Vooruit: socialistisch dagblad

577411 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 01 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mc8rb6x71z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Drukster-U itgccfiter Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder s P. DE VISCH. Lcdcberg-Oent . . REDACTÏE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT. 29. GENT Orqaan der Belgische Werkliedenp&rh'L — Versch/jnende aie c/aqen. ABGNNEMENTSPRIJS BELQiE Drie tnaandea. . . a . fr. 3.25 Zes maanden ..... fr. 6.50 Ecnjaar. ...... fr. 12.50) Men abonneert zicSî op allé postbureelra DEN VREEMDE Orte ttiaanden 'dagelijUs verzonden). . . . . . - fr. àjli OEWOON NUMMER (Î(P ure 's morgens) pei® nummer : 3 cesiiîenien Naarmate belangrijke bericiiten ons geworden of gebeurtenis-sen zich. voordoen, sulle:i wij trachten bijzondere uitgaven van on s blad te doen verschijiien, aan 2 centiemen. Deze zullen telkens net uur van het ter pers gaan dragon. ERGE TOESTAHD VQOfi BELGIE Het Ultimatum van Buitschland De duitsche troepen zijo in Visé en het alarm is te Luik gegeven. - De geruchten van een veîdslag te Verviers was een valsch gerucht. - Men telefoneerde aas ait Meemem dat de fisœtnsche troepen iwer de gréas zijn, maar ook dàt werd ge loochenstraft. De zetel van het belgiseh gouvernement is naar M si!werpeu overgehracht. Het telefonisch gemeensehap gedeeltelîjk in Beigië onder-hroken. - Te Gent kan men ook geene verbinding meer kriieen met inwoners van de stad zeSf. lit Ultimatum van Duitschland aan Belgle Ziehier nadere bijzonderheden over het îeit dat ons lanc in eenen ergen toestand brengt.: De Duitsche gezant te Brussel had zondag avond om 7 un aan M. Davignon, minister van buitenlandsche zaken, ir naam der Duitsche regeering het ultimatum overhandigd. Dit ultimatum stelde aan Beigië voor, met Duitschland eene overeenkomst te sluiten, ten einde aan het laatstge-noemde zijn optreden te vergemakkelijken. Duitschland gaî aan Beigië tijd tôt heden 7 ure 's mor gends, om te antwoorden. De ministerraad duurde tôt nâddernacht en is dan herno-rrien van 1 tôt 4 ure 's morgens. Het antwoord van het Belgisch Gouvernement De regeering heeît per telegraaf het ultimatum van Duitschland alsook het antwoord van Beigië naar Parijs be-richt.Het komt op het volgende neer : De belgische regeering heeft geantwoord dat zij zeer ver-rast was door de Duitsche voorstellen, daar zi* de stelligste verzekering had gekregen nopens de onzijdigheid van Beigië, dat Beigië overigens te veel het gevoel zijner waardigheid en zijner belangen had, welke zij zich ten plicht acht te verdedi-gen, reeds sinds 1830,. — om dus te voldoen aan dergeliik voor- stel van Duitschland. Beigië weigert dus volstrekt de Duitsche troepenoperaties te vergemakkelijken en protesteert te-gen elke niet-eerbieding van zijn grondgebied. Het is vast be-sloten door aile middelen in zijne màcht zijne onzijdigheid te verdedigen, welke stellig gewa'arborgd werd door de tractaten en selfs door Z. M. den koning van Pruisen. Het overhandigen dezer nota heeft als gevolg gehad dat de « duitsche minister te Brussel het land heeît verlaten. Os diiitsciie Iroepen te Visé Eene ofîicieele mededeeling te Brussel aangekomen meldt dat de duitsche troepen te Visé zijn. Het noodsein is te Luik gege-ven.& * $ 03 duitsche troepen in Franknjk De Agence Havas meldt : VolgeDS inlichtingen uifc sfoede bron geno-men, wordt het bevestigd dat de Duitsehers in Frankrijk zijn gedrongen langs Loîigwy. Zondag avond kondigde men aan dat een sla.g zou geleverd zijn te Champigny (Mcur-te en Moezel) tusschen £ransche en duitsche troepen. De fransche troepen zouden zich van een Duitschen trein hebben rneester gemaakt, . i&uda men» KANONGEBULDER Volgens een bericht van Montmedy aan den «Temps» zou men kanongebulder hebben ge- hoord in de richting van Longwy. «f * * HoMscii Lliborg door de Caiisshers ingenomen Anîwsrpen in slaaî m beleg; Maandag middag : Een proclamatie van den bur-gerneesier van Anîwerpen meldt, dat daar Hollandsch Limburg door de Duitsehers ingenomen is, de stad in staat van beleg wordt gesteld. Maandag namiddag werd dat1 onheils-bericht gelogenstraft. # # * De fransche troepen in Dsigil ? Een onzer partijgcnooten uit Meenen te-' lofoneerde ons dat de fransche troepen al-daar de grens waren overgestoken. (Als dit bericht waar is, dan beteekent zulks dat ze de belgische troepen zouden helpen om te beletten dat de duitsehers ver-der in ons land dringen.) Op fie! Oorlogsterrein Opstand in de Oostenrijksche legers De oostenrijksche déserteurs, waaronder verschillende o£ficieren van servische en 1 Eoemeensche nationaliteit zijn; vertellen | dat meerdere gevallen van muiterij en d® oasterijksche garnizoenen van Banat zijn ! zijn voorgekomen. De magyars betoogen hunne mistevreden--heid erover dat zij in de eerste gevechtslinie , staan en dus de grootste verliezen onder- j gingen. « * * Eene kolom kozakken in Duitschland Verleden nacht kwam Lij den Duitschea | staf volgend bericht toe : Dezen nachï hebben russisehe. patroeHiwt < ■de goopr-B'eebru^ oç de Warthe, fcij Eithe- I 30 (aai* — K. 215 Priis p«r nummer : voor Belgiô 3 centienren. voor don \Treemde '5 centieMen TeSeïcdh ï RédaotSe 247 - Admlmstoaii® 2845 4 Qogst 1914'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection