Vooruit: socialistisch dagblad

239 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 May. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 20 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wp9t14vz92/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

mm iSHBIMSHÉittÉMgSMajti^ Tjrssssft^iitswmmviMSj^Ji^wiMk^ ZomSaq 12 Hie! 1918 Orgaan der Belgische Werkliedenpartij, — Verschijnende alle dagen. Drukster-Uitgeefster Sam. Maatsch. HEI LICHT, Best. -, P. De Visch, Lsdeberg-Gent — Red. Adm Hoogpoort, 29, Gent BUKAREST, 9 Mei. — De Roemeensehe L.^u K i' minister van buitenlandsche zaken, Arions' stond kort na de feestelijke onderteekening. van het vredesverdrag aan den korrespondent de Lumina een onderhoud' toe. De minister verklaarde : « De vrede van Bukarest is de uitslag van den met zooveel lichtzinnigheid en gebrekkige voorbereiding gevoerden oorlog. Daarom behelst hij ook smartelijke overeenkomsten en vooral territoriale toegevingen ; maar toch is voor ons land na de moeilijke onderhandelingen een economische toestand geschapen, die een vruchtbaar werken toelaat en zijne toekomst verzeitert. ^ Nadat de ministp- nogmaals zijne vreugde over do vereeniging met Bessarabie geuit had, verklaarde hij : De bepalingen van dezen vrede hebben wij onzen gezanten in 't buitenland met de opmerking medegedeeld, dat wij in Roemenie in de toekomst tegenover alle oorlogvoerende Staten eene strenge eerlijke neutraliteit zullen waarnemen. Men moet onvoorwaardelijk met de gevoelspolitiek die zich als zoo bedenkelijk uitwees, breken, om volgens de belangen das lands den weg der reaalpolitiek op te gaan, den weg die zoowel door de overlevering als door de aardrijkskundige ligging gewezen wordt. — Het sluiten van den vrede is door de gansche pers van Bukarest met groote bevrediging opgenomen geworden. ka tesaam met da in dit gebied liggend© ^teiQgkeMi. a&a Turkse, teaj^ese tovk MggÊg&BœSŒk e Éeiste Generaalkwartiermeester, ILÜDENDORFF. I BERLIJN, 10 Mei. — (Avondberiebfj.) Ofificieel: Ben Engelsche gedeeltelijke aanval ;oij Albert werd afgewezen. Evenzoo mis! bakte een Fransch© aanval in het bosch van I 'Aprémont. Uit Pransehe bron. PARIJS, 8 Mei. — 's Namiddags; In den aaefat groote werkzaamheid der beide artilferiën noordelijk en zuidelijk van de Avre. Meerdere door den vijand beproefde overvallen westelijk van Monfcdidier en in de streek vaat Haagiard, Thennes en Grives, nes zijn mislukt. Wij namen gevangenen. Van 't overige front niète te meiden. — 's Avonds : Beiderzijdsch© artilleriewerkkig «ordelijk en zuidelijk van de Avre, sonder mfanteriewerking. Rnstige dag op 4fc overige front. PARIJS, 9 Mei. — Officieel : Leveadig© totuleriebedrijvigkedd op beide zijden ten Koorden en ten Zuiden van de Avre. Een© vijandelijke patroelje, die onae linies in de omgeving van La Chapelle-St-Aignan poogde te bereiken, werd teruggewezen. Van «et overige front is niets te melden. Avondberiebt: Niets te melden, buiten J'ödrijvigheid der beide artülöriën op het ttooid HaillesMontdidier., frit Engelsche bron. LONDEN, 8 Mei. — Na gunstige kleine Jodernemingen gisteren avond is onze linie 'Usschen Somme en Ancre in 't kort op drie Plaatsen vooruitgeschoven. Wij namen gelagenen. Vijandelijke artillerie was tijdens ^ nacht tusschen Locon en Rohece ( ?) ^r*zaam. Heden morgen ontwikkelde de landelijke artillerie vermeerderde werk«Mttheid« in t Meteren- en Kemmelgebied. heftigen plaatselijken aanval tegen de Fransohe en Engelsche troepen tusschen Laclytte en Vormezeele. In 't middenpunt der aanvalsbeweging gelukte het hem na harden kamp op eenige punten in de frontlinie der geallieerde stellingen te dringen. De strijd om deze plaatselijkkeden wordt voortgezet. Op alle andere punten werden de aanvallen des vijands teruggeslagen. Door eene gunstige plaatselijke onderneming schoven _ de Franschen hunne linies in défc nacht zuidelijk van Laclytte vooruit en namen een aantal gevangenen. Elders op 't Britsche froDt niets bijzonders. LONDEN, 9 Mei (Off.): Een gevolgrijb tegenaanval van Engelsche en Fransciu troepen verdreef gister,avond den vijand ir. den sektor van Laclytte en Vormezeele uit het deel van het front der geallieerden, in hetwelke hij maandag had voet kunnen zetten 'en herstelden den oor&pronkelijken toestand. Wij maakten eenige gevangenen. Heden morgen viel de vijand weerom ten noorden van den Kemmel aan, en het gelukte hem, onze linie op eene plaats, aan de welke de strijd nog voortduurt, een weinig in te drukken. Troepen van twee Duitsche divisies namen aan den vijandelijken aanval van gister morgen deel. De vijiyad leed zware verliezen zoowel door ons artillerievuur alsook in de infanteriegevechten bij den aanval en den daarop volgenden tegenaanval. Plaatselijke gevechten hadden gisteren bij Bucquoy plaats, bij donwelke wij 30 gevangenen maakten. In den nacht maakten wij tusschen de Somme en den Ancre verderen vooruitgang. Onze nieuwe stellingen in dezen sektor werden verbeterd. Wij maakten eenige gevangenen. Vijandelijke aanvalskonvoois werden bij Lens en Nonvis teruggeslagen. De vijandelijke artillerie ontwikkelde in den sektor van Albert gedurende den nacht betrekkelijke bedrijvigheid. Bij het einde van een plaatselijk gevecht, dat in den sektor van Vormezeele heden voormiddag plaats had, werden de Engelsche en Fransche stellingen op dit front volledig hersteld. In aansluiting aan de reeds gemelde vijandelijke artilleriewerkzaamheid deed de vijand heden vroeg twee plaatselijke aanvallen in de nabtiurschap van Albert en Bouzincourt. In de laatste gemeente werd de aanval door het vuur onzer geweren en machiengeweren gebroken en kon onze loopgraven niet bereiken. Bij Albert gelukte het vijandelijke troepen, die in ons vuur zware verliezen leden, zich in onze vooruitgeschoven stellingen in eene frontbreedte van 150 yards vast te zetten. Van de rest van het Britsche front is buiten wederzijdsche r.rtilleriebedrijvigheid in de verschillige sektors niets te melden. 0§ m\%i \\\%%èmi Ifiüi su össliirljkflongarp Uit Oostenriikscbe bron WEENEN, 9 Mei. — Aan de Piave was het kanonvuur ook gisteren beiderzijds levendig. — Aan het gebergtefront werden op meerdere plaatsen Italiaansch© verkenningen verijdeld. .WEENEN, 10 Mei, — Offioieel: Geene bijzondere gebeurtenissen. Uit ïtaliaaascbe bron. ROME, 8 Mei. — Langs het geheele front beperkte ongusfcig weer artillerie- en patroeiljewerla-ng. ROME, 9 Mei. — Officieel : De bedrijvig heid der beide vijandelijke artillerieër flakkerde in verscheidene sektors, in der bassijn van Asiago, op den linker Brenta oever, aan den Montello en in de pmge ving van Maserado weerom op. Vijandelijk marsch-afdee]ingen werden door ons vmi bij Roana op den Sisemol en in het gebie; van den Col eaprille-Col Beretta verstrooid Patroeljegevechten vonden op de hoogvlak te van Asiago plaats. Het vliegplein van Motta di Livenia werd door Engelsche vliegeniers met bommen belegd. De oorlog §p ûm Baikal! Uit Biügaarsche bron. SOFLi, 8 Mei. — Maoedonisch fremiti: Noordelijk van Bitolia en oostelijk van Dobropolje was het artillerievuur beiderzijds zekeren tdjd heftiger. In de streek van Moglena verdreven onze posten Servische verkenning&troieipan. Eene Engelsche kompagnie die na artflleàdevoorbereidàng poogde in onze stellingen oostelijk van dien Wardar te dringen, werd door bommen en machiengeweervuur v&Kstrooïd en liet gevangenen in onze hand, In de nabijheid der Nedier-Stroema patroelyebedrijvigheM, SOFIA,^ 10 Mei. —. Macetjonisch foontë : In d© omgeving van Dobropoije was het beiderzijdsch arfalierievnur heftig. In de Moglenastreek noordelijk van de plaats Beho» wo werden twee sterfee Servische patroeljes verdreven, py tweedaagsche artillerievoorbereiding vielen Engelsche kompagnies onze stellingen zuidelijk van Doiran aan, werden evenwel door vuur en gedeeltelijk handgemeen afgewezen waarbij zij grootje verliezen leden en meerdere gevangenen in onze hand lieten. Op 't geheel© front levendige beiderzijdsche vliegerwerking. Oostelijk van In Klein-Azië TTit'Turksehe bron. KONSTAHTINOPEL, 9 Mei.— fialesiUna. te mate. Levendige vijandelijke patroeljewérking op den Oostdijken oever van den Jordaan. Bij Ain Singa we.rd een vijandelijke vastliggende ballon brandend tot neerstorten gebracht. Onze vliegers vielen op 300 meters hoogte vijandelijke kavalleriekampen in 't Jo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods