Vooruit: socialistisch dagblad

336 0
16 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 16 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 15 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rj48p5wm1d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

BSKSNDMAKING I. — Door verordening des Opperbevelhebbers van 4 JuH 1917 is geheel de oogst van oliavruchteri in beslaggenomen. Volgens de bijgevoegde verordening van 16 October 1917 moet hij tôt 15 November 1917 geheel en al atgeleverd worden. De gemiddelde opbrengst van ééne hectare bedraa^t voor lijn- en hennepzaad 650 kilos voor koolzaad _ 1500 kiles Blijven de afleveringen beneàen deze gemiddelde op-brengsten, zdo moeten voorraden achtergehouden of verborgen 2ijn. 3. - Wie na 15 November 1917 verborgen olièn of voorraden van oliezaad (b. v. in afgelegen loodsen, pakhuizen, zolders, kelders, enz.) of in strijd met hêt verbod in gang gehouden oliemolens of oliepersen aaa-geett, zoo dat de achtergehouden olièn en hoeveelheden oliezaad of de in strijd met het verbod gebruikte oliemolens of oliepersen door het legerbestuur verbeurd-verklaard kunnen worden, zal de v»lgeade belooniag verkrijgen : Voor elke Icila oliezaad 0,10 mark. V«or elke kilo olie uit oliezaad 0,20 mark. Voor elken oliemolen of elke oliepers 50,00 mark. 4.— De gemeentebesmren iburgemeesters, schepe-nea of hunne plaats ver vangers) zijn verplicht, volgens de hun bekende verbouwvlakten, maauegelen te nemen,.dat de in de verordening van 4 Juli 1917 aange-slajen voorraden tôt 15 November 1917 atgeleverd •worden. Indien er na dit tijdstip verborgen of achtergehouden voorraden gevonden worden, thans zulleu aan de ge-meenten der bewaarplaats na mate van hare schuld dwangbelastingen opgelegd worden. A. H. Q , den 25 October 1917. V. S. d. A. O. K. I. A. Frh. v. d. Golfs, Obcrstleutnant u. Oberquartiermeister. BI-JVQEG3EL 70.' DE VÊ&OftDElfINC boireffenda de ioverireg en het ver-voer van Eieren on Pluirngeflioï'te, VerortJe-ningsblad voor1 hst Eîapp ingebied »an het 4do lager Ni< 71 van 1 9 April 1917 De paragraaf 2 dezer verordening wordt afgeschat1 en verkrjjgt de volgende bewoording. Op groud van het vastgesteld gelai leghennen moet elke gemeente wekelijks voor elke leghen het getal eieren leveren dat door de Etapocn Inspektion telkens iedere maand afzonde.rljtjk bepeald wordt. E. H. O., den 10 November 1917. Der Eiappeninspekteur, von iichickf-is, General der Intamerie. Vraagt Êortdag aan uw@n «©rkoopsr» don Volksalmahak Voofuit yoas* t © 18 Frijs : 3§@ Genti9m«n Europeesche Oorlog In Wsst-vlaandgres m in FrankrijR "Uit Duitsche brou. , GROOT HOOFDKWARTIER. — Avond-bericht van 13 November. — Offieieel : I11 kfit Westpn, in hst Oosten on in Macedoaië pi&ts bijzoaders. — - Ten Zuiden van het. Suganadal werden irerdere hoogiesteilirig-fea genomen. Westelijk oorlogstcrreia : GROOT HOOFDKWARTIEE, 14 Novem-'ber. — Officisel ; Geen© groote gevechts-•handeling-en. In Vlaanderen flakkerde het artillerievuur eerst met. d&n avond weer op; hst nam bij Dixmuide en ten Noorden ,va-n Pas-schendaeie aanzienlijke sterkte aan. Oostelijk oorlogstcrrein : Niets bijzonders. MacedorJseb front: Niets bijzonders. Italiaanseh front: In de Zeveai Gem&enteai bestormden onze troepen diëpg-elegene hoogtestellingen der tttalianan ten Oosten van Asiago en bet bantserwerk op den Monte Lisser. Primo-îano en Fejtre zijn in oins bezit. Langs de OTeder-Piave artilierievuur. De eerste generaalkwartiermeester, Ludcndorff. TJit Franscïie bron. PxiRIJS, 12 November (Off.): Avondbe-riebt: Tamelijk bevige artilleriestrijd in de omgeving van den Cbemin-des-Dames, tus-schen de Miette en de Aisne, alsook in deu sektor van bet Chaume-woud. Een infante-xisgevecbt bad niet plaats, PARUS, 14 îTovember. — In de streek Noordwestelijk en Oostelijk van Reims, voerden de Duit-schers onder bescherming ,eener lavendige beseliieting verscbillendo «vervallen uit, die gesn uit-slag hadden. ■ 1V door de onzen krachtig bestreden vij-afidelifka artillerie be-schoot onze voorste Unie in Champagne, in de streek der ber-gen en- op eenige punten van ons Argonnen-ïronfc. Overal eld^rs rus-tige da-g. ■"Oit Ingelsche bron. ' LONDEN, 13 November (Oficieel): Bui-ten de gewone artilleriebedrijvigheid op bei-de zijden van bet gevechtsgebied is niets bij-,zonders te melden. LONDEN, 13 Novecïber. — De vijande-lijke artillerie ontwikkelds in den loop van den dag beduidende werkzaamheid noord-loostelijk van Ieperen ai in de omstreken Van Steenbeek. De werkzaamheid onz-er artillerie dnurdie yoort. Verder is niets te bericbt&n. LONDEN, 14 Nov. — In den vérloopen nacht viol de vijand een onzer posten noord-«ostelijk van Armesntières aan ; hij werd door geweervuur en machiengeweervuur teruggesla-gen. De vijandelijke artillerie ontwikkelde 'g morgen3 vroeg sterke werkzaamheid. 3^î lie oarlog îassolss» Italie en Oostasrijlc-Hoagarija Oesfcemriikschfl laroa ; V/-EENEN, 13 November. — (Jfficieel : In de . Gçnj.e-çiiteQ ■çjerdsa. den_ vijand Orgaas Beîg'ische Werkiiedespartij. — V@pschijneiide alîs dafen. Drukster- Uitgee/stsr Satn Maatsch H El LICHT. Best. P. De Vi'seh, Ledeberg-Gent — Red. A dm Hoegpeort, 29, Oeni andere hoogtestellingen ontrukt. Ten Oosten van Grigno bestormden Oosten-rijksch-Hongaarsche troepen het pantse-r-ve&tingwerk Cima di Campo. Terzeîfdertijd gelukte het de pantservesting Cima di Lan in onze hand te krijgen. Met den val dezer beide werken is in de sterkste versperrings-groepen der Italiaansche grens eene bres gescbofcen. Lamon en Fonzaso zijn geno-men. De troepen van den veldmaarschalk Conrad hebben in de laatste dagen meer dan 2500 gevangenen binnengebracht. In het Cor-devole-dal werd een It-aliaansch re-girnent opgevangen en tôt wapenovergave gedwongen. Wij voerden den overste, 4 stafofficieren en 4000 raan mede als gevangenen. Aan de Neder-Piav© plaatselijke levendige artilleriekamp. Hit Ifealiaansche bron. ROME, 13 Nov. — Van 't Stilfser Zoeh tôt Astach gisteren geen opmerkelijke ge-beurtenissen. Op de hoogvlakte van Asiago herhaalde de vijand 's namiddags zijn aan-val op onze linies in 't gebied Gallio-Mon'e Longaro — hoogte 1674 —■ Meletta. De vijandelijke ondernemiftg mislukte volledig in ons artillerie- en geweervuur. Aan 't uitc-ste noordeinde van 3t aanvalsfront waar do inîanteriestrijd verbitterd was, deden de onzen een tegenaanval. Het gelukte hun eenigo gevangenen te maken. Op het overige ge-bergtefront bestond gevechtsroering met da voorhoeden van den vijand. Onze vooruit-gesehoven troepen boden overal wdrkzaam weerstand. In de door de Piave overstroom-de vlakte levendige vuurwerking. ROME, 14 Nov. — Op de hoogvlakte van Schlegen (Asiago) viel de vijand, in den nacht van 12 November, met frissche, aan-rienlijke krachten op het front Gallio-Monte Longara-Meletta di Gallio aan. Na zeer verbitterda geveehten werd de vijand onder zeer erge verliezen teruggesla-gen. Bij den beslissenden tegenaanval on-dersebeidden zich het 9° inîanterieregiment der brigade Regma en het Alpini-bataljon Verona door zijne groote dapperheid. De overwinning werd door de artillerie van aile ka-libers werkzaam gesteund. Gisteren namiddag werden sterke bewe-gingen bij den vijand ter voorbereiding van ©en nieuwen aanval, door on m artillerie bestreden en bij Canone, westelijk van Schlegen (Asiago), tegengehouden. Een -stonntrbèp viel eene"vijàndêlijke af-deeling aan, nam ae gevangen en bevrijdde eenige onzer iù dé voorafgegane gevecbtea gevangen genomen soldateïi. Van de Bren^a ' tôt de neder Piave zijn de vijandelijke légers, wier opmarsch in de laatste dagc.n slechts door achterhoedegevechten of onder-brekingen op de straten verhinderd werd, allengs nadergekomen, hebben het door ona geruimd gebied bezet en bevonden zich va a nu af aan in voeling met onze linies. Bij den Monte di San Dona di Piave, gelukte het gisteren bij 't morgenkrieken aan vijandelijke troepen, op kanos op den rechter sroomoever bij Zenson over te gaan, om daar een bruggenhoofd te seheppen. Zij werden door ons snel omsingeld, aangevallen en naar 't bosch aan den stroom teruggedro-n-gen. Gisteren bewierp een groot aantal onzer vliegtuigen den dag door trots slecht weer b&t viiandelijk kamp op den linker Pilave-oevar met bommen en maehienge-weren langs de steenwegen en stroomen . marcheerende troepen. Greneraal Diaz. 2§C 3§C R3ss!sslî-?nois!ii6-Galiiis8lî3 grsns dit Oostenriikschs brou. WEENEN, 13 November. — Officieel : Buiten aan val st ro ep on d ernemingen bij Go-rodischtsche, niets va® belang. ^ s|î Oe oorlog op tien Balkan Uit OosteHrijkscfe® broa. WEENEN, 13 Novemb&r. — Offieieel : Onveranderd. Uifc Bulgaarsche bron. SOFIA, 13 November. — Macedonisch front : In den Czernaboog levendig artilierievuur. Ten oosten der Wardar verschil-lende vuurschermutselingen. In don omtrek der Moglenia werden vijandelijke verkem-nersafd-eelingen teruggesla-gen. — Dobrud-sehafront: Een vijandelijke groep, die het op vijandelijke vaartuigen beproefde om in de nabijheid van Brislawa den zuidelijken oever van den Donau te bereiken, werd onder ons vuur teruggeworpen. Ten oosten va-n Galatz levendige artilleriewerkzaam-beid.❖ 5^ * In Klein-A*ii Uit Turkâche bron. KONSTANTINOPEL, 12 November. — Offieieel : Sinaaifront : Vijandelijke raiterij, dia langs den recht-eroever van den vloed aanviel, werd teruggeslagen. Een vijande-lijk vliegmachien v/erd naar omla-ag gescho-ten. Langs de andere front en geene bij-zondere gebeurt-enissen. sfc * OP ZEE Je verscherpîe duikbootoorîon Uit DuitKche'bron. BERLÎJN, 13 November. — Offieieel : Nieuwe U-bootmtslagen in 't versperriugs-gebied om Engeladd : 17.000 br.-r.-t. Onder de vernielde sehepen bevond zich een groote Engelsche stoorner van uitzicht den stoo-mer « Saxonia » (14.297 ton). AMSTERDAM, 3 November. — Neder-landsehe Telegraphen-Agentur : Het Neder-landsch \isschersvaartuig «Hui'oertje» werd gister binnen bet versperringsgebied door een eu Duitschen U-boot getorpedeerd. Een lid der bemanning werd bij de beschieting gedood. ZeegeveeSît aan d© ^iaamsehs kust BERLIJN, 13 November. — Offieieel: Op 12 November, in de a namiddag, kwam bet aan de Vlaamsche kust tusschen onze tor-pedobooten en Engelsche voorpoststrijd-kraehten tôt een kortétondig artilleriege-vecbt, waarbij eene vijandelijke torpedo-bootvernieler getroffen werd. Onze bootea zijn zonder schade binnengeloopen. Os oorlDisraad éî Entante PARUS, 14 Novemb'ir. — « Le Temps » deelt mee dat Cadorna hst aanbod om Italie in eene gemeenschappelijken generalenstaf der geallieerden te vertegenwoordigen, af-gev/ezen heeft. De militaire vertegenwoor-diger van Italie is nog niet offieieel be-paald.ErîgeisGïis krïiteksa ROTTERDAM, 13 November. — « Daily Mail » verklaart zich v-oor het inriehten van den Krijgsraad dsr Vcrbondenen en vraagt wat het te betee^snen heeft dat deze krijgskundige raad slechts vertegen-woordig<irs van EngslaJid, Frankrijk en Italië telt. Deze drio landen hebben toch v/el gemeenzame diplomat-ische belangen met Rusland en Amerika, zegt het blad. De « Times » schreef dat het inriehten van den nieuwen Krijgsraad, indien hij maar goed werkt, voor gevolg zal hebben dat de bevelhebbers van het front er nie.t meer zullen moeten voor vreezen dat hunne plannec plotselings verijdeld wor-d!e.n door gebeurtenissen die zich voordoen aan frontafdeebngen die buiten hunne be-voegdheid lig'gein. De « Morning Post v spreekt er zijne bezorgdheid over uit dat daze nieuwe maatregel voor gevolg zal hebben dat d© . krijgskundige leiding imderhevig zal worden aaji de politieke leiding en waar-scbuwt tegen zulke gebeurlijkbeid. Se tcistanâ in Rssiaad AMSTERDAM, ■ 15: November. — Men m-eldt uit Loaden : De admiraliteit maakt het volgend russisch bericht bekend: Na hef-tige geveehten in de nabijheid van Za-rskoje-Selo heeft het revolutionair legier de anti-revolutionaire benden onder Kerenski en Kornilow totaal verslagen. EEULEN, 13 Nov. — De «Kolnische Zei-tung» meldt uit Kopenhagen : Een telegrara, dat gister in Petersburg opgegeven werd, zegt: Siborio heeft zich onafhankelijk ver-klaard en den weggejaagden czar Nikolaas als keizer aangesteld. La^ere telega-mmen zeggen dat de macht van Lenin aanzienlijk vergroot is door den toeloop naar zijne légers van veel soldaten van het front en van de vloot. Hij heeft den strijd tegen de troepen van Kornilow opnieuw aangevat. Een dra-adbericht uit Haparanda zegt: Reizigers,die hier gister uit Petersburg aan. gekomen zijn, melden dat Kerenski en vol-ledige zegepraal behaa'd heeft en in Peters. bu-g een directorium aangesteld heeft, be-stf °nde uit Kaledin, Kornilow en Kerenski, dat nu aile macbt in handen heeft. Le-ain zou gevangen gezet zijn. Al de telegram-men die sedert gister over de uitslagen van Kerenski en Kornilow verzonden werden, zijn door bet engelscb gezantschap over Stochkolm gezonden, waa-r zij door engelsche bedienden ontcijferd en aan de pers overge. maakt werden. Een m a an dag morgend vroeg in Petersburg opgegeven telegram zegt dat het op 45 kilometers va-n Petersburg, nabij Gatsehina, tusschen de troepen van Kornilow en de aanhangers der bolschewiki, tôt een gevecht gekomen was in hetwelk de laatsten versla-gen werden, zoodat zij zich hadden moeten terugtrekken. Kornilow zou het achtervolgd hebben. Na verbitterde straatgeveehten, die voornamelijk plaats grepe-n langs Newski-Prospekt, is Kornilow meester gebleven van de boofdstad, uitgenomen de arbeiderswij-ken. Hst garnizoen van Petersburg is dan naar het kamp van Kerenski overgeloopen. Alleen de matrozen zijn Lenin getrouw gebleven. Al de aangehouden ministers zijn op vrije voeten gesteld, uitgenomen Terest-schenko en Konowalow. Ook Zarskoje-Selo is door de troepen van Kornilow bezet. Kerenski boudt zich op bij de troepen rond Gatsehina Volgens latera berichten waren bet tref-fen nabij Gatsehina en de straatgevechten in Petersburg, vooral langs Newski-Pros-pekt en rond het Snamenskaja uiterst ge-weïdig en bloedig. Men had langs weers-kanten buitengewone groote verliezen, zoodat 't bloed- langs de straatgoten stroomde. De bolschewiki besebikten over 50.000 man-nen, tegenover dewelke echter eene groote overmacht stond. Van zoodra da opstand uitgebroken was bad Kerenski zich per auto naar Pskow begeven. om zich aan het boofd der troepen van bet jioorderfront te stellen, van dewelke hij wist dat zij vijandig waren tegçn b^1*uîbewikiJ WEENEN, 13 Nov. — Uit bet oorlogsper-hoofdkwartier wordt onder datum van he-den middag gemeld: Volgens de hier aange-komen berichten was het voorbarig de zegepraal van Kerenski over de troepen van den Arbeiders- en Soldatenbond onvoorwaarde-lijk aan te nemen. Het kreeg integendeel het aanzien of de kansen overneigden naar den kant der bolschewiki, vooral in de geveehten voor Petersburg. Een door Totski verspreidde oproep aan de legers spreekt over een roemvollen slag, die in den nacht op 13 November tegen Kerenski geleverd was in den omtrek der hoofdstad. Deze nacht zou volgens den oproep tellen in de geschiedenis. De strijd duurde nog voort. Er waren nog hindernissen te overwinne-n, maar de uitslagen van den nacht wa-ren wel de opofferingen waa-rd. Langs de russische fronten namen de sympat-hiebetoogingen ten gunste van don Arbeiders- en Soldat-eo-bond overal tbe. LONDEN, 13 Nov. — Het «Central News» verneemt uit Petersburg: Omtrent de troepen van Kerenski is hier nog geen nader nieuwa aa-ngekomein. In de voorgeborchten zijn loopgraven aangelegd. Lettoische troa-. pen, die aan de zijde der voorloopige regee-ring staan, hebben op 30 kilometers van Petersburg eene statie van den finlandsehen spoorweg bezet. AMSTERDAM, 13 Nov. — Het «Handels-blad» meldt uit Londen dat er aldaar geeno of-ficieele of officieuse berichten uit Rusland aangekomen zijn. Ook het verslag van het hoofdkwartier is achter gebleven. Bal-four heef in het Lagerhuis verklaard dat het ministerie van buitenlandsche zaken nog dagelijks in verbinding is met den engel-schen afgezant, die ook nog steeds op zijn post is. Volgens «Daily Chronicle» had Ram-say Mac-Donald van Kerenski een telegram ontvangen dat zegde dat het geza-g der voorloopige regeering hersteld was. STOCKHOLM, 13 November. — Va-n de russische grens wordt er gemeld: In de stad Pskow vergaderde een congres der legerbe-velhebbers, dat stelling nam ten aanzien der in Petersburg doorgevoerde omkeering. Op het congres waren tegenwoordig: Generaal Kolischewski (9e armee), generaal Schick-linski (10e armee), generaal Promtow (lie armee), generaal Lomnowiski-Northbeck, (le armee), alsook,generaal Mannowiski met eenige divisiegeneraals en korpseommandan-t-cn van aile* fronten. De vergadering ver-klaarde besluitend dat zij de voorloopige regeering zouden ondersteunen. In het geval dat de manschapscommissies hunners legers zich zouden verklaren voor den Arbeiders-en Soldatenbond, zouden zij hunne ambten ter beschikking der nieuwe regeering stellen, daar zij voor den oog&nblik niet kon-den inzien door welke middels of op welke mander de Arbeiders- en Sodatenbond het zou beproeven om de siagvaardighedd van het russisch leger zou weten herinterichten. KOPENHAGEN, 13 Nov. — Gister kwa-men er te Haparanda nog meer reizigers aan die de hoofdstad zaterdag morgend ver-laten hadden. Onder hen bevond zich ook bestuurder Bjort, uit Stockholm, die onder meer het volgende vertelde aan den Hapa-randaschen medewerker .van «Berlinske Ti-dende» : Op 6 November, reeds in den vroegen morgend, bemerkte men overal eene buitengewone beweging. De pantserkruiser «Aurora», en zeven kleiner oo-rlogschepen van Kronstadt kwa-men de Newa opgevaren, gingen voor het Winterpaleis op anker liggen en richtten de kanonnen op het paleis. ' De voorloopige regeering liet daarop de brug-gen aftrekken om d-e gemeenschap tusschen de stadswijken af té snijden. Om 3 ure des namiddags landden de oorlogschepen troepen. De brugwachten werden verjaagd en door manschappen van de bolschewiki ver-vangen. Onmiddellijk daarna begaf eene af-vaardiging zich naar den generalen staf, die opgevordeTd werd om zich onvoorwaar-delijk gevangen te geven. Indien hij daar binnen de twintig minuten niet toe over-ging zou er onmiddellijk over gegaan worden tôt de beschieting van het gebouw waar-in hij zetelde. De generale staf deelde dez-an eisch mede aan de voorloopige regee.riug, die vergaderd was in het Winterpaleis. Als de eerste twintig minuten verloopen waren bad men orn een nieuw ui-tstel van tien minuten dat ook toegeetaan werd. Daarop gingen de troepen der bolschewiki het stafegbouw be-zetten. Op denzelfden oogenblik verscheen er eene deputatie van da voorloopige regeering en deze werd op hare beurt opgevorderd om haar ontslag te nemen. Na eene korte be-raadslaging antwoordde de voorloopige re- i geering dat zij getrouw zou blijven aan de ' wetten des lands en dat zij zich stelde onder de bescherming van leger en volk. Om 9 ure des avonds begonnen de kanonnen der ves-ti-ngen en der oorlogschepen 't gebouw van den algemeenen staf en ook het Winterpaleis te beschieten. De in opstand gekomen troepen kwamen post vatten voor bet Winterpaleis, dat verdedigd werd door de leer-lingen van de officierenschool en eene af-deeling van het vrouwenbataillon. Weldra ondernamen de soldaten een storma-anval, waarop de verdedigers zonder antwoorden moesten wijken. De leden der voorloopige regeering werden gevangen genomen, behalve Kerenski, die de vlucht had weten te nemen. Om 4 ure des morgends werd er een einde gesteld aan het bombardement. In den loop van den nacht hadden de soldaten der bolschewiki de staatsbamk, het tetegraafbureel, bït gebouw van het tclegraafagentschan spoorwegstaties en de drukkerijen der bur-gerlijke dagbladen ingenomien. In den vroe gen morgend waren aile straten vol me! marinesoldaten. De burgermenschen waag< den zich dan niet meer in de straat. Roo< versbenden verschenen weldra overal on, ailes te plunderen waar zij voor kwamen. De winkels, magazijnen en bureelen blevea dicht gesloten. Door de burgers zelf wer<| eene wacht aan de deur van elke woning ge, steld. Geen enkel burgerblad kon verschij* nen. Men vreesde overal bet ergste. In da straten waren weldra niets anders dan aol« daten te zien, waartusschen groepen vaa, werkersvrouwen, die op zoek waren naar lo^ vensmiddelen. Er bestond reeds op dezqn oogenblik grooten nood aan levensrniddeli in de hoofdstad, zoodat er binnen enkeî* dagen niets meer zal te vinden zijn. De Peterstowrgsch® soolsjïsîtcn Lenin. — D« Welwaaa'tskommsssîe BASEL, 13 Nov. — Volgens do «Neua| Korrespondenz» uit Petersburg meldt, heb-! ben aile socialistiscbe frakties der stads-doema aan de regeering openlijk den strijd-verklaard. Zij drukken de meening uit, dat de extremistische Bolschewiki-beweging vaa de demokratie niet erkend worde en weige-ren eene avonturierspolitiek bij te treden ; zij zijn met wapengeweld voor een afgedaaa feit gesteld geworden. Aïs zij de medewer-king onder de gegeven omstandighedea zouden afwijzen, dan zouden zij het speel-tuig worden in do handen der extremisten en in de definitieve ineenstorting van Rusland meegesleurd worden. De Welvaartkommissie die door de oppo-sitie gevormd werd, vormt eene macht al--leen. Zij stelt zich moreel aan de zijde der huidige regeering en weigert de nieuwe regeering te erkennen. Do Welvaartkommissia is niet van aile oorlogsmiddelen ontbloot.-Zij vormt de politiek der afzondering en, laat aan de extremisten uitsluitelijk de leiding van den Staat over. De ext-r-emisten beschikken evenwel niet over kompetenta personen om Rusland te regeeren. Da be-ambten der ministeries maken evenwel ge-meene zaak met de Welvaartkommissie en dreigen met sta-king als de extremisten zich, in de ministeries mengen. Op deze wijze zou het gansche regeeringsmekanisme in geva-ar-gjebracht worden. Aile adjunkten in burge-meestersambten werken eveneens met liefc Welvaartkomiteit samen. Als do aa-ngestei-; den van den telegraaf het werk neerleggen, zal de nieuwe regeering niet meer in staat zijn bevelen naar de provincie te zenden. De extremisten hebben allen a-ls verraderu aan de revolutie aangeduid die tegen hea, partij zouden kiezen. Trotsdien werkt dé Welvaartkommissie openbaar, vaardigti j proklamaties uit, hangt affieben uit en'pu-bliceert dagbladeaa. Gisteren verscheen het blad «De Stem van', den Soldaat», uitgegeven door de militairaf direktie van het leidend centras! komiteitii De boeren sloegen zich om dit blad. BU' T ift1 ■ ixztmtYnà tW*%E3S3ÊIBM!SIBHÊÊËÊS3MIBlbn'£l fltfaJWTt Hst ttaÉprapama « m Snijetl WEENEN, 13 Nov. — Het «.Neue "sVieJie-f-Tâgeblatt» verneemt uit goed in^elicHta! bron dat er, op voorwaarde dat de maxima*, listen in den burgeroorlog de overliand be- '( ko men, reeds op voorhand mag gezegd wor-s' den dat het programma van den Sowjet hefcj uitgangspunt kan_ uitmaken voor ernstiga i vredesonderha-ndelingen, aangezien de 00s- ' tenrijkseh-hongaarsche regeering ook streeft i naar den vrede zonder ïandaanhechtingen ( noeb oorlogsschadevergoodingen. In elk ge- j val kan zich datgene, wat de russische Ar-t beiders- en Soldatenbonden in liunne voor-» stellen zegden omtrent la-ndaanbecht-ingea, » niet dekken met ailes wat wij onder het} woord Ïandaanhechtingen verstaan en wat | ook iedereen daaronder tôt hiertoe verstaan ! heeft. Rond da ïreÉstastln Zvwtserschs genjehten BERLIJN, 14 November. — Aan /ilea « Beriiner Lokalanzeiger » wordt uit Lti-gano gemeld: In Vatikaansche kringen ver-! wacht men weldra de publicatie eener nieuwe nota van den paus over de vredes-voorwaardten, die aan de verschillende oorlogvoerende gericht zouden worden. Een ander telegram uit Bazel zegt eromtr&nt: In Basel vertelfc mien dat in-de laatste daA gen da Italiaansche geza-nt twaalfma-al bij den Duitschen geza-nt ging. Verder dat kor-j telings de koerisr over de Italiaansche,' gréais kwam. Heden weten Franschen bla-: den te melden dat de Italiaansche gezant, te BeVn telegrafisch naar Rome geroepen werd. Deze feiten laten allerlei gevolgtrek-kingen toe, _ die voor de ontwikkeling der vredeskwestie bepalend kunnen zijn. AMSTERDAM, 13 November. -— « Dé Nieuwe Rotterdamsche Courant :» meldt uit Londen : In 't Lagerhuis zegde Bonar Law, aïs antwoord op eene vraag va-n Trevelyan, dat liet hem niets bekend is dat de Duitsche regeering aan de Fransche regeering een vredesaanbod gedaan heeft. Wat de kwest-ie aaugaat vau zoogezegde Duitsche, stappen tegenover Fransche staatsmannen, J die geen leden der regeering zijn, deze aan-; golegsnheid werd reeds door Frankrijk 'be-' handeld. HaîSand en do aanstaande Vre^esondarhandelftigan. AMSTERDAM, 13 November. — Uit: Den Haag wordt gemeld'; In een schrifte», lijk antwoord op eenige vragen, die gesteld werden bij de bespreking van hefc! budget in de Tweede Kamer, deelde de, Hollandstche regeering onder meer het ' volgende mede : 1 De regeering is nog niet voornemens J stappen aan te wenden om te kunnen deelnemen aan de vrede^onderhandelin- • gen. Het grondbeginsel der wezenlijke on-zijdigheid brengt het met zich mede daë men zich onuitgenoodigd niet in te laten > heeft met onderhandelingen t*«sscben dé, oorlogvoerende machten, zoolang daa^bij geene Hollandsche balangen aangeroêrd worden. H et-spreekt ecMçf klaar v^azel^dat 3S4 laai* «■ M. 31© 3 centiçmen ver nummer Vrijdag 16 Novembei* 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods