Vooruit: socialistisch dagblad

769 0
04 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 30 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/222r49hn0v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■■ W« 34 Prijs per nnmmer : voor Bolgië 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratifs 2345 W©ensdap 4 Fehryarî 1914 Dralater-Uitgeeïsier mîMaatschappij H ET UCHT i/eraotwoordelijke bestuorder» ?< DE VISCH. Ledeberg-Oent .. REDACTIE . . administratie HOOÛPOORT. 29. OENT VOORUIT Orgaan der Belgische Wer>kliedenpar>foj\ — ïerschjjnetide aile dagen. abonnementsprijs belqie Orie maanden. . * , , fr. 3.2Ï Zes maanden » « . , . fr. 6.50 Een jaar fr. I£.50> Mçr» abonneert zicb op aile posteureel*» DEN VREEMDE Drie maanden (dsgelijks vcrzonden). »... « fr, 6.7$ BRIEF UIT LONDEN Het Kongress der Arbeiderspartij I Verleden week begon en besloot hefc veer-Lde congres der Arbeiderspartij in de Ci-Uall van Glasgow de handelshoofdstad van fchotland. * Onder vele oogpUnten was het een van de lelangrijkste kongressen ooit gehouden. Be-angrîjke besluiten werden genomen. Een Botie ten voordeele van de wettelijke be-trachtiging van vrijwillige kollektieve kon-trakten tussehen werkgevers en arbeiders, nerd verworpen op grond dat zulke wettelijke tusschenkomst wel eens het begin kon iijn van verplicktend scheidsgerecht,waax-r&s de Engelsche arbeidersbeweging weten iril. Vafl de Railwaymannen was er een voor-,tel om de Arbeiderspartij een duidelijk om-iohreven programma te geven, dat meer dan nu haar verschil met de twee burger-lijke partijen zou doen uitkomen. Het voor-stel vond echter geene meerderheid. De nverweging der meerderheid was dat zulk programma niet gewenscht is. Het programma der partij is vastgesteld in de reso-luties die op de jaarkongressen zijn aange-liomen.1 In dat geval hee£t de Engelsche Arbeiderspartij het grootste program van aile sekties die bij de Internationale zijn aan-gesloten, want die resoluties zijn zoo al-machtig talrijk dat ik nooit heb kunnen be-grijpen hoe gewone stervelingen het bijhou-deu kunnen. Ik houd het er echter voor dat bet juist aan de hoeveelheid der resoluties is, de laatste jaren gestemd, dat talrijke voorstellen van jaar tôt jaar terug komen ; terwijl ook wel eens de resolutie van het eene jaar vervangen wordt door eene andere die juist het tegenovergestelde zegt en meent. ik geloof werkelijk dat de oor-paak daarvan is dat niemand bekwaam is al le resoluties en hunne beteekenis te ont-aouden. Voor gewone soeialisten is hot dan jok wat zonderling dat die doolhof van tesoluties, die meest al niet meer zijn dan imoverwogen v&agheden gelden moeten (ils programma voor de politiek eener Arbeiderspartij. Een bepaald programma, met een verklaring van beginselen, zou, ïoo meende de meerderheid, alleen maar voor gevolg hebben dat de partij in haar iewegingen belemmerd werd. Zonder programma is zij vrijer in haar bewegingen om zieh aan te passen aan de... veranderde om-standigheden. Dat is misschien ook eene verklaring voor den zonderlingen sport aile jaren bijeen te komen en besluiten te ne-laen die vroeger genomen besluiten dood [doen. ! Er zijn meer méhschen die meenen dat Buist dat gebrek aan een duidelijk omschre-pen programma de oorzaak is dat de meer-'derheid der Arbeiders niet klaar het nut pet eener politieke Arbeiderspartij en libe-tf&al en tory bliift stemmen. In de landkwestie sprak het kongres zich Bit ten voordeele van gemeenschappelijk be-Kt en kontrool van het land. Een belangrijka discussie had plaats over 'bet vrouwenstemreoht. De liberale regeering is zinnens het meervoudig stemreeht af (te schaffen voor de algemeene verkiezingen. Het wetsontwerp is onvolmaakt want met bij verkiezingen zullen de meervoudige stemmers nog in verschillende distn--ten mogeu stemmen. De afschaffing van het meervoudig stemreeht in algemeene verkiezingen-is een maatregel van liberale zelfverdediging, omdat de liberalen weten dat de meervoudige stemmers meest konser-vatieven zijn. Dat belet ecliter niet dat ook de Arbeiderspartij bij de afschaffing van net meervoudige stemreeht zou winnen,want iet zijn natuurïijk groote grondbezitters die meer dan eene stem uit brengen. Maar daar is het vrouwenstemrecht. De Onafhan-kelijke Arbeiderspartij heeft op vorige par-tqkongressen besloten dat haar mandadaris-sen in het parlement tegen aile ^ieshervor-mng stemmen moeten die niet mefceen stemreeht geeft aan vrouwen. Niet van « de vrou-^en. Als de regeering stemreeht geeft aan Kegoede vrouwen en de vrouwen van arbei-j?rs volstrekt uitsluit, dan zullea Keir Har-' enz- yoor elke stemreeht hervormingt _;an eene liberale of torieregeering stemmen, e i'abians denk^n er ook zoo over,wat min-, ' ' verwonderkijk is.In de«e groep,waar zoo-' ,libérale sentimentalisteo een thuis go-r°naen hebben, en waaruit de liberale regeering haar gouverneurs en gezanten an ' ûaere hooge ambtenaren reikruteert, heeft l,i!Tar!ims hoogtij gevierd. De Fa- ripn -i0i0r ea zijne vrienden gehol- , ' ^''den nu de Arbeiderspartij in huiî en ^°or eea besluit, tegen de +„ , l"lng van het meervoudig stemreeht Jn bet parlerait als de liberale Seen stemreeht geeft aan- de Sv* laat on» zeggen aan de en van de Fabîans en hnn kîaesege- nooten. De Arbeiderspartij toonde geen zin zich op dien weg te laten leiden door sentimentalism. Het kongres meende te-recht, dat de afschaffing van het meervoudig stemreeht een arbeidersbelang was en dat de politiek der Arbeiderspartij niet kon worden voorgeschreven door het wil-len en wenschen van burgerlijke dames. De Arbeiderspartij sprak zich uit ten voordeele van vrouwenstemrecht maar zal in het parlement aile kieshervormingen stemmen die een democratiseher stemreeht geven aan mannen. Het zou ons te ver leiden gewag te maken van aile gestemde resoluties. Verre weg de belangrijkste bespreking was die der kies-rechthervorming.De Engelsche soeialisten of zij dan thuis hooren in de Indépendant Labour Party of in de Britisch Socialist Party zijn aanhan-gers van de E. V. Het huidige kiesstelsel is een onzin. De kieshervorming die zich op-dringt is ofwel E. Y. of wel de herstemming bij gebrek aan een volstrekte meerderheid. De soeialisten houden het er voor dat de evenredige vertegenwoordiging eene onaf-hankelijke arbeiderspolitiek eerst ernstig mogelijk zou maken. Van de 39 Arbeiders-partijers die nu in het parlement zitten, zijn slechts 9 gekozen in drijhoekige verkiezingen, dat is tegen liberalen en tories. De 30 anderen zijn gekozen dank aan het feit dat de liberalen hen het veld vrijlieten. Het lijdt geen twijfel dat in deze voorwaar-den van de arbeidersgekozenen niet kan verwacht worden dat zij werkelijk onafhan-kelijk tegen de liberale regeering optreden zullen. Was er evenredige vertegenwoordiging dan waren de arbeidersgekozenen werkelijk vrij en onafhankelijk van de liberale stemmen. Maar in de Arbeiderspartij denkt men daar niet eensgezind over. De partijleider Ramsay Ma-cdonald is tegen de E. V. Hij is aanhanger der herstemming. Hij meent dat de uitbreiding der kiesdis-trikten die bij E. V. noodzakelijk is omdat de kîesdistrikten nu slechts één lid kiezen, de werking der Arbeiderspartij zou be-moeilijken. Maar dat is een bijkwestie. Zijn hoofdbezwaar tegen de E. V. lcomt eigenlijk neer op het feit dat de vooruitstrevende elementon in de verkiezingen elkaar niet meer zouden kunnen steunen, Macdonald gelooft in de gelukzaligheid van de weder-keerige hulp van Arbeiderspartij en liberalen. Daarom is hij tegen de E. V. ea voorstander van de herstemmingen. Zonderling, of beter heel natuurlijk, is de meerderheid der liberalen ook tegen de E. V. en zal, als de tijd komt, de herstemmingen invoeren als tenminste de konser-vatieven voor dien de koalitieplanne-n van Macdonald en Lloyd George niet in dui-gen trappen door de volstrekte meerderheid in het parlement te bemachtigen, Macdonald zegde dat hij een voorzichtig politieker is en dat de partij zich met ern-stiger demokratiseh werk bezig te houden heeft als met E. V.... wat dat ook meenen ma g ! De E. V. knap verdedigd door Fred Kuee van de British Socialist Partij die op het kongres te London Trades Oouncil vert-e-genwoordigde, door W. C. Anderson, Snowden, enz. Snowden wees erop dat sinds de laatste algemeene verkiezingen de Arbeiderspartij in 12 bijverkiezingen betrokken is geweest. En telkens had de arbeiderskandidaat de minste stemmen. Met een herstemmings-stelsel zou dus in geen enkel geval een arbeider in herstemming zijn gekomen, maar telkens zouden de liberalen er van geprofiteerd hebben. W. C. Anderson dikte dat aan met de andere opmerkiDg dat in-geval al eens een arbeiderskandidaat in herstemming zou komen de liberalen op den torie zouden stemmen. De E. V. waa overigens aangenomen door allo arbeiders-partijen op het vasteland. Mac donald zegde dat ha'j voorloo; V van de socialistische partijen van het vasteland geen lessen wilde ontvangen en hij verwon-derde er zich over dat Anderson nog meenen kon dat de liberale partij uitsluitend uit kapitalisten was sa-mengesteld. Hij drong daar verder niet op aan, omdat hij w&arschijnlijk ook wel begreep dat de liberalen bij herstemmingen lang niet in bloc voor den arbeiderskandidaat zouden stemmen, zoodat het argument van Anderson onaantastbaar bleef. De uitslag was dat de K. V. verworpen werd 1.387.000 stemmen tegen 704.000. De vreugde vaa de bestrijders der E. V. wae echter van korten duur. want, do her-stemmingspolitiek, die Macdonald voor-etaat, werd nadien verworpen met 1.324.000 stemmen tegen 692.000. Zoodat men zoowat een heelen dag gediskuteerd had over kieshervormingen zonder dat men tôt een be-elmfc kwam. (Yervolgfc). i _ _ Leest @n verspreidt Uw blad ®,® © © ©®g)© ©® ® (^® © © ©©©©©©©©0® fat list Ondarwijs kosf van arman en rijkan En (is kathollsken welpreti wat et9i aan ans klnisria H Op 31 December igi x waren er in de lagere gemeentescholen 514.651 leerlin-gen. Deze kostten aan de openbare schatkist 67.98 fr. per hoofd (Annales, page 649). Op denzelfden datum waren er in de middelbare scholen van Staat en ge-meente 35.798 leerlingen, die hebben gekost 8.232.708 frank, of 230 frank per hoofd. In het jaar 1912-1913 (budget 1914) zijn de gewone uitgaven voor de twee Staatsuniversiteiten gescliat op twee millioen 822.756 frank, dus 1227 frank per hooftJ! Vergelijkt die cijfers: 68 fr. 230 fr. 1227 fr. en vrâagt u dan af wat er toch' zoo on-billijks in zitten kan als de soeialisten vragen om aan elk arm kind der lagere scholen een schotelken eten te verzeke-ren, die per maaltijd gcmiddsld 20 06t1<« tismen zou kosten, dus voor 230 school-dagen 46 frank per hoofd. Met die kantien-uitgave bij, zou dan het volkskind kosten : 68 fr. aan onderwijs + 46 fr. aan voedsel 114 fr. fn »t geheeU] Dàt ware nog maar de helft van wat een burgerskind kost voor zijn onderwijs op collegies en atheneums! « 't Zou te veel geld kosten! 't Mocht niet zijn! » huilden de kler.ikalen met Woeste aan 't hoofd. Wat ellendelingen ! Zelfs geen millioen mocht er af, om een begin te maken met de inrichting der Schoolkantienen ! Maar voor de interesten alleen van de millioenen besteed aan de forten van Namen en Antwerpen moet het land (dat is de arbeidende klasse van het land) opbrengen eene jaarlijksche rente van 14.000.000 frank!î Daarvoor is er geld! A..B, Esn Fesstpalsis van 7.500100 fr. Gent met zijn socialistisch Feestpaleis en Volksschouwburg is verre overtroffen. De berlijnsche soeialisten hebben 7 mïï-lioen 500,000 fr. bijeengebracht om er een Socialistischen Schonwbrorg mee te bou-wen.Het hangt hun de keel nit na-ar do bur-ger-schouwburgen to moeten gaan, waar men onzin vertoont ; al te lichten operetten-kost als de «Kuische Suzanna's» en andere « Poppenmeisjes » ■— of al de burger-moraalzieke drama's als « Smedersbazen » en « Oamelia-damen », of doordomme dra-ken, die hart en geesfc dooder. De schouwburg « Freic Volbsbuhne » zal reeds in September ingehuldigd worden ! Onze duitsche partijgenooten zeggen met ons dat niefcs te goed en te schoon is voor de zedelijke als st-ofelijke ontvoogding van ïïet proletariaat. «m m —1 Nog argardan in Zabarn De burgerlijke Franhforler Zeitung meldt als volgt een nieuw geval van schandelijke mishandeling van burgers door pruisische sabelhelden : In Sablon, een voorgeborchte van de sted Metz, had in een restaurant hefc jaarlijksch feest van den geboortedag des keizers plaats, ingericht door het ter plaats lig-gend pruisisch pioniersbatallon, dat met dit doel do aclitorzaal van den restaurant ge-huurd had. Twee franseksprekende Elzassers zaten met al den verschuldigden eerbied aandach-tig te luisteren naar de rauziekstukken die door het legermuziek uitgevocrd werden, als opeens de luitenanfc van het bataillon in zijne voile waardigheid voor hen kwam staan om hen op zeer krsjgshaftige wijze te zeggen « dat zij duitseh moesten sprekèn of onmiddellijk de zaal verlaten ». De twee mannen stonden op zonder een woord te zeggen en gingen plaats nemen in de voorplaats van den restaurant, waar zij eene verversching bestelden zonder zelfs Eenige oogenblikken later kwarnen nog twee andere Elzassers binnen, met dewelke zij op fatsoenlijke wijze, zonder hefc minste-geruchfc te maken, in de fransche taal over een en ander begonnen te praten. Weldra was ook de lui tenant naar dû voorzaal gekomen met het blijkbaar doel te komen afluisteren of de heeren voort fransch spraken. Niet zoodra had de held gehoord dat zij nog sfceeds franseh spraken of daar stoof hij op, stak (te borst vooruit en riep op den toon van den bevelenden sa-belslepers « dat zij duitseh te spreken of onmiddellijk den restaurant te verlaten liad-den, aangezien zij door hunne handelwijze het feest van den eerwasurden keizer stoor-den.In gebroken duitseh' en op zeer beleefden toon antwoordden de Elzassers dat zij meen-den vrij te zijn in het kiezen der taal die zij verlangden te spreken en dat zij geeno reke-ning te houden hadden van de zienswijze van een legeroverste die niet eens in .werke-lijken dienst is. Intusschen was de tweé'die luitenant er bij gèkomen die, van zoodra hij hefc antwoord der Elzassers gehoord hads haastig om den in de zaal zittenden majoor liep. Toen de majoor van zijne twee heîden ve>r-nomen had wat er gebeurd was, deed hij vier onderofficieren en evenveel fioldaten roepen die, zonder eenigen vorm van otider-zoek of procès, den last kregen de vier heeren aan te houden en op te leiden . Zooals het ter streek gewoonte en gebruik is hadden de vier heeren tôt dusverre hunne klakken op' het hoofd gehouden on nog voor dat zij vastgenomen waren donderde de woedènde majoor hen toe: Doet woe mrtt-sischen majoor van sijne majesteit! uitspreken en bulderde: Zioijgt, hondenf... Vôor dat de heeren den tijd gehad hadden om te voldoen aan dit 011 gehoord bevel, diende de major den oudste derr vier eene klinkende oorveegtoe, zoodat zijn hoofddek-sel ten gronde vloog. ' [ Iutusschen hadden de onderofficieren en i soldaten de-heeren achoorvoetend vastgenomen, terwijl een der vier in gebroken i duitseh vroeg welke redens er bestonden on> hen al dus te mishandelen. j De stamjiende major liefc den maai niet1 uit spreken en bulderde: Zwijgt, hondenf... Wij keanen u aan uwe mutsen! Hier wone*\ geene clef tige Fransehen meer! IV ai hier I nog woont dat is ailes K BEI'111 eti j PLETHT. (gerneene scheldnamen) op het uitxchot der bevolHng !... ' Terwijl de major aldus allerhande lief-l lijkheden stoud uit te burrelen werden delt vier heeren naar buiten gesleurd en onder! liefc geleido van twee officieren, vier onderofficieren en acht soldaten naar het bureel ■ van den burgemeester van Monfigny ge-; bracht en aan de policie overgeleverd — die, hen na een kort onderzoek op vrije voet-en efcelde. Wij moeten hier voor het onderzoefc, op; voorhand klaar vaststelîen dat geen enkele; der Elzassers zich een onbètamelijk woord heeft laten ontsnappen, noch in den restau-j rant, noch onder den weg, en dat geene en- : kele de minste poging tôt tegen stand ge-' waagd heeft als zij zoo bruta-al aangopak^1 en belaedigd werden. Da«rbij moet worden vastgesteld dat geene enkele der aangehoudenen wist dat zaal van. 'den restaurant door het pioniers-' bataillon was afgehuttrd en dat nianaad hen daarover gesproken heeft. Als men zulfce dingen leest vraagt men; zich hezorgd af waar dat heen moet. Er zaP hier toch geene spraak kunnen zijn van uit-daging, van onlusten, van overhaasting. Aangemoedigd door de gebeurtenissen in; Zabern en de vrijspraak der helden gaat dte sodateska voort de vreedzame burgers te beleedigen en te mishandeîen en den majoor) van Sablon zal het zeker te doen geweest zijn om de ondersebeiding die den, hirtenant von Renter ten deele is gevaîlen. Maar de gevolgen? m 1 — 1 Sociaal Politiek Overzicht ujpjiini. 1. jJI i n 1 _ ,j— aujjgjj 111 JJI- » 1 ' J . ITâUE DE PALS KfiiiRT ÏÏET DANSEN VAN DEN TANGO U0ED EN RElvOMJfi AN-DEERT OOK DE « FURLANA ». Volgens de « Pall Mail Gazette s is de door talrijke bisschoppen vervloekte tango voor den p&us gedanst. De dansers waren een jonge prins en diens nicht. De paus was niet geôrgerd. Hij vond alleen, dat de dans niet bepaald opgewekt v/as. De tango kan dus voortaan in het pauselijk gebied gedansfc worden, vervolgt de P.M.G. Alleen verlangt de paus, dat de onw-elvoegeljjko na-am veran-dci'd wordt. De i>aus zei nog meer tôt de twee dansers. « 1k begrijp goed, zei hij, dat gij van dansen hout. Op uw leeftijd is dat natuurlijk. Er is altijd gedanst, en er zal altijd gedanst worden.Maar waarom danst gij niet de Fin-lana, den bevalligen Venetiaanschen dans, dien ik in mijn jeugd zag dansen, inpla~at» dat gij die belachelijke lichaamssverdraaiiagen vau negerinnen en barbaren nadoet De jongelui keken verwonderd. vroeg de paus. «Kent gij werkelijk de Fur-lana nietl ï De paus liet toon een. vaa zijn V enetiaAnsche bedienden roepen om de de twee jongelui de Furlana te leeren. Toen zij het .Vatik&a-n verlieten kenden.zij den dïMis. MEXICO JAPAN ZOU ZICH BEKLAixEN OVER DE MEXIKAAN SCHE TOESTANDEN EN" ÏÏEER'IA HELPEN. Als men de Amerikaansehe pers mag ge-looven, dan dreigfc er gevaar voor een oorlog in Mexico tussehen da Ver. Staten en... Japan, dat erg boos is over de kalifornische landverhuizingswet en daarom Huerta niet «.lleen wapenen en munitie levert,maar hem ook wel met troepen wil bijstaan. Engeland worclt er, als Japan's bondge-noot, ook bijgehaald. Men weet dat het 011-tevreden i.s ovet- de weigering van den Se-naat om het arbitrageverdrag te hernieuweii en over de kwestie der Panamakanaaltollen. Als Engeland nu maar eerst tevreden is gesteld, zal Japan wel een toontje lager zingen. Het arbitrageverdrag worde dus her-nieuwd en de bevoorrechting der Ameri-kaansche kustvaarders in hefc Panamakanaal ingetrokken. De artikelen in de bladen gelijken zoo sterk op elkaar, dat ;t wel lijkfc of ze uit één brou komen. Het gevaar van een oorlog met Japan en Mexico wordt blijkbaa.r alleen op-geworpen om tôt herstel der grieven .van Engeland te vermanen. FINLAND DE VROUWEN IN HET PARLEMENT Vrouwen in de Einscho Kaincrg Op dit oogenblik bevindfc mev. Parssinen, lid van het Einsche parlement, in Engeland, waar ze verschillende instellingen bestu-deert. Zij is een van de 21 vrouwen die in hefc ï'insche parlement zitfcing hebben. Zij zetelt er reeds zeven jaar. De meeste van deze vrouwen-a.fgevaardig-den vprdienen haar brood als dienstbodep of modewerksters, maar er zijn ook verschei- d-okborGâsen. ih de wijebegeerfce en een toezfehtster bôji den arbeid. Over het:- algemeen stelt de ont-; wikkelde vrouw in Finîaad minder bel^ngj in politiek, dan de y-rouw uit den werkendea stand. Het aantal vrouwelijke kandidaten voor hefc parlement blijfb alftijd ongeveer ge-i lijk, voegde mevrouw Parssinen er bij. In 1907: 19 vrouwen ; — 1908, 25 vrouwen.; — 1909: 21 ; —• 1910: 17 ; 1911: 14 ; — 1912 : 21.. In Finland bestaat het mannen- en vrou-wenkiesrecht ; ongeveer 05 % van de mannen gaan stemmen en ongeveer 58 ,% van do vrouwen. Zeker, zei mevr. Parssinen, in antwoord op een vraag, nadat de vrouwen zijn gaatw l)ela.ngstellen in de politiek en in het par^ lement werden gekozen, is het geweten van! het parlement meer wakker geworden wat betreft de behandeling van sociale hervor- ^ mingen in het algemeen en van kinderen in, het bijzonder. We spreken misschien niet zooveel als de mannen, maar wij werkeni veel in «le konimissies» ZU1D-AFRIKA DE OPENBARE MEENINd OVER DE-VERliANNING DER VAKVEREEM-OJNGSLIJDEKSDe openbare meeniug in Zuid-Afrika is,, naar zich laat hooren, sterk verdeeld over de verba>nning van de Tien. V.aarschijnlijki —1 lnidt een telegram aan de Daily Mail —' zijn kapitalisten eigenlijk blij bevrijd te zûjni van mannen, die aJ lang als een gevaar voor de rustin de nijverheid werden besehouwd. Toch hoort men de vraag, of het wijs wa» %66 doortastende maatregelen te nemen» veelal ontkennend beantwoorden. In de kringen der vakvereenigin^eni heerscht een bitfcere stemming en men zegti er, dat de arbeiderspartijen der geheele we-reld deze za-ak krachtig zullen aanpakken. De vrouwen en kinderen der ballingen zâjni tôt het laatst onkundig gebleven van de maatregelen der regeering. Eerst toen dei dagbladen vergunning kregen, van de ver-banning gewag te maken, hebben zij erva-> ren, dat hun echtgenooten en vaders heti land uitgezet en al op zee waren. Als de krijgswet is ingetrokken, zal drt Zuid-Afrikaansche arbeiderspartij stellig ]>rotesteeren tegen de hîtndelingen der regeering.Hoe streng de censuur tijdeens den steuUi van beleg is gehandhaafd, blijkfc uit het feit, dat Oreswell, onmiddellijk na zijn invrijheid^ stelling, aan de werkîiedenleiders in de ha-vensteden Kaajjstad, East London, Port Eli-zabeth en Durban en aan de tôt de arbeiderspartij behoorende parlementsleden te! Kaapstad heeft geseind, dat zij dadelijk.' moesten trachten door bemiddeling van de> rechterlijke macht de onwettige daad deri regeering nog te beletten. lïij kreeg zijn telegraiumen terug met) de kantteekening vau den censor : «mogen met worden doorgeîaten. » Daarna is Oreswell dadelijk per trein nacir* Durban gegaan, maar hij is er niet tijdig genoeg meer aangekomen. HET OORDEEL DER ENGELSCHE PER» Uit het oordeel van enkele Engolsohe bladen teekenen wij op :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods