Vooruit: socialistisch dagblad

357 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 March. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 02 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fx73t9fv3d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ 30 ;aai* M. 85 Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 csntiemen Telefoon : Radactie 247 - Adminisfrafie 2845 ¥H|dasi 27 RSaart 1914 OrtiksterUitgeefster ^•Maatschappij H ET LICHT bestunrder ? j pEVISCH. Lcdeberg-Qent «a» .redactie . . ADMINISTRAT1E lOOGPOORT, 29. GENÎ VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenparîij. — Verschîjnende aile dctgen. ABGNNEMEMTSPR5JS BELQSE Drie maanden. . . , . fr. i2& Ze» maanden f?. 6.53 Een jaar. fr. 12.50; Men abonneeii zicîs op aî!e post&creeîea DEN VREEMDE Dric maanden tdageitjks vcrzonden). *=- ' .75 EN VOORBEELD VOOR ONS ALLEN fij houden van geene valsche, ge-flkte nederigheid. Daarom aarzelen fniet om te zeggen en niet zonder tleid, dat België en Gent onder an-■e dikwijls aan de socialistische zus-jartijen van andere landen goede en zame voorbeelden hebben gegeven het gebied van de socialistische orga-atie en proçaganda. jaar als wij met fierheid wijzen _ op e werkzaamheid en ons initiatief, $en wij ook een open oor en oog, om de te slaan, wat onze vrienden van [ers, nieuws en goeds, doen in 't be-ig van ons beginsel. Daarom volgen wij met aandacht on-:partijbladen, die wij ontvangen uit iere landen. Zoo treffen wij deze week een artikel 0 in « l'Humanité » van Parijs geti-ld: De Roods Waek. Daarin schreef onze fransche confar-i, het volgende : Hoeveel nieuwe aanhangers denkt gij t onze kameraden van Duitschland woanerj hebben in den loop der Roo-Week, die liep van den g tôt den 15 |art? Op deze vraag die ik aan de vrienden :ide kreeg ik verschillende.aïitwoor-n. De eenen zegden : Zooveel als ze Federatie der Seine leden telt ! Snderen meenden zooveel als de Noor-rfederatie î Zij meenden dat zij den lai afschoten. Ik haalde de schouders lenwende mii lot anderen. De stouten gingen tôt 2 5 duizend en lîelen dierven zëggen : 50 duizend er liddellijk bijvoegend : 't Is maar om ichen. iemand dierf over den helft van hon-ti duizend gaan. felmi de duitsche- partijbladen gaven s gister de 110g onvolledigc uitslagen, oveel m eene omschrijving, zooveel in k andere. a het totaal — luistert wel kamera-n-het totaal is veel minder dan de asche socialistische partij in haar W. Het was inderdaad van 66,000 •we bijtreders. Twee legerkorpsen [zijn minst. P wij hebben nog maar de cijfors Men weinig meer dan honderd om-pijwngen.Pe uitslagen der propaganda van lamburg bijvoorbeeld worden nog niet pgeven. A'Iaar de eerste dag der f^paganda, schatte men op 10 duizend eaanwinst van nieuwe leden te Ham-fg gedaan. Wanneer wij de uitslagen volledig zul-!I1 sennen, is het geheel wel mogelijk, a^onze partij in Duitschland zoowat P duizend nieuwe soldaten zal ingelijfd foben. Het lang gewenschte millioen ^oereikt zijn en daarboven. 1 1 "en grond, waren onze vrienden s11 ginder een beetje verstoord, omdat [ eden jaar, de partij niet gegroeid Pp' ?e"jk naar gewoonte. !ene klimming van maar 5 per hon- hen bespottelijk voor. L,°? een beetje gingen zij beginnen tri. ZV achteruit gingen en in-?ad. . tegenstrevers hielpen hen |sIm'd°or _in hunne vuisten te lachen. eze schijnbare stilstand was-, wel is Lu Ulti ^ ^eS?en> door de overgroote P|°°sheidj^ 1912-1913, maar dit voldeed hen niet, zij keken rond en zegden : 't is nochtans den akker niet die ontbreekt. Werkeers, dat moeten wij hebben! Zij besïoten de Roode Week in te rich-téri ! Deze had voor doel van de werklieden aan te sporen, om zich onder de roode vlag te scharen, en van lezers, veel le-zers te winnen voor de socialistische . bladen, die in Duitschland bijna in elke stad bestaan. Ik ging bijna vergeten het te zeggen, dat men in de honderd omschrijvingen, waarvan de uitslagen gekend zijn en openbaar gemaakt, men benevens de nieuwe leden, ook 53 duizend lezers ge-wonnen heeft voor de 80 da.gbladen der partij. Hier dient wel gezegd te worden, dat nagenoeg al de partijgenooten hunnen plicht gedaan hebben tijdens de Rood® Week en allen zijn het: eens om te be-vestigen, dat er niets beter is om ziel-kens te winnen, dan het' huisbezoek. Het doel van de Roode Week was één, het bureel der partij had de; orga-nisatie in handen, maar de middelen verschilden van streek tôt streek, van stad tôt stad, soms van buurt tôt buurt, al volgen s de nijverheden waarin de menschen werkzaam waren, die men bezocht. En een zeer gelukkig verschijnsel is dat men van heden af kan vaststellen, dat een aanzienlijk getal vrouwen, de partij zijn bijgetred'en. In sommige plaatsen overtreft de evenredigheid der vrouwen, met die der mannen, aile verwachting. Zij is geheel dikwijls van een derde. Te Memel is zij van meer dan de helftj 67 vrouwen voor 100 mannen. Te Grandenz een.klein plaatsje bij de russische grens kreeg men 29 bijtrediTi-gen, waaronder 20 van vrouwen. Onnoodig schier te zeggen dat dit ailes den strijdgeest onzer duitsche partijgenooten wakker geschud en doen klimmen heeft. En wij treden het besluit van «Vor-wârts», het duitsch socialistisch hoofd-orgaan ten voile bij, wanneer het zegt : Ons werk is vruchtbaar geweest en het roept ons, socialisten toe : yerdubbelt uwe pogingen.; Ziedaar een voorbeeld ons door_ de duitsche socialisten gegeven, dat wij in den wind niet mogen slaan. Wij hebben zelve al het goede onder-vonden van het huisbezoek, in kleine omstandigheden, maar toch genœg om aan zijne deugdelijkheid niet te moeten twijfelen. De groote les, die wij moeten trekke-n uit de ondervinding opgedaan door onze duitsche vrienden, is dat een derge-lijke veldtocht algemeen en nationaal kan aangegaan worden, e,n daardoor ontzaglijk wint in kracht en de geest-drift verwekt bij al de helpers. 't Is daarop dat wij. al de aandacht roepen, wel is waar van aile partijgenooten, maar vooral van hen die bijzon-derlijk de leiding v-an de Werklieden-partij in handen hebben. In een dicht bevolkt nijverheidsland als België, kunnen wij de duitschers ;volg;end, reusachtige uitslagen bekow men. , F. H. —■m■«■minmi in 11 lin 1 m 111 11 Tffittiti i~TTry-rni~TTTnyTrrni'~niirTnTT'iriiiurruiii tne Me «oor Nudemijoslavon Êmrt m!r had ontwïrP «tf» wet |a»s J ®®" Pensloen van een frank Sasas, d aan ^ nwjn- van Volkswertegenwoor-Llie ff kabinetshoold de Bro- hf ,an Nnator 1u8?aat" kotnen de irMnlsters- nel t» Jtrîert en Berryer het voor- S'mgen ri? +6eref door s,echte 111 «ne î? ®te!|en, en gelukten er feziclw! ? eid der owte pmiken ! Moetm sleuren" uit °Pmak6" dat er tirs-pid of van het kaUnet oneente- flnl^verstandis? * cialistiJif niet! Dit hebben onze aux mlu.senat°fs Hallet en Col- " ■ hsftben a» , dige kiestruk gespeeld. In Met aanstaan-de zullen de kierikalen nu tôt de kiezes-s van de mijnstreken — en elders ook ivel — gaan, zeggenda hunne iiefda tôt de arme afgesioofde zwart-goudgrawers te hebben betoond, en eene reohtvaardige en mensohlievende vu et te hebben ge-stemd.In overeenkomst met hunne konfra-ters-kapftalisten-pas'tijgenooten van den Senaat waren zij besîotesi veranderïngen aan het ontwerp voor te brengen, waar-door de wet terug naar de Kamer mœt verzonden wordens aldus deze hoogver-hevene menschlsevende wet voor langen tijd van de baan schuivende. De ellendige kcmedîe komt dus klaar voor het voetlioht! W^arom heeft men zieh aldus moeten aanstellen ? Orndat de Staatskas ledig gepompt is door de nutteîooze uitgaven tôt dewefke de regeering verplioht ïs. Wanneer het er om doen ïs de arme, rtederige en noeste slaven ter hu!p te komen, dan hebben de kîes-îkaSsn al zoo veel geld in kas aïs zij hart in 't lijf * De klerikaien vervullen dus hunne roi ate belovers m ï/erraçfëï's van Jym kJes-. programma van 1912 tôt het iaatste oogenbiik! Aan ors,, r'/beiders, dit in Mei aanstaande te gedenken! Stemt dan voor de SociaaMfemokra» tïsche kàncfldaten ! Ko! p3fii Mi»! pat vesrail ! Enkeie dagen geîeden hebben ws] het voorbeeld aasigehaaîd van Moeskrœn, Blaton en andere gemeenten, v.'aar de overgi'octe meerderheid da? velwassefie bevoSking de petitionnementsîïjsten ge-îeekend heeft. Heden ontvangen wij eene eerste zendsîsg lijsten van Hoboken, bij Ant-roerpen, behs!zende 2.162 HANDTEE» kensï Clnze vriend De Bruyne, deeSt ons insgelsjks de gunstige uitslagen mede c&ie hij bekomen heeft op aile gebied. Hij hcopt 4000 haridteekens te verzame-len op eene bevoiksng van 18=000 inwo= nefs. 40 ps-opagandïsten doen regel-rna'cig het hisîsbezoek. Vandaag hebben wij van Dison 1166 t-IA^DTEEKENS ontvangen, en geze» Hoen, schepene dezer gemeente, schrîjft ons dat de propagandiste zioh sterk gevoeîen om 2.409 handteekens in te zamslen op de 13,000 inwoners dezer gemeente, Deze voorbeeiden moeten eene prlk« keiing zijn voor de komlteiten der andere gemcénten. Wij verzoeken hen Hisicmî-tJeriijk niet te washten tôt het werk bSj lien gansch voîeindsgd is aivorens ons geteekende lijsten in te zenden. Er zijn pîaaiselsjke komiteiten dîe honderden en zekere anderen die du?-zenden handteekens bevs.'aren in plaats van ze ons op te sturen, Dààr waar het asntaî lijsten aanzienlijk 'is, raden wsj aan de terugzencSng te doen per spoer (kleine pakjes) die de goedkoopste wijze is en meer waar-borgen cpïevert dan esn postcoli. Het is geyaadzaam van ons per postkaart te verwittigen van e'ks opzending per spooif, opdat wij er de ontvangsî zouden kunnen van bestatigen. De kleine gemeenten, waar het aan-tal lijsten gering is, zullen ze ons doen geworderi "onder gesloten omslag en VOLDOE^DE CEFRAjMKEERD. VeSen onzer briefwïsseSaars verzuimen hunne verzsndingen behoorlijk te fran-keeren, hetgsen voor ons aanzierilïjke kosten voor bijbetaling veroorzaakt. HET KOM5TEIT VAN A. S. ûe overstroomiiig 1er SisSi Door de verschillige tijdingen en het ver-slag van het onderzoek dat wij zelf ter plaats deden, zijn onze lezers volledig op de koogte van het erge van den toestand waarin de bewoners der gemeenten en dor-pen verkeeren, tusschen Wetteren en Dcn-dermonde gelegen. Wij schreven dat de dijken totaal on-bruikbaar geworden zijn en een bestendig geva-ar voor de bewoners der streek ople-veren.De Minister Helleputte zegde_ vcrleden week in antwoord aan onzen vriend Oop-pieters dat ailes hersteld is. Wij loochenen dit ten stelligste. Ziehier nu de vraag [lie de heer Yan Damme, gekozene van het kartel voor het arrondissement Dendermonde, den minister in de Kamer heeft gesteld : « Daar ik geen antwoord heb gehad op mijne ordemotie van verleden dinsdag, heb ik de eer aan den heer minister de volgende vraag te stellen. Ten gevolge der ramp die de oeverbewo-ners der Schelde tusschen Wettere» en Dendermonde opnieuw komt te treffen, heb ik mij gister persoonlijk ter plaatse begeven ten einde met voile kennis v; ' zaken te kunnen bestatigen waaraan <î ramp moet worden toegeschreven. Ik heb bestatigd, dat de Scheldedijken tusschen Sclioonaai^ie en Appels, «j» zcron verschillige plaatsen zijn doorgcbroken en het verwondcrt mij zeer, dat de ramp niet nog uitgestrekter is. De diiken tusschen Schoonaerde en Zele, 't zij op eene lengte van ongeveer 8 kilometers zijn in zoo'n slechten toestand dat het schier onbegrij-pelijk is hoe zij nog weerstand liebben kun-ncn bieàen aan de buitengewone drukking van het oppenvater eenerzijtls en het ze<;r water, dat door den Îfoord-Westenwind de Schelde werd ingedreven anderzijds. -<Jta dergeliike rampen. die ziçli biiaa^ak- **#**********#**#***#*#»*********«!##!»##* | Het Feiitioîiiîemenit »oor A. S» | ■ «« t'O" 11 / | Op 23 Maart hadden wij | t 544 plaatselijke ~k.om.itaiteiï ^ -4 JS 7 . ^ f waarvan er 1419 aan het t S Nationaal Komiteii | I uses handteekens | | hadden overcfemaaM. | ^ 4 tijd op het onverwachts voordoen, te voor-komen is het volstrekt noodig, onverwijld maatregelen te nemen, en vooral doeltref-fende maatregelen. Daarom vraag ik aan den heer minister, bij hoogdringendheid te doen aanbesteden de noodige werken : A. Tôt versterking en verhooglng der Scheldedijken tusschen Schoonaerde en Dendermonde. B. De verhooging en de versterking der Soheldckaaien te Wetteren. Tegelijkertijd met deze werken kon ook aangevangen worden het bouwen der nieuwe brug, reeds zoolang en zoo dikwijls door de Wettersche bevolkiag gevraAgd. Ik verwaeht vaa den heer minister een beslissend en gunstig antwoord. v Hierop antwoordde Helleputte met volgende uitvlucht : « Maatregelen zullen ge-nomen worden om de steengiooim®en, be-staaaide langs de Schelde in den doortocht van Wetteren,- te verhoogen. Overigens verwijs ik naar het antwoord, gegeven aan de heeren Tibbant en Bray-nincx. » Het antwoord door den minister aan MÎT. Tibbant en Bruynincx, luidde als volgt : «Zooa-ls ik dte gelagenheid hsd m den Senaat te zeggen en onder voorbehond van aile quœstio van verantwoordelijkheid, hebr ik de onderrichtingen gegeven om bij hoog-i dringendheid de bressen te stoppen. Die werken zijn sedert verscheidene- da-gen volfcrokken. » I Dus de verantwoordolijke minister hondti stean dat het hersteîlingswerk yoltrokken is. A.cht en twee jaren gel eden zegden de! verantwoordeliike ministers dit ook, en tôt nu toe is de toestand nog in niets verbe-terd.De rarnpen ziju dus alleen aan den mï-j nister te wijten die de noodige en bclooïfi<; werken niet willen laten nitvoeren. Twee jaren geleden werden de getrof-feno lancfbouwers niets vergoed. Zal het ditmaal hetzelfde zijn? Het zou ons niet' verwonderen, want voor werken dfe on-ontbeerîi,fk en zelîs aiensehenlevens knu-nen redden, heeft de klerikale regeering geen gcld. Maar millioenen verbrassen aan nnttelooze werken, dat gaat! Dat de land'oouwbevolking dit overwegei en tôt het bewustzijn kome dat van de be-loften der klerikaien niets overblijffc. Zij! gev&n slephts toe als zij gedwongen wor-1 den door de maeht der oppositie. Daarom moat elkeen zorgen dat wij in het parlement versterke», door voor de socialistische kandidaten te stemmen. Sosiaa! Poiitiok OiorzicM «M ilW L QKH—IIWIHI.IH—I—W8BHWMMBH»W—M itfimiriaWfcm i !■■■> nin^mw-iKi—i. liDisieneele krisis in Fraukrijk DE KRISIS DIE V00RZIEN WORDT. — EEN MIJNISTERIE VIA I V M ~ 0F DELCASSE2 De geruchten over het aftreden van het kabinet-Doumergiie winnen a^n grond door de omstandigheid, dat geenerlei offi-cieele tegenspraak is gepubliceerd. Yol-gens berichten uit geloofwaardige bron had gisteren een langdurige konferentie plaats tusschen de verschillende ministers, die evenwel geen resultaat zou gehad hebben. Mocht evenwel het kabinet aftreden of om de een of andere kleinigheid vallen, dan zou reeds een nieuw kabinet-Delcassé gereed zijn om 't aftredende kabinet te ver-vangen. Ër wordt ook gesproken over een ministerie-Viviani. Ten slotte Ean nog worden medegedeeld, dat de regeering niet voornemens is den datum der verkiezingen welke op 29 April is ya-stgesteld, uit te stellen. if & * Os vreeiitdelinpn mooioo Io Omtschlatd de oorlcgsMng betalen In de zitting van den Rijksdag van gister, heeft de nationaal-liberale afgevaardigde M. Junck aa de regeering gevraagd of de vreemdelingen die Duitschland bewonen, aan de eenvormige taks onderworpen zijn, verleden jaar gestemd om de buitengewone uitgaven te dekken, noodzakelijk voor de nieuwe bewapening. De regeeringskommissaris antwoordde dat het heffen van die buitengewone belas-ting geen aanslag pleegt op de overeenkom-sten die het Duitsche keizerrijk met de a.n-dere Statèn gesloten heeft. Het zijn alleen de belastingen voor de oorlogsuitgaven bte-stemd die niet op de vreemdelingen kunnen toegepast worden. De regeeringskommissaris zette uiteen dat de geëischte belasting dit karakter niet heeft. Met dit drulcte hij de meening der regeering uit. ^ % * Het Tsarisme :o SuitsclM HOE MEN HET RUSSISCHE'STELSEL niER TOEPAST. Twee Deensche dames, de concertzange-res Ea Dinesen, de dochter van een be-kend Deensch schrijver en laudheer, en de pianiste Helene Prahl, tfier vader bu> ge-meester van Ringstad is, waren dezer dagen te waardschap bij een bevriende fami-.. lie. te Spmjnor.sJgdtj in dgn-kKe&s Hadei^S;., i leben. Met haar gastheer en gastvrouwi begaven zij zich met een rijtuig naar een.1 particulière bijeenkomst in het naburigo Kastwraa, om er muziek te maken. Toenj juffrouw Dineseti^juist het Wiegenlied van Hartmann gezongen had, kwam een gen-t darm binnen en beval den Deenschen darj mes, hem naar den burgemeester van Som-merstedt te volgen. Zij mochten niet van een rijtuig gebruik maken en moesten hem, zooals zij waren, in hare laag uitgesnederi j&ponnen, volgen. De burgemeester te Sommerstedt, die zich overigens zeer hoffelijk gedroeg, deel-' de de dames mede, dat haar hèt verblijfi in Pruisen ontz;egd was en dat zij met den. eerstvolgenden trein moesten vertrekken.i Geen tegenstribbelen hielp, en de burgemeester wilde haar ook geen verlof geveni om eerst naar het gezelschap te Kastwraa' terug te gaan, om te zeggen wat er aan i de hand was. De eerstvolgende trein was! een bommeltrein en daar stapten de dames dus in, in het gezelschap van den gendarme. De reis tôt aan de Deensche grens ging in een rijtuig 3e klas, daar een gen-darm in geen hoogere klasse mag reizen. Zij kregen de vermaning meer, dat zij, in geval zij op den Pruisischen bodem weerj betraden, gestraft zouden worden. De dames hadden te veel schik in het' avorttuur en de onnaspeurlijke wegen van de Pruisischen overheid om zich gelrrenîrt te voelen. Maar in Denemarken zal dit' voorval wel weer kwaad bloed zetten. & * ^ Oe Hsms-Rule in ierland YREUGDE DER l NIOMSTEN OYER DE ZWAKMEDEN DER REGEERING. DE « TORYPARTIJ » (KLERIKAEE UEWAARDERS) 3UICHEN î De geheele unionistische jjers kraait zega Haar vreugde gaat gepaard met minach-' ting. Neem als voorbeeld de volgende op-i schriften uit de Daily Mail : « Bullebakken zijn Lafaards ! » « Verachtelijk bakzeil ge-haaid ! » De Daily Telegrapli spreekt van « een regeering van lafaards, knoeiers en. draaiers ». De uitleg van Seeiy wordt uit-gelacheu en beschouvd als een minder-! waardige poging om generaal Paget toti z'ondebok te maken. x\llen stellen de tegen-strijdiglieid van de redevoeringen vani Churchill, Lloyd George en Redmond met' de Verklaringen van Asquith in het licht. De slotsom van de Tory-pers is in het'» algemeen : Het is nu gebleken dat het le-' ger niet gedwongen kan worden tegen U1-' ster te veehten, dat Carson's weerstand "tegen Home Rule derhalve onoverwinnaar en Home Rule dood is. De Times beweertj — en-na wat er gisteren is_geaeurJ)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods