Vooruit: socialistisch dagblad

392 0
11 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 22 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q52f767x56/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

34S Pnjs per curamw : voor BeigiS 3 centiemea, voor den marada S csntiemen jgggr. —— .'lyvusfrspmm.'-efv-, ■—■ -■■—■■- .Wiijfr»-»" ■ ■«■mB.iWITOW «■«■mm ■■«■ .11 II. Teî®feass s î?«dacti© 241 - AdmsnSsipatâ® 2Ô4 wmmr r *x o-# ,-v nu lu iwmn nmnn mu ib i mu m mi ■■—m i'Hiihiii1 lut r Km®®?®?; m*5i« •r •" rr-Tyrcr^v: * We*nsd«« 11 ^uveaiifaeir* 1S14 Drn&ater-U Itgccïster last.-Maatscheppij MET LICÎ , bestuardef fc DE VlSCHf. Us3«b#fB-QsHi . . REDACTIE . . administratie îiOOGPOORT, 29» CENT VOORUIT Vl. ^ '"-■'g" «vwniwiiiii ABCl?NEMENTSPRIjS ; BELGIE DrSe maendcn. . » , , it. 3.23 Zes maandea • . . , . fr. £en jaar. ...... fr. 12.5<| M«n ibonneert zicîï ep aile pcsUjureelct DEN VREEMDE Drte ma&ndcn (dagîlijtss k verzonden). ..... fr: Q.7S Orgaan den Beigische Wenkliedenpanl^ — Verscbljnende aile dagen. De taa& dsr Soclaal-dsmokratie m Èii Bsrisg ERRATA. — In het hoofdartikel van er^isteren is eene zinstorende zctfout reslopen : in plaats van foinnenlandsche-'aken ministeries moet er staan bu£t©n" andsche-zaken ministeries., (Vervolg en tlot) Van daar af is het slechts eene schre-le tôt den volgenden zeer ernstigen isch : Het yecht orn oodog t® vérklarén en redesvoorwaardeiri te bopâlen iigge oJt» luitend bij de parlementaire voîksver-egenwoordigïng.In aile grondwetten van geheel Euro-ia, van af de zoogenaamde demokra-ische' landen (Frankrijk, Engcland, îelgië, Italié en Scandinave) tôt de leel en half autokratische landen (Rus-and, Duitschland, ôostenrijk, Turkije, mz.), wordt aan het hoofd van den Jtaat : Keizer, Koning of Président, illeen en uitsluitelijk het recht toege-:end oorlog te verklaren en vrede te eekenen. — Eveneens tôt het oitzenden [an een ultimatum aan andere regee-ingen en tôt mobilisatie van het leger. - Andere raadpleging als 'met hunne ainisteries en generale staf hebben zij îiet noodig te nemen. En dat zij van dat recht ( ?) gebnrfk naken is in dezen oorlog ten voile be-vezen.Eerst als dat hooge (?) feit volbracht s, komen zij met eene boodschap voor îet parlement en hunne ministers :ischen... geld! geld! geld! hetwelk vol-jens den ouden Fritz of een andere 'îcMjas de ziel van den oorlog is. Zeker mon zal- zeggen : de jaesirder-leid der. afgevaardigden kan de kredie-eu weigeren, maar dan neemt de regee-ing doodeenvoudig en ontbindt het parement.Dat is gebèurd in 1866 bij de ©orlogs-erklaring van Pruissen aan Oostenrijk. 'oen was de meerderheid in het Pruis-ische Huis van Afgevaardigden pro-gressistisch-hberaal (Fortschritts-par-ei) en hevig tegen Bismarck gekant. Sj weigerde het oorlogs-krediet van 200 mllioen thaler te stemmen, maar nau-velijks was die stemming gevallen of îismarck las eene boodschap des Ko-îings voor, waarbij het Huis ontbon-len werd en de regeering het krediet voorloopig» nam, Dat is volstrekt geen «staatsgreeps; le grondwetten van aile landen, met velk papier — zooals Lassalle terecht :eide, — de volkeren als groote kinde-en zich verkneuteren, laat dat toe, — :voorloopig» — ziet ge, dat is eene fat-oenlijke diplomatieke term. Dis twsedo elsch 53 âm ahsoîïîut çrren-isns noodig oîti de Vrods te fcewaren. Zou er één volksvertegenwoordiging n Europa zijn, die, door bovenbesproken :ommissie ingelicht, en door hare lands-egeering gevraagd wordend of er oor-og verklaard moet worden, zou toestem-nen die ontzettende verantwoordelijk->eid te dragen? En die vraag zal niet :enmaal gedaan behoeven te worden, vant indien de eerste eisch waarheid vordt, dan zullen de parlementen voor-leker wel zorgen dat aile moeilijkhe-len welke tusschen de landen oprijzen îoor een internationaal en interparle-nentair congres zullen vereffend wor-len. .— Zij zouden een beter Scheids-:n vredesgerecht vormen dan de diplo-naten van stiel die tweemaal in den laag de beruchte « vreet-congressen » )ezorgden en vormden. Wij komen nu aan den dGMf&n e'SOh lie door de sociaal-demokratie reeds aren gesteld is geworden, maar die in Mze internationale kringen vooral mi -en onderwerp van discussie uitmaakt, -en eisch die eigenlijk in tweogfi ge-'Plitst wordt, namelijk : afsofîtifflîîg vîm te kazoenen-Iegers en gewàpetnie r*atle : geieStîelijkQ ontwapaîiJng met c&so uut verbod vm nfeîrwe tootmtfsTgon ^oor weîgerîng van burfgot. Over beide vraagstuklcen s'cKreef |?eds onze duitsche partijgrnïoot K. Kautsky een bemerkenswaardig artikej 'n de «Neue Zeit», welke voor eenige fegen in_ « Vooruit » verschenen is. Eer wij deze laatste eischem bespre-^en, moeten wij tôt goed begrip van de ^aak waarom het gaat, noodzaieelijk de Çorlogstechniek. dezer ,«euw in, :be£ïach-, nemen. '' 1' ' • • ' ^ V VeLt Jtkr goede oude tijden is het gedaan ; de oorlog is een wetenschappelijke ge-wordçn, mekaniek en scheikunde hebben de hoofdrol te vervullen. Patriotische geestdrift, moed en dapperheid waar-door de volkslegers der eerste Fransche republick en die van Napoléon I ontel-bax-e veldslagen wonnen, hebben niets geen invloed meer op den uitslag des krijgs. De ingenieuse mekaniek der machme-en snelvuurkanonnen, van het reuzen-geschût dat in een paar schotten een sterk fort vernielt, der onderzeebooten, der vhegmachienen en luchtschepen, de steeds nieuwe wonderen voortbrengcnde scheikunde in de toepassing van bus-kruit en ontploffingsstoffen in kogels, bommen, shrapnels, land- en zeemijnen enz., wijzigen aile vroegere ideën om-trent een volksoorlog of volkswapc-nlng. De medeslepende voorstelling : aile mannen van 18 tôt 50 jaar hun geweer in huis, va-naf 16 jaar oefening in den wapenhandel, korte diensttijd, maar als de vijand komt : allen in het veld en het vaderland verdedigd... eindigt helaas daar niet mee. Men heeft nu kunnen zien welk eene ontzettende massa toerusting een modem leger noodig heeft, behalve nog de nieuwste oorlogmachinerie. Welnu, verdubbelt het aantal troepen (door de gewapende natie) dan verdubbelt 00k uitrusting, schiettuig, artillerie enz., enz. Reeds in vredestijd zou dat zulk een enorm budget noodig hebben dat het bijna de geheele lands-inkomsten zou verslinden. Men wijst op Zwitserland — maar men feedenke dat het kleine land in zijne berg- n. tal van oninneembare natuurlijke forten ber.it en dat het toch, niettegen-staande die materiaal-besparing een, voor zijne kleintc, zeer hoog budget ra.n oQrlog heeft ; hoeveel te meer dus landen welke die natuurlijke bescher-ming Hîis5en. En nu de reornaaraste bedenkelijk-heid : zou die wapenings-geestdrift de idee van het militarisme, die duivel des ©orlogs, neg niet meer aanwakkeren, ten minste bestendigen"? Want de eisch geîdt 00k voor de groote staten. Zou dan niet steeds, ep nog veel meer dan thans, het overwicht der groote staten den kleinen bedreigen? Mijns in-ziens zou die maatregel, overal inge-vœrd, de wereld met een toekomst-oor-l©g dreigen die met de vernietig.ing van de geheele bcschaving zou eindigen. Zou het niet beter wezen dat de voî-ken de oude sociaal-demokratische leus: « Geen man en geen cent » weder opna-men en die enistig trachtten ten uit-voer te brengen? Met andere woorden, de bedoeling van den anderen eisch : gs-M^elSjke dooSi sne'ïa aJgemesno Mt-stï absoluts «/ejgerîng veiî ntetlwo tssrîîstîngen. Sommigen zullen spottend of ter goe-der trouw vragen : Ja, waarom dan niet dadelijk het heele militaire gedoe afge-schaft.?,Lieve vrienden, wij zijn waarachtig niet aan het utopiseeren! Tegelijk met de kinderschoenen heeft de sociaal-demokratie 00k de zevenmijlslaarzen van het sprookje uitgetrokken. Wij weten dat wij, hoe werkzaam obk, een taai geduld moeten oefenen. Wij kannen te goed onze tegenstan-ders! Wij weten te goed welk eene for-midabele macht van eerzucht, egoïsti-Bche klasse-belangen, heerschbegeerte, gesteund op het chauvinisme (vader-landsdweeperij ), bijgeloof en onkunde van helaas eene nog groote menigte ons tegenoverstaat in elk land. Wij weten te goed dat iedere hervor-ming, die naderhand iedereen goed en rechtvaardig vond, jarenlange strijd in de parlementen, ja in de straat, ge-Icost heeft. De heerschende klasse en hunne opperste uitdrukking : de regee-ringen, verdedigen tôt het uiterste ieder hunner voorrechten, geschrevene en on-geschrevene.Ditmaal ech'ter, en dat is onze goede h'oop op gelukken, gaat het niet slechts om het wel en wee .der werkende klasse maar om dat ook der bourgeoisie. Het is mogelijk dat de konsekwentie (gevolgen) van het kapitalisme tôt oorlog voert, maar niemand zal zoo dwaas ïijn te willen bevveren dat oorlog aan ij het kapitalisme, dus aan kapitaal-vor-.ming-houding en -vermeering goed doet! nr>r1i-icr . mst _..liin.-flPa£g>iDiiha^-t gevolg van verarming en bankroeten zal de burgerij in aile landen zoo murf ma-ken dat zij met ons de stappen zal doen die noodig zullen blijken om onze eerste eischen door te zetten. Maar dan moet de internationale sociaal-demokratie deze eischen, zij het dan niet gehjkluidend, dan toch ten minste in gelijken zir, reeds nu laten hooren. De besproken idee, om in een der vol-gende maanden, in Nederland een internationaal sociaal-demokra.tisch congres te houden, moet waarheid, moet ten spoedigste uitgevoerd worden. De VOORLOOPICE taak der sociaal-demokratie zal zijn, de hoofdzaak : om de idee' der bovenbesproken e'ïSGîlsn het recbtvaardige, het noodzakeiijke, het aSieen-helpende ervan in de hoofden der geheele volkenwortel te doen vatten, zooals de idee van het Algemeen Stem-recht woïtel bij aile volken gevat heeft. P. Mz. ( > 1 ' / r 1 1 l i 1 I : lî I ' - . ! (. , i | i . " ' ' • ; i r ; i .. M f ' ! I '■ijiiii wiT# il» pi ■■ un» il Oorlog en île Vakveresniging In goTron® tijden, hebben do vakvereeni-ging«n bevvezen dat zij van een onschatbaar nut zijn voor de werklieden. Het was in dien tijd geen oorlog om elk-ander omver te schieten of elkander te ver-minken voor gansch het leven. Maar oorlog om te beletten dat binnen-landsche kapitalisten de werklieden uitper-sten tôt den laatsten druppel bloed, om hunno koffers te vullen. Wij hebben altijd moeten strijdvaardig staan tegenover onze overheerschers. Altijd en altoos hebben wij de werklieden moeten doen opmerken, dat zij niet onver-schillig mochten toezien op hetgeen hunne vereenigde werkbroedera voor hen verover-dan.Altijd hebben wij door voordrachten en Echriften hen bewezen, dat het eene misdaad was zich langer te onttrekken aan den strijd dien de werkers t>e voeren haddon, en velen, helaas ! hebben naar onze roepstem niet ge-luisterd.En nu dat er plotseling niet een binnen-landschen, maar een buitenlandschen on-derdruklcer te voorschijn komt,_ staan zij machfceloos, evenals onze regeering tegen-over den vijand. Zij ook heeft geen gevolg gegeven aan do eischen des tijds : zij wilde niet van de gewapende natie, zij wilde niet van elkeen soldaat. En wat zien wij h Terwijl een handsvol jongelingen hun leven geven voor hun vaderland, dat er duizenden en nog duizenden de straat op en neer loopen, terwijl dezo enkele jongelingen neergeschoten, worden. Gelijk aan bovenstaande de regeering schuld heeft, zoo hebben de onvereenisrden in deze harde tijden eens zware schuld. Zij zijn ook de s huld, wanneer er in dezen gevaarlijken tijd nood heerscht in hun gezin. Wij zeggen niet dat ailes gaat gelijk voorheen bij de vereenigden, maar wij hebben toch gemaakt dat er wckelijks eenige franken bij de soep en het brood in huis komen. Wij hebben het nu reeds 14 rolle weken uitgehouden en hopen van het nog zoo lang ta kunnen doen. Was de vakvereeniging er noodig vroe-ger, nu doet zij dubbsl goed. Nu heeft zij bewezen van onmisbaar te zijn. En het is te hopen dat de onvtrtenigde werklieden uit dezen noodlottigen toestand eene les zullen nemen, om na den oorlog vo»r geed do onver3chilIigheid van zieh te werpen en zftnder dralen zi«h aassluiten bij de sociaJistisohe vakbonie*. J _..j A aiTatiVO- naiidcut1 m- ■ - Europeesche Oorlog in Wssl-Vîaanderen @21 Un 'fNoordBH van Frankrijk Oit Fs*aiiisGlj® ^s°©sa PARUS, ^ November (ileuter). Officieel bericht van 11 uur 's avonds : « De Duitschers hebben heden over het geheele front bedrijvigheid ontwikkeld, doch al hun aanvallen zijn afgeslagen, in het bijzonder die op Cambrin, Aix, Noulette en Le Quesnoy in Santerre. In de streek van Thierval, ten noorden van Albert, hebben wij eenige loopgraven genomén en ten noord-oosten van Vailly hebben wij onze oude loopgraven opnieuw bezet. Op de Maasheuvels hebben wij het dorp Saint Rémi met de bajonet genomen. » PARUS, 8 November. (Reuter.) Officieel bericht om 11 ure 's avonds: «In het noorden schijnt de vijand zijn bedrijvigheid te hebben samengetrokken in de streek van Yperen, zonder uitslag echter. Wij handhaven ons overal. «Aan de Aisne hebben wij ten noord- . oosten van Soissons de hoogvlakte van Vregny bëreikt, waar wij nog niet waren geweest. Overigens geen nieuwa.> r - - i m } f . , • 1 [ > ' • '! 1 1 llf t'' ^ ,• ' ! ! 4,?' 1 U"' f • ., ! ( - 1 Hit OsaifscSse BERLIJN, 9 November. (Wolff.) : Heden-ochtend wordt uit het groote hoofdkwartier ambtelijk gemeld : «Gistermiddag hebben verscheidene sche-pen van den vijand opnieuw hun vuur tegen onzen reehtervleugel gericht. Zij werden door onze artillerie snel verdre-Ten.«Een in de avonduren uit Nieuwpoort ondernomen, en 's nachts herhaalde, uit-val van den vijand is volkomen mislukt. »Ondanks hardnekkigen tegenstand zijn onze aanvallen bij Yperen langzaam maar gestadig gevorderd. «De tegenaanvallen van den vijand ten Zuidwe'sten van Yperen zijn afgeslagen. Ettelijke honderden rnanschappen zijn ge-v an g en gemaakt.» & $ 2jc ïn Oost-Pruisen Oit ffiEissiscSoe PËTROGRAD, 9 November (Reuter.) Officieel: Het Russische gezantschap heeft de volgende mededeelingen ontvangen omirent de krijgsverrichtingen der Russische legers: «I. In Oost-Pruisen hebben de Russische troepen de Duitschers uit de streek Wir-ballen, waar zij zich versterkt hadden, ver. drevn en Staluponen bezet. Zij zetten hun vervoiging vàn de Duitsche achterhoeden voort in de streek van Lyck en van het bosch van Rominten, dat eigendom is van Keizer Wilhelm II. «II. De Russische cavalerie heeft eren-eens de grens van Posen bij Pleschen over-schreden. 4 «III. Op «Se naar Krakau leidende wegen, achtervolgt het Russische leger met sucees de Oostenrijksche achterhoeden. Het heeft hen aangevallen aan de Nida en aan de Nidzida. «In de jongste gevechten in Galicië, a*n de San en ten Zuiden van Przemysl heeit het Russische leger 125 officieren en me*r dan 12.000 soldaten gevangen genomen e» veel krijgsmateriaal l)uitgen^|a.kt.>. # ® Tt ™ f !■" * 1 ■' ■»——» 1 1 m \mimt 1 11 1 y âss âi Inssiscîii-Pooisslie- i Oalisisolie grens Uit HssssisGiïï© Ssron LONDEN, 7 November (Reuter). Offi- ' ciefel : s De Oostenrijkers hebben Kieloe verlaten' rond 10 uur 's morgens. Het was een schil-derachtig schouwspel de kozakken en de; Russische infanterie met hun door het nach-telijk gevecht bevuilde uniformen en de, frissche artillerie op het plein van het stadje te zien aankomen. s Onze infanterie en kanonnen rukten ' rooruit en tegen don avond waren zij op-. ! nieuw slaags met den vijand 20 of 30 K. M. ; ten zuiden ©n westen van hier. De Rusaen, zetten hun opmarsch met de grootste krachtoi door en leggen in dezo buurt gemiddeldl 20 K. M. daags af. Sommige regimenten op' de flank brengen het zelfs tôt bijna 40 K.M.; » Volgens inlichtingen van dorpelingen, hebben de Duitschers zich van allerlei voor«l raden verzekerd, maar de slagen van War-,' schau en Iwangorod wierpen hun heele plan, in duigen. De toestand aan dit front i®i krachtig en de troepen zijn in uitstekenden toestand. Hun moreel is voortreffelijk, > ; PËTROGRAD, 8 November. (Reuter.) :} In de streek van Kalisj hebben onze troo-! pen de aanwezigheid van nieuwe divisiea cavalerie vastgesteld, die voordien in Bel-gië waren geweest. « Aan het front Chorzele-Mlawa-Rypia! zijn aile Duitsche troepenafdeelingen van' ons grondgebied verdreven. » V" , f, ;'L Mît fes8©» BERLIJN, 9 November. (Wcilff.) Ambte^' lijke mededeeling van hedenmorgen uit herfc groote hoofdkwartier : , ; « In het Oosten is een aanval van talrijlce Russische strijdkrachten ten noorden van, het Wysjtyter meer (o/d. Duitsch-Russi^ sehe grens, ten Z.-O. van Stallùpônen) onder ernstige verliezen voor den vijaniji afgeslagen. De Russen lietan meer dan. 4000 gevangenen en 10 machinegeweren in, onze handen. » Oit G0s$03*r!jksû!h»Eias8gaffir-sel'3© Isrosi WEENEN, 8 November. (Officieel) : «Moi het 00g op de fantastische nieuwstijdingen, welke de Russen in de jongste dagen goe«J-vinden te verspreiden betreffeada voorge-wende overwinningen van hunno troepea, den hachelijken toestand van onze legers, enz., moet worden vastgesteld : » 1*. dat sedert verscheidene dagen gee» enkele ontmoeting heeft plaats gehad, noefe in Galicië, noeh in Polen ; » 2°. dat de jongste gevechten, zooals b.v. te Stary Sambor en te Turka zegevierensî voor de Oostenrijksch-Hongaarsche tro»-, pen zijn geweest en deze 2500 Russen go* vangen genomen hebben : » 3°. dat de Oostenrijksch-Hongaarsch® legers hun beweging voortzetten zonder op eenigerlei wijze door den vijaad lastig gevallen te zijn. » Oorlog tusschen Busland en Turkijo Hit RuesBsoSiie Ssrsss PËTROGRAD, 7 'November (Reuter).] Uit het hoofdkwartier in Kaukaaië : « Onze troepen hebben gistren na een vat1-woedon slag de Turksche stelling Koepri-' koei (Armenië) veroverd, die door zijn lig-ging zeer sterk en op een verdediging goed voorbereid was. Defe stelling beheerscht d«n [ vreg naar Erzeroem. Onze troepen ïetten d« vervoiging van den verslagen vijand voort.» LONDEN, 9 November. (Reuter) : « Volgens een telegram uit Tiflis maakt#.' een bericht uit het Russische hoofdkwartier' in Kaukasië melding va,u herhaalde, ver-wûede.-&MLV2llen ^vau .de.Tjjj'ktSn. rm- du-Hnat:

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods