Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

807 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 18 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Seen on 25 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xp6tx3669d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

s m m il ma « 5 csniieniÊii mm 20 cestiïeïsten ner week 7da Jaargang » Mp 222 abonnementen P« umr : 10 f». - Zes maanden : S fift r ^)rie maanden : 2 fr. 50 20 cfntî*1*16" P*tow* a<m *** bêStcl Voor 't bviteniand, met bijvoeging der Terzendingskosten. ^honnementen worden aangenomen îû jnte bareelén. Baron Joosten»straat, 2 A.ntwerpen, en in aile postkantorf~~ TELEFOON 413 91 Volkstribuun Dagblad voor Onafhankehjke Vakbcnden ïïlpiînfÈ i<», en «1 snia 1 is(i°ats<» : Baron Joostensstraat, A.l^J'T',S^'ESrtî:*îi]]V AANKONDIGfNGEN 4"1* bhtdzijdc, per kleinen regel . 0-33} Reklaam (onder ttidnlwwa) deu regel 1.00 ' Stadnieuws, den regel . • • • 2.00-, Begrafenisbericlit . . • • • * 5.00 Voor aankondigingea zich lê wonden tôt onze bureelea Baron Joostensstraat, 2, Antwerpan TELEFOO.V 4301 Uiteaaf ® ® 2d* Uitgaaf Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden Brieven uit Brussel (Bijzondere eorrespondentie) Ministerieele veranderingon in het verschiet De gezondheid van baron de Bnqueville laat opnieuw te ^enschen. Ieder jaar wordt hij door de ongenoode influenza bezocht, die hem dan verpliclit m bed te blijven. Dit «vas ook het geval ™or dit vroegjaar. On-rolkomen bersteld heeft de eerste minister te vroeg het werk hernomen. Die onvoorzieb-tiglieid moet hij uitboeten. Aan iedereen is het opgevallen dat de minister van oorlog voor het verlof van Paschen er uiterst ver-inoeid on afgemat uitzag. In den Senaat raoest hij links verzoeken hem niet te on-derbreken, daar hij niet over al zijne mid-ûelen beschikte. Jules Lekeu was hoffelijk genoeg dit verzoek in te willigen. De jong-Eté interpellatie van den brusselschen radi-kaal Devèze over de weerbaarheid van ons le^er heeft den minister zeer pijnlijk getrof-[en. Hij weet beter dan iemand welke wan-orde in het leger heerscht en hoe gevaar-Iijk, België's internationale toestand is ge-worden. Daarenboven wordt de minister, on danks zijne goede inziehten, dikwijls! dooi zijne omgeving in de doeken gelegd. Ook was dit het geval met zijn burgejrlijk kabi-oetshoofd, die door zijne schoolvossige moei alerij eu verklikkingszucht, den mâniser ii de oogen van zijne beste vrienden zeer heef verkleind. Wie zou hebben vermoed dat he burgerlijk kabinet moest dienen om te be Bpicden en dat de minister zijn onderhoorig* heeft riroeten dekken ? De politieke tegon Btrevers van den heer de ©roqueville meen den in hem een loyalen mensch aan t< treffen. Zjj begrijpen niet dat hij zijn com proinittanten helper in dienst behoudt, wan in de zaak der postkaart, opgeworpen doo Devèze, is men eenparig om den staf te bre ken over den overste van het burgerlij; kabinet. De minister zou zich zelf verlieffe; in de oogen van de publieke opinie doo dit gevaarlijke vijfde wiel aan den wagej te vernietigen. Te fcrussel weet men dat d hcer de Broqueville den oud-leermeester va y,ijne jongens, uit den niet heeft gehaald on hem, spijts zijue luttele bekwaamheid,' tôt eei hoogen • post te verheffen. JDaarom is he hem niet toegelaten voor zich zelf en voo: een, persoon, die hem nabijstaat, paarden va: het leger te misbruiken. [Bovendien ma( niet geduld worden dat soldaten, jongens va: ons bioed, in burger verkleed die paarde bij die Zondagruitera brengen., Zoo is d: geval, heeft men mij verzekerd. Is het daai Din dat de krijgslasten verzwaard zijn ei meer rnannen onder de wapens zijn om e ordonnancen of stalknechten, ten geriev zelfs van bureelkrabbers van te maken ? M. de Broqueville, die aan overspannin lijdt, is^ eerst eene kuur aan zee gaan doe en van daar is hij eene reactie gaan zoe ken op de hoogvlakte van Spa. Zijne nabi Blaanden toonen zich zeer bezorgd. Men ma zeggen da^ het enkel uit plichtgevoel wa dat de heer de Broqueville de uiter6t lat tige taak op zich nam1. het door Schollaei half gestrand vaartuig vlot te,krijgen. Hell( putte, die van eerzucht gloeide, zag in d Broqueville slechts een strooien anan, d: op het gepast oogenblik moest worden ve: nijderd om hem toe te laten het oppergeza uit te oefenen. Tegen aile verwachting ii werd de Broqueville, de, Carnot van zijr pârtij, die hij van een gewissen val hee Kered. Van heengaan kon er dua ge«r spraak meer zijn, doch. nu stond de ove winnaar voor de grootste moeilijkheden d de klerikalen op hunnen weg konden on moeten : de hervorming van de legermach île schoolwet en de herzienlng van c Grondwet. Het derde punt moet nog wo den opgelost en hier staat hij voor het g vaar dat zijne partij in twee deelen z< kunnen gesplitst worden. Bovendien he( hij veel moeite om te verhinderen dat Renk en Helleputte handgemeen worden. Naar al waarschijnlijklicid zou de eerste de "Broqu ville als kabinetshoofd opvolgen. Als kanl netshoofd zou Renkin de moeilijkheden vi ûllen aard betreffende Congo beter kunni bestrijden dan als eenvoudig amnister B vendien is hij meer de geschikte man o bet vraagstuk van het kiesrecht op te le sen. Met Helleputte als kabinetshoofd is 1 behoud van het statu quo ofwel mogen oppositiepartijen er zich aan verwachten £ fopt te worden. De steun die de opposi» aan een kabinet van Renkin zou verleen met het oog op Congo zou worden v< goed door de herziening van de Grondw Helleputte voelt zich nog sterk zoolang Li burg geen liberaal pieer naar de Kam stuurt, doch zoo hij er de verkiezing v een liberaal niet meer kan verhinderen, d wankelt hij zelf. IBlijft hij minister, hij z in geen geval de opvolger van de Broqi ville kunnen worden. Ziedaar waarom kiesstrijd in Limburg van belang is. Do kolonlûle politiek Terwijl de meeste ministers van hethei njk Paaschweder buiten Brussel genieten, : oeidt de minister van koloniën vlijtig aan bestuurlijke en finantieele herinrichting v de kolonie. Elken dag besteedt hij OfW o beide SlaatscommissiCn de taak te veri makkelijken. Een goed ingelicht ambtem fan het département van koloniën verzekei ^ij dat de afdanktng van de 80 aanbtenat ôn bea;mbten, waarvan spraak is geweest, van een voldongen feit is. Men kan beg peu dat die mensehen zich niet gedwce Vîhapen zullen laten vermoorden en dat .al hunnen invloed gebruiken om dit ongelul kig lot te vennijden. Terecht zeggen 2 dat het midden-beheer van nuttelooze b ambten krioelt. Waarom worden er dan i de andere nrinisteriën , geen beambten \ ambtenaars afgedankt of in besehiklaaarhe: ^eslcld. Bedoeld ambtenaar, die m« de il lichtingen gaf — een liberaal — wees er 0 dat een hooggeplaalst ambtenaar, ee.a gui steling van Helleputte, zijn post liad moge verlaten om gedurende vier jaar in Perz te mogen werkzaam zijn en dat nij zijr hooge jaarwedde in «elgië mochi benoudei yVnders is men zoo breed niet tegenov« kleine beambten of werklieden die, na et jaar in besehikbaarl>eid te zijn geplaatst hu pensioen mioeten aanvragen. Wanneer ec minister aan de bureaucratie raakt is het a een nest rupsen, zoo dat zij van don boo op het hoofd van den onvoorzichtige va len. " De schoolwet is ver van klaar Becn sonartor verzekerd e mâ.i heden dat beapToking van de .schoolwet lot verk'j ztngon zal afiaielepen, wxxlat de Se>n»â* — c niet aan verloeuing^a is oaiderworjjoai! —t vA een ded \m dein zOcaer zou kunnen aet'.lc Men ijegit de senjatîOa-s ^;an aillb g-eszJiiv hedd blîksema kw&ad zâ.in op do regeerin^ ■ op <Je KJaiaer, omttet zij als nj. in liot c feren w<<r^n getold. Er is spraak dat ouwe pexàlvons van zin zijn ten teekeui v. verwt, aile sociale wet&vooretelleu dio do de Kajmer naar den Servait womdfen jx^eît opaet gewijzjgd naar <îie veig^aâering rug te stureu, zood-at men een strijd vôorz dâe ém lloiineros zou kkwmen beechrilve Mijns eraai% ai,s zou de Senaat met vuur len. Nu reeds vraagt zûch menig oienscto c 1 ovetr z|jne vijî zinnen bjteohiikt, z^ch ai ' wat Ad Senaat dient? Is het ail een om eoni ' dozaineai nota-rissen, reataniiwte, kastealhoerc | broùjAvers ein bankiers, in een woord wat gt ! nianum de geleg^ailnM eut liet recht to è van een vasteDAvondfrak met klepliood [ degicai te paratleeren ? Zoo jai ^ai1 scha ! men hetn des te mfiar d>aar hiiÎKftaat * bolwea-k van het ôngste coïi&etrva^ne l woivJen js. Is het Met be^poltelijk dat Ii1 1 ralqn er als gekozenen van d1.' socâalistisc " partij zetelen en "Zjulks orndat de ^ nog Van de loden wordt gevergd! ? * De werkliedenpartij is de eerste gewe , om afsehàffing van den Senaat te vr<ag< i Er wordt] mij verzekerd dftt dit id'eo sedi korteio ttjd oaidor de klerikalen veel vold ^ gewonnen. Dat de ouwe peiekens miaar < i pas sien of de be\vegir% teoa gunste van t politieke geïijkbeid zou bon kiujmon w . borsMen. ^ Moea- en meer verliest de Senaat zijne be , en bekwaamste led^n. Dit is nog. eeais [ gjovail met Sam Wiener, den hidsman van 1 libérale Jinkerzijde. Niet dat Wiener, aan t boti^<$i kwam vaa een Bara, een Janaon,< Gtraupt, een Dupont, om slecihtô dis liber 1 senators te noeimen, doch Sn liet î-rj'k « blînden was' hij • koning. Toiftn Dupont ?-t1 . bestond «en heitige ^rijd om l.et h ofirn schap tuS6ch)en Gobi et d'Alviella en Ww.ji -, Dieze laatste die beter gezrern was dan ( l blot, werd hooCdm.an uit^eroopen, terwijl : mededingjQi* onden'Oor/iWetr van den Sen werd verkozen — een louter eerepo-tje. „ Obi et nu Wiener als hooM-man opvolge: s Zoo ja, wie wordt dan oedervoorî/ittetr zijne plaats en vice versa? Do liberalein 1 t b^n gieforek aan mannen in den Senaat. ? >_ ntag dit van aile partijem zeigt?en. Die ^ e *noede is een bewi.is te meer hoe noofe e is dat men het Yijfde rad van dien staas1 .. gon afschlaffe. g Spelhrekers b iH)ei pefcitionnement ten gunMe vain het l e wordt door zekere Brusselsclie gelen toget ^ 'werkt. Waarom ? Omdat zij in d&e befweg e een bedJekt iriidjdel zâen ouï bij burine a haragions binnen te dlringen en dezo af [Q trekilcctn van de ôhristei'ij^ce vereenigngen t* weke zij b^hooreu. Men staat li5er dus v t. een ircaneuver. Die spjalbrokers verriohten 'e d'ttiaas wferk. Zij weten tocli wel dat mefârdieir.hedd bunner eûgen werkblr^eders e" het klorikaal kamp voor A.fi. gewonnpoi. 3 )u en dat zij dus tegen stroom opveuren _ c verdeeldihea'd onder de arbeiders to zaïûen in steun die zij bij do contervatieve burgers le ontmooten, is hunne formeele .verooi- ?" ling. ^ Klare wijn a, u. h. m Een paar luitenantën van het iBelgii o- legier beweren hel toovermid'defl te bebb'eœ m voawksn opi don taalst^i:xl te d^en ophoi s- en Vlamingejn met de Waien bàjieiao et brengen. le Djé flnanscfhgozinde dagbladen bebbeu :e- lof over die poging gesiprokeai.De A^aam) ie [jer® zal het zelfde doen, wanneer Kji 3n weten wat beide officieren in het aobild r- ien en eejns openhartg zulleai zeggOn ît. h un doel on welko hunne mfideden /J|n. m- de ''»V|aamssche Gazct" van Bryseeil ot er "HandieJsbla^F van Anfcwea-pen dfie heeren m verzoï^en hun plan in die dagbladen bel an te mak(5ai. Do Ylamiiigeai l^ken cen b )u aan do moiizen die de kat n den mee ie* zagOn Hggen. Zii zijn wat wantroiiwepd. de w-ordlen. Dat mon hun dus klaren yn \ schenken en zij zivllen bCslissen. Dît wantrouwen is gogrond Ziet men de "'Êfoaiétc poar la défcn/30 nation,' ;r- die 3000 leden telt, geene^ brocluur ultp,c vr- g^richlt tegen den Driebond en tegen Iiol de in het Wjzonder ter oorzaak \an den ci an f3om van de Schîe'ide op N.dorlandscb an bied. Stella' cteelt de meetilng- van prof* Nïvs en van advftkaat Rotsae't uit Ath' ar pen. D^e m^ening i6 dat het een eondoo de Gum geldt. Béleio is zoowei eigenaar v; »rs SobOldie als Holland. Dit is een zeer bet /er bauo kjw«^tie„d5e de Bedgisobe regeeriag rij- licht zal nanivikeai oimdat zij niet over a,ls is van lioar goede necht. Welntf, als zii y.aaÀc zoo hawist is dan sro.eft eene ver giing dne de vadeiiandsliefde pleegt en vooi ij zokeir in vrede mot oib^e buren wil revon.eei] 2- brocWuiur uit die in de kaartJQa van h( n Dilie\'0rb0nd speett ? Hee8t do ' Société pou >f la at?fonse nationale " rofîlsschiien, voor do< d België in bet vaarwater van Frankri.&, Er 1- geland; ën liusland te brengen. Om logisc p Te wezon, oioet de bond toelaten dût de C< r- gen»veu:gesieldo thesis wordb, verdedfigideii 00 n in brocluMir aan zjjne letdteiu. wprde \LÎtg< ê deekf. Andjers zal die bond nàmimor ernsti e worden aaai^ien. '• De Brusselsche godskuizen n De hefrige poleniiek oangebonden door ee n paar klerika^e dagbladon tegen de radico n eiafli&'trfiîol^. mjserdorh'eiid vaai den raad d< l3 gocMouiaen is ails rook vetrgaan. De kuiperije m van de docDrimairen die op Hunne vroegei bondgv^nouten op gemeeutelijk gebied te Brus »ei, m/eeraden te mogen steainen, zijp. vej geéfsoh geweest. Overwinnaar is C.ÏÏujysanai gebliaven. Aan te etipipen dàt deze Ylamin 3e op den eea'Sten rang onder de gekozeaien va e- /,î|ri£i pao^ij staat en dian nog v.^1 never ie VUndùrveidje en Ànseele. In de Ramer won is hij door aijno tegonstreyer6 uiterst' gjev'réesi n. Dît «zjiet men best van op de pei'stirït>utHi.r d- Broqueville, Van Cauweiaert, Wauwermai en andjer,ên draaien er mffazaam rond. Ze iï- ScâioHaert, die hern eens ongjewetnschit aolit Je in een atbeneum te doce>ren, tiacbi een vri( m de&jko tironie op te zetten. Dr Die onvmokeer is teweeg gebracht door et n, iin^tn vain karakjter in eene kan ter waar d :e. deùgd met eeno lantai-en moet worden g et zochit. Wat Franck is voor de liber&le VI «. iiiiugitvi, w0rdî Hluysrmans voor het socùali re- tisicih. Vlaanderôn, zorider duarojn de onmi fie kenb«ir)e verdiensten van Anseele in het min ot te kort te doen, ^ De hervormîngen op het spoor ?• Het schjijnt dat het plan om bet spootrwe d behéer te hervormen, niet zoo licht za4 ve oi s\tezcJifi.ijIkt wonrJen als «iem aan boogerhas fie ^ mfddenbestuur is er vla^caf fce^> en diit is veel. Men vreest te. veel de v. ii: ^ kenr. HJefc is dus mogelijk dat de beer Ste^e 'e" môniefter van spoorwegen &ai blijven zoo? j6* zijjue voorgaugoxs het geweest zijn. . Il« B tKBiffi. Van Bi&A ©a Eismd Frijskanip van voIksHederen ,p. De mededingers aan het Toonkundig ^ ^je deelte van den Prijskamp moeten hum zeudingen vôôr den l=5n Moi doen gewic 0 den aan het adres van den heer Grégoi s^e Bae.vens, overste van het Sekretariaat, t ie^ Stadhuize, onder een om3lag die de meldin^ " Prijskamp voor V'olksliederen " zal cTi de ^n. De stukken dienen door eene andere ha ■jîq dan die der mededingers geschreven te word ^er en zullen diens naam in een verzegeld lî ie ^ bevatten, voorzien van eene kensprouk, ( ln. op het werk zal herhaald zijn. Elk st pj,. moet op een afzonderlijk blad geschrev j0l worden. ;i n De drie volgende prijzen : 200 Irank vc den eersten, 150 frank voor den tweeden /j&l 100 frank voor den derden prijs zuilQn t< ^ 9 gekend Avorden. ■m De teksten zijn op het Sekretariaat v ch. het Gemeentebestuur te bekomen. len Bij de coiffeurs ar_ Door een, comiteit worden aile coiffei ^ en barbiers uitgenoodigd een groote m 'va* ting bij te wonen, wetke op Maandag April, ten 9 uur 's avonds in de zaal "\: Wesenbeke ", Van Wesenbekestraat, zal t g houden worden. j,e] Men wil zich vorzetten tegen de poginj ing die worden aangewend om de1 toepassi der Zondagwet te verscherpen en 1 om c werkdag van elf uur voor gasten, halve g tôt ten en leerjongens in te voeren. 0or Deze heeren vinden dus dat een we eeu dag van elf uren niet lang genoeg is. (}0 coiffeursgasten, groote en kleine, moeten maar tegen kunnen van 's morgens 7 l/2 1 -to tôt 's avonds 10 op hun beenen in de Ion te staan, want als er des avonds vi Që ger moest gesloten worden zou de baas lanteu kunnen verliezen. 3»e- "Wij hopen dat er op die meeting wel ï sonen zullen optreden om de heeren , dit Coiffeursbazencomiteit te leeren de a schelijkheid boven, hun slecht begrepen lang te stellen. De wegloopers bij het lege, ^ Hel leger moet nog niet al te best in smaak vallen van onze jonge Belgen, te < deelen naar de veelvuldige wegloopers, T'^1 dagelijks gesignaleerd worden, om ze op 1 sporen. zal -Begin dezer maand waren er reeds 0 Vo<d" de vijfhonderd (600) dus zoowat 165 r7ai imand. jU Gaat het zoo voort, op 't einde van €t jear zullen wij meer dan 2000 weglooi aan te stippen hebben. Dit geeft stof tôt denken ! baJ}® Eigenaardige tentoonstellin ge- Onder de benaming. "Great Zwans E oor- bition " wordt verstaan de tentoonsteiiiug FYaaie Kunsteu, ingericht door dên B niet selscheri Persbond in de Stadfeestzaal île " Duquesnojyfstraat. De meeste schilders, \ f-nt kenaars en beetdhouwers zijn 'tan het w lOTid en ailes belooft een bijval zonder weerg Beneyens deze zwans-Exliibition zullen °£»e- andere feesten door het inrichiingscoin ssor worden belegd, namelijk tooneeHvon vvjGî- waarop op de werken van bekende Belgi ninr- schrijvers zullen geparodieerd worden, n de Vlaamsch-Waalsche kermis, eene ontva wist- aap de Noordstatie van , den " Prijs niet Rota» " der tentoonstelling, «net hurooi uigd ^cheo fichtstoet. Verder wordt nog get die ken van een concerto, waarop de mi' ûciii- der toekomst zou uitgevoerd nu liuiimii 1 ■ i iiiiiiihwaammgaeabgbwawmmapmnwmi Op de Zwans-Exhibition zal men ook een c afdeeling zien van werken tentoongesteld Oj ■t dezelfde show in 1862, 1888 en 1Î885, eem r aideeling van oude meesters der Zwans toe 1 godaan, een Albaneesche afdeeling waar wer l- ken zullen te zien zijn, behoorend tôt gee] h enkel bekende school en eindelijk een heden daagsch " salon " van bekende mannen, naa k het leven gekonterfeiteld. Een honderdjarige 0 De bevolking van Putte, bij Mechelen, be reidt zich voor om een harer bewoners de: heer Eug. De Preter, brouwer, te vieren, di n op 2 Juli eerstkomende, den ouderdom vai Î00 jaar zal bereiken, en nog de beste ge i' zondheid en helderheid van geest bezit. n Deze eeuweling zetelde van 1680 tôt 1895 « dat is gedurende 12 jaar, in onzen provir: eieraad, waar hij het kanlon Heyst verteger '■ woordigde, en is de vader van den hee lS De Preter, geneeslîeer en burgemeester va -r Borgerhout, die thans ook deel uitmaakt va n den Provincieraad. ^ De foor van Binche \ Donderdag, liad te Binche de toaandelijj-ic sohe paarden- en veefoor plaats. De Dui ls schers kochten heele wagons zkvare trei jj paarden. Ook de Hollandsche kooplieden d< fr d,on er veel mede. De schoone stukken gir ^ gen een heel bevredigenden prijs. De goed melkkoeien deden 750 frank. De prijs de andere categoriën bleef onveranderd. Er wei ;e den rond de âOÛ groote en kleine verkens ^ koop geboden. De kleine viggen werden aa 22, de groote aan 35—40 frank afgezet. 3" In 't geheel werden. 31 wagons paarde ^ geladen, voor binnenlând, 29 voor Duitscl land, 7 voor Holland, 5 voor Frankrijk. Autobus op spoorbaan Het s.chijnt dat men op het oogenblik ee g. plan in studie heeft, hetwelk beoogt voor c tramlijnen van Brussel het trolley-systeei ul zoo wel als de ondergrbndsche gcleiding : u te schaffen. Een nieuw type-rrjtuig zal wo e. den ingevoerd. De beweegkracit zou ni« r3 electrisch zijn, doch door-mildel van bei ,}q zinemotoren worden gedreven. Dit zou d". het systeem van autobussen op rails ziji dat reeds op verscheidene Hjnoa te Parijs i gebruik is. Op de Parijsche lijnen liecft de vervai ging van het, electrische stelsei door d systeem, naar hot schijnt, toegelaten belan njiie besparingen te doen. ;e_ Een duur werk ie j je beer Hanrez, sénat or, had den ir r- iiieier van, Spoorwegen gevraagd heml 1 re kestfin te doen kennen van de \ erbitidine sn we:ken Noord-Zuid, te Brussel. ; : De minister heeft géantwoerd dat de r a- .gav.eii voor de voltooide en thans in uitvo zijnde werken 6 millioen 257,675 frank 1. nd loopen. 211 De geheele uitgaven voor de voltooiii fie van de verbinding, dwars door Brussel, zi len 25 millioen frank, bedragen. ak De statie, te bouwen op de plaats van en oude statie aan de Groendreef, is een hul statie, en de. bouwkosten daarvan worden £ or schat op 3,500,000 frank. ™ Ambtenaars van de Congocolonie Volgens eene statistiek, zijn er in Cpng 1X11 3307 Belgen, waaronder 2589 ambtenaai 't .zij 78 t. h. De koning heeft een besluit geteeker y-g waarbij de uniformen der ambtenaars eeni ee_ wijzigingen ondergaan. 2Q De kleederen in laken worden afgesoba an De witte blijven bestaan en de borduurS' „e. zullen vereenvoudigd worden. De officieren der openbare maclit zjull ■en echter in Europa het laken dragen. nK De algemeene gouverneur kan echter, v< de minder. warme streken zelcere wijzigmg as. toelaten. AIkoolism rk" Twintig jaar geleden; toen Noorw'eg De aan het alkoolism was overgeleverd, sti er ven er 300 kinderen op de 100D, vôôr lur één jaar oud waren. Vandaag is Noorweg 9a* het soberste land van Europa en de k oe" dersterfte is gedaald op 80-90 per 1000. In Beieren gebeurt het tegendeel • 1 kinderen op 1000 sterven in hun eerste ,er" vensjaar. Op de 237,000 kinderen, die ran één jaar gèboren worden, zijn er omtr en" 6500 doodgeborenen. Op de 2S),000, die ^e" vend ter wereld komen, sterven er. 69,1 vôôr 1 jaar. Dit is een der gevolgen ^ ' het vreeselijk bierverbruik. len Cemeentelijke brood- en vîeeschhant die De Gemeenteraad van Pausa, een kle te fabrieksplaatsje in het koninkrijk Saks heeft voor een eenigen tijd besloten bij ver bakkers- en slagerspatroons aan le drin: per op verlaging van de prijzen, anders het stadsbestuur den verkoop zelf ter h; y^et nemen. De aangeknoopte onderhandeiin ,ers leidden tôt geen bevredigend renultaat en na. is men werkelijk begonnen met het vôrï pen van brood dat ongeveer éen vijide g< kooper wordt verkrijgbaar gesteld dan in % bakkerswinkels. De voorraad was dan *hi- 'lien eerste dag binnen 15 minuten uit' van fcocht, deu volgenden dag ging- in den! eus- den tijd een de helft grootere partij vsn der jband. De leverihg is opgedragen aan tee- bakker van de plaats, en thans zal ook crk, slager voor gemeentelijke rekeaing gaan1 a. ken, indien niet zeer spoedig de verlai n°g prijsverlaging van' het vleesch tôt si iteît korut. len, Een klem maar duideïijk voorbeeld che bet partikulier bedrijf door het genveente een wordt vervangen, dat bpter in de behot kan voorzien. De Parisienne en de schi/de •rsti- pro- Een Fransche schilder heeft van een kon Amerikaal de opdracht gekregen hem twaalî vrerschillcnde yrouwenaiy'pen 2 nationale kleederdracht te schilderen, onc > wie één Païijsche. De kunstenaar gaat ; reis, bezoekt SeviHa, iBern, Volendam, Arl< - gaat naar Italie, Rusland, Noorwegen - andere typische streken en ' begint vol mo r aan zijn arbeid. Hij werkt er een heel jaar aan. : tu ÂprH 1914 is hij klaar en toont z arbeid aan zijn lastgever. Deze bekijkt met aandacht het koloss£ doek, knikt heel veldaan bij elk niet - type, maar als hij een gracieus donker-f 1 lokt vrouwenfîguurtje moeder-naakt. tussch c al die andere zîet staan, met onder elk I arm een vracht zijde, satijn, fluweel, bont - kanten, vraagt hij : — Hebt gij deze jonge dame vergeten a '« te kleeden ? — No sir, zegt heel ernstig de schrld< l" maar ziet ge, de laat3te modeplaat is e t' gisteren uitgekomen en nu ben ik zoo bar Q wanneer ik vandaag mijn Parisienne da; II naar copiëer, dat ze dan morgen nret me met fatsoen voor den dag kan komen daar0m heb' ik haar maar liever aile ma rialen die zij voor eerst noodrg kan nebc meegegeven... dat leek mij praktischer . Zwijgend kijkt de Yankee den transi man aan, haalt zijn cheque-boek voor c " dag en betaall het vooruit overeengckon l* ni 11s bnnderd dollar voor de kle. r 'Parisienne ! - ^ ~ In den Senaat 0ITTING VAN 11 APRIt» l De zittlng wordt ten Slu. roorzitterschap van M. Dt IAVUIUau De mijnbrand te Gilly u M. L1IBIOU1LL-E liandeit ove»; do m e bi-and in den koolput TreuKaism ta Gilly n brengt huW» aarn de nagafcobtenis van \f slaoûltofferi die daarbij zijn omgekomeu. ;■ M. LHtE'O sluit zich bij diie buldo aan 't -driingt aan opdat mon de oude roumv»!: 1- eindeJijk voldoening zou gaan geven. is M). HlU&iEllT, nviistei- van Arbeid en . 1 verlifeid kondigt aa.n dat de slachtoPIers il middtfliJU! Uulp zullen genieten vanwege ondieirsta.ndis'kaiâ v.oor de slacbiioffejrs van i- beàdsongevalloin. Net Schooiwetsontwerp M. z^t zijiie gisteren afgebrO' rede voort, . Door de talrijke OBtsiagjtngen, die bi.( sdhoolbezoek worden toegeetaan o.m. v '«c seizoenarbeid zal van den schoolphcht m s- wreinàg overblijven. . De geibeele we wemelt van dubiyelziru it- en ' vage bepi^lingen, zegt spreiker verder-cr ie namolijk ook het geval met ai^Lkel 15, s- treltonde de oJKlorwjjsttaal ILet eerste M is nog tameflijk duideli^,n: 'g vetrder! Wat wil men bedniden met vend* [1- te toeipassingen ? Waarom moeten deze hangen van de behoefton der sicholen1, en le van de behoeften der scholiererç? P- Spreker kiaagt er ook over dJatjnuen :e- ijjst van de schooVboeiœn déa-, vrije sen niet wil openbaar maken. Zij, die zuïks : dig hel^ben zullen haar bekomen, zeg* ae nistea*. Mtaar op wefke wijc&e?i 0, tSipreW handelt breedvoerig ov©r, de on "s> wijf/ieH'Bgi^rwodden en verwijt aan de re ring de g^|k^ôlling van ontew^izers er d, deiwijaeiressén niet te hC-bben verwezentl ge De ' dlienMjaren doorgetbracht in bet vri; derwijfeî, zutlen tellen voor de verdere ft. ijoogiingcn, zegt de nieujwto wet. 't Is «' ils ik in mfejin dei|>artcnni9nit als seîhjeipetne vaoa f weRon de dienstjaren zou moeien tellen, en een inijner klerken in een handtelshuis ] doorgeilji'acht. •or jVDen heeft ons verweten s'ektarissen te en /.egit spreker,. Maar gij zijt het,want gij sitefl^elniatig geweigterd eeniig aanAud'etment ons- over te nemen. De minister heeft gezegd daf no oit de p° meemteeelioien zijn aan-govallen giewoi-d'euj kw«(ek9cilK0(len van Bonnot's etn Garnôer'3. ^ M. POIULLET, minister. Dat is : " gezGgdl van de Belgiischfâ gem>?onte^cW maar alleen vaa leekescJioten. CHeft&g pr ion linto). _ . . ^ IV6. BA[LLET. Welke [9 de ledke s< .* (Groot irfumoer; de voorzitter bamert htei ^ in B^l'giië die tevens niet gomeentescbbo 0," de malen,d'oeil îs niet bij machte den s£ wJq van ondlerl>rekiugen tegen te bouoenj. ■an M. POUDLET. — Mœsten de geme sch-otlen aangevallen worden, ik zou ze , , dedtig^n. te/ m. HlAiL/LET. —, Do kerk streeft a ine naai. dè oppermacht en hiet moaopolie va en onderwija- je Uwo riuidïge wot loWt bns là-nd naa ,cn scheiding.. De verdeeld;hedd tus"s>chen Belf Jou al groet geaioeg, dat gij haar nog niet md vergrooiteo. ,en LVie wet zal die b'cweging voor de 3nu stuurlijko scgliding nog doen toenemen 00- veirdieddlieâd nog versolterpeo. (Zeer weil ,eû- de uilerste linkerziiflej. de M. M AGIS beBfcri.idt op zi>ne bourt DOk scbooiwietson*werp en s'telt vast dat de •er- kalen van die liberale partij de schooî ,ei{. hebfoein overfçenonnîn, djoeb allem om ' àe hiailfeamC hervorming tôt een beîachefli.i^ cen knoeiïng te doen ontaardfen een M. DI-B-ÇO-UDDE betoogt dat d© kier-i ver- stcilseJI-.nfMigj en bij tussdionpoozfin de o ede deriing van het opesibaar on-lei-wi.iiS n and ven. Secfort 18S4 is bei a^ntal lconf-f neeJe ond^rwiizers aamgegîroeid mot HO hoe terwSjjl het aantal openbare ondearwi^ors iiike meft 10 p.h. toenam. De vrilbedd von ften bufis'vald'er zaj een i.jdel woord w^zesn,g de verplettcrende fexten van kerikale king door M. C. Hïiysimnne in de 1 aanpi^hiaald. Die cErukking kob nieÇ rij- clvond worden en bet is te Brus^ zd om zij vasfcgecteld werd. in Do ziUiing wordt om 6 ^ uup iacslb !p Dit de Âr&eiderswereM ®' Een referendum der Ifaliaanscite ^ spoorwegapbeiders Ziehier de formule aan al de ledSû va.n den bond door de Federatie dea àn F«rroviairen toege>îtuurd, betreffende da toegevingen door de regeering gedaaa : ® Vier vragen zijn gesteld : ■e. 11. Zijt gij van meening dat ingeziefi en ailes wat wij u hebben onder de oogen en gebracht, het mogelijk is aan de ver-en klaringm der regeering vertrouwen te heehten ? an 2. Zijt gij van meening dat men d^ vreedzame aetie kan voortzetten onderî» ;r: nomen met het doel de spoedigst moge-lijke voldoening ûer verlcregen beloiten >r- te verkrijgen ? jr, 3. Zijt gij van meening dat mgevaï en van verwerping der twee voorafgaandfc te" voorstellen de werkstaking moet uilgefc en roejjen worden ? 1. Zoo gij de werkstaking verwerpt-, en welke is dan de actie waaraan gij do en voorkeur geeft ? ne De antwoorden moeten met "Sa" ot "neen" gegeven worden. .Werfestatsing der autowoerderste Bcrlijl» Volgens de getallen door het syndiï kaa.t der auto-taxis-eigenaars opgegeven^, heeft de werkstaking der autovoeffderg lei gisteren een aanzienlijjce uitbreiding ges. nomen. Er zpjn thane 1,100 à 1,20) voerderâ ijn. in werkstaking. Zij zijn verdeeld tust. schen 275 ondernemingen. do Veel stoornis in het verkeer verooi;» zaakt de werkstaking nogthane niet. en Werkerstoetoogingen in Busland In verband met de verjaring van da "lij- gebeurtenisse® in de goudmijnen aan d'à on- Lena hebben gisteren op den Newski Prospect en andere plaatsen werklieJeu! ai" getraoht te bêtoogen. De politie heett die pogingen dadelijk verijdeld. Than? heerscht rust in de arbeider&wijkenf fetn Oe arbeiderspariij in Zuid-Afrika het De arbeiderspartij heeft in den Pro^ oor vincialen Raad van Transvaài bij de aar jongste verkiezingen, zooals men weet, de meerderheid verlcregen, maar wijl bij lifi° de samenstelling van den Uitvoerendeof ^ Raad der provincie, bestaande uit via® bo" raadsleden, benevens den administrateur^ het stelsei van evenredige vertegenr icb- woordiging wordt toegepast, heeft da nf. arbeiderspartij in dezen Uitvoerondeni niet Raad slechts reeht op twee wtols ; zij zou dus hier in de mincierheid blijven. t1e Eergisteren had de verkiezing van da 3lea leden van den XJitvoerenden Raad plaatev 10°' Gekozen werden de nationalisten Schalk Burger en Pienaar en de arbeidersatge-d'er_ vaardigden Lucas en Ware- Deze bet-gee! den echter weigerden de benoeming ta on- aanvaaa-den, daar zij .toch in de minder-ijkt. heid zouden zjjn- Er zal dits _ voor deze on- vacatureh een nieuwe verkiezing moeien V6r- plaats hebben. ilsof Intusschen begint de arbeidersmeerd^r-heid in den Provincialen Raad al op ta treden. Mot 22 tegen 19 stemmen verdi besloten bij het. Unieparlement, aan ta zijn dringen op "uitbreiding van den stem-hebt mingstijd op verkiezingsdagen en "p, van afschaffing van het meervoudig kiesrecht...als Nootllottige brand te Verviers T116' Dezen naeht is een uiterst hevigfitt itest brand uitgebersten op don steenweg \ an( Heussy, in een gebouw, door verscheï-hool dene huishoudens bewoond. ■haal. Eene vrouw van 4H ja.ar. en hare tweo I is?' kinderen van 10 en 12 jaar werden op ■ooim je tweede verdieping gevonden.^ Dé vrouw leefde nog en werd naar t gast-<snte' huis gebracht. Do twee kinderen wavea ver" dood. In eene andere kamer vond men e°iMÏ nhS moeder met haren zoon van 8 jaar.haB ver.stikt. Z»j werden naar het gastluuel r de gebracht. m Îe Een huisge&in van zes personen wem moet door het dak gered. De scha de door cleri brand veroorsJaakt is aan^ienlijk. be- ——^— 1 -■? râl De mijnbrand te Gilly het Ziehier in welke afgrijselijke omstaifi kleri- digheden de ongelukkige Van Waesberî slicht ghe en Degraev© den dood moeten g<y-d»ie vonden hebben. î ver- Deze beide ongelukkigen bevonden z efi in do onderste gaaiulerij, op meer ùaii Maa lOOQ met6r aiepte. Zij wisten dus vc* SÏÏ; strekt niets van den brand die aan de î«o»i- oppervlakte der mijn woedde, toen w n h sa mon in den ophaalbak plaaos nanien* maar Van Waeeberghe en Degraeve hebbe* den verauimd het sein te geven om ipg® ititigo haald te worden, zoodat de macniniso flrutc- boven, van hun aanwezigheid in dei Cerner bak beneden, niets afwist. ^ Op dit oogenblik breidde de brand aai de Bppervlaktc zich zoo schrikkelij^' »it (jn. dat de heer DuDont, werkuj«fwterm dci

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden belonging to the category Socialistische pers, published in Borgerhout from 1907 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods