdikaten' der spoorwegarbeiders van het land werd bericht tot algemeene staking medegedeeld. Deze staking zou Donderdag 8 uur aanvangen-en zelfs de arbeiders der werkhuizen omvatten. Te Pretoria zal de statie door 400 fuzeliers worden beschermd. Te Johannesburg werden tijdens de laatste dagen de geweren en schietvoorraad in veiligheid gebracht. Honderd en zestig duizend pond, welke naar Kaapstad moesten verzonden worden, werden ingehouden uit vrees daiTde trein, welke Woensdagnanoen moest vertrekken, Kaapstad niet zou bereiken. De eerste dag der.staking Jan. De arbeiders der spoor- Pretoi wegwerken gingen heden niet aam 't werk te Pretoria. De poliifcie bewaakt de statie en werkhuizen en beschermt de trambedienden. Het treinverkeer is "verzekerd. De stakers zijn kalm. Te Johannesburg arbeiden de beambten der üjn op Bloemfontein nog svoorldopig.' De maatregelen der Regeering Johannesburg, 8 Juni. — Generaal Smuts, minister van verdediging. Burton, minister van mijnwezen en Malan, minister van spoorwegen, zijn hier gisteren aangekomen en hebben op het hoofdkantoor der spoorwegen een langdurige .bespreking gehouden. Mal an's bezoek gold de voorziiening der goudmijnen van steenkool. Burton heeft een onderhoud gehad met de __spoorwegoverheden en naar verluidt is_ besloten ingeval van staking een beperkten dienst in te stellen. Maatregelen ter handhaving der orde in het mijngebied van Witwatersrand zijn vastgesteld in een bespreking van generaal Smuts met kolonel Truter. het hoofd der politie en de plaatselijke overheid. De .h'er gevestigde banken hebben gisteren in plaats van vandaag ongemunt goud per trein verzonden . , De staking begint, naar thans bepaald is, hedenochtend om 7 uur. Proefnummers dor VLAAMSCHE CA7.&T worden op aanvraag kosteloo* fneK®*or?(fo»i H., en E-n dlie toestand, of juister ddei mistoestand, die. s.handaliige miskenning, van onze taal in bat viij middelbaar onderwijs duurde toit in 1906! Maar in andere katholieke ondervvijsgestichten, zal de lezer meenen, ging het er masschien beter toe dan te Hoogstraten ? Eilaas neen! Wat hier volgt is niet ontleend aan de Handelingen• van het NederLandiscih Kongres, maar aan Vlaamisichge'zande katiholieke bladen en vlugschriften', tijdens bovenbedoelde .periode verschenen. In het O.L.-V.-Kollege en het Ignaitiuisgestidbt, te Antwerpen, alile twee door de Jezuïeten beheerd, was alles Fxansdh : .gebeden, aanspraken, diipHoma's, programma's, eerekaarten, enz. 'Studenten die, op de speelplaats of eldters, Nederlandsen durfden spreken, werden streng gestraft. In die Jezuïetenscholen en ook in het 'bissclhopipelijk kollege van St-Jan-Berchimans Wij hebben dezer dia-gan raat belangstelling de Handelingen'doorbladerd van ho: XXX11° Nederlandsen' Taal- en Leütea-kwirm d'ig Kcngïeo-, dat op het einde» van Auigust-u's ,3912 cp ziulke sdhitterende. wijize te Anit wapper» werd gehouden : een lijvig' boekdeel' (1) van 720 bladzijden, dat al de uitgesproken redisvoeringan bevat en ook v^rsahiiUende^verbiandteüngen, die oan de eene of arsdes© nedlen niet aan de beurt .kwamen. Wij 'henben onze aandacht vooral' «gewijd1aan twee, der zes afdeelimgen waarin.«het kongres was ingedeeld : namelijk de St&mbelangen en het OndierwijfS. Over deze laatste willen wij hier enkele nota's mededeelen. Iin de eerste plaats trof ons een zaaikrij'k overzicht van eenen priester, den h. Spaeninekx, over onze taal in .heö vrij' middelbaar onderwijs in Vlaamsdh-België* vóór en na de invoering van de wet Franok-Segeirs. Men weet, dat, door de wet Coremaos, in de offiiGOieele ondlerwijggestiidhten van den middelbaren graad' ten minste twee -leervakken, buiken 'het Nederliandsdh, 'het D'ujitsch en 'het verdien alilieen de tekst van den 'katechismuis en Engelsdh, door mdiddel van het Nederlandsen moeten onderwezen worden. Dat- in sorraniigia aühenea en middelbare •sdhokp' de wetsbepalinigsn wel niet alle en niet altijd' ^geheel getrouw werden in acht genomen, laten wij hier onverlet, om er op te wijzen, dat er ini de vtrije middelbare gestiidhtenweinig of niets van onze 'taal tereciht kwam. Want hoewel de wet Coremainis van 15° Joini 1883 d'aigteekemt, duurde het negeri volle jaren alvorens er in het aa/rtfibisdom lyieohelen eenige onderriahitringiëin werden gezonden, die eenig'szins. in verbaod heetten te sitaan met de wet Coremans. Wij zeggen eehigiszins. Want ziehier hoe 'het er in het Kldn-Seminarie te Hoogistraiten (-een internaat met 600 sttudenten) togging?, toen die voorschriften vian fcradht waren. Buiten de lesuren moesten de leeraars met den superior, niet dlë .-•rtirdeniten en ander elkander altijd' Fransch. spreken., van het eerste begin tot het laatste eitnde van eiken trimester. Twee en meer leeraars in het Nederlandiscihi, die samenkwamen om over hunne Nederlandsehe lessen te in-aten, moesten nóc-Fransc'h STRATSN VAN KONSTANTINOPEL EE* : iniwenteling van 190Q; waarbij de hloedïm werd en een nieuw, zoogezegd gronditeld.m ioör in- seliilderaohitige Ideedij, te dezer Jaarlijks vieren de jong-Turken de verjaringj dorstige Sultan Abdioefl Hamid van dien troon ver; wettelijk regiem in het Ottomaanschê rijk werd' inj Onze plaat stelt een optocht van schoolkin derj gelegenheid te Konstantinopel gehouden, de lessen in Nederlandsohe taal dooi' middel' van onze moedertaal onderwezen; al de rest werd in het Fransch .geleerd'. In het 0>. L. V. Kollege was er een leeraar, dlie, in de 5° klasse B, het Nederlandseh moest onderwijzen, maar er zelf niets van 'kende! De leerboeken waren van Fransohen oorsprong, en in sommigen trof men een antinatianalen geest aan. NEDERLAND DÜITSCHLAND DE VOORVALLEN TE ZABERN HET PROCES TE STRAATSBURG Het getuigenverhoor .1-.-Prins Hendrik in den Taunue f^ '. im Hendrik der Nederlanden is Woensdagav i^voov een vi-dj langdurig verblijf in liet sai itprrani van pa-of. Friedlander te -Hohemark in Léfi Tauaius aangekomen. ! 3Jimgin Wilhelmina wordt daar in 'hetvoor-kaa ï|&Wacht, om een bezoek aan haar gemaal te rtehgen. !i' _Oe verkiezing in Rotterdam lil sJSJtidag had in het district Rotterdam III Onze letterkunde werdi door de «lieeraars bespot en gekleineerd, die Vlaamsche beweginggingals een groote... « beestigheid » (sic) gescholden,; van de Vlaamschigezmden werd gezeidl, dat ze nog tijd hadden om zot te worden, enz. Toen 'het Vlaamsche land in d'e Schelde-' Straatsburg, 7 Jan. - De h. Guntz, adjunktstadl samenkwam can een grootsche hulde te ter niairie, vertelt hoe men ' zijn eigen huis brengen aan Peter Benoit, waren er twintig kwam schenden. De dagbladscrijver G-uilliot, van studenten van St-Ignatiusgesticbt, die) het durfden wagen, aan die betooging deel te nemen. Maar een knecht der Jezuïeten achitervorgde dlie jongelingen gedurende drie 'kwaart purl in den stoet \ de pater prefökt loerde door een venster en een half dozijn leeraars stonden .Joj): .atraat te kijken. Daags na de betooging-A 11 i':|.weiidlen 'ze' :'.élle twintig,door' dën pater. suipe-r 1 rior, verwittigd, dat ze nog 'vé&^é^'agen op ch'ool zouden geduld word'en « voor dèn goe- Zabern, vertelt zijne aanhouding toen hij zich naar.| hèkpostbureel begaf. kim gezondheidsredenen ontslag geno- :ad..Er werden uitgebracht 1755 stemmen c^:h'hera3en kandidaat prof. Eerdmans, r^p den katholiek Stulemeijer en 527 op , fjoeiaal-demolvraat De Zeeuw, zoodat her- ndng moet, plaats hebben, tusschen Eerd- jjjpj&ttlemeijer. Ide . Kamiöivverkiézdnig van 17 - Juni zege- [de h. Lasonder bij" d'e eerste stemming II- tegen -2177 aan de andere kandidaten. fesEerdmans. ee h. ^.-ull-er dring aan en zegt dat 7ijn .getuigenis-'m.ët opzet slecht jvordi. Ivertolkt. (Opschudding). nooit met de leeraars NederlandsCh spireiken, zelfs ni.et bij '"t- verbeteren van het Neder-„ kTndscili.' schriftelijl- werk 'biüi.tf.n: e:en Nedèr• •In-iv.vnh.e - l.ew.knp,' Ward jpi é?t^int_j hreogsrevlolassen- op.één. jtimmi ^betrapt, dab kreeg hij vier kwade noten, dan was hij "zijn p-rij's voor goed gedrag (kwijlt, dan lie-p hij al-éuis eene der zwaarste straffen op. Onder de studenten in de vijfde, die zesde en de voorbereidende klassen ging een ipapieren rolletje rond s . het .signum, dat de jonigenis elkander in de hand duwden bij het wederkeerig betrappen op het spreken van de moedertaal. De •betraDten moesten wat geld! heftallen- en daarenboven eene straf schrijven of iets van buiiten leeren. Wat de lessen1betreft, er werden ih alle klassen twee uiren per week aan het cnderwiJR van het Nederlandseh ziel f besteed. Het Nederlandiscib •beschiikite o\rer 80 punten in 2 prijiskampen, het Fransch over 120 in 3 prij.s'kamipen. Het derde deel der Larijnisdrie en Griekscihe sahrijvers werd in bet Nederl andsdh vertaald. Anders werd onze taal in die Latijmrdhe en' Grieksohe lessen niet gdhruikt. •Bij aaxdrijkgkuinde en 'gesohiedenis, bij' natuiurkundte, sdheilkulnde en naifcuninlljikie historie, bij rekenlkfunde, meetkunde en algiebra werd geenNedterlandscih) gebtr-uiikt'. Het derde deel der cefenin'ffen in 't' voordragen van Nederlandseh. Alleen voor het voordragen im 't Fransch bestond een wedstrijd en werden eeni prijs en aiccessit-s in elke kla'sse toegekend. • De Walen, de Bruisselaa-ns en de andere verfraniscihte Vlamiinigen wer-den van a.l wat in 't Nederl an'disdh mocht of moest geschieden ..ontslagen. Zij kregen eohteir 'bdjzonidiere lessen in 't Nederlandseh, lessen-, die tieslken^ weer door een anderen jongen leeraar werden -gfe-gevén. Walerr kenden nooit de soms gevraagde toeLafting bekomen om od Het Nederlandseh, dat de studenten hoorden bij het onderwijs van 't Nederlandseh zelf, bij t vertalen uit Latijn en Grieksch, bij die lessen over godsdienst, in den pfreekstcel en "bij 't opvoeren van" eene klucht bij de prijsiuitreikingen (het voornaamrte sifculk op dlie piledhtigheid was Fransch), was arm, ©Tg. .gjewesteliyk naar 'klank, woord .en wending en vol-gal- ] licismen. De programma's vaï^ feesten en prijsuitdee^ ling waren uitsluitend Fraosich. De papiertjes in de prijsboeken geplaflct eveneens. De m-aandalijksche kaarten aan de ouders over vlijt en plaats in ïsedrag en in. den Fransdhen of Latjinsdhsn prijskamp, de drie maandelijksdbe •beriichten aan de ouders betreffende de plaatsen in die priiskamipen en in gedrag waren Frans'ch in 't 'begin en tweetailte later. .De • ond-ervraagdeL eze gewichtige verkla] hrfe:©-hec';e «^^J-^en,- -etui Schroder bevesfigt| ring. GetU'igeni, door >ojg« verdediging gedaagd, spreken o.ver kreten en gehuil die zij op straat hoorden. Een dame-beweert dat de betoogers vreemdelingen waren j kinderen wierpen met slijk naar officieren. J nieiüegenstaandie die tusscheokomst van invloedrijke Vlamingen en van volksvertegenwoordiger Coremans in hoogst eigen persoon. Die voorbeelden volstaan om den geest ie schetsen, die in de vrije middelbare scholen heersehte. De lezer zal er de gevolgtrekking uit afleï- at nam e ?-rdé -öèr- k-ie^èï^ Diefstal van wissels den Hoelc van Holland heeft een rijksïhter een sdheepskok en een rijwieJherstélïfr aangehouden, die verdacht worden van dief /al*van 20,000 gulden aan Russische.Zweedsohc Hongaarsche, Roemeensche effekten, obligati n .Zuiden* Hypotheekbank, Ned. WerkeiLij- Een opzienbarende getuigenis Schott, kapitein der rijkswacht, getuigt dat d'en, dat het Vïaamsohe ras wel taai moét de gendarmen, op bevel van den kreisdirektor, ^e' !°huld en Ned. Centraal Spoorwegmaat De gendarmerie-kapitein Schott zegt dat gzijn se.kretaris Sehrod'er te Zafccrn vernam dat eten naam der ouders » en dan vernemen of de:h. Mage onderrichting-zou hebben gzge? j_jTOg rmoohten .wederkomen. Een dier leer- von aan Plken gene', arm in 't hij zonder over hun karabijnen hadden moeten thuislaten f rcl zijn om, trots, jarenlange, verdirnkking en vervolging, toch zijne taa.l in statncl en in eere te houden en aan overheden «en wetgevers, brokje voor brokje, toch erkenning en recht op bestaan af te dwingen. Wat men took beproeve, 'het woordi' van Gezel Ie zal! waarheid blijven : Men zegt dat het Vlaamsch te niet zal gaan. 't En zal ! 't En zal' ! **# In 1910 eindelijk, zeven en twintig: jaar na- >pij., alsmede van het openbreken van offerSchott zegt verder dat,^volgens" eene ■ mededeel I busj in in een kerk te Utrecht. Zij stonden op ling van een distrikts-klerk, die pas te Zabern hetfcitnt, met een boot naar Engeland te ver- is, de distrikts-bestuurder Mahl nu Zondag 4 Januari de gendarmen man voor man bij zich neeft Laten komen, hun verhoor met hen besproken heeft en hun aanwijzingen gegeveny heeft, hoe zij moesten getuigen. Deze mededeeling wekte groote opschudding. De klerk werd onmiddellijk gedaagd. Daarna zeide de kapitein nog, dat de heer Mahl den gendarmen gezegd moet hébben te verzwijgen, dat de burgerlijke overheid den raad gekregen had, militaire hulp te eischen. Ook deze gen- treden. Achteruitgang van het zielental twee grootste steden van Zeeland, Wssini&n en Middelburg^ gaan beide in zielental acbfcruit. In het afgeJoopen jaar zag Vlissingen zijn bevolking afnemen met 223 personen, zoo at zij nu maar 21,584 meer bedraagt. Middeii irg verminderde met 142 inwoners en telt er u maar 18,783 meer. dat de wet Coremans voor de officieele on- darmen zullen gehoord worden. Daarna ontstaat een Lange strrijd over de vraag of de bankbeambte Cahn, die door luitenant Schadt opgepakt is, gelache.. heeft of niet. Hij zat met vrienden in het hotel Zum Karpfen, toen de patrouille onder bevel van den luitenant voorbijkwam. Er was rumoer op straat. Zij Liepen dus twee zonder hoed of jas naar buiten om te kijken. Cahn werd onmiddellijk opgepakt. Hij protesteerde, maar de officier dreigde, van zijn wapens te zullen gebruik maken, ais hij niet gewillig medeging. Er was, zoo zeide deze, uit de derwijisige'stiohten bestond, werd, Voor de vrije middelbare schoilien, de * wet Franök-Segersi aangenomen. Naar luid daarvan moeten in alle bisschioppeiij'ke inrichtingen van Vlaamsch-België, behalve in die van Brussel en omstreken vakken, andere dan het Nederlandsen, zelf. uitsluitend! in 't Nedertandisohi onderwezen worden. D< mogendheden willen Chios en Mytilene aan Griekenland laten ] ïrlijiL, & Jan. — De « Lokal Amzeigecr » deelt in i ;n halfambtelijk bericht de reden mee waarom Je mogendheden yan den Drieband de eilander Ch.'os en Mytilene aan Gidelcenliand willen. Iati 1. De mogendheden 'heb'ben de macht niet Grj kenland te dwingen de eilanden te ontmime ]>E BALKANKWESTIE , evenmin als zij de Turken uit Adrianopel heiben ikunnen verwijderen, toen dezen net te d'e besluiten van de gezantenkonferentie In het aartsbisdom) Mecihelen zijn die! leer- groep gelachen en daarom nam hij er nu een 1 gei) van mee. Cahn ontkende ten stelligste dat hij j we

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods