Vooruit: socialistisch dagblad

588 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 07 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 02 April 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cn6xw48x2b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dnjkster-Kitgeeîstcr Maatschappij il ET LSCHT bestuurder ï P. DE ViSCH, LssJ«barg-Qent . . REDACT5E . . ADMINISTRATIF KOOGPOORT, 29, OfiNT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJf BELGIE Drie tnaanden. . . , . fr. 3.25 Zes tnaande» » . , , . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Iften abonneerf zicfe op aile pesfcuréelea DEN VREEMDE Drie maanden îdageïijka venonder»). ..... "r. Orgaan det Belgfeche WeMsedenpûdi/. — Verschijnende aile dagen. ONS ZONDAGBLAD Gisnsîâger nog dan zijn voorgangere werd n. 3 van 't herlavend Bijblad ont-vangen, Onze wernieuwde uitgave heeft bepaaid vasten voet verkregen, Zondag verschijnt nunmter 4 en geeft ons 't begin eener rnooie noveile van Gyrse! Buysse : « PJus que parfait (Meer dan voimaaht). » 0s lof van Cyrïei 8uj?sse mo«t niet gernaakt worden, hij is gevestigd. Tosh z«S3en de Iszsrs opnieuw geiroffen worden doos* de buitengewoon treffende wijze waarop ©as weer de pïatteiands-tosatairsdsn w/crcîen gesohiiderd. E!k3 tests is raak, gesn woord is te veel, gsene uitdmkksng kan gesohrapt worden. H ce ge-trouw is tist tieeld van het iandsiijk leven! Be r.oveï!® van Gj/riei Buysse is hier voor zooveel onbekend» Ze v&rschesn in het Deo^nber-nummer 1914 van « G root Nederiand»; deza afîsvsring kan ons' eoîîter niet meër be?eïken tan gevolge der omstandigheden; daarom zuHen onzo fezsrs zoovsei te gretiger naar de eenige geiegenheid grïjpsn, met het jongste werk van den beroemdon \flaarrtsohen schrijves- kennis ta maken» if 21' Jaariijksch Kongres Ér KqIMsgIh) Werlefagartij De Sociaal-Demokratische-Arbeiders-fartij van Nederland heeft van 4 tôt 6 April, ditmaal te Arnhern, haar jaariijksch kongres gehouden. De dagorde is van bijzonder belang en de gewichtigste punten betreffen natuurlijker wijze de tegenwoordige wereldkrisis. Van onzentwege eene onmogelijkheid zijnde afgevaardigden naar de a.ssisen onzer Noor-derbroeders te sturen, zoo moeten we — willen wij onze lezessr toch iets over de b?-spfekingen laten geworden — een en ander naar hollandsche buçgersbladen crrerncmen. Het congres werd vooraigegaan door een feestavond van de afaeeling,Arnh©m dor S. D. A. P. in de nieuwe concertza-al van Musis Sacrum. De voorzitter van de rJdeo-îing Arnhem opende de zeer druk beïoehte vergadering met een korte rede, wsa>rin hij aan de hand van de jaarclijfers aantoonde, lioe de S. D. A. P. ook in Arnhem geduren-de de laatste jaren gegroeid is, terwiil ds iavloed vf-n haar werk in steeda mimer ikring merkba.ar wordt. Bpreker wees daar-'bij onder meer op het steeds stijgende stem-'laencijfer bij de verkiezingen voor Tweed© 'Kamer, Provinciale St-aten en gemeente-raad.Als fe«st?edenaar trad op het lid der Tweede Kamer partiigenoot J. E. W. Duys. Dcze zeide, dat hij er op het vorige congres cog aan herinnerd had, dat de Internationale dit ja.ar haar 25jarig bestaan sou vie-rcp. Geen enkel socialist op d© gehsele we-rslt da:ht er toen aan, dat juist op dit oogi blik de Internationale in zulk een ' t ir'ien toesta.nd zou zijn. Want wel is de kit; nationale niet dood, doch het mag wel • u: ;i toegegeven, dat de Internationa/le te1 • eurigen tijd doormaakt. Ooli de S.D.A.P. bevindt zich in een min of i: or mosielïjke periode, doch spreker mèerit er toch reeds de n?udruk erp te m.oe-ten leggen, dat rij, die zich reeds verheugen over een mogeliike verdeeldheid, nos» te vroeg juichen. Èr is geen sprake veutî, dat het aanstaande congres zon achterlaten een verdeeld prolotariaat. We weten, zoo ging spreker voort, da.t in onze verdeeldheid de kra-cht zou liggen vaa de bourgeoisie. D© strijd op het congres zal slechts zijn een onderlinge strijd over de taktiek, over de manier, waarop ral moeten worden doorge-werkt. De bourgeoisie kaji dan ook volko-men gerust zijn. Na het Paaschcongres treedt het proletariaat weer eendrachtjg op tegen het kapitalisme. Het socialisme kan niet te niet gaan, omdat het geboren is uit den drang der omstandigheden. Spreker staat da-n eenigen tijd stil bij de verhouding van het socialisme en hefc internationalisme tegenover den oorlog. DeEe oorlo9; Tal niet zijn, zoo zegt hij, het failliet van het internationalisme of socialisme ; deze oorlog is Integendcel de bevestiging, dat het inzickt dei* soeiaa s.(leirio«ratie obi-trent de oorzaak van de oorlogen, n.l., dat het bapitalistische stelsel drîjft naar oorlo-Ben, juist is geweest, Daardoor is dais tc-vens bev/ezen, dat een werkclijbe strijd Toor den vrede sleeîits kan bestatn ia een vei'sterkiug der aociaal-dcrnooratie. Al moge het missrhien v/aar zijn, dat de socia.al-demokratie niet ailes gedaan heeft wat ze had moeten doen, toch is het even-zeer waar, dat de sociaal-democratie steeds gewerkt heeft tegen he kapita.lisme en dus voor den vrede, tegen het tegenwoordige staatssysteem. tegen de diplomatie, enz. Nu schrîift de heer Roodhuyzen wel in <<Het Vad"rland» (hollandsch blad. Red.): nDe bo-fiaal-demoeraten hadden moeten weigeren diensfc te doen; er zouden er dan misschieîi wel eenige zijn doodgeschoten, doch het eou in ieder g s val een prachtige propa-ga-nda t©-gen den oorlog zijn ». Ten dergelijke Efchrijverij noemt spreker poenig. Juist de heer Rocdhuyzen en zijn kapitalistische vrienden hebben de wetten /emaakt, waarbij dienstweigering met den •tood wordt gestraft. zouden die kapita-isten de arbeiders wiilen aanectten tôt uicnstweigering, om ze daarna volgens him ei^C!! wettea dood te kuanen laten sclileten. -sog eons zegt spreker met nadruk, dat net Internationalisme geen vergissing is Ç^weest ; ten hoogste kan gezegd worden, ' ie haar kxachtea heeft overschat.jEnj^ vraagt spreker, is dat dan zoo erg, heeft het socialisme door haar zelfoverschatting wellicht niet reeds eenige malen den oor- 1 log tegengehouden 1 (Spreker haalt hier de woorden aan welke door den chef van ©en generalen staf geuit j werden, en die hierop neerkomen : « dat de oorlog reeds lang zou zijn uitgebroken indien men niet bang was voor het roode * spook, Red.) ' Het socialisme is nog te zwak gebleken, 1 en de tijd van voorbereiding was tekort. ïoeh heeft het socialisme niet overal met de handen in den schoot gezeten. (Spreker haalt hiervan de bewijzen aan.)/Men wees ^ er op, dat de arbéiders geen belang hadden bij ©en oorlog, doch terstond werd dit op-treden onderdrukfci In Italië waar nien wel den tijd heeft. ge. j had, doet de sociaal-democratie wat ze kan. Da-ar beleggen de sociaal-democraten ver- ' gaderingfin tegen den oorlog, ailes doen ze daf»r om teniaiaste Italie buitèn den oorlog te houden. De naiiionaîisten en andere partijen doen j, juist het tcgenovergestelde ; zij zijn het, die , maar steeds weer kuipen en stoken om toch Italie mede te slepen in den oorlogsroes. Zoo is hefc overal. V/el vraagt men: wat hebben de sociaal- r democraten gedaan om den oorlog onmoge-lijk te maken ? Spreker stelt daartegenover d® vraag : Wat hebben de vrijzinnigen geds.an, wat hebben de christelijken gedaan 1 Zij zitten 1 morgen in hun kerken en praten over het «offerlam», over de christelijke liefde; en ( daarbij zijn zij het juist, die de militaristen -zijn in hart en nieren. Ja, er zijn er, die zelfs met enthousiasme durven spreken over den oorlog. En toch, het hoofd van de katholieke kerk heeft een schare onder zich, waarover hij een groote macht heeft. Die macht heeft hij niet gebruikt. Kortom, ' noch het kapitalisme, noch het Christen-dom hebben iets gedaan om dezen gruwe- ^ lijken oorlog te voorkomen. j Spreker dringt er bij de aanweizigen op j aan. zich toch krachtig te maken om zich voor te bereiden voor de moeilijke taak van het socialisme; slechts door eendracht kan wat bereikt worden. Er zal veel gedaan ( moeten worden ; daarom roept spreker a.l- 3 len toe : schaart u onder de roode vaan van het socialisme, de roode vaan van het mor-genrood, van de internationale sociaal-démocratie. (Langdurige toejuichingen.) Ds zangvereeniging «Herleving» heeft £ vervolgens nog verschillende zangnummers . ten gehoore gebracht. Verder werden er \ tableau-groepen van gezellin M. de Roode- Heyermans vertoond. c Onder het zingen van de «Internationale» 1 ging ten slotte de eerste kongresvergadering \ uiteen. ^ S Aan il@ Bsvolking van J " ©weral „ • over den Nalionaïen WerMioozenondirsîand, In «Vooruit» van 22 Maart en 3 April werd reeds .gewag gernaakt over dezen werkloozen-ondersta,nd, waarv&n de uit-deeling in 't kort zal plaats hebben. Over deze nieuwe inrichting hadden wij tôt nu toe nog mets geschreven omdat wij, tôt nu toe, zelf onvoldoende ingelicht zijn en ook omdat de organisatio en de regle-mentatis nog niet definitief vastgesteld 'zijn. Nochtans moeten wij een einde aan ons «znvijgen» stellen eu ziehier waarom : 1) Te St-Amandsberg vèrspreidden de katholieken eéîie circulaire waarin zij de < werklieden aanrieden zich in de KATHOLIEKE LOKALEîf te laten inschrijven om te genieten van den werkeloozenonder-stand.Diezelfde circulaire gaf zelfs détails over den onderstand. 2) Uit Hamme ontving de redactie eene briefwisseling waarin wij zien dat de kris-tene vakvereeniging op 21 Maart eenen oproep gehouden heeft. Een vakleider van Gent had daar zelfs gezegd dat het dank was aan pater Rutten dat de werklieden die ondersteuning zullen genieten. Ook wordt nu te Hamme gezegd, dat, met dezen algemeenen werkloozensteun goede propaganda zal kunnen gemaakt worden. Aan de leden der socialistische vakvereeniging wordt zelfs gevraagd om over te gaan naar het kristen syndikaat. (Onï'e briefwisselaar spreekt ook over den steun welke dit syndikaat gaf en dat een waarde vertegenwoordigde van 2 heele franken !) S) Uit Isegem ontving de redactie ook eene vraag om inlichtingen over dien werkloozensteun.Ook deze briefwisselaar deelt ons mede dat de katholieken er propaganda beginnen mede te maken met circulairen en IN i)E KERK. Onze vakleider te Isegem weet niets over de werkloozenondersteuning en ailes wordt er geschoteld en gelepeld door de katholieken.Zelîs strooit men rond dat alleen de katholieke werklieden zullen genieten ! Het rnoet wel erg zijn wat op den buiten gebeurt dat donderdag 1.1. rond Isegem en Emelghem affichen zijn uitgeplakt, en uitgaandé van een gr-oep fabriekwerkers. Daarin ,wordt geprotesteerd tegen de partijdige handelwijze over de werkloozenondersteuning en er wordt geëischt dat het bestuur ervaji in ha.nden kome van een volstrekt on-îjdig comiteit. Ziedaar, uit drie verschillige gemeenten, gslijke klachten. Hoe is het toch mogelijk voor de katholieken ! Maar allons, het zullen altijd de-zelfde... blijven. Nu over den Nationalen Werkloozen-onderstand -zelf : De klerikale circulaire van St-Amandsberg lecrt ons dat het Nationaal Hulp- en Vosdingscomiteit een nieuwen dienst heeft ingericht om de werkloosheid 200veel mogelijk te keer te gaan. Om dat doel te bereiken zal het herne-men van 't werk aangewakkerd en verge-makkelijkt worden en de onvrijwillige werkloozen zullen ondersteund worden. Welke werkloozen zullen ondersteund worden? Ieder© werkman, stielman of bediende van beide geslachten tusschen de 16 en 60 jaren, die zonder werk is en zich in nood bevindt. (De grens van 65 jaren is nu afgeschaft zoo heeft men ons verzekerd.) Wi© is van den onderstand uitgesloten ? Knechten, meiden en boerenknechten, die kost en inwoon hebben ; familiën waar-van de vader in 't loger is ; werkloozen die den arbeid weigeren die hun aangeboden wordt; werklieden die in werkstaking of lock-out betrokken zijn ; zieken of gebrek-kelijken die om deze redenen ondersteund worden. Hoe groot zal de onderstand 5'ijnî Ieder rechthebbende zou omtrent 3 fran-den per week ontvangen ; de echtgenoofce 1.50 fr. per week en 0.50 fr. per kind onder de 16 jaren. Tôt daar de circulaire der katholieken van St-Amandsberg. Verdere inlichtingen kunnen wij nu niet geven. Wat wij kunnen en moeten kenbaar maken is dat die onderstand evenals het Werk van Hulp en Voeding en het Werk der Kleeding GEEN werk der katholieken is, dat het daarvopr benoodigde geid mes datgene is van do katholieke partij ; dat aile katholieke propaganda welke met deze werken gemaakt wordt, het is gelijk waar, MISRRUIK MAKEN IS VAN EENE "MACHT EN VAN DE OMSTANDIGHEDEN.Wij raden onze mannen overal aan goed toe te zien en ons zooveel mogelijk in te lichten. A. V. mm s n china In de laatste algemeene kiezing heeft d© gematigde japaneesche partij van Seynkaï 73 zetels verloren, terwijl d© jonge vechters-partij van Dosjikaï, die geleid wordt door den oorlogzuchtigen baron Aatoï, die ook minister van buitenlandsche zaken is, er 53 gewonnen heeft. Als d© Kamer biunen eenige dagen zal vergaderen, zal de regeering bescbikken over eene meerderheid van 40 stemmen, die in sommige gevallen zal stijgen tôt 80 stemmen.Deze uitslag der Idezingen v as nauwelijks gekend als de japaneesche "egeering, reke-nend op hare verpletterende meerderheid tegen aile gematigd© partijen, eene nieuwe lijst deed opmaken van cisckcn die aan de chineesche regeering zouden gesteld worden met de complimenten dat er foinnen (îe acht dagen antwoord moest gegeven rijn ! De nieuwe eischenlijst werd per telegraaf naar de chineesche regeering gezonden, ailes lekte dadeliijk uit ©n te Peking was de verontwaardiging zoo groot dat het gepeu-pel de woningen der japaneesche afgezanten ging afbreken met het inzicht de bewoners te vermoorden. De correspondent van d© «Novoj© Wre-mia » seinde hieromtrent vit 'iokio, waar de opschudding zeer groot was ; t> De invloedrijko partij van Dosehikaï heeft per manifest beisend gemaakt dat de bevolking zich niet hoeft ongerust te maken, aangezien de regeering eene zulke po-litiêk zal aannemen die zal bewerken dat er kort en goed afgerekend wordt met China en zijne mogelijke bondgenooten. » De correspondent van den engelschen « Daily Telegraph » telegrafeerde ook uit Peking dat hij zelf d© nieuwe eischenlijst van Japan had yertaald en hij vatte ze als volt samen : « 1° Er zullen japaneesche raadslieden aan gesteld worden zonder het advies van dewelke er geene internationale overeen" komsten zullen gesloten worden met gelijk welke Mogendheid ; » 2° Japan zal in aile omstandigheden de voorwaarden bepalen in dewelke het de ge-vraagde voorrechten wil bekomen het heele land door ; Europeesche Oorlog . le West-VlaeiiÉriii •_ 'tNcorden van FranlrijK Olfieiselo talegrantraso : Slit Duifsche Ssresî W. T. B. (Ambtelijk). Westclijk ooriogsterrem. BERLIJN, 5-4-1915 : Aan 't Yserkanaal, ten zuiden van Dixmuide, namen wij van Belgische bezette plaatsen drie loopgrach-ten aan den Westeroever. In 't Priesterwoud franschen vooruitgang afgewezen. Oosteîijk ooriogsterrem. Bij Augustow Russische aanvallen afge-slagen.Westeîijb oorlogsterrein. W. T. B. BER.LIJN, 6-4-15. (Ambtelijk) : Tegen onze stelling aanrukkend© Belgische versterkingen werden door ons terug-geslagen.Vijandelijke aanvallen in het Argonnen-woud mislukten. In 't Priesterwoud werd ons door het mijnspringen voordeel gegeven. Fransche voorsprong ten westen van Pont-à-Noumon had geen gevolg. Oosteîijk oorlogsterrein. Russische aanval t© Nawampol afgesla-gen met groote verliezen voor den vijand. Verder niets nieuws aan 'fc front. ISlt Frasisssla© iBrosa PARUS, 3 April. (Havas.) Officieele mededeeling van heden namiddag, 3 ure : « In de streek van Somme, bij Boiselle en bij Dampierre zijn de mijngevechten voort-gezeï,W. T. B. PARUS, 6-4-15. (Ambtelijk); De dag verliep op heel het front kalm, uit-genomen t© Woevre, V nf An À Russiscti-Psslsetis-Galicische irons Uit @€38i©!SB*Ijlksej!3© isresi AT T B W EENEN, 6-4-15, (Ambtelijk) : In de Karpathen duurt de strijd op de hoogte van het Laborczadal voort. Een aan den oostkant ondernomen tegenaanval wierp den vijand uit verschillige stellingen terug. Ook ten 0. van Berava werd een sterke russische aanval teruggeslagen. Wij namen gisteren 2020 gevangenen. Ten N. van het Ùszokerpas is de toestand on-veranderd. Een vernieuwde aanval der Russen mislukte. Overal elders ailes rustig. Later : In de Karpathen en bijzonderlijk in het Labarczaval wordt hevig gestreden. ^Aan aile overisje fronten artilleriestrijd, » 3° Er zal het land door eene gemengd®; policie aangesteld worden die onder de lei-ding en de bescherming van Japan zal werken ; » 4° Japan zal den ftelft leveren van ailes1 wat aangekocht wordt voor de chineesche oorlogsarsenalen en het leger; » 5° Japan zal dadelijk eene spoorweglijn leggen dwars door de vallei van Yangtsé ei* eene tweede die loopt van Pukion tôt Kan' ton ; » 6° In de uitgestrekte provincie van Pukion zullen de Japaneezen heel alleen voorrechten bekomen op gebied van handel en nijverheid ; » 7° Japan zal een© boudhistische missi© naar Ohina zenden die het land door vrijen toegang zal hebben en ^nder de bescherming der chineesche regeering zal werken. » Dezelfde correspondent weet te verzeke-ren dat de chineesche regeering alleen zal willen onderhandelen over het laatste punt van deze-nieuwe eischenlijst — en dat daar-door de onderhandelingen over de eerst gestelde eischen noodlottigerwijze zullen afgebroken worden. Andere engelsehe bladen beweren dat Japan aan het nemen is « van strenge rnaat-regels die het boycotteeren van japaneesche voortbrengsels in China zullen beletten ». Ten slotte wordt nog gemeld dat de Ja-, paneezen groote' legermachten uitgezonden hebben om zich meester te maken van de' uitgangspunten der spoorwegn van Pookou,' Nankin, Tientsien en Moukden. I verder rust. Bij Uscie Biskupie, ten O. van Zaleszczyki poogden vijandelijke krachten zich aan den Zuidelijke Dnjestr-oever te plaatsen. Zij werden teruggeslagen en lis-ten 1400 gevangenen en 7 machiengeweren ter plaatse. tlit Heississts® Issues PETROGRAD, 3 April. (P.T.A.) Ofîicieel bericht uit het groote hoofdkwartier : » Op de andere sectoren van het front is de toestand niet noemenswaard veranderd.»' ste3fe:â: !m kl Ain Turkseh Ambtelijk bericht. WTB. — KONSTANTINOPEL, 6-4-15:, Onze vloot heeft gisteren bij Odessa twee russische booten in den grond geboord, te weten de «Provident» en de «Wastochnaja». De bema.nning werd gevangen genomen. Gedurende deze tijd naderde de kruiser' «Medschidych», bij het vervolgen der vijan-deldjke mijnenzoekers, de omgeving der vesting Otchakow aan den vijandelijken oever gelegen, stootte op eene mijn en zonk. De bemanning werd gered. Een der vijandelijke mijnenzoekers, die gisteren poogde de Dardanellen te naderen, werd door ons geschut tôt zinken giebracnt. Verder is niets belangrijks te meiden. * ♦ * Oorlog tusschen Imm ei China? "A Gister meldden we een Wolff-telegram dat het uitbreken der vijandelijkheden tusschen Japan en China openbaar maakte. Tôt nog toe vonden wij geen enkel bericht. dat ■zulks bevestigde. op ZEE Ss Élfciîstof- es mijnoarlGg ©et®z»pei©es*gS© s©i2ep©2i LONDEN, 3 April. (Reuter.) Het Engelsehe stoomsehip «Lockwood» is vannacht op de hoogte van Star Point (zuidwestkust van Engeland) getorpedeerd. De bemanning werd door een visschersboot van Brix-ham gered. (De «Lockwood» mat 1143 ton bruto, 677 ton netto, en was het eigendom van W. France Feuwick & Co. Ld. te Londen. Het1 schip was gebouwd in 1896.) LONDEN, 3 April. (Part.) De treilera «Jason», «Gloxinia» en «Nellie» zijn gister-morgen vroeg in de Noordzee in den grond geboord door de Duitsche onderzeeboot «U 10». De opvarenden van de «Jason» en de «Gloxinia», te samen 18 man, zijn door de treiler «Rhodesia» in de Tyne binnenge-bracht. Kort daarop kwam de treiler «Girl Kathleen», uit Yarmouth, binnen met de1 bemanning van de «Nellie». Toen de «Jason», Donderdagavond aan. het visschen was 0» zoowat £0 cwil giaouk' ' 31" iaa»* — W. 86 Énjs per nemmer : ypor Belgie 3 centieman, yoor dan ■ reemdaS centiemen Telefoon s Redactie 247 - Âdministratie 2845 Woenssiap 7 A^RÎL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods