Vooruit: socialistisch dagblad

283 0
06 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 30 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/th8bg2jn19/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

g»=s=»iamaM«»CTjaagttij^g^^ 3 centiemen ver nummer Fetepsiai»! 1913 34e|aar -* K. 3® Öpgaaa der Beigïsdïe Werküédeipartij. — VorseiiiJBende alle dagen, P. DsVisah. Ledeberg-Q&tt - Red. A dm H oogpoort. 29, Gent Druhster- Uitgeef ster Sam. Maatsch. HE7 LICHT. Bssi. ghen Eva10, en Van Teniers. aaf, dagl., fab., Wijn- rice, dagl., Berckmang Engelbert, .eenw., 41, irensorteer- ck Alfons, Hock Adol- rouwenstr., deermaker, Van Gele am, 50. — 1 ariakerke, îstr., 76. — Patijntjes- >salie, fab., aond, koefc- Verbanck ellevuestr., Populier-b., id., 27. erstr., 101, fab., Tulpper, Wille-ijverheids. dagl. An•de• Maria, C' >en Ka~ Î, en Van 9. — Vogenkstr., 19, 15. — Van Gent, ea ' ieberg. — Gent, en r, Gavere. ent, en De srg. — GeGent, en — S toff e- en Meirt, Febr. 19 IS 'ital Drie- achel De itrus BracMaria De - Cyrillus en Ghis- >g 338. — stweg 203, 'ent. peksl., en Bleekers- cfaal, z.b., îdt, Begije.b., 73 j. , stw. 317. j., echtg. At 47. — Stweg 416. j, Ant- eck Oosrs, Kunst- — Men Bestendig binnen de 'uur van : ), ten Ge-©ormddag 3163 dag, rond Eoxterrier streep en Goede beerdreef 9,-' 3164. -enen die over de de zagerij ent, zonde ontm. breed doornaaid 3165. kar biedt ; kunnen- Zich te erg. 3166. verlakt Gent. (3167 'kenhout. de Wed., (3171 ; keiaet-t, at, 10 er Karel-Beurrette,: boterham. ; i-pudding-oencre&m nkpoeder. ' (317*' ——- «il veren, bewijs en taai langs' .25 fr. bo-i ïenwbrug-(3174i urn : IJ* M F. Ö.TO snaak «s tOüE raat, Gen* indektars. (3176 naakateas. fcraöfc, 26,' (3176 VERORDENING voor het Operatiegebied van het 4 leger « ,. _ Het verwerven of vervreemden van militaire Meedingt- en uitrustingsstukken of vaa andere voorwerpen tesbehooresde aan het legerbestuur, is aan de bevulking verboden, voorzoever niet de bewijsbare toelating vaneen"wlitair bastuur ertoe verleend werd. «2, — Het onbevoegd bezit van militaire kleedingsen uitrustingsstukken af van andere voorwerpen teebehoorende aan het legerbestuur is aan de bevolkiag in het algemeen verboden ©m 't even of de voorwerpen achtergelaten, gevonden of door eenen militairen of civielen persaon tot verkoop, tot geschenk, ter verwerking of op eenige andere wijze aangeboden en gegevei werden. Al dergelijke voorwerpen welke op de eene ef andere wijze in het bezit der bevolking komen, moeten telkens onmiddellijk ean de bevoegde OrtsKom-jnandantur afgeleverd werden. § 3. — Inwoners die in strijd met deze verordening ran zulke voorwerpen gebruik maken, ze vervreemde» in bezit houden ot doen verdwijnen of hierbij als bemiddelaars ot om 't even hoe medehelpen, worden, voor zoover volgens andere strafwetten geene strengere straffen toepasselijk zijn, raet ten hoogste één jaar gevangenis en geldboete tot 3000,— Mark af naet ééne dezer jweestranea gestraft. Elke poging is strafbaar. Zijn bevoegd de militaire besturen en militaire rechtfcanken. A. H. Q-, den 27 Janauri 1918, Der Oberbefehlshaber, SIXT VON ARMIN, General der Infanterie. VERORDENING In aansluiting tot de verordening van 27 Juni 1917 (Verordenir.jsblad voor het Etappengebied vaa het 4e leger blz. 707) bestem ik als volgt : Het mandaat des griffiers der provincie Westvlaanderen A. Verougstraele wotdt met terugwerkende kracht van at 1 Januari 1918 tot 31 December 1918 verlengd. A. H. Q.., den 27 Januari 1918. Der Oberbefehlscaber, SIXT VON ARMIN, General der Infanterie. 8MV0ECSEL T07 DE VERORDENING betreffende het gebruik vân beenderen. (Verordeningsblad voor het Etappengebien van het 4e leger, nr. 255 van 24 October 1916 en nr. 298 van 2 Maart 1917.) Ter wijziging van cijfer 3 der verordening van 24e October 1916 v/erdt er bestemd als volgt t De door de opkeopers betaalde prijzen bedragen ir. 13.— voor 100 kilos beenderen bij hoeveelheden beneden de 1000 kilos; fr. 14.— voor 100 kilos beenderen bij hoeveelheden bovdn de 1000 kilos. E. H. O., den 23 Januari 1918. Der Etappeninspekteur, Generalmujor, Uit Duitsc&e brax?. GROOT HOOFDKWARTIER, 3 Febr. — | (Avondbericht) : Van de oorlogsterreinen niets nieuws. Westelijk oorlogsteji'Oia : GROOT HOOFDKWARTIER, 4 Februari. — Op vele plaatsen van *ti front artillerie werking, die namelijk in Vlaanderen 'tusschen 't Houthuisterboscb en de Leie, 1 evenals beiderzijds de Scarpe tegen den avond verergerde. Westelijk van Bellicourt mislukte een sterken , verkenningsaan v-al der Engelsehen. Aan de Ailette noordelijk van Braie drongen de Franschen voorbijgaand in onze postenstellingen. Eigene infanterie en pioniers haalden noordwestelijk van Bezonvaux 19 gevangenen uit de Fransche loopgraven. In luchtgevechten en van den grond op werden in de twee laatste dagen 13 vijandelijke vliegtuigen en twee vastliggende ballons tot den val gebracht. Italiaansoh front: Tusschen Etseh en Piave veel artilleriegevechten. . Van de andere oorlogeterreinen niets nieuws. Bc Eerste ceueraalkwartierHK'ester, LUDENDORFF. GROOT HOOFDKWARTIER Avondbericht van 4 Februari (Officieel): Van de oorlogsterreinen niets nieuws. Fit Frassche brom. PARIJS, 2 Febr. (Off.): De nacht was

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods