Vooruit: socialistisch dagblad

1347 0
10 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 10 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 05 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1n7xk85k64/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3� aar -- N. 321 i'nis per nommer : voor Belgi� 3 centiemen, v�oi den /reemde 5 centiemen UI ^-JHryyin ntM ,-,~JMUrtm*M-Ymx*?ma ------^�^�n.,�.� M..rto..i.-nf^ �l*-^-~��* m Telefoon ; eSedsantie ls zij van het sta �dpunt uitgaan, dat ets wat men hef heeft niet mag belast worden. Het komt ons voor dat het juist om- gekeerd is. Voor iets dat men lief heeft, zal men tich eerder eene opoffering getroosten, dan voor iets waar men niet aan houdt ^n waar men zich al rap en met plezier �ou van ontmaken, als het mogelijk is. Iets belasten waar de menschen niet ian houden, ware dus een stelsel dat uit zijnen aard zelve op voorhand ver- oordeeld ware, dat schijnt ons zoo klaar als bronwater. Dat eene belasting nooit bevalt, zulks Tveet iedereen, en dat is dubbel waar als �men er door getroffen wordt in zijnen zak, in zijne liefhebberij en zelfs in zijne genegenheid, gelijk het geval zich nu voordoet voor de honden. Wij zouden doodgaarne onze partijge- nooten in hunne kritiek steunen, indien zij ten minste met een ander en beter voorstel voor de pinne kwamen. Maar helaas... Onze gezel Van Verdegem zou liever de katten, de duiven en de vogels belas- ten, en hij veronderstelt zelfs dat wij daartegen zouden zijn omdat wij mis- schien zelven in het bezit zijn van een dezer drie dierensoorten. Hij is mis, en het Ongeluk voor hem "^Hi, dat wij juist maar rh 't bezit van ten hond zijn. Dat komt ervan als men zijnen socia- iistischen neus voorbijklapt. Maar denkt onze partijgenoot dat de kritieken minder erg zouden wezen, in- dien zijne drie voorstellen werden aan- vaard ? Zij zouden ju��t verdrievoudigd zijn en met evenveel recht of onrecht. Men mag zijnen Markies of zijnen Byjou gaarne zien, maar men heeft evenveel recht zijn Poezeken of zijn Mieneken hef te hebben. Niets zegt ons nog dat de stad hare dierenbelasting niet zal verplicht zijn ait te breiden. De toestanden zullen daarover beslissen, maar wij zijn nog zoover niet. Dat zal misschien komen als de gemeenteraad ondervindt dat de iikomsten der hondenbelasting eerder zal verminderen dan vermeerderen, zooals onze partij genoot het voorziet. Een hond slachten is barbaarsch, zegt Van Verdegem. Wij willen wel, vriend; naar een kieken, eene duif, een konijn in den oven of in den pot steken is even barbaarsch, zooveel te meer omdat men he* nog opeet daarbij, wat doorgaans niet beantwoordt aan eene behoefte. Dus dubbel barbaarsch. Onze kameraad Van Verdegem ziet dus dat zijne kritieken verre van af- doende zijn. Onze tweede briefwisselaar, Byjoutje, gaat er nog meer met den groven bor- stel door. Die zou al de jongmans belas- ten, geklasseerd in vier kategori�n, die wel een beetje moeilijk te onderscheiden zijn, maar die ons toch nog al aanstaan. Maar wij hebben vooreerst meer dan eene tegenwerping van princiep tegen dat voorstel. Vooreerst als men de jongmans be- last, waarom de jonge dochters dan ook niet? Ziet gij de oude jonge dochter een oude jonkman begekken en bespotten : Ik ben er van af, h�! Dat zal u leeren mij niet gewild te hebben, 't is wel be- steed ! Aldus zou Byjoutje ons bij den klas- senstrijd nog een geslachtsstrijd op den hals halen. Onze partijgenoot wil door zijne be- lasting komen � maar hij zegt het niet � tot het verplichtend huwelijk. Nu dat is alles wat gevaarlijk is. Heden geschiedt het huwelijk gansch vrij en goesting is koop. Welnu vele huwelijken gaan nog slecht, soms z�� slecht dat de wet ze moet ontbinden. Wij vragen ons af wat het dan wel zou worden? En het ergste van alles in den voor- stel van onzen briefwisselaar, is dat hij al de partijen en al de klassen tegen hem heeft. De katholieken, die de keus vrij wil- len hebben om jong te blijven en kloos- terling te worden, zorgende voor hunne ziele-zaligheid. De liberalen, die doortrokken zijn van het vrijheidsprinciep op alle gebied en dus ook het huwelijk als een vrij beroep aanzien. De socialisten, de werkers, die beter dan iemand den last kennen die een hu- welijk medebrengt en' die immer en al- tijd aan hunne kinderen den raad geven van zich niet te vroeg te versmooren. En ten slotte, Byjoutje, uw voorstel zou bitter weinig opbrengen, vooral in dezen oogenblik. De meeste jongmans en zelfs gehuwde mannen zijn bij het leger ingelijfd en betalen daar al belasting genoeg, vol- gens ons. En voor diegenen die overblijven, wil het er bij ons niet in, dat een ongehuwd mensch van twee tot vier honderd maal meer mag belast worden dan een vier- voetig dier, dat daarbij ook ongehuwd is en aanhanger van de vrije Hef de. Wij antwoorden gemoedelijk op de kritieken onzer vrienden. Het onderwerp en zelfs de tijdsomstandigheden wilden het aldus. � Maar wij verzoeken aan alle partijge- nooten om alle bitsigheid in dezen oogenblik te vermijden. Geheel ons belastingstelsel, zoo groot het waait en draait, is vatbaar voor kri- tiek en diende radikaal � gewijzigd te worden. Maar 't is nu de moment niet om daarover te vitten. Gent deed tot hiertoe wel zijn plicht, en om dien te blijven voortdoen, heeft het geld noodigi denkt vooral daar aan. En is er eene belasting die wat zwaar valt, bedenkt dat al die taksen niet blij- vend zullen zijn en dat er betere tijden, laat ons hopen, zoo gauw mogelijk zul- len aanbreken. F. H. Rampzalige toestanden in Vlaanderen Bittere ellende � Zedelijke verlaging van het volk De toestaand te Weiteren Recht op antwoord Wetteren, den 4 December 1914. JTUnhecr de Uitgever van het Dagblad �VOORUIT�, te Gent, Ia uw nummer van Woensdag, S dezer maand, handelende over � De toestand te Wetteren>, bespreekt gij den onderstand welke aan de werkloozen in deze gemeen. Ve gegeven wordt. Onder meer zegt Gij, dat hetgeen het Gemeentebestuur aan de menschen geeft niet voldoende is om dezen er het leven nede te houden en als bewijs somt Gij verder op wat ieder huisgezin te 'W etteren van onderstand bekomt. Aangezien uwe opgave van ondersteuning teenzins overeenkomt met den eigenlijken onderstand die alhier gegeven wordt, ver- zoeken wij u het volgende � als terecht- wijzing � op te nemen. De ondersteuning is te Wetteren als volgt geregeld: 1 persoon ontvangt 1/2 liter soep per dag en 2 groote brooden per week. 2 perBonen ontvangen 1 lit. soep per dag en 3 groote brooden per week. 3 personen ontvangen 1 1/2 lit. soep per dag en 3 groote brooden per week. 4 personen ontvangen 2 lit. soep per dag en 4 groote brooden per week. 5 personen ontvangen 2 1/2 liter soep per dag en 4 groote brooden per week. 6 personen ontvangen 3 lit. soep per dag en 5 groote brooden per week. 7 personen ontvangen 3 1/2 lit. soep per dag en 5 groote brooden per week. 8 personen ontvangen 4 lit. soep per dag en 8 groote brooden per week. 9 personen ontvangen 4 1/2 lit. soep per dag en 6 groote brooden per week. 10 personen ontvangen 5 lit. soep per dag en 7 groote brooden per week. 11 personen ontvangen 5 1/2 lit. soep per dag en 7 groote brooden per week. 12 personen ontvangen 6 lit. soep per dag en 8 groote brooden per week. 13 personen ontvangen 6 1/2 lit. soep per dag en 8 groote brooden per week. . 14 personen ontvangen 7iit. soep per dag en 9 groote brooden per week. 15 personen ontvangen 7 1/2 liter soep per dag en 9 groote brooden per week. De gegeven brooden wegen allen 1 1/2 kilos ieder en, bij gebrek aan domst of tarwemeel, werden sedert 1 November laatst de brooden door de volgende geld- bons vervangen: 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25 en 2.50 franks, welke wijziging zeer in de goesting der ondersteunden viel. Daarenboven worden er a&n al de behoef- tigen, volgens noodwendigheid, bijzondere geldbons van 1 frank uitgereikt, welks uit- gaaf reeds meer dan 4000 franks bedraagt. Ter wille der waarheid en aangezien uw artikel het Comiteit, bestaande uit afge- vaardigden der drie verschillige partijen, in een slecht daglicht stelt, dient er nog vermeld te worden : 1. Dat het Gemeentebestuur ten uitsluite- lijke doele de behoeftigen ter hulp te komen een EEESTE krediet van 20.000 fr. ter be- schikking van het Comiteit stelde. 2. Dat dit eerste krediet over enkele dagen 'vernieuwd werd en er dus een TWEEDE krediet van 20.000 fr. gestemd werd. 3. Dat het Oomiteit, waarvan verschillige Gemeenteraadsleden deelmaken, bij in- schrijving in onze gemeente meer dan 25.000 franks inzamelde. Alles samengenomen bedraagt het kapi- taal dat ter beschikking der ondersteuning aan de behoeftigen gesteld werd, meer dan 65.000 franks en het Gemeentebestuur zal niet aarzelen deze som desnoods " nog te vermeerderen. 5^ii Het Comiteit heeft en zal hl het vervolg alles in 't werk stellen om zijne niet ge- makkelijke" taak naar behooren te volbren- gen en spaart zich noch. rust noch moeite om eenieder in de mate van het mogelijke ter hulp te springen. De gewone ondersteuning kost aan de ge- meente wekelijks gemiddeld 3000 � 3500 frank en heden is er reeds meer dan 46.000 franks uitbetaald. Dagelijks worden er meer dan 2700 liters soep en wekelijks meer dan 1700 fr. brood- bons in de verschillige lokalen aan de be- hoeftige uitgedeeld, zonder gewag te maken van de bijzondere geldbons die als buiten- gewone hulp en bijstand daarenboven ge- geven worden. Benevens deze hulp werd nog door het �Ondercomiteit� uitsluitelijk daarmede ge- last, ondersteuning in kleedingsstukken, beddeksels en andere huishoudelijke be- noodigheden gegeven, wat alles ten volle bewijst dat de ondersteuning in Wetteren ten verste de beweringen van uwen brief- wisselaar overtreft. Bij deze eenvoudige terechtwijzing willen wij ons thans bepalen. Tijd en omstandig- heden vallen ons geenszins geschikt om meerderen uitleg^te geven. Al. de leden van het Oomiteit zijn het eens en vragen niet beter dan aan een- ieder zooveel hulp mogelijk te verleenen. Het Gemeentebestuur is bereid zich ten dien einde de grootste opofferingen te ge- troosten. Het Comiteit betreurt de inlassching van dergelijke leugenachtige artikelen in uw dagblad en vindt het oogenblik zeer slecht gekozen om liefdadige instellingen OPEN- BAARL�JK te beknibbelen. Kortz�cntige personen, niet op d'hoogte van bestuurlijke zaken, vinden het wellicht beter � in hunne verwaandheid � onwaar- heden lucht te geven met het eenig doel KWAAD te stichten. '$�':�.� Het Gemeentebestuur heeft meer gedaan dan het kon, want sedert weken heeft het zich geene moeite ontzien om alles ten beste te schikken. En zulks is genoeg ge- weten door dezen die het willen weten, want het is in deze beroerde tijden zeer moeilijk zich de noodige gelden aan te schaf- fen en daarvan dient er voorzeker ook goeds nota genomen te worden. Wat betreft het Comiteit, dit vermeent ten allen tijde zijn plicht vervult te heb- ben, doch wenken en raadgevingen worden steeds met dankbaarheid aanvaard. Wij verzoeken U, Mijnheer de Uitgever, en desnoods eischen wij het, dat het tegen- woordige, zonder inkorting, in uw eerst- komend nummer opgenomen worde. Wij bieden U intusschen de verzekering onzer oprechte achting. Wetteren. den 4 December 1914. Namens het Oomiteit: De Voorzitter, TH. WAMBACQ. De Schrijver J. VAN DEN BRANDEN. ONS ANTWOORD De heer en van het Komiteit hebben on- gelijk zich zoo op hunne achterste pooten te stellen, en wij zullen zooveel woorden den nek niet omdraaien, als de schrijvers het doen om zich te verrechtvaardigen. Eerstens : over de maatregelen welke die- nen genomen te worden om de reeds zoo arme en uitgeputte bevolking tegen woe- ker te vrijwaren, wordt geen woord ge- rept. Nochtans is dit voor ons, DE JNOOD- L1JDENDEN, van zeer veel belang. Tweedens : over den steun die de werk- loozen verleend wordt, wijden de heeren te uitvoerig uit, om het goed te doen. Zoudt 'gij, heeren van het Komiteit, met eene vergoeding zooals de noodlijden- den van Wetteren er eene bekomen, het leven kunnen rekken? Wij kennen uw antwoord op voorhand, dat een krachtig: neen! is. Welnu, noch- tans moeten wij dit doen ! En, heeren Komiteitsleden, dat het u er om doen is ons schrijven eens door het zwart te sleuren, ten einde het als �laster� te doen doorgaan, begrijpen wij heel goed. Gij zegt dat wij liegen � over uwe ande- re beleedigende woorden stappen we schou- derophalend heen � ten einde kwaad te stoken. , Verschooning,heeren 1 Wij waren BOVEN de waarheid! Inderdaad, wij schreven dat een gezin met 2 kinderen 2 liters soep per dag en fr. 1.50 per week ontvangt. Dit was een erreur : het is slechts 1.25 fr. ! Bijgevolg, mijnheeren, zouden wij u het- zelfde verwijt van leugenaars moeten te- rugslingeren. Wij zijn echter beleefder en doen het niet. Wat het uitdeelen van kleederen, enz., betreft, daarvan wfeten we niets af, alhoe- wel wij er zeer vele inwoners � en wel noodlijdenden � naar vroegen. Wij hopen niet, mijnheeren, als ge dit doet, dat dit partijdig geschiedt en ook niet. aan deze die het soms niet al te zeer van noode hebben. Gij geeft v��l, zegt ge, mijne heeren. Wii geven toe dat ge steunt, maar niet te veel, alhoewel het onze bedoeling niet was den steun der liefdadige personen te heke- len. Het is niet de liefdadigheid van enkele personen die wij beknibbelen, maar de tusschenkomst der openbare besturen en vooral van den Staat, en 't is dat wat gij niet weet of niet weten wilt. Voor al het overige zal er wel eens ge- legenheid komen dit breedvoeriger te be- handelen, maar intusschen hopen wij dat de heeren eens meer van nabij de ellende van ons volk zullen nagaan. Dan zullen zij, � zoo is onze stelligste verzekering, � tot onze overtuiging komen dat er meer voor de onschuldigste en ergst getroffenen in de wereldramp � dat het proletariaat is � moet gedaan worden. G. DE K. Bfagjgm��^l"lBjJ!!Ll�P"��^immim......in im Briefwisselingen Gent, den 8 Deo. 1914. Mijnheer, Ik kom in uw ge�erd blad uw hoofdarti- kel te lezen aangaande de handelsbedien- den en reizigers. Ik ben volstrekt met uw antwoord tevre- den. � Het is maar in deze droevige omstan- digheden dat de handelsbedienden en rei- zigers kunnen bestatigen dat het noodig is eene vakvereeniging te hebben, die hunne belangen kan en zal verdedigen. Heden bestaan er al verscheidene maat- schappijen van bedienden en reizigers,. ,1 allen door patroons bestuurd en voorge-, zeten, en die dus in de nmogelijkheid zijn hunne belangen te verdedigen gelijk het moet, uit reden dat de belangen der patroons dezelfde niet zijn als die van dei bedienden en reizigers. -4t�M Die maatschappijen zijn dus niet in staat: onder verscheidene oogpunten, te lang om, hier te bespreken, om in den tegenwoor-l digen toestand van nut te Kunnen zijn. ! Daarom reeds is er eene � akvereeniging j van Handelsreizigers tot stand gekomen,] uitsluitend uit reizigers bestaande, en die| heeft voor doel oogenblikkelijk hare leden ( ter hulp te komen, het inrichten eener kas. voor werkeloozen, alsook alle andere nood-i zakelijke inrichtingen ten voordeele yan; reizigers. Deze vakvereeniging zal niet, gelijk de" andere maatschappijeen van bedienden en* reizigers, uit aristocraten der werkende' klas bestaan, maar wel uit werkers zelf, die begrijpen dat werken veredelt en dat' zij de spil zijn van alles. De reizigers die dus begeeren nader� uitleggingen te hebben, kunnen deze be- komen : Koornmarkt, 7, Gent. Ik durf dus verhopen, Mijnheer de Op- stellen, dat gij mijnen brief zul4:> willen opnemen, daar hij van belang kan zijn voor vele reizigers en ook aan de groep bedienden die u insgelijks hebben geschre- ven, i In afwachting bied ik u de hoogachting mijner beste groeten. R. P. \ Deze brief doet ons plezier. Maar hij zon ons nog meer genoegen gedaan hebben,, hadden de stichters dezer nieuwe Vakver-, eeniging niet vergeten dat er sedert eeni- gen tijd een socialistisch syndikaat van; bedienden en handelsreizigers bestaat. Alle bedienden of handelsreizigers zijlij geene socialisten, dat is waar en spijtlgi genoeg. : y > 1 Maar dan zouden wij toch den wensch, uitdrukken, dat de nieuwe vakbond inj verband en in nauwe betrekkingen treedt^ met zijne socialistische oollegas, die niets' beters zullen vragen. &jf Doet dat, mannen, en gij anlt ondervin-i den dat de onbekende den onbeminde maakt, en wij voegen erbij : de zwakke. F. H. ! * * * Mijnheer de Hoofdopsteller, Het artikel � Verplichten)! onderwijs�; van �De Batavier�, heb ik met belangstel- ling gelezen en herlezen. De aangehaalde feiten van zekere vrije inrichtingen roe-' pen om wraak, o. a. die ark van No�,waar. �meisjes en jongens van 8 tot en met 18 jaar in eene zelfde klas, op hetzelfde uur en door dezelfde meesters les ontvangen. Ware het niet mogelijk dat de schrijver die euveldaden aan de overheid bloot legt, met namen 1 Men moet de gepaste middelen aanwen- den, dan weten de bezorgde ouders waar schietgeweren en wolvenijzers voor hunne duurbare kinderzieltjes liggen. Bedankt op voorhand voor de opnaitfj, Een lezer. Goed en wel, maar als onze lezer die Ark van No� zoo goed kent, waarom dan, duidt hij ze zelven niet aan� Hij kan De Batavier daarvoor wel missen, dunkt ons. F. H. n West-�leandaren en m ff s Meerden van Frankrijk Offieieeie tslegran : (Geene Duitschc medcdcclin""1!! werden ons verstrekt.) yt-, it Fransche forosi PARIJS, 7 Dec. (Reuter.) Het avond- communiqu� luidt : � In Belgi� hebben de Duits chers Oost- Duinkerken gebombardeerd, een plaatsje 4 K.M. ten westen van Nieuwpoort. � Tusschen B�thune en Lens is het ons gelukt Vermelles geheel te ontzetten en een stelling oostwaarts in te nemen, waar- door wij den spoorweg zijn genaderd. � Wij maakten merkbare vorderingen in de streek bij Rouvroye, Parvillers, Quesnoy en Santerre. � Meer valt niet te vermelden. * PARIJS, 8 December (ofBoieel)� Dei Fransche legatie deelt heden omtrent de' krijgsverrichtingen het volgende mede: f.In de streek van de Tser gaan_ wij; voert met aanvallen tegen de weinige loopgraven, die de vijand op den - linker- oever van het kanaal nog bezet houdt. � In de streek van Armenti�res en van Arras had een artilleriegevecht plaats. j � Bij de artillerie-duels in d� streek van, de Oise en de Aisne behielden wij de over- i hand. � In Champagne heeft onze sware artil- lerie een zeer. merkbaar voordeel op de vijandelijke artillerie behaald. � In Argonne zijn wij eenigsains tfooruhV gegaan en hebben wij een Duitschen post en twee machine-geweren vernietigd. � Uit Eng�Ssehe bron LONDEN, 7 Dec. (Reuter) : Hevige ge-, j vechten zijn weer begonnen ea de bondge- nooten volbrachten vele strategische wijzi- gingen. De Britten hebben hun linies ver- kort. De toestand is volkomen bevredigend. Versterkingen zijn aangekomen. De artil- lerie heeft haar lini�n versterkt en zoo in- gericht, dat een Duitsche opmarsch feite- lijk onmogelijk is. Zondag liet een Duitsche vlieger bommen; vallen boven Hasebrouck; zestien burgers1 werden hier gedood of gewond. *.**

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods