Vooruit: socialistisch dagblad

665 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 19 October 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sb3ws8k837/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

iaar ■» N. 2226 Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 eentiemsn r > Telefson s KetSactie 247 - Âdsmîsisstratie 2845 «aaeBcagKggggKggaaggsre^-ggaac^ Zaterdan 15 Oogsf *8914 Drakster-Uîtgeefster gsPîMaatschappïj H ET UCHT ; bestuurder t jp, PE VISCH. Lcdebcrg-Gent .. REDACTIE adminîstratie fj'OOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgaan det° Befyische Werkliedetipartij. — Verschmencfe aile daaen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Orle maanden. . . , , fr. 3.2! Zes maanden « » « « . fr. &5G Een jaar. ■, . » . . . fr. <2.5<! Mtn abonneerl zich op aile postbarçeleï DEN VREEMDE Orie maanden tdagelijk#^ verzonden). , , tr. 6.73 Een bezoek aan 'tLeger Ka do gekwetsten en de gevangenen, zijn ' ,.jj een bezoek gaan brengen aaa de soldais die zich strijdvaardig houden. 2e bereiken is niet gekeel geinakkelijk. i;ea heeft een auto noodig en soms zijn al Ij'e autos opgeeischt. Men heeft beweeg-kra-cht noodig en in de laatste weken heeft Bea zooveel naphte verbruikt dat de inten-deatie terecht daarmede zuinig omgaat. lien heeft een vrijgeleide noodig dat u elken kilometer gevraagd wordt door de [schildwàchten. Gendarmen, soldaten, burgerwachten jontmoet men aan den ingang van elk dorp, aisook gemeentewachten, geheel schilder-achtig gekleed met blauwe kielen gelijk in H jaar dertig, met een ùriekleurigen band [rond den arm en met wapens die uit het muséum der Hallepoort schijnen te komen. Tusschen Brussel en Leuven is ailes rrecdzaam. Ware het niet door de schild-ïachten en door nu en dan een auto met soldaten gevuld, men zou nooit denken dat men met moeite twintig kilometers verwij-dcrd is van de streek waar een leger van tachtig duizend man het signaal van den strijd afwachb. Maar eens Leuven voorbij, op een weg die lnaar Maspengouw leidt, wordt de beweging luitengewoon. Yan weerskanten van den steenweg staan ;de mannen, dicht bij hunne uitgespannen ugens; zij slapen, anderen drinken _ een glas onder het redekavelen met jongo îaeisjes uit den omtrek, terwijl zij het bevel jau vertrek afwachten. Verder trekken wij voorbij eene groep 'officieren in wier midden zich de koning be-ràdt in veldtenue. Eenige kilometers van daar ligt een regi-ttent, daags te voren aangekomen en de groote militaire lionden liggen te slapen iievens hunne mitrailleuzen ; de soldaten iuischea hun geweer, de ontzadelde paar-den zijn in de schaduw geplaatst. ^ Louis Piérard, die ions vergezelt, is aan i't kouten met twee kameraden uit het Cent/au. Jlijne vnouw vraagtom eemge pakjes cigaretten te raogen uitdeelen. De ofîieicr antwoordt : — Ônmogelijk, madame, tôt mijn groofi spiit. Wij.hebben bevel gekregen van niets telaten geven. aan de troejjen. De officier keert opzettelijk den rug naar oas en kijlct naar een anderen kant, terwijl tvree kaporaals glimlachend den tabak in bezit nemen, met hetzelfde air als ware het hemelsch manna. Eenige stappen verder komen twee jonge haonniers bij mij. Het zijn studenten. Zij kcnnen mij van aanzien en zeggen : — Wij waren verleden winter te Gent toen gij uwe voordracht zijt komen houden .voor de liberale studenten. Ik vroeg hun wat zij gevoelden daags Voor den strijd. — Ongeduld, antwoordden zij, wij wen-Bchen dat bij reeds uitgebroken ware. ' Maar wij moeten verder vooruit. Wij steken eene oneindige reeks autos 11 voorbij, camions van « Old England » en heerenrijtuigen. Op de kussens van deze rijtuigen liggen zaken bloem, geheele kwar-tieren geslacht vleesch, — kortom ailes wat er noodig is om het leger dat in die vlakte gekampeerd is, te voeden. Het is zes ure 's namiddags. De dalende zon verlicht zachtjes het veld. De gemeente is vol met troepen. Voor een klooster, dat herschapen is in ambulancie nemen prie-sters ziekendieners, enz., een beetje rust. • Een hunner gelast zich met mij voor te stellen aan den kommandant en aan den chef der geneesheeren. Bij dezen laatste vind ik een dokter M. S., een onzer vrien-den. Allen te samen bezoeken wij het kan-tonnement. Men biedt ons de soep aan met een stuk bouilie. Men toont ons de slaapkamer der soldaten ; een stroozak in de ledige klassen eener verlatene dorpsschool. Wij slaan een praatje met mannen die veel genegenheid aan den dag leggen voor hunne officieren. Geen cîwang ! Er heerschte integendeel ge-meenzaamheid gepaard met veel eerbied. Bij allen stellen wij denzelfden wensch, hetzelfde ongeduld vast, om de duitschers te ontmoeten. Ik spreek tamelijk lang met den neef van een onzer gentsche strijders. i De meerderheid van degenen die hier zijn — zegt hij mij — zijn vlamingen en boe-ren. Zij hebben geen het minste gedacht van wat het internationalisme is. Zij wenschen vurig van te vechten uit va-derlandschliefde en zij zijn ten ergste gebe-ten op de «Pruisen». Overigens, de socialisten die hier in de rangen staan hebben denzelfden ijver .: voor de démocratie en voor de vrijheid. Wat de Duitschers betreft, die een half uur van hier verwijderd zijn, velen schijnen te vechten tegen hun goesting, uit dwang. Gister nog liet een hunner zich pakken.zeg-gende : levé de Belgen; Ik verkies gevan-gc.n te worden genomen. » De avond valt en wij moeten weg. De soldaten die onzen auto omringen juichen ons toe. Een kilometer verder staan er schildwach-ten. Een gendarm met goed walengezicht, tintelend van geest, eischt ons vrijgeleide en zegt : — Ik ken u wel, mijnheer de rninister. Ik heb u dikwijls gezien te Brussel en elders. Ik heb u gehoord op de meetings. Maar het consigne is het consigne. Wat meer is, men heeft u al dikwijls moeten aanhouden sedert de oorlogsverklaring? — Zekerlijk, brigadier, Men heeft mij zelfs aangehouden voor dat de oorlog verklaard was... zelfs drie tôt viermaal. Hoe ailes verandert 1 Sedert vele jaren strijden de belgische werklieden tegen an-dere Belgen, voor het Algemeen Stemrecht. Vandaag, wie zal mij tegenspreken, het is vôor Luik of in Haspegouw dat zij bczig zijn het te verovcren. En zij zullen het wel ver-diend hebben. E. VANDERVELDE. Een ieroep op de itiiiaafds Menschheid * Xa^st den oproep die zou gedaan worden (J or onzen minister va.n buitenlandsche ^ken, (zie ons nummer van gister) meenen ' 'j te mogen melden dat het intcrnationaal '^'■■alistiseli Burecl voornemens is al de ►angosloten partijeu van heel de wereld in Miet bijzonder iu te lichten ovcr de gepleeg-[oe gruwelen en overtredingen van het vol-tenrecht, opdat zij bij middel van parle-'"'ntaire intérpellaties de openbare opinie [toudèn înlichten zooals het behoort, op-Ejat zoodoende de heele beschaaîde mensch-'" id tôt, getuige zou geroepen worden van )|il afschuweliikheden die door de nruissi-' *»e soldateska gepleegd worden in de over-j 'onipelde landen. 'det is overigens een allereerste plieht fau de socialistische Internationale ailes j a het werk te stellen om het proletariaat r beide werelddeelen, in het bijzonder aa Duitschland en Oostenrijk, op de hoog-î ste^en van het gebeurde, opdat het , we'e waaraan zich te houden voor de •oekomst. ! . ^et 'si volstrekt noodig dat de klassebe-I s ji^b^ders der heele wereld de veront-1 -ardigde stem verheffen en de regeering l t.!n-nfr )anden verplichisn tôt een heiîigeu l ^uutoeht tegen de moderne barbaren die I iiin wereld in vlam er. vuur zetten cm . „n® v°orrechten en hunne klassebelan-n te verdedigen. barbaren, boe z^j nob heeten, ( r zij oog wonen ! tipf/6 ^,et internationail proletariaat, dat t'vea yraagt dan in vrsde te mogen V L De beweging tegen den Oorlog in Engeland ln Londen wordt een manifest tegen den oorlog verspreid, geteekend door vele be-kende Engelsche mannen en vrouwen : « Engelschen doet uw plicht. Houdt uw land buiten den schandelijken en onzinni-gen oorlog. Een kleine, doch maehtige kliek wil u in den oorlog drijven. Gij moet deze samenzwering vernietigen, of het zal te laat zijn. Vra-agt u zelf af : Waarorn zullen wij ten oorlog trekken? De oorlogspartij be-weert: Wij moeten het evenwicht tusschen de mogendheden handhaven, want indien Duitschland overgaat tôt de annexatie van Nederland of België, wordt het zoo mach-tig. dat ook wij bedreigd worden. Maar de oorlogspartij vertelt u de waarheid niet. Veeleer is het een feit dat wij, aan de zijde van Frankrijk en Iiusland vechtend, het machtsevenwicht tusschen de mogendheden zouden verbreken. Wij zouden Piusland t-ot den machtigsten militairen staat op het vasteland maken. Gij weet wat voor mo-gendheid Rusland is. Het is uwe plicht het land voor het verderf te behoeden. Handelt voor het te laat is. » IN GEVAL VAN BSLANG- RIJKE HIEUWSTIJDIN" GEN: HEBEN AVOOM 5 URE VEESCHÏJNT EEHE NÏEUWE EBITIE ONS BLÀD Europeesche Oorlog E _____ Het doitscli pli ! te Oies! en le Eglezée F; Om de troepenbewegingen te begrijpen m welke in de streek van Diest en ten Koor- or den der forten van Luik (streek van Eghe- °* zé) plaats hebben, moet men zich reken-schap geven van den zin en het belangrijke 'il van de inspanningen der Duitschers in deze beide richtingen. ve Aan deze troepenverplaatsingen moet et men zich niet bedriegen ; het zijne geene voorpostengevechten maar uitsluitend ver- "l kenningen. Zij hebben gemeens met do al- z® gemeene uitvoering van het Duitsche in-dringingsplan, dat zij voor 't eerst in 1870 ^ gebruikten. Deze taktiek is thans genoeg gekend en bestaat hierin . an gansch de be- ^ zette streek als te overstroomen met rui- "£ ters. Deze ruiters verspreiden zich 't allen kant, vechten hier en daar, waar zij alier-minst werden vei-wacht, pogen slagen op slecht bewaakte plaatsen en doen verre uittochten naar onverdedigde steden om de bevolking te verschrikken. Deze taktiek, welke zij naar :t voorbeeld van 1870 voordeelig achten, geti-ouw blij-vend wierpen zij op den linkenjever Jer Wl Maas 7 tôt 8 divisies ruiterij uit-gestuurd. gi Een deel dezer ruiters die zich in Lim- j.e burg, in Brabant en de provinc-ie Luik ver-spreidden, zijn reeds afgerost, geslagen en gevangen, bij kleine groepjes, door onze patroeljen en door de fransche ruiterij. Maandag, dinsdag en woensdag heeft de or overschot veel krachtdadiger pogingen ge-waagd, en zoo is het uitgeloopen op de ont- ye moetingen rond Diest en Eghezée. De rond Diest verschenen afdeeling scheen dus voor doel te hebben den raid of ]lf: stormloop naar Brussel te beproeven. Zij ^ teldo zeker niet minder dan 5.000 ruiters, die vergezeld waren yan licht geschut en ^ raitrailleu .en.' Deze beweging scheen zelfs van dinsdag voorbereid te zijn langs de wegen die naar ze Sint-Truiden en Tongeren leiden, maar de verkenningsgroepen stuitten op onze voor- j,' posten en gaven aanleiding tôt de scher- jC£ mutselingen te Orsmaal en rond Gussin- j' hoven, waarover wij reeds breedvoerig ge- 11 sproken hebben. Woensdag zou dus de aanval bepaald ge- j_c waagd worden. De gemengde duitsche af- m deeling begaf zich langs de verschillende , wegen naar Diest, waar zij zich eene vaste J, stelling zou kiezen met het oog op Sint- ^Jr Truidon en Herck-la-"Ville, met vrije baan ' ten Noorden naar Hasselt-Diest en ten Zuiden naar St-Truiden-Thienen. p. Nauwkeurig op de hoogte gehouden door v-J zijne dappere verkennersgroepen, liet onze staf de vijandelijke benden kalm begaan, terwijl hij eene sterke gemengde brigade , in geroedheid bracht die behendig gedekt e werd door eene afdeeling ruiterij. Zooals de Duitschers aan den gang gin-gen moesten zij terecht komen in de streek "'f die besproeid wordt door de van het Zui- / den naar heb Xoorden loopende Herck, c Geete en Velpe, waar hunne beweging erg zou bemoeilijk worden. Om Diest te bereiken namelijk, moest de bijzonderste Duitsche kolom de Geete-rivier overtrekken te Haelen. De Belgische alge-meene staf maakte dus van dit dorp het cen-trum over den weerstand. Meer zuidwaarts zv werd Cortenaéken, op den weg over de Velp- be rivier, ook bezet. zi Do Belgische artillerie werd in goede stel- bi ling geplaatst ; de wegen werden met barri-kaden doorsneden, het voetvolk groef ver- m schansingen. Wanneer, om 11 ure 's avonds g; de Duitschers verschenen op den weg van oi Stevoort naar Haelen, waren onze soldaten in gereed. Zij lieten ze tôt op bepaalden af- gt stand komen en maaiden ze dan grootendeels b< weg. zc De indringers waren verplicht over kleine h; bruggen, welke men met opzet gelaten had, w, heen te trekken over de Geete en de Velp, en w leden schrikkelijke verliezen. p: De uitslag was dezelfde te Cortenaeken en w te Haelen: Langs de twee zijden werden de Duitschers geweldig achteruitgedrongen. te Gedurende het gevecht te Haelen werden v( de Duitschers in den flank aangevallen door oc versterkingstroepen die van Diest naar Zelk kwamen. Bij 't aanbreken van den dag was v; 't voordeel duidelijk aan do zijde onzer troe- D pen. _ is Maar de strijd was nog niet beslist, want t-e een deel der Duitsche troepen, die Woensdag k; avond gcvlucht waren, vielen Donderdag d< morgen opnieuw geweldig aan met versche di troepen. vs De Belgische legerstaf zag daar klaar in. st Ond.inks hunne hardnekkigheid moesten bi van Herck-la-Vilie komende Duitschers te dt Haelen hun plan opgeven om Diest te berei- zi ken Zij werden door onze soldaten heldhaf-tig terug gedreven in de richting van Has- d< selt en Tongeren. m Zaakkundigen hebben hunne verliezen ge- g; schat op 3.000 mannen of het derde van o hun getal. st g< Terwiil. er aldus j;estrsclen werd in het^gi oorden waren de Duitschers met hetzelfde >el vooruit gerukt in de richting van Eghe-e. Eene afdeeling ruiterij, vergezeld van itrailleuzen op automobielen, beproefdo t om langs daar door te sluipen tusschen a veldleger en de sterkte van Namen, In tijds verwittigd stoof eene onzer ge-engde brigaden er op los, om den vijand te Ltmoeten nabij Noville-Taviers, waar hij i de ongenadigste wijze gemitrailleerd srd. Het was een verschrikkelijke slach-ig. De heele bende werd woest uiteengesla-:n en moest weldra op de vlueht. Zij liet el dooden, gekwetsten, krijgsgevangenen, eene mitrailleuze achter. Die dins-, woens- en donderdagen waren is schitterende dagen voor ons leger en on-moedige soldaten, want de stoutmoedige .nvallen der Duitschers, die in getal ook el sterker waren dan de onzen, zijn rond iest op de prachtigste wijze verijdeld, ter-ijl zij er velen van de hunne verloren heb-m.in de forten van Luik Over de versterking van Luik worden 'gai verschillige geruchten verspreid. Er wordt nu gemeld dat de forten een ge-ildige aanval der duitschers hebben door-xan. Do dooden langs Duitsche zijde Ide men met duizenden. Sommigen schat-n het aantal op 30.000 die buiten strijd :rden gesteld. Het Duitsche leger dat de provincie Luik errompelde en onze forten belegerd, is igeveer 200.000 man sterk. Het fort van Barchon had bijzonder el te lijden van het Duitsche leger. Het dan ook erg beschadigd geworden en nstig ontmanteld. De bevelhebber van t fort heeft de wapens moeten overgeven. a,ar het fort Barchon is in uiterst slech-a staat, do kanons zijn totaal buiten ge-uik en de Duitschers zullen er niet het inste m-ofijc kunnen uit trekken. De elf andere forten der Luiksche be-tting zijn in aile opzichten in goeden iat. De officieren en de soldaten die ze îzetten zijn vast beslote_n, schrijft een >tholiek blad, ze liever te doen springen n ze over te geven. Het gerucht loopt dat de Duitschers de ad Luik gaan verlaten tusschen dit en rten tijd. Hunne artillerie, met veel aeite langs den linker over der Maas ge-aatst, is nu naar den rechter over over-bracht. Het is een bewijs voor sommigen ,t eene beweging voor den terugtocht aan ng is. Men meldt dat de Duitschers M. Henri •ancotte, burgemeester van Dolhain, pro-iaciaal raadslid, zouden gemusiljeerd bben. Een ander invloedhebbend persoon, M. ; Bourmonviile, het Land van Herve be-snend, zou insgelijks gefusiljeerd zijn. In de stacl Luik zelf zijn er vele Duit-hers. Twee « Zeppelin's » zweven elken :g, gedurende verscheidene uren, boven stad. in de stad Luik In het algemeen gedragen zich deze rare soldaten, in groengrijs unifor-m, op ■tamelijke manier met de bevolking. Zoo i eenig geld hebben doen zàj inkoopen en :talen ze van hun centen. Hetzelfde is het geval niet met de alge-eene krijgsleveringen, noch met de uit-iven van den generale staf en de hoogere ficieren. De opperofficieren die logeeren de grootste hôtels der stad evenals de meraal bevelhebber van het Maasleger en ;talen slechts met « oorlogsbons s het is te :ggen met papier dat de leveraars der mdelaars niet willen aanvaarden. Der-ijze dat dezen met klinkende munt koopen a-ar zij aan de duitscher tegen stukjes ipier verkoopen waarvan dan nog de larde zeer onzeker is. De opeischingen gedaan aan het gemeen-bestuur worden ook door bons gedekt, jeder, voedsel en andere dingen, zooals >k tvree verrekijkers van zeker model. Xu, dit is een der minste ongemakken m de bezitneming der stad door de uitschers. Er zijn er wel anderen en het echt hartverscheurend van door de stad wandelen. De openbare gebouwen zijn in izernen en voorraadplaatsen herschapen, s krijgsgebouwen ziju niet voldoende om î ontelbare lieden van den keizer te be-itten die hun algemeen kwartier in de ad hebben genomen, zij zijn overal inge-irgerd; het koninklijk theater waarvan i wa-ndelgangen en platvloers in stallen jn herschapeD. Elders, in het lokaal der Stielen en Han-il, in de Lorchiennestraat is een bloem-agazijn, op de Sauvenièrelaan is een u-a-ge gemaakt voor de autos der duitsche fficieren, die, gansch den dag door de ad doorkruisen. De meeste dezer rijtui-sn zijn rechtstreeks van Duitschland mee- j ïbracht. Ten andere^ in... da. 5.tad ha.dde_s men er geene kunnen opeischen, daar al ) deze der Luiker burgers in dienst zijn van ) het leger. Zoo kan men op de Place du Théâtre, werkhuis-automobielen van Keu-' len en a-utobussen van Aix-la-Chappelle, de bagagen zien vervoeren. Rond de stad Ciney Ein ontsnapîo vertelt wat hij lais, île «pn geboord en gezlsn hseft I Een handelsreiziger die langs a-1 om-' wegen tôt in Brussel geraakt is, is aan een.' opsteller van Le Peuple gaan vertellen: ; ) In een warentrein ben ik den ai der! maand t-ot Yvoir geraakt, van waar ik te( voet langs de binnenwegen tôt in Anhée ge^ raakt ben. Daar heb ik gelukkiglijk de® trein kunnen nenien die mij over Tamines1' en Namen naar Brussel bracht. Over de werkingen en de inzichten vaoi het duitsch leger, dat in de belgische Arden-nen talrijk verspreid is, hoorde ik zeer veel; vertellen dat overdreven voorkomt en moet afgewacht worden. Wat ons ernstig voorkwam, dat is dat dei Duitschers een anderen weg verk'ozen heb-j ben om talrijk door ons land naar Frank- ' rijk te trekken. Die weg zou loopen of ge- • baand worden dwars door de vallei van de i Ourthe tôt voor Dubuy en van daar over ; Bar vaux, Ciney, Yvoir en de Maasvallei' naar de stad Givet. Aldus zouden de duitsche troepen de ver-i sterkte stad Namen ontwijken en ondoor-5 dringbaar beboscht deel van de luxemburg- j sche Ardennen vermijden, die eene gevaar-; lijke plaats zijn voor hunne zware stukken. j Hier en daar heb ik gehoord en gezien dat, sterke afdeelingen duitsche troepen de J streek doortrekken en verkennen. Op -O; dezer hebben zoowat 800 husaren de spoor-, wegstaties van Kochefort en Jumelle bezet: zonder eenigen tegenstand te ontmoeten. Menschen die beweerden het met eigen oogen gezien te hebben vertelden ontroerd1 dat dutsche troepen eene brug over de rivier' hadden doen springen te Assesse (lijn Brus-spl-Aarlen) en eene andere ie -Hamois (lijr»; Ciney-Aarlen). In den vooravond van den ] 1 der maand. had de duitsche staf van dit leger zijn in-i trek genomen in het kasteel van Linden. ta! Barvaux-sur-Ourthe, dat sterk gebarrika-' deerd werd. Denzelfden avond omtrent 1.000 ruiters î door de stad Ciney getrokken om te Vinçon I te botsen op het fransche 148e linieregiment, dat een lOOtal mannen van hunne voorhoede afgemaakc en het overige tôt staan gedwon-gen heeft. Bij de duitsche huzaren bevinden zich aî-ft deelingen die lange peersen met zich voeren.' die moeten dienen om toestellen te plaatsen.' voor telegrafie zonder draad. waarmede zij zoowel kunnen ontvangen als verzenden. De meeste aa-nvoerders van duitsche troepen hebben in hitn bezit eene belgische land-> kaart die uitgegeven is door den belgischen Touring-Club en 7,ij zijn allen vergezeld van eenige mannen die fransch spreken of dia goed kunnen rijden op motocycletten, die al-' len in donkergrijs geverfd zijn. Nog een gevecht nabij Haelen Be duitschers op de vlueht Thienen, 14 Augusti. — Een derde gevecht;< had nabij Haelen plaats donderdag avond, rond 5 1/2 ure en wel te Geet-Betz, op zes ' kilometers ten Zuiden van Haelen. Eene kolom van 400 Duitschers rukte vooruit, maar het alarm werd door de schikl-wachten gegeven en weldra waren Belgen en Duitschers handgemeen. De Duitschers moesten de vlueht nemen, . met achterlating van verscheidene dooden. ! In de verschillige gevechten rond Haelen 1 geleverd ,hadden de Belgen 200 gekwetsten. ' Men vreesde gisteren avond voor een nach- 1 telijken aanval der Duitschers, maar deze ' heeft zich niet voorgedaan. * * * De duitsche aeroplaans door de i Belgische artillerie vernield Diest, 14 Augusti. — Donderdag morgend' stuwden drie duitsche aeroplaans over deze stad. De infanterie schoot er op, doch zonder gevolg. Dan openden de kanonnen het vuur met schrapnells; weldra tuimelden aile drie de vliegtoestellen naar beneden. Twee der luchtvliegers werden gedood ; de derde, gekwetst, werd'ïrijgsgevangen genomen. ^ ^ Duitsche barbarenstreken Duitsche regimenten, voorbijtrekkend te. Linsmeau, hebben er dinsdag namiddag een tientat personen doodgeschoten, een twaalftal als gijzelaars medegenomen en zeven huizen in brand gestoken. Te OpheyEssem schoten .zij eene-woning Lul brand. - -—' * ~

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods