Vooruit: socialistisch dagblad

366 0
30 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 January. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9wf0d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Druioter-Ultgeetsfer fca: Maafschappij H ET LICHT bestuarder» f>. M VTSCH, Ledebcr{-Otnt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE u^GPOORT. 29. GCNT VOORUIT Qrgaan der Belgische Werkliedenpartij — Verschijnende alle dagen. AB0NNEMENT3PWJ» 6ELGIE S5< le «neaBdea. > • « • ftr. iM £ea maandca • . . . . tr. • .5® Een jaar Ir. I2.M fcks abonnwsrt *léi *9 aîîe ftnuOamtM D£N VRCCMDB ©rte rnaandc» 'tSagïî^ftea vari»nden). ..... <r. •$$ Europeesche Oorlog In Wtst-Vlaafldertn en In Frankri|k Uit Duitsche bron. > BERLIJN, 27 Januari, 's A vends. — Of-! ïiçaee* : Tusschen Ancre en Somme en aan weerszijden van de Aa, deels levendige ge-yecbtsbedrijvigheid van het geschut Westelijk geveeutsterreio BERLUE, 28 Januari. — Offieieel: Fr. Kropnpr. vaa Beieren : N'a sterk geschut-(vu,ur gelukto het Engelsche afdeelingen j ncfa in een fclein deel onzer voorste iinie 1 «en. Z-W. van Le Transloy ton N. van de comme binnen te dringen. Bij de ovcrige legers heerschte afgegien yan tussehenpoozende stijging van het vuur m beperkte aektors, en afzonderlijk» g©. \vechten op het voorterrein, rust. Rsissiseji gevechtsterrei» Front gen. veldm. Prins Leopold van Beisren : Aan de Aa was de artiHeriestrijd stârk. Op beide ocvers van den s^room uit-gevoerde aanvallen van de Russén, mis» lukten met veel verliezen. ft Boemecnsch gcvechtsterpeln Front gen. oberst Aartsherfcog Joeef: la den Mesticaaiesci-sektor aas de Gouden Biabrits moest tengevolge van den machtige n druk, de verdediging dichter bij den Oostelijken stroomoever geiegd worden. Balkanfront Bij gevechten van verkenningsafdeelia-gen in de Stroemavaîlei behaalde de Buî-.garen aakses. Uit Fransche bron. PARÎJS, 27 Januari. — Offieieel : Op den linker Maasoever heeft het Fransch geschut vernielingsvuur uitgevoerd op de Duitsche inrichtiageii van den sector der hoogte 3(M. Bij Eperges nog a! hevige ge-•chutfibedrijvigheid. Eene Duitsche ondor-neming in deze streek is on der het Fransch vuur mialukt. Eene andere ppging tegen »en kleine Franschen jJost en hij Mfcssigéfi à gemakkelijk teruggeworpea gewwfter," Kalme aàcht overal elders. PARIJS, 27 Januari. — Offieieel «vond-faericht : Levendig geschutvuur in de streek van hoogte 304 en bij de Mort Homme den linker oever, i» de vakke» vas Lonve-mont en het Conrièresbosch aan den roeh-teroever van de Maas. Onze batterijen hebben vijandelijke wer-ken in het Parroybosch (Loth&ringen) en-der vernietigend vuur genomer;. Elders aiets te meldea. r Uit Engelsche bron. L/DNDEIST, 27 Jan. (Off. avondbericht) : Vanochtend hebben wij een geslaagde on-derneming bij Le Transloye het belangrijk-ste gedeelte van de vijaadelijke stelling ver-!a>eesterd en 30 gevangenen gemaakt. Van-'daag hebben wij krachtigc tegenaanvailea .met grooto verliezen voor den vijand afge-.aïagen. Onze verliezen zijn licht. Twee andere overvallen van onse troepep ten N.-O. van Neuville St-Vaaet «Q Vwrœet-fîes zijn eveneens geslaagd. « a ^ Di mltz tissons Italii aa Oostmilk-nainrija Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 27 Januari. — Offieieel : De gesichut&trijd en de vliegeracti© was gister in het gebied van Gôrz levendiger daa ge-wooolijl:. In de streek vasa het meer van Doberdo heeft het geschutvuur met onver-minderde kracbt tôt middereaeht voortee. duurd. WEEïTElv, 28 Januari: On versa iferd. Uit Italiaanscîie bron. ROME, 27 Januari (Off.) ; Langs het hcele front werkzaamheid van het geschut, hier en daar heftiger. In het Zugna-vak (Va1-îarsa), in de bovep Yanoi (Cismon), in het Travignolodal (Avisio) en op den Karst hebben vijandelijke vliegtuigen boven cas gebied tr&chten te vliegen. Het vuur v»n de «fweerbatterijen heeft ?» verjaagd. A -Jr iussIscli-Foons-galielseli grens Uit Rnssische bron. Kussisch gcveehtsterrctru PETROGRAD, 27 Januari (Off.): N» een Hevige beschieting van onze schansen ten oosten van den weg Kalnttsem-Schloek (ton westen van Riga) hebben do Duitschers een aanval op onze troepen gedaan, doeh «ijn met zware verliezen teruggedreven. Roenieensch gevechtsterrein. PETROGRAD, 27 Januari (0£f.): Do toe-.stand is onveranderd. Rus3iseh-Turksch gercchtsterrehi. PETBoGRAD, 27 Januari (Off.): De toe- is «nveranderd. * * * Sa oorlog es dan Balkae Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 37 Januari. —Offieieel: Niets vaa beiang. WEENEN, 25 Januari: Onysranderd. Uit Bulgaarsche bron Uocmcensch gcvechtsteirei». SOFIA, 37 Januari. — Offieieel: Vijandelijke monitors h-ebbsn vau de Sulina uit het dorp Prislava beschoten. Voorts tus-schen Tulcea en Mahmoedie. Balkanfrunt. SOFIA, 27 Januari. — Offieieel: Ten Westen van het Prespameer zwakke wisse-ling van vuur tusschen wachtposten. Tus-sehen het Prespameer en de Tserna zwakke werkzaamheid va.n de artillerie. In de bccht van de Tserna van txjd tôt tijd een kanon-schot. In het Moglaiia,gebied is de toestand desgelijks. Zwakke vijandelijke afdeelingen, die bij Buyuk vooruifc wilden komen, wer-den verstrooid. Ten Westen ran de teending vaa de Meeta hebben vijandelijke sebepea zonder uitwerking de kust beschot«n. De Oorlog tusschen Oostenrijfc an Roemenia Uit Oostenrilksche bron WEENEN, 27 Januari. — Offieieel: De Oostenrijksch-Hongaarsehe ea Duitsche troepen van luit-veldmaarschalk r. Ruiz hebben van strooptochten in het Putna-en Casinu-dal 100 gevangenen meegebracht. Overigena bij de Oostenrijksch-Hongaar-ache troepen nie ta van belang. WEENEN, 28 Januari. — Legergroep ran generaal-veldmaajrschaik von Mackensen' Niets van belang. Front van genei-aal-ovursto aartshertog Jozef : Ten westen van Baleputna drong de tegenover ons gelegen vijand in onze roor-ste grachten. Onze gevechtslinie werd op den naa&ten bergtop verlegd. Legerfront van geticra^l-TOidinaairschalk prias Leopold van Beieren : Bij "de Ooeteoa-rijksch-Hongsùrsohe kraeht«fe niet« belang. In Klein-Azië Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 27 Januari. — Offieieel: In een luchtgevecht bij Koet-el-Am» ra heeft de 2de luitnant Iopp een vijande-lijk fcoeetei neergeschoten, een tweede tôt ianden gedwongen, een derde, dat blijk-baar getroffen was, is ontvlucht. Op de andere fronten niete van belang. In Hedzjas is eon aant$l opstandelingen die onze strijdkrachten aanvielen verjaagd, na groote rsrliezeo te hebben geleden. OP ZEE Engetand vcrkondlgt de blokkade van de Duitsche Noordzeebocht? BERLIJN, 28 qanuari : Aan het tBerline r Tagehlatt » wordt uit K'openhagen ge-meld : Eene Engelsche nota kondigt do blok-kade van de Duitsche Noordzeebocht aï, in-begrepen een deel van Denemafken en Hoi-land. De nota werd hier eerst 's middags gekend. Zij is aan den Deonschen gezant in Londen eergisteren aro'nd overhandigd ge-worden, naâdat zij — en dit xb zeer merk-waardig — vooraf aasi de Noorsche regee-ring overgemaakt en door deze reeds don-derdag was openbaar gemaakt geworden. Het «Dagblad» sehryft, dat deze maat-regelen. die het vaarwater onveilig zullea maken, eich tôt ter hoogte van Ringkoting uitstrekt. Esbjerk ligt alzoo binnen de zone, dooh aan Holland wordt het nog in grootere mate daD aan Denemarken lastig gemaakt. De bedoeling van dit Engelsch besluit ligt wel hoofdzakelijk in het nitleggen van mijnen, om alzoo te boproevon, do Duitsche U-booten aam de in- en aitraart te hin-deren. Kraisers-oorîog der U-booten Uit Duitsche bron WEENEN, 2S Jantiari. — Een onzer O-booten heeft .in iiet Oosten van den Mid-dellandsche Zec op Si Januari eenen bewa-penden vol geladen vijandelijken vrachtstoo-mer van ongeveer 5000 ton, op 15 Januari den gewapenden Engelschen tankstoomer « Garfield s (383-S bruto-registerton) met eeue lading kolen en oliç van Maltan naar Port-Saïd, getorpe.deerd. De kapitein vaa den stoomer « Garfiefd ^ werd gevangen genomen. Dezelfde U-boot heeft op 25 Januari ongeveer 250 zeemijlen ten Oosten van M al ta eenen oostelijk s' neïideu, bewapenden vijandelijken troepen-transportstoomer, die door een Fransehen torpedoboot begeleid werd, door een torpedoschot tôt zinken ge-bracht. De met troepen vol bezette stoomer zonk in tàen mianten. De Fransche bark < Brcnn », uit Nantes, is, voigens rapport ûej, te id moidcn bmnen-gekomen stooniBclnp a jttans Alaersk », naby n.aap iùniBtere door een Duitsche duikDoot, tôt ziniien gebracbt. Vier i' ran&che opvarea-den, die aan boord der duikboot warea, zija door het Ueensclie ;3toomBi;tup overgenomen en in haigelaud geland. Men is in het oa-aekere of de andere 20 opvarenden uog ge-| red zij a. Het « Berliner ïageblatt » veroeewt ïrit Geneve, dat volgtiis een « Radio s>-t>erieht duikbooton en Uiijni n m de iaatsie dagen in den mond van de Uironde en den omtrek van Brest onder i'rausche en Jindere schepen groote verwcestmgen <hebben aaa-gericht. benige kleiue seiischepen en wel de dnemaster «s Précurseur » (.iM ton), de schoener « Béarnais » eu de zeilschepen « Aurelie » en « Leontine » (201 ton;, zyn iB den grond geboord Nog al wat visseners-booton worden verdar vermist, die uaar men gelooit eveneens du'ikbooten ten offer aijn gevailen. Het Franache stoomschip « Victoire » kon met zwa .e slagzij ernstig bescha-digd eon met nader aangeduids havea b«-reiken.ihiihi. LONDEN, 23 Jannari : Het Eagelschs a-R. € Tabasca » (2987 ton) en het Noorsehen a.s. « Sunniva a (689 tor.) zij a in de® grond geboord.LONDEN, 88 Jan iari: Naar wereft be-richt is het Deens îhe steomschip «O. B. Suhr » (1482 ton), iaar verluidt het Noorsche stoomschip « Vyrdal » ia dea grond geboord. In het Builenland In Duitschland Eeai graanmonopool van den Staat Volgons van ingelichts mjde wuoin»» werd, is het behoud van het graaaaioaopoo! na den oorlog in îcringen der regeeriag reeds eone beslisto zaàk. Eene «hawieloo®-«teiliag der gra&s^wîBu^aams *oa ïSist £& aanmerking komoc. Het i» echter aog oeee»-zins uitgemaakt of ook d© Rijksdag rieh sSsfc dit inisicht t'akkoord aal wrkla-rsa. In helland De nleuwe VoorsJtter der NctîeHfnndDcite Tweede Kamer Het cAlgemeen Handolsblad» deeit mode dat de Koningia Hr. Dr Fock benoemd heeft tôt voorzitter der Tweede Kaœer der Staten-Generaal, in vervanging van den overledea roorzitter, den heer Go€9n*B Bor-gesiui. De «V 69» UMUIDEN, 27 Januari. — De Dwtèsehe torpedoboot « V 69 s is thans leeggepompfe. Er werden in 't scheepsruim geeoe lijkeo gevondeu. De bemanning van het sehip zorgt zelf voor do opeuimings- en repara-tiewerken. In Zwitserland Een Mammouth opgegraven Bij graafwerk ia Rietzen (Zwitsorlané) zijn do overblijfselen vaa een mammouth gevonden. In Frankri^k Franksijk en Griekenland PARIJS, 28 Jannari. — De Kamer i* jps~ teren in geheim komiteit samen gekomen om de zaken ten cpzichte van Griekenland te bespreken. In Engeland De burgerlijke cBenatplicht LONDEN, 28 Januari. — De konamis&îe, die door den eerste-minister bencemd i», om de verzoeken vaa regeeringsdeparte-menten naar nieuwe rnimte in overv.'eging te nemen, heeft onder leiding van Sir Alfred Mond haar 'eerste vsrgadering gehou-den en er besloien hèt Hcrres Hôtel aan het Strand voor het département voor werf-arbeiders en de Automobieleîub in Paîl Mail over te nemea. In Spinfe Aanstag op Romanonss Eea bericht uit Madrid aan de «T«aitps* maakt melding van een aanslag op dea trein waarmee Romanonc», de Spaaneehe minister-preeident, van Sevilla naar Madrid reisde. Er waren twee dwarsliggers op de spoorstavon geiegd, doch de sneltrein reed ze in tweeën zonder t® ontsporen, Eene verklartng van Romanonee BERLIJN, 28 Jan. — De Spaansche mi-nisterpresident Romanones verklaarde, vol-gens eene melding uit Geneve aan de «Vos-sische Ztg.*, bij een in 't Madridsch etad-huis gegeven ontbijt, dat Spanje nentraal zal blijven, wat ook gebeurea moge. Roma-acaes sprak da hooo uit eens koclsg Aiîo»- so aïs vredesbemiddelaar te ziea optredea, in elk geval op een geschikter tijdstip als thans. OF DEN BALKAN In De reservistenbonden Mea meldt aai. den «Matin» ait Athene, dat de ininiBterraad op den wensch van den Engelschen gezant het dekreet goedgekeurtl heeft, waardoor de oatbinding 'der reser vistenbondea bevclen wordt. De Grieksshe hande!ssshspen LONDEN, 27 J»j. — « Daily Chroniele » Bieldt rat Atheae : De Grieksche reeders hebbe» het voorstel der gealiieerden aange-nomen otn ae Grieksche schepen te charte-ren. Voor ae trans-atlantische schepsn ial eene bij^ondera overeenkomst getruffen wordea. in Eusi^nsi PETERSBURG, 27 Jan. — (Holding vaa het Petersburgsch Telegraphen-Regeatur. De benoeming van Sasonow tôt gezant te houden wordt offieieel gemeld. In lo©rwe^©!? De international» Het bwstunr der Noorsche socialistiscb® partq heeft zijn instemming betuigd met het voorstel der Amerikaonsche socialisten om «cor bemiddeling van het Iaternationaal Soc. Bureau een internationaal »ocialisten-eongrea bijeea te roepea. Tevens heeft het te kesnen gegeven dat het congree ia eea der Skandinaafsche hooïdstedee dient t» worden geitoudsn. In Deiiiitisplen Een snerkwa&rdîg telegram KOPENHAGEN, J7 Januari. — Het oit-vaerend komiteit van de Eagelsche Nationale parti} (Europeesche centrale) heeft saa dea presîdeat der Vereeniscf» Statfen veîge«d« Êelegràai gesxuurd : c Mijnheer de Prendent ! In naam v»® de 31à nuljeea ondsrdaaeu der onderdrukte ■çolkoren van Indis, weuschen wij onze àsm k h fia rtaeid ta oatea voor Uwe joogste aaa den Senaat gerichte boodschap, waar-ia gij i»ei moed ea verhevea idealismue de eaak der rechtvaarcËgheid ea der mensohe-lijkheid kefefc voorgestaan, doordien gij als noodzakelijk© voorwaardea voor eea duur-s»men wtoreldvrede voor iedere Bâtie 't reoht apeiaehfc haar innerlijkea regeerings-vonn en haar eigen weg in haar ontwikke-lingsgang zelf te bepalen. Meer dan een eeuw is ons ongelukkig land het slachtef-£er van ew aieta eatexeade plaadering en ak'braterij door Eogeland geweest. Dit eens om zijn rijkdommen. zijn macht, grootheid en zijn geeetelijke prestaties berœmde land is beroofd geworden van onmetelijke schat. ten en in eea toeetand vaa vooi-tdurende vervorming en verhoagering, evenals van voliedigea zodelijken en verstandelijken stilstand gebracht geworden. In overeen-stomniing met de grondbeginselen die gij vertegenwoordigfc, aaar dewelke geea volk het recht bou mogen hebben zijn heerschap. pg aan oenig ander op te leggen, eischen wij da?: Indië van het- Engelsche juk bevrijd en in de gelegeoheid gesteld worde zijn rechtmatige plaata in den kring der andere naties in te nemen. De Engelschen hebben de wereld misleid doordien ze uit-sluitend verklaringen van Indische-soldeniers en kaeehtea, die verradere zijn vaa hua vader. land, openbaar maken, doordien ze als een bewijs vaa de Indische medewerking 't ge-weldige aandeel ia mannen en geld opsom-men, dat men va« een hongerlijdend en woerbaretie volk afperste, welk volk om de : zeîlzuchtige belangea vaa Kngeland dood-bloedt. Wij wenschen hiermede ons protest te îafen hoorea a® uiting te geven aan de onderdrukte Indische stem. In Uw jongste boodschap aan den Senaat komt gij. heer Pr«aident, voor de volledige vrijheid op vaa de n&taes ea tijdena Uw eerste ambte-lijke periode hebt gij verklaard dat Uwe regeoring beroid is, eea behulpzame hsnd te reiken a«R aile onderdrukte naties m haar streven na«<r vrijheid. Wij hopen pleehtig dat gij thans Uw eigen woorden werkelijkheid zuît bijzetteB en Uwe mach-tige stem voor de Iijdende failjoeneh la. diôrs zalt verheffen, die verklaren dat zonder een vrij en onafhankelijk Indië een dnnrzame wereldvrede niet bestaanbaar is. In de l?er®efili|ie> Staten In de Onderzoekskommissle van het Amenkaaneeh Kongres « Central News » verneemt uit New-York dat de Ccmmissie die door het Congres in-geateld werd om de voortijdige oathulliag van Wilsoa's nota te onderzoeken, bevolca heeft dat 1100 Ied«n der effektenbeurs hun-ne verkoopsbcekea voor een termijn van 12 .dagen aaa het Beurstril.unaal ter iezage Hioeteo gevea. Deze beslising heeft eene buitengewoae opwinding ia W*UstrMt voor geveig gehad. Os toestand NEW-YORT. 2fl Jannari. — Velgea# «Nf telegram uit El Paso, zijn du Amerik&ac» sche troepen, die ia Mexiko war»n gerukt. den tsrugtoeht naar à« gr®tt% I»» gonnen. 3» ©©^i»âfîHifsa Mle«*A*e Engefsohe DEN HAAG, 28 Jan. : Mes isasidt eieel : Generaal Hopkis werd, ia d» piaat* van generaal Smufcs, tet- ®pj»»?i»«v«lksiefcwg' in Oost-Àfnka bsneemd. In Nederlandeeh-indie Da aardbevSng BEN HAAQ. — Het CorrespoadeJïtiels»< reau meldt dat in de distriktea Miatsmaa*, Eangli en Bcèsoet on het eàland BaJi tas Kederlandseb-Indiê, bij de j©sg*ts aardb«-> ? ving 550 Measchea de a deod gevosdea feefe» ben of versaist woîdea. Aile Echetsw»», sse^ uitzend«ring van M weniafeea, werdf» »» nield. De hersteliïnj der verkaerswessa zal maanden in beslag ismes. Het aaataâ droden en gewonden ia d*1 ander® distrik> ten is niet bekend De vulkanen bij Bali sij» aiet ia werking. Men weet met wsl!s« à# oersaak ia goweest vaa de asrdbeviBg. Os ko i iR H\ Sa.tealani I§©'laf8îi. 1 Geheel Nederlaad ïb be8 c«ek«a waa de jjssport en ds Nederlandache dagbl»âf® «fijden kolomiaen druks &ac het drnkkc-leven op het ijs dat op de Hoîlaodsche nalen, rivieren ea platssea thans heer»cfe5. Het raoet ook gezegd dat de overhedea, di« hun Pappenheimers kennea, ailes ra heî werk stellen oœ d« aitoefeaing der lan hunne landgenoocea t« vergsniàkkeli|» ken. Een staaltje dezo? reerende bezomge» heid lezea wij in het «Utrachteek Dagbiawis onder don titel : « Eeia ijs^breker» gev«rlwi»-iiseeni»: Masndag aaraiddag kwam «ea® Ana?t3rda.msche ecMeïscfeuit îaa Zeist éow à&Jiiî&t+çhA--ei!n G riffc ptoAooiiwm», fewft spijt Cï Îieîhebbers van sahaatMtiiï^» den, het ijs, dat zoo bij rond®? aaoos wac^ Etuk brekende. De voorzitter ras d» IJ» elub te De Bilt, dit bemerkende, fcwuS actief op, door den inspecteur va* pelits» te wasrschuwefo, toea op aija veraoek schipper niet wilde stoppe». De inspectons gewapend met een duimstok en de kear v*s het watersehap, verscheen spoedig te* plaatse ea na meting bleek dat het ?js f*e«feê ruim 5 cm. dik was. Op lact vaa dfn gemeester werd verder door? are a belefc e>& grond van de 2e alinéa van r.rt. 18 der op het watersehap en werd fcege*s den schip» per proces-verba^l opremnikt D» schippe» feeerde terug ea de Grift werd m*t e«w ketting afgeelcten. Van den a-nderen fesnt vememea wij «Imî de gedeputeerde staten va" Friesl»»», £« het belang der instandhonding der 9«bs» nen, de geheele schernvaart op de kanalew' der provinexe eeavoudig heeft stepseEcè. VARIA «SVCRSSEEI. Da«r géra siensch no;» h« elerfe ves» smtoqj feeig voorzien, d»gr men zich noy tteeds eus heî arffâto durven verwachten is het v»n i»el»nf> te vemewan men in da tie'pische lendb ou ur^ige iabor»îwra»wO druk bezig houdt met ic bc*lB»«rijke vr**j» ia botimV rie h « ver Uea gebntîkt wartleB smm «te vœding Onze d'or den S'est «angesteide egmnotœa «tm atnvnnkelijk eclatt met een vocriocpip enderSïwk mrvS deze kwe-tie^çen rij helvbea aiier'undo ve>srsMtta gedatn die nu Het onderwerp nitmsken van een ondei re?k door de bekwasmfte marnen r»n hst -*•«« Nsar aile waaischijnlijkheid zal dit onderzoek toopen op het voorste. om enistifi over te $«*a teS proî ven voor hsnrieken van lever,smidde!# 'W s$j, mer.^chen in dewelke het havormeoi èî ttosMrai mi spclen. Dasr het voarloeplg nsg skehl* o jwaewefi mo^-i tsi'-n rien niet met everhaaeting varwacàr ten aan een voortorengst in lies groot. Men atoat ctefe evenmi'n niet dar. aan verwachtem dat de tati titel vaft proef voott!;ei rachte proditeten sso «cer dtdefift de markc zuHen geworpen worden. Men wil in de ceiete plaats weteo wet mes mo «B»» maal i aa maken van het havermeel en raertatrç** mI elles in aen mapezijn opge«!apeld en ste »«W£«d be-» waaid wordsB voor de ^ecktere d8s« die ee»g tosasag kunnen. Dit aiïes ging «gtotiriijk vargaseld ven eee «tttdieraMft over de voorhanden aijnde hoeveelheid en de hoedant^ heden onier inlandsche harer en de vraag hooveet m«ît< daarvan etreng noodij; heeft voer de vceding tob feef vee. De uitsla^en van dit ondetweli wtren heiles» ces* greo'e teleutstelhnj», want «usa epbreiiget wsa ver v*e foereikend te zijn, zoodat in ds oerstc plaats see ren, spaten moest gedacht wwdon. i-Mg» e^-a wideien tant hetoben weteneehepp^n onderzoek en versiandige pr®etnetniBgea ve*t^«Btel« dat de haver ronder grooie baiwin ten gewssl fy( den in de vt e-. ing onetr irekdieren. Als men stapa^ewiige te werk ^vat. sueisÊIMi é» derzoekero. ken mon trckdieten merr daa niiJilin»ili| voederen bij middel van vezelplante» «têt toevo«R** van bectea, palper», rjikerêtrsop» drw sa verëMisf eival, Aldus zoa na$ een aenzic-Biifj deel vtti ia vturtmm den .".iji de haver kunnra atgezonderd wordee ver ét voedmg van den menach. atastr ta hooldzeek ai bmi eoch verwezan worden nacr de inaevoerda hacuariN* dan. die zeker niât gemaklelijk te aalnimni l<|a» Atwaciuas m da» da haodwiiay, a—a— LU—! , = 1 _L ■] NJLJJMiii Li _ _ mi.m«.ai çaap — N. 2» /nts ou noiciner : »ooi Belsio 3 esnaemen. vesi a#n «rwinae 5 cenwame» 1 eièioen » 6*8«»e*»«» £+i • Aéminl>tKàtlé'i;&4i è<lKSs a» 30 alsfebArt 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods