Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

977 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 24 July. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tm71v5d839/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VIjrriJiNDE JAAR. Vrijdaer 24 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: ljaar Gmaand 3maand Seigle, vrachlvrit lr. 14 7 3.50 Nederland, » 20 10 6.00 Andere landen 32 n i.oo Men kan inschrijven ten buneele van het blad .30] St. Pieterstraat, Brussel en op die postkantorea ' Aile abonnentttn ontvanoen een oe'iïlusÏTeerd bijvoegseï van S liladz De inschrijvers voor een jaar (14 (r.) hebben recht op een gratis boekenpremle. Vlaamsche Gazet Nr diUa VrijdaÊr 24 Juli 1914 Frijs : 5 cectiemen AANKON DIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr. 0,30 3e BladzijUe .... .... » 1,00 Bladzijde fr. 1 en » 3,00 Rechterlijke afkondigingen ...» 3,00 roor aile acomoncen zieli wenden ten buretle St-PIETERSTRAAT, 30. BRUSSEL Hoofdopsteller-Eigenaar : JTJXjIXJS HOSTE, BEUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie : A 2384 UIT FBIESLAND Te Hindeloopen. — De kleederdr acht. -- Havard te Hindeloopen. — De leugenbank. 't Laatst sprakem .we over Hinde,taper bail, een badplaats zonder viillas, hôtels., zondler een. wooiing, uitgezonde.rd ;t badlhiùis, bij gémis wàarvan H in deloo penbacl; ooik nie! bestaan zou. Weldra waren we te Hindeloopen-stad. Hinde-loopen. Die naam duidt op de yilugge, ranke hinde. Boven de deiur van cîie ecnzame, zeker we 1 te groote kerk .las, iik : Dos Heeren Woord Met- aandaoht hoort, Komt daarxoo met hoopen Als lïinden loopen. Toen ikl deze regels opsçhreef werd ik aan-gestaard door een mari, die tegen een schut-ting kalm zij.iu paj'pje rookte. Hij1 riep me ietls toe, maar 'k verstondl hem niet. 'k G.tng lot bletti) en wïïcle ee,n gesprek aanknoopen, doc.'h hiij- keerde- zich om en stâ.pte h een. Ik had. hooiren yetrteîlén, dat: de lT'indeJoo-per^v terugihoudend zijn : 'k hoopte, toen die m an mij iets toe riep, dat ik niisschien een legende zou.vennexnc;n over die hindea -t Viel tegen en ik vreesdie alhier de mensc;hen niet aan 't sprekeiu te kîriijgen. BijV de k'erk staat het. m i nia tuur-stadtliai:is. 13oven dfe deur prijikt 'l wapen, dat een hinde vertoont. Hoe kwam men aan een hindie in dlit pol-derland. op dit vcoru.itgesdhoven kulsthoekje der Zuiderzee ? Ik heb daar de venklaring niet gehoord1, maar ze naderhand gelezen. Voor de tiendé eeuw Jag hier 't uii.tgestrekte 'bosch van Kreyl, waar die koningen vani Fries-land, die te Medeïmhlik, of StavoYen verbl'.e-ven, de hinden en he.rten verstoorderu, -welke vroolijk 'huppe lden ou die r 't welig gebladerte. Die yoorname jagers. bouwden. in 't woud een jaohthuis, dat de. ke.rn van een gehucht werd', later van een s,tad. Zoo WO'S de ooirsprong van Hindeloopen;. En d'e zee spfa.k! haar woord! mee in haa.r machtig stofl-nigebulder. Ze .beujkte de knst, rukte den grondi weg, w 1er pi een groot deel van 't woud omver, en schoink Hindeloopen een 'haven. i- sterfeest, voor" het Heihg- Avond'maal, \rx begrafenissen, enz. Ja, aan de kleederdracht ko.n men zie.n lang ongeveer een vrouw ge'huwd was en c zij kinderen ibezat ! Hooa* dat maar verhalen, doch ver tel ht eenû over, ails gei geen reiziger voor een klee magazijn of een naaister zijt ! In bedoeld Friesch muséum ziet 'ge d kleederclrachten nog. i Henri Havard was gelukkiger dan \vi « Om ons genoegen te, d'oen, scihrijft h.i liet onze herberg'hloud'sler een van "twc oude eerzame vrouiwen roepen, die zoo mi jong als.. sc.hoo.n zijn, en weike d'eze kleere alleen' aantrekken, Hannee.r een of andei vreemdeling bij tceval naar die xtreken a dwaalt en zij zi.ohi voorstelilen van h are kilein vermomming e.enig voordeel te zutlen trekker Na zich gé'ruimen tijd te liebben doen war'l ten verscheen een der \*rouwen eindelijk, g: kleed in 'het feestgewaady Zij' keerde c wendde zicthe naar a,lie zij-cîen en. liet zichbc zien, of zij een ledepop of eenige zeldizaan heid was; ze ^lanvaardde den gmlden, die wij haar gaven en verdween, doêh liet or sleehts een zeer midd'elmatigen indruik,na va, de 'SevalJig'heid, die dit zoo zeér geroèmd ko'stiMim eeriijds moet hebb.en bezeten. » Havard hâ<T nog, iets anders op. do teger wcordige reizigérs voor. Toen waren er .no waarlijk afgelegen plaatsen. Wij fietsten naa Hindeloopen, maar deze stad bezit ook ce station. Doch luister hoe de Fraivscte reizi ger er aar»k.wam. Zijn tjalfk kon dloor windstiite de.hav^en nie bereiken. Daar wûjl niet al'tijd1 op dezelfde pile' wiild)e;ni gekluisterd! bJijven, vertelt .hdji, bega ven wiji onsi im de sloep en deden ons best 011 met roeien) die kust te >bereiken. De waimt was afmatlendl. Na. een uur van sterke in S]Tanning. ibcvxsnden wiji. ons eind'elijk binne; de kle'me 'haven. Voor het oogeriiblik. was zi geh,eef ledlig; geen bootje, geen schuit, wa er te be^peuiren, zelfs voukï men er geen trap omi rtegen iliet staketsel op te kllimmen ; wi waren alzoo verpliidiit ons aan een vermôcien d'e gymnastiek over te geven, om clleiv toi» vai die groote, .geteerde païen te bexeiken._ Ter wiil u ii dift' sfïirll hp.zir-htio-'rllpn hnrl adîp iir»ll DE HAVEN VAN HINDELOOPEN jl^c. wcicit ici vu)U-ijvwig.>L- un, d, handelaa.rs zonden hun schepen ter zee, of- te sc.kx)in: Hintl elooi^en mm mer een maclit ige l w havenstede werdi, welike legenden men er ook le van verhaa.ld heeft. g< Maar Hindeloopen verwierf bij die reizi- ni gers een gansch 'bijzonderen naam om zijn zii kunst-zin, zijn eigenaardige klecderdlracht en m zijn taal^ welke buiten de stad! solder niet le verstaan wordlt. i z( Om d'en kiiinstz.in der Hindelcopers.nog te on zien, moeten we het ■ Friesch muséum te er Leeuwarden •bezoekeu, wat we ter gelègen w tijd ook zii'llen doen. , , zi En d'e.: kleederdrac'ht. Lez-er^ wo hiebiben l't Hindejoopen. doorkmist, maar er geen bij- ni zonder gewaad opgemerkt... tenziji op; brief- i d< kaarten ! 't Heeft onze teekenaar dan^ gefantaseerd, w- toen hij bij. die haven die twee; Hindenloop- k< sc'he juffertjes plaatste ? te Neeii ! We moeten tôt H i ndfeloopen-bad! fe tcrugkeeren ! De goedte burgers weten wel, | O dat in verschillende ta.len over hiinn kleedij; b< wordft gesc'hreven. Ze willen nu volk Jokk.'en. et Welnu, wat de trots der vroegere bewo- tv ners uitmaakte, wat in hooge eere stomd, i«, be n/ii' een reklame-artikel genvorden ! Als de tu zon op d'e Zuiderzee blekt ent de poddbrs rond vi 't eenzame plaatsje met .haar lichit overgiet, D als die hitte de menschen uit de steden naar b< t strand' drijft. steekt men gauwi eenige meis- m jes van Hindeloopen-in 't oudi gewaacî, en re Enge.llsche misses, die hier verdolen, oif Belgen w, en Fransoben, welke er heen tuffen, kunnen rc thuis met bewondering gewagen van dat d( eigenaardig « kostuum » cliar Hindeloopers ! m Dat is als "t Zuid-Bevelandscb boerinnetje., or dat in 't badseizoen aan de tranchai te te Siluis m reklame-papiertjes uitdeeit ! te Ik ga n ''t Hindfeloopenschi. kbstwim niet ni 'beychrijven, le^er, want ik sta machteloos er tegenover katoenen en linnen mutsen, doeken 01 van Oost-Indische chitz, polsmofjes van de- vr ze|jfde stôif, jakjes van geruit Jinnen, omboord di met fluweel, 't kapsel met zijn ingëwikîkekl to stelsel van doeken, geplooide haarsitrooken, or rozenroode borststukken, onderiakken van zi katoen met mouwen van bJ'auw diamast, om- te bcord met zwart fluweel. keurslijfjes met zij- zi den veters, tunica's met kleine plooden, ge- E ruite boezelaars, roodie kousen, zwait-fluweé- di lcn pantoffels, met hooge, puntige hakken ! zv En denk eens. d'an waren er nog gewaden p< voor kinderen onder en boven de veerlien tu jaar, voor bruid'en, geih.uwde vrouwen, wedu- k\ we'rt ; afzonderlijko kleedercn voor het Pin kl- & uiuoo'ui ni ue. na.ven ^ftiaun ciu ccn ri indruk op die bevolking teweeggebraeht ant sedeirit lange jaren 'hadi men te Hinde open geen îsclKp.-yan zoafn greoten omVa.n< izien. De kaai en het hoofd was grëheel me euwsgièrigen bed.ekt ; daaronder. bevonder wel" een lionderdtal kleine jongens er eisjeo.,. diie met starenden l>lik en open mond tLerJijk in bewondler.ing en veibazing ver inkein wa lien. Toen deze kleine bevollklijif is,gewaar werd1, begon zij te gilien \raaii prei i, terwijl wiji aan boord terugkeerden, hadd'er j groote moeite om. le verhinderen, dat zi :h) met ons aan tafel kwani' zetteip. Toen wir anker' lidhttean, 'hadd'en aile kleine bengeb t de stadi, teaii gietale van twee of dirie lion :rd, zich aan dfe haven vereenigdi., Wannee: sdhiip afzeildle, \\ilden zij, nog niet verstoker >Tdfen van 'het sohouwspel, dat zij ten onizer «te genoten; elka.nder stomipendle en ateo ndje, begaven ze zich nu onder het aanhef-n d'er vroolijkste lïoezee's op den havendim. m 'heii: voor hnn vriendelijk u.itgeleide te iloonen, : kwamen wij. op 'het <l>enkbeeldl 'hiUir nige lek'kernijen toe. te werpen. Wij, haald'er ee ontzettendl groote zakken met Engelsche >3chiuiit O'p het dek en deze, een voor eer ta r dJe pl'aats van bestemming afgericht, eien te miLddèn van d'e juiehende bende neer. it ve.rwektè een waren strijd. Wanneer eer isdhiuit al op den grond1 viel, werd zij) on iddellijk overdekt door een troeipije kindie n, dlat er zich, als gieren opwierpi en de over-nnaar liep veel kans door die overwonnener rpiletterd te worden. OWs vaa.rtuig verwij' trde zic'h al meer en meer en hoe wel wij de eest prijzeni>waa~rdi:ge pogingen aanwendder a ons bombardemenf vooirt te zctten, zoe ochit het on.s niet meer gehi-kken 'het dbe' treffen. Bij' die eerste beschmit, die den dlaur et meer bereikte, en; in 't water vieil, gin| * uit de strijdende menigte een kreet var itzetting op. Deze verslageniheid was edhtei n kbrten duur. In een oogenblik tijdis fead-:n zich tien van de kleinen langs de paler t op den steilen oever la ten afglijden ; zi; itkleedden zich daar in allerijl, en, terwiji jl zich zwemimc.ndCi vodrtbe,wogen, ter via,t n zij in 't water den kodldigen strijdl, dier op 't smalle hoofd reedis 'l^adden gevoerd an zoo «schoon voorbeei'd kon niet lang zon n* navolging blijven. Haastig langs ;hei ;arte paalwerk afklauterend, hadden knaao :n en meisjes. wel dira 't. corsprcirikelijke ko>> um van onze eerste ouders aangenomeii er eamen, aan wildle tritons en blanke najader lijik", ons sdhip omringen, te:rwiji' ze zich bi; voortduring de beschuiten betwistten^ die aan onze handen ontsnapten. De stoutmoedigsten volgden ons tôt op dlrie lionderdl me ter va,n de kiust. Op den d(ijjk werd nog met zakdbeken eni klakkeni gewtfiidl, om ons den laaTstem groet toe te brengeri en ihet levenclige vreuigdegejuich, door1' die 'frissdhe, 'held'ere stem met jes van ailde Hindeniloopen-sche kinderen geuit, wer<l| ons door den avondi-'i* wind toegevoerdi. » * e * * Zulko avontuiiirtjes bekoren u, maar ze zijn van een ari'deren tijd ! W'ie k.ijkt nu nog • t- een vreemdeling aan te. Hindeloopen ? Toen wiji er vertoefden, was de haven niet ledigl : db haringvi(3sc'hefrs losten hun vangst e vhri den naCht. Op de kaai zagen we een eigenaardiig gei'bouwtje, met een kleinen toreni. i- Bij nader onderzoek ;'bïeek het eèn soort i1, schuilplaats, met langs de muren een liouten e bank. n — • Wat is dat ? vroegen wij aan een virouw. n Zou zij aritwoorden in haar onbegrijpelijke e ta al ? r. — Dat is d'e leiigenb'ank, verteldle ze. Daar e zitten d'e rnannen te prateiii, maar je moet niet i. komen luisteren, want je verstaat er toch niet s .- yan ! '- , Altijdi dîiezeifdJe vermaning, met een zeke-ii ren trots uitgesproken. trots over hun taal, - de taa;l van Hindeloopen. i- Boven dtenluifel van 't afdak stelt een bas-n relief file, wonderbarei viscihvangst ^•oclrf De s steen heeft geledjen door den tijdi en onder n meer de vlag yemiètigd, de. Nederlandsche e vlag, want de beeldihouwer sc.hijnt een te vurig patriot geweest te zijn, om te kunnen - dulden, dlàt de Apostel'en een andere vlag. aan y hun mast voerden dan die van 't lage land bij r de zee. 1 De leugenbank ! Eigenaardiige naam, zeker - weli. docir cl!e. vrouwen gegeven, in hun nijcî. omdat de rnannen daar genoeglijtk zaten te t kouten en te kletsen, terwijl d'e 'huishoude-c Hjke bezighedlen de wifvekes binnen die wo- - ning hieldien of hun Tioogstens een buur-î praatje toelieten. 2 Ziji, aie ons ingeiliichit had', was al niet veel - spraakzamor dan de man bij d'e kerk, want i dadelijk ging ze de dijkhelling af> liet stad je j in, waarheen wij haar volgden. s A. llans. i NEDERLAND De Nederlandsche officieren in Al anië Majoor .Snellen van Vollenhoven en kapi-tein Dooirnan zulilen met ziekteverlot uit AJ-banië naar Nederland teriigkeeren. De moord op den opzichter Heins Bij onderzoek door den goeverneur van Atjeh is gebleken, dat de oj>zichter van den waterstaat Heins vermoord is door 7 lieden, die ontevreden waren over strenge belasting-inning; vermoedelijk is roofzucht ook een der drijfveejen geweest. Bij de komst van den goeverneur zijn de lieden van Lhong uitgeweken, uit vrees voor weerwraak. Verpletterd in een kolenmijn In een der galerijen van de Domaniale Mij-nen te Kerkrade (Limburg)-. had eeii verveers-opzichter gistc.rmcrgen in een wagentje \-an een leegen kolentrein. plaats genomen. Het wagentje. ervcor ontspoorde, liep tegen een bouw op en deed dezen in e.lkaar storten, waaronder de man verpletterd werd. Eerst bij het O'P'ruimen van de instorting; ontdekte •nen het lijk van den ongelukkige. Boschbranden in Limburg Onder d'e gemeente Weert zijn dezer da-•ien weer versaheidlene hektaren dernenbos- ;chen van verschillende eigenaren afgebrand. DUITSC11LAND Vorstelijke verloving *e Munchen Men meldt uit Muncihen, dat prins Willem 1 van Hohenzollern, zich g.isteren verloofd heeft I met prinses- Adelgunde. de oudste' dochter I van den koning van Beieren. Majesteïtsbeleediging te Berlijn f De recht bank te Berlijn heeft den opstel- | er van de « Vorvvàrts », Alfred Schulltz, we-Tens majesteitsbeleediging in een artikel, ge- r titeld : « Kaiserhoch und Klassenkampl », tôt zes weken gevangenisstraf veroordeeld. Het openbaar ministerie had zes maanden ge-eischt.De behandeling der zaak heeft met geslo-.1 I.CU U\?U'I*-U ijvimvi. " DE KR0NING VAN DEN SJAH VAN PERZIË > AHMAD SJAH Zooals ivij meldden, werd de Sjali van Perzic fe Téhéran gekrOond. Deze plechtiolieid orcep plaats onder de dlge-\ •neéne rjeesldrifl. I1 EENE LEVENSZAAK VOOR IERLAND wmm . ..mm* Mmnin JE ULSTERKONFERENTIE IN HET BUCKINCHAM PALEIS De Koninrj van Engeland heeft het wensctietijl; gcacltt rte rerlcucuwoordUicrs van de E no cliché ea Jersclie partijen uit te lypodigen lot een kôj^.erenlie ih het Jiucliingham Pal vis, om ie ,hangeiide (icschilien oecr liet bestuur van Jerland te besjrreken, en zoo rnogéiijk lot eene iplossing te brengen. Deze konïerentie werd Dinsdag door Koning George in persoun met een redevoering ge-opend. Sedert werdèn. reeds twee, h/jeenkomslen gehouden, en men verwacht dal, hoeivel ie uUkomslen der besprekingcn gehcini gehouden worden, de vergadering van heden Don-ierdag beslusend wczèn zai. .Op o)\zeplaat ziet. men de menigte voor het Buckinghcnn Paleis verzaineld, welke, na af-'.oop der eerste vergadering de vertegenwoordigers, de li.h. AsQtiillï, Lloyd George, lionar LaWs f end Lamlsdoivne, Sir Edward Carson, KapÛein Craig, Redmond en Dillon, levendig [oejuichte. ENGELAND DE IERSCHE~iTwEST!E Ondervraging in het Lagerhuis over de redevoering des Konings In het Lagerhuis heeft de radikaal Pon sonby gevraagd of de rede, bij de opening • der konferentie in het Buckinghampaleis dooi den koning gehouden, was opgesteld door ei • Dpenbaar gemaakt op a aura den van het ministerie, gelijk in dergelijke gèvallen steeds ^ebruik is geweest. Asquith antwcordde : Dé rede mij op de ^ewone wijze toegezonden, den dag vooTaf-^aande aan dien, waarop ze is uitgesproken. Ik neem de volJe verantwoordelijkheid erva.i jp mij. Z. M. heeft het .aan de beslissing der konferentie overgelaten, zijn rede al of nie' >penbaar te maken en de konferentie heefi net algemeene stemmen tôt 0]>enbaarmakin<> • besloten. Lord Robert Cecil vroeg of de koning de konferentie heeft bijeengeroepen op raad van den minister-voorzitter. AsquisJh antwoordde : De Koning heefi zich in deze geheele zaak zoo strikt mogelijk aan het grondwettelijk gebruik gehouden. Van het begin af tôt nu toe heeft hij geen snkelen stap gëdaan, dan na raadpleging en jp raad van zijn ministeTS. ■ ; Een luchtbalfo» in zee gevonden Liverpool, 23 Juli. — De kapitein van het Spaansche .stoornseiiip « Bizkargi Mendi » ; neldt, dat hij den 20 Juli, te 7 u. 's avonds, op ien mijlen ten Noordoostèn van Tuskar, een : )allpn drijvende heeft'gezien. Hij gelodft dat let de « Madeleine » is. Hij heeft gepoogd den )alion aan boord te hijsclien, dôeh daar deze frobtendëels vol Water was, is hij daarin niet feslaagd. 1 Toch is hij er in gelukt. de instrumenten te : edden, welke zich in de mand 'bevonden. t. De kapitein was van oordeel dat de ballon c 10g sleehts enkele uren drijvende kon blijven. ■ " ALBANIE p ! ° De leiders der opstandeling^.. Durazzo, 23 Juli. — De Albaneesche ge»- - ant te Weenen, die liier gi.steren uit Walona J' va& aangekomen, is door den vorst in lang- p lurig verhoor ontvangen en daania naar n Veenen teruggekeerd. De hoofdleiders der opstandelingen zijn : ^ D'zjafer Ta.jar, gewezen militair gouverneur ^ an Ipek, later kapitein bij de Albaneesche d x-peditie van Torgoet pasja ; Gjenach bei, ewezen officier bij den generalen sttaf van " "orgoet pasja; Sçlim Deina, gewezen kapi-îin der gendarmerie onder Essad pasja. De eischen der opstandelingen Durazzo, 23 Juli. — Gisteravond 'hebben e opstandelingen aan d'e gezanten dier groote logendbeden per brief medfegedic'eld, dat ze g et aftreden van den prias von Wied eischen, pdat een buirgeroorlog vermede.n wo-rde.. In geval ze geen genoegdoenimg bekpmen, '] Ireigen zd Durazzo te verwoesten, en ze voe- h en er bij dlat, indien de oorlogsschepen op r uen schieten zouden, ze dian gedwongen wor- v Ien het leven van geen enkel ingezetene der'ee >tad! te eerbiedageni. De oipistandlelingen vragen :en spoedigste een antwoord. ei Deze brief draag.t, wat bij die vorige het d gevaf niet was, de lia ndt'eejce n i ngen der no-v tabelen. t( D'e bevolking vait Durazzo was gisteren op-n nieuw opgeroepen, om dien dag en (heden in h le verschiansingen te komen werken. o DE HONDERDSTE VERJARING VAN M0RESNET HET PUNT WAAR VIER LANDEN SAMENKOMEN Onze pjaat stèlt voor de piaals nabij Vaals le zuidelijkste gemeente van Nederlandsch Amburg, waar de grenzen van. vier landen 7ederland, Belgib, Duitsehland en Moresnct ijeenkomen, en waar dan ook vier grenspaler pgcricht zijn. Wij geven. deze afbcclding ter gelegenheic an het feit, dat Moresnct. den 100" ver jaar QfJ van zijn onajhankeiijkheid heeft lierdacht Dcïe kleinste, republiek van Europa, geieger ussetibri Akeii en Verviers, tell sleehts 500 in loners. Na eerst lot Oostenrijk te liebben behoord ing• liet aan Frdnlcrijk over, en werd in 1SU nafhankelijk. De hoofdbronnen van bestaan waren d( ink- en kolenrnijhen, en. daarom werd di: md.'je veie jaren, zoowel door Bclgië. als door ruisen, begeerd. Nu eehler de mijnen ui.tge ut zijn, is het in Moresnèt. rustig, want nie land vcrlanqt het t.hans te bezitten. De hoofdstad van Moresnet. is Altcnberg, ooh ■f'l ■Calamine of Kelmis geheeten. De .burgemeester dezer stad is zoowel onder aan van Pruisen als van Bclgië, welke lan en ook den spoorwegdienst beheer en. De republiek Moresnet heeft geen eigen mnt ; al de munt.en der naburige landen z'i.jn - gangbaar. >■ TURKIJE chanàslijk optreden van Twrksche gendarmen Vcilgens een bericht uit Sm.irna liebben 'urksche gendarmen die den ion Juli naar et eiland Kosten in de golf van Smirna wa-211 gezonden, om tegen een yerwachten over al van een Grieksche bende te waken, daar 11 ergerJij'kfe moord part ij aangericht. Vier-en-twintiig Grieken zijn er gemarteld 1 daarna dcod'geschoten, enkele vrouwen op e meest barbaarsche wijze mishandeld en erkrachit. De TuTksche censuur heeft het îlegram, voor het Engelsche bilad de « Ti-les » bestemd, acihtergehouden, vandaar dat et bericht, t'hans per brief gezonden, reeds .ici is. ITALIE De dreigende spoorwegstaking Rome, 23 Juli. — Men verwacht elk oogenblik te Miilaan de bekendmaking van het be-sluit van het bestuur van de wreeniging van sjvx>iwegbeambten. Men gelooft dat het be-sluit een staking zal uitroepen, maar verze-kert algemeen dat de beweging mislukken zal en zich beperken zal tôt een plaatselijke beweging met Ancona, Turijn en Milaan als vcoinaamste middelpunten. De Mexikaansche Krisis Een mededeeling van generaal Carranza Carranza heeft thans aan de regeering te Washington, meegedeeld,, dat hij bereâd is' tij-d)ens de onderhandelingen met die gevolg-machtigden van président Carbajal no^jens de overneming van het bewind1, de vijandelijk-heden te staken. Hij heeft aan die bereidverldaring. echter toegevoegd dat hij geen enkele voorwaarde, die. Carbajal hem .zou willen steilen, in over-wegang zal nemen. Hij eischt a onvoorwaarde-lijke overgave van de staatsmacht » ; zoodra hdj aan het bewind is gekomen, zai hij een « beperkte amnestie » afkondigen, waarvan .de leMers der beweging,. die tôt den val van wijlen président Madero heeft geleid, echter uitgesJoten zullen worden. Dezen zullen ge-straft worden. ? —c De Staking te St. Petersburg V00RTDURENDE B0TSINGEN MET DE P0LITIE St. Petersiburg', 23 Jul.i. — Rflijkens amibte-Ujke mededeelingen toedroeg- Let aantal sta-kens gisit'eren, 120.000; de stakers ibeihooren tôt de ambaehten,. de drukkerijen ten de tram-wegeoi. Het tram.verkeer is bijna ganseh ge-setborst. Sleehts 41 rijtuigen lielbiben de ibe-waarfplaats verlaten en rijden onder beseher-m-ing der -politie. Een (groot aantal stakers hebben 's avonds. eommige wijiken der stad doonloopen, roode vaande.ls ziwaaiend en op-roerige liedeien zingend. In de w.ijk Vytborg, h-elb!ben de stakers telegraatpalen omgerukt en ikarren met/ (bout geladen omgebuiteld. Barr.iikaden werden opigerieM Van (waaruit steenen naar de politie en de troepen "wer-de»n >geworpen en vuurschoten gelo.st. De openbare macht geluikte er in de barrikade op tte il>reken en de ibetooigers uit een te drij-ven. Evenals door een répren ..-van steenen overvalten was de politie genoodzaâ"kt op de sta-kers te schieten. Het aantal gewonde betoogers is niet gekend, daar de gekwetsten zijn weggedragen en in zekerheid! gebraclit geworden door hunne mak-kers. Nochtans meent men te weten dat vijf • werldieden ziîn gedood en. acht gewond. Drie politieagenteni zwaar- gewond, werden naar het hospitaal overgebracht. De andere ge» wonden kunnen humnen dienst voorzetten. De stakers hebben gepoogdi het vuur aan de • •rug Sampsopievsky en aan d'e kazerne der pompiers te steken, doch zijn daarin niet ge-tnk't. dank aiari de maatregelbn door de politie genomen. > T Zonderlinge zaak in Frankrijk EEN N0RMAM9ISCH PRIESTER VAN VER-RAAD BESCHULDIGD EN AANGEHOUPEN Parijs? 23 Juli. — Als spion is de pastoor van eftn kleine xNorniandisohe paroclnc gpvangcn genomen. Hij had een statie-ovorete voor 500 frank willen omkoopcn hem van de verzegelde :nobilisat.ie-orders, die aile statie-oversten in Frankrijk onder hun berusting hebben, een af-sohrift te laten maken. I>e overste deod aJsof hij daarvoor to vindon was, maar waai-schuwde 'ladelijk de pol tie, die den geestelijke ge?an-;en nain. Ileods heeft hij bekend, in Duitechen dien«t 10 st,aan. Wat hem lokte ? — Hot geld ? — Waarvoor ? - Voor een vrouw. Hij kwam vaak naa- Pa-ijs en maakte ex prêt on had vaste botrekking ot eone vrouw, wie hij fantastisebe verhalen \ran geld deed, die wist dat hij .çeastelijke waa .^n die eens in de pastorij het middae^naal heeft georuikt. — Na de Rarap te Stock 1 BIJNA EEN TWEEDE 0NGELUK Het scheeklo zeer weinig of wij nadden Dins-lag een tweede ongeluk te bëtreviren. De vlieger Champel, die den tweedekkar .^as-tuurde waaronder mev. Cayat vastg&bon-ien werd, was zoo zeer gctroffen door den loodsproHg van de jonge vrouw. dat hij een oogenblik zijne tegenwoordiglieid van géest 'îwijt raakte, de hefboomen van zijn motor en ïtuurstang los Het en voor over helde om te '.ien wat er ge.beurde. Zijn tweedekker niet neer bestnurd zijnde, schoot in duizelinffwck-kende vaart haar beneden en zou denkelijli •usschen 't voik zijn gelana, tùen Champél, let gevaa.r bemerkend, terug naar de hefboo nen greep en het gevaart,', in g-oede voarwadr-ien deed landen. « II; ben des te meer door dit ongeluk petrof-ren, zegde Champel, dat het de eerste maal i.* fat ik zelf niet het valseherm plonide en in m scheede schoor. Ik weet niet waarom, .doch Dinsdag wilde h. Cayat kost. wat kost zich ze'i daarmede belasten «. Begrafenis van het slachtcffer De begrafenis van Men-, Cayat zai Vrijdag-■lamiddag te baifvier plaats heijtwn., op kosten der gemeente St-Piete.rs-\\'oluwe. Het vlj k m st. nog. sleeàs in het doodenhuis, geroid in de -zijde van het valscherm. Olieslagers is een bloemongarve op het lijk komen neerleggen. Wat zij verdiencîe Het is nu bekend gemaakt wat de ongeluk-kigte verdiende om den doodspirong : 1500 fr. voor de drie dagen, 't zij 500 fr. per dag, waarvan zij nog 250 fr. aan harem manager moest overhandlgen. De overige vliegers troldten hoop en al 3,000 fra,nî< voor de meeting. Nieuwe liefhebbers voor d9n doodsprong Daags na het ongeluk te Stockel heeft zich eene dame van Molenbeek in het sefaretairlaat van het Tioeirsplein te Stocke: aaingeboden, om' de proefnemingen met het v«,techarm roo-rt te zetten. Gistéren bood zidi insgelljks aen dbîi si», ojn die proefnpmingen te doen: -'VWgfen wij er hij dat de Aero-Cluît voor-niets is gemengd in de vliegm-eettng van Stockel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods