Vooruit: socialistisch dagblad

717 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 March. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 01 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tt4fn1234q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dnjkstcr-Uitgceïate* laia: FAaaîschappij H ET LICHT bsstuurder » P. PZ VISCK. Ledeberg-Oen» . . REDACTIE . . ADMINISTRATIVE HOOGPOORT. 29. CENT ABONNEMENTSPRIJ» BELQIE Dfie resanden. . » . . fr. 3.^!. Zea maartden • . . « , fr. 6.5(1 r;cn jaar ....... fr. 12.50 Men abonncert zich op elle postburesle» DEN VREEMDE Drie maanden 'dagelijjt* verEcnden). . .... Ic. &39 Qrgaan der Belgische Werklied&npariij. — ¥erschjjnende affe dagen. Het Werk des* Kleeding In Vooruit van g, 11, en 13° Maart 1.1. schreven wij over het « Werk der kleeding » en meteen over de saraenstelling der Hulp- en Voedingscomiteiten. Wij schreven 00k over de dekenijen, en sloten deze drie artikelen met de woorden : « Wij wachten en luisteren. » Ons schrijven is besproken _ geweest tfoor de werklieden, de burgerij, en de Comiteiten. De werklieden beaamden wat wij vooruitzetteden en bij de hoofden der comiteiten ging men aan het nadenken, Hierop komen wij terug. Inmiddels ontvingen wij een verslag [ van het HULP EN VOËDINGSCOMI-sTEIT der Provincie Oost-Vlaanderen. Daarin vonden wij vele dingen, welke -ons geheel en al onbekend waren. Onder andere de samenstelling van « Het Provinciaal Comiteit » en de « 11 iGewestelijke Comiteiten onzer provincie. » Wij kunnen niet weerstaan aan den lust en den plicht om ze onze lezers be-kend te maken ; onze kritiek over hunne samenstelling, wordt er officieel door bevestigd. De openbaarmaking van deze Comiteiten zal een pijnlijken indruk verwek-ken op allen die van goeden wil zijn, voor de rechtvaardigheid en de onpartijdig* heid, die maar verzekerd zijn als er een zoo juist mogelijke evenredige vertegen-'woordiging bestaat. $a®itisî§lliii| van liet Proïineiaal Oasifeif m sler Gmsielijke Gsffiiîsiîsfl 1. PROVIN CI A AL COMITEIT Yoorzitter: M. De Baete Herman, lid der fôestendige Deputatie, Gent. Ojider-Voorzitters: MM. de Hemptinne Jan, nijveraar, Gent. — Heyndrickx Colletant, schepen, Gent. Schrijver: M. Ligy Arthur,advokaat,Gent Schatbewaarder : Feyerick Jacob, nijveraar. Gent. Afgevaardigden van het Nationaal Comiteit: MM. Beckers, ingenienr, Brussel en iNève Jozef, advokaat, Gent. Leden: MM. de Bethune, baron Louis, d. îd. schepen, Aalst. — De Caluwé, landbouw-feundige, St-Amandsberg. — de Crombrug-ge de Looringe, prov. Raadslid. Moerzeke. — De Pauw, gemeenteraadslid, Gent. — De Riemacker, Armand, lid der Bestendige Deputatie, Audenaerde. — De Smet Léon, nij-iveraar, Gent. — Haegens fabrikànt, Zele. Herbert, d. d. burgemeester, Lokeren. — Huyshauwer, volksvertegenwoordiger, Gent *— Lampens Jan, schepen, volksvertegenwoordiger, Gent. — Lippens Maurits, prov. Raadslid, Moerbeke. — Nichels Alfred, bestuurder der Gooperatief, Aalst. — Peel-man Emiel, schrijver van den Bond-Moyson Gent. — Persoons, volksvertegenwoordiger, Lokeren. — Portois, advokaat, Ivonse. — Pussemier Lionel, lid der Bestendige Deputatie, Eecloo. — Ramlot fabrikant, Dendermonde. — Roy, eigenaar, Geeraardsbergen. •— Schellekens Oscar, advokaat, Dender-monde. — Thomas, négociant, St-Niklaas. Vander Linden Arthur, lid der Bestendige Deputatie, Goefferdingen. — Yande Wiele, Nijveraar, Ronse. — Van "Wetter, advokaat, Audenaerde. — Verwilghen A. lid der Bestendige Deputatie, St-Nikolaas. Dus op 31 leden : 3 socialisten (Lampens, Peelman en Nichels). Afgevaardigden van het Centraal Belgisch Vocdiagscomiteit: MM. Van Hee, onder-consul van Amerika, Gent. —Dangerfiel James, Gent. — Jones Thoma-s, Gent. — Mac-kenii© Alesander, Gent. ►- 2. GEWESTELIJKE COMITEITEN COMITEIT VAN AALST Voèrzitter: M. de Béthune, baron Louis, d. d. schepen, Aalst. Schrijver: M. Kesteman, toezichter der iolrechten, Aalst. — Leden: MM. Demain Alfons, bestuurder der Banque Centrale de la Dendre, Aalst. Matthys, burgemeester, Herzele. — Miserez Hector, landbouwtoezichter, Aalst. — Nichels Alfred, bestuurder der Cooperatie, Aalst. — Van den Bossche, belastingsnazich-ter, Aalst. — Van der Schueren Odilon, brouwer en nijveraar, Aalst. — Verbrug-ghen, burgemeester, Hautem St-Lievin. — Weymeerseh, burgemeester, Sottegem. Op 10 leden 1 socialist (Niche!s) COMITEIT VAN AUDENAERDE Toorzitter: M. De Riemacker, lid der Bestendige Deputatie,( Audenaerde. — > Schrijver: M. Van Brabant, pastoor, bestuurder van Sociale werken, Audenaerde. [ Leden : MM. MerchieA burffemeester, Schoorisse. — Minnaert, notaris, Cruyshau-tem. — Rooman Félix, eigenaar, Segelsem. — Van Caewenberghe Jan, prov. Raadslid, Cruyshautem. — Van Wetter, advokaat, Audenaerde,, Op 7 leden ZERO socialisten. COMITEIT VAN EECLOO Voorzitter: M. Pussemier Lionel, lid der Bestendige Deputatie, Eecloo. Leden : MM. De Clerq, schepen, Zelzaete. — Gillis Arthur, Nijveraar, Eecloo. — Goe-minne, d. d. schepen, Aaltre. ■— Lippens, burgemeester, Moerbeke. — Van Acker, nijveraar, Waarschoot. — Van der Linden Arsène, notaris, Selzaete. Op 7 leden ZERO socialisten. COMITEIT VAN GENT.— GROEP (LEDE- BERG, ST-AMANDSBERG EN GENT- BRUGGE) Voorzitter: M. de Hemptinne Jan, Nijveraar, Gent. Schrijver: M. Waelbroeck Rolin Georges, advdkaat, Gent. Schatbewaarder: M. de Kemmeter, baron Adolf, Gent. Leden: MM. Cardon de Lichtbuer, Jan, Gentbrugge. — Cassiers, opper-deken, Gent ■— Delaruye, bloemkweeker, Ledeberg. — De Saegher Rodolf, advokaat, Gent. — Hacquaert, St-Amandsberg. — Martens L. advokaat, Gent. — Morel de Boucle St-De-nis, Gent. — Nève Jozef, advokaat, Gent. — Verhaegen Pieter, Gent. — Voortman Jules, Nijveraar, Gent. Op 13 leden ZERO socialisten tt! COMITEIT VAN GENT. — BUITENS Voorzitter: M. de Hemptinne Jan, nijveraar, Gent. Onder-Voorzitters : MM. Nève Léon, notaris, Gent. — de Hainau, notaris, Wondel-gem.Schrijver : M. Liebaerb Marcel, provine. Raadslid, Deim:e. Schatbewaarder: M. Van Loo, baron Albert, burgemeester, Oostacker. Leden: MM. baron Kervyn de Volkaes-beke Alfred, eigenaar, Nazareth. — Ridder de Ghellinck, eigenaar, Loochristy. — De Dryver, vrederechter, Nazareth — De Smet Firmin, burgemeester, Vinderhaute, — de Hemptinne Jozef, eigenaa, St-Denys-Wes-trem. — Goeminne prov. Raadslid, Aaltre. — Haentjes, schepen, Moerbeke. — La-grange, prov. Raadslid, Deinze. —^ Langlois vrederechter, Oosterzeele. — Siffer René, nijveraar, Somergem. — Stas de Richelle, burgemeester, Bottelaere. — Van Bambekei Florimond, burgemeester, MaViakerke. — Van Iloorebeke, négociant, Langerbrugge. •— Van Roy, notaris, Nevele. — Verstraete, notaris, Somergem. Op 20 leden ZERO socialisten. COMITEIT VAN GEERAARDSBERGEN Voorzitter: M. Vander Linden, lid der Bestendige Deputatie, Goefferdingen. Schatbewaarder: De Vos Frans, ingenieur, Geeraardsbergen. Lêden: MM. Colin, Geeraardsbergen. — De Block Pieter, Geeraardsbergen. — De Clerck, advokaat, Ninove. — de l'Arbre Albert, vrederéchter, Geeraardsbergen. — Denauw Willem, bestuurder der Cooperatie Geeraardsbergen. — Fontaine Jules, ban-kier, Geeraardsbergen. — Fontaine, Léon, Overboeere. — Hoebeke Léon, Nederbra-kel. — Roels, notaris, Sotegem. — Roy, Geera-ardbergen. — Smet, pastoor-deken, Geeraardsbergen. — Van Copenholle, burgemeester,Nederbrakel.— Van Lierde Omer Sottegem. — Van Ongeval, burgemeester, Lierde St-Marie. Op 16 leden 1 socialist. (De Nauw) COMITEIT VAN LOKEREN Voorzitter : M. Persoons, volksvertegenwoordiger, Lokeren. Leden: MM. Bracke, bestuurder der Cooperatie, Lokeren. — Broeckaert Julien, négociant, Lokeren. — Claus, burgemeester, Sinap. — De Backer,^burgemeester, Dack-man. — De Corte, pastoor-deken, Lokeren. — de Pesseroye, schepen, Lokeren. —• Geurts, vrederechter, Lokeren. — Ohrem, Alfred, Lokeren. — Onghena Camiel, eigenaar, Exaerde. — Roggeman, geneeslieer, Stekene. — Rubbens Georges, nijveraar,Lokeren. — Schelfout, schepen, Sinay. — Van der Eecken Honoré, négociant, Lokeren. — Van Eerdenburg, fabrikant, Stekene.— Van Goey, notaris, Exaerde. — .Vyt Honoré, nijveraar, Lokeren. Op 17 leden 1 socialist (Bracke) COMITEIT VAN RONSE Voorzitter: M. Portois, advokaat, Ronse. Schrijver: M. Van den Hende, nijveraar, Ronse. Leden: MM. Dopchie Achille, nijveraar, Ronse. —- Guisset Jan, Nijveraar. Ronse. — Vande Wiele Gomar, Nijveraar, Ronse. Op 5 leden ZERO socialisten. COMITEIT VAN ST-NIKOLAAS Voorzitter: M. Verwilghen, lid der Bestendige Deputatie, St-Niklaas. Leden: MM. Bohyn, notaris en burgemeester, Kemseke. — Busschots, genees-heer en burgemeester, St-Gillis-Waes, — De Landsheer, St-Niklaas. — Michelet, ren-tenier. Vracene. — Nobels J., vertegen-woordiger, St-Niklaas. — Roelens, burgemeester, Rupelmonde. — Thomas, nijveraar St-Niklaas. Vander Borcht, bediende, St-Niklaas. — Van Hoeylandt, bakker.Tem-scho. — Verberck, geneesheer, Klinpe. — vvauters, burgemeester, Temsche. Op 13 leden 2 socialisten (Vander Borcht en Van Hoeylandt) Nu is Temsche tôt de groep Antwerpen overgegaan, waardoor het comiteit nu nog bestaat uit -- leden waar-onder 1 socialist. COMITEIT VAN DENDERMONDE Eere-Voorzitter : M. Vande Fonteyne,pastoor-deken, Dendermonde. Voorzitter: M. Bruyninckx, burgemeester Dendermonde, Onder-Voorzitter : M. Vermeersch, Dendermonde.Schrijver: M. Van Herck, notarisklerk, Dendermonde. Schatbewaarder: M. .Van Winkel, schepen Dendermonde. Leden : MM. De Leye, gemeente-secreta-ris, Dendermonde. — Pien Jan, deurwaar-der, Dendermonde. — Philips Arthur, nijveraar, Dendermonde. — Ramlot Junior, Dendermonde. — Ramlot Prosper, Dendermonde.Op 10 leden ZERO socialisten. COMITEIT VAN WETTEREN Voorzitter: M. Libbrecht van Cromphant, nijveraar, Wetteren. Secretaris-Schatbewaarder : M. Baron de Crombrugge de Looringhe, prov. Raadslid Moerz-eke. Leden: MM. Beernaerts, fabrikant, Wetteren. — Graaf Visart de Bocarmé, eigenaar en burgemeester, Uytbergen.—Luyckx F., schepen, Calcken. —Haegens, fabrikant Zele. — Mees Albert, notaris, Zele. — Rooman d'Ertbuer, burgemeester, Laerne. ■— Van Damme René, nijveraar, Hamme. — Van Haute, fabrikant, Bamme. Op 10 leden ZERO socialisten. Het Provinciaal Comiteit en de elf ge-westelijke Comiteiten bestaan uit 157 LEDEN waarvan 7 SOCIALISTE N!| In den grond is het pijnlijk om zien hoe elk der komiteiten is samengesteld, en hoe de Werklieden-Partij er bijna to-taal is buiten gehouden. Het is zelfs onbegrijpelijk hoe men durven handelen heeft in de gewestelijke Comiteiten van Gent-Sroep en Gent-bui-tens ; dit gaat aile gedachten te boven. Inderdaad, niet één vertegenwoordiger onzer partij îosiaten in die twee streken van Gent, dit zal niemand begrijpen. In de hoogergenoemde comiteiten heb-ben de katholieken zelf voor eene ver-pletterende meerderheid gezorgd, aan de liberalen hebben zij wat kruimels brood van de tafel toegeworpen, en de socialisten zijn om zoo te zeggen totaal buiten gesloten. En de heeren hebben in die voorwaar-den de pretentie van-te zeggen- : » de partijdigheid moet thans zwijgen. » ! Op de 11 geweestelijke comiteiten — met 126 leden — zijn er 7 comiteiten al-waar GEEN ENKELE SOCIALIST be-noemd is, enkel in 4 comiteiten heeft men één partijgenoot aangenomen dus op 126 leden 4 socialisten ! ! ! Werklieden, kleine en groote burgers, spreekt rechtuit : « Is dit geoorloofd « ? ! Wie S;an of wie durft dàt verdedigen?! Ons blad staat open voor hem ! ! 1 * f Wanneer wij de samenstelling dezer comiteiten nagaan, vragen wij ons nog méér dan vroeger af : Wie Êbenoemde die comiteiten? Wse bezat de maoht ze te berioemen? Waar en vwanneer zijn zij benoemd? Wie antwoordt op deze vragen ? ! ! Zoolang hierop geen klaar en duide-lijk antwoord gegeven is, hebben wij het recht te zeggen dat er : irtisbruik van maoht en der omsiandigheden ts ge-pîeegd.Inderdaad, met het Zuiver Algemeen Stemrecht is' onze Partij geheel zeker, — zonder overdrijving — op zijn minst een klein derde der Volksvertegenwoor-diging sterk in het land. En nu, dat men « breeder » met de werklieden zou moeten handelen, doet men juist het omgekeerde : men sluit hen van vertegenwoordiging bijna totaal uit! Een rechtschapen mensch zal moeten erkennen dat die manier van handelen niet duldbaar is. ! Is het erbarmelijk gesteld in de Koven-i «enoemde comiteiten.,het is gr nqs; greerJ aan toe in de lokale comiteiten, dit wil zeggen in de comiteiten der gemeenten zelf. Aldaar heeft men effenaf, hoegenaamd geene rekening gehouden van de socialisten — buiten een paar uitzonderingen. In ieder kanton van Oost-Vlaanderen heeft men zich vergenoegd een katholiek en een liberaal aan te duiden, (als wij goed ingelicht zijn door M. Jean de Hemptinne) die dan werden gelast de lokale comiteiten samen te stellen. Alhoewel bijna iedereen in België aan-hanger is der Evenredige vertegenwoordiging hebben de inrichters van deze Hulp- en Voedingscomiteiten er hoegenaamd geen rekening van gehouden, en alleen vertegenvvoordigers der bezitten-de klas aangeduid. Wanneer nu. zulke grovo f«Hiten be-gaan zijn, is het dan te verwonderen dat de klachten zich ophoopen ? ! Kan het anders, dan dat er onrecht-waardigheden en partijdigheden gebeu-ren? ! Het slechte voorbeeld is van omhoog gegeven en omlaag heeft men het knap gevolgd. A. V. Japan en china I Volgens berichten die uit Irkutsk aan den russischen Iljetsch gezonden werden zou men op groote schaal. China door de japa-neesche invoerartikels boycotteeren en zelfs stapelplaatsen in brand gestoken hebben. Een der berichtgevers zou er bijgevoegd hebben dat de Japaneezen daar zelf de hand hebben, dat zij met de revolutionnai-ren samen werken en dat zij al het mogelijke doen om overal onlusten te verwekken. De chineesche regeering zou echter overal tusschen gekomen zijn en strenge maat-regels genomen hebben om de boy-cotteering te verbieden en de onlusten te onderdruk-ken — ten einde de aa.n gang zijnde onder-handelingen niet te belemmeren. De chineesche regeering komt aan de pers de volgende mededeeling te overhan-digen met verzoek ze zoo spoedig mogekijk over de heele wereld te doen verspreiden : Reeds bij het uitbreken van den huidigen oorlog heeft de regeering van de Chineesche Republiek er aan gehouden uitdrukkelijk te verklaren dat zij de strengste onzijdigheid wenscht in acht te houden, eene houding die zij tôt hiertoe zoo eerlijk mogelijk ge< volgd heeft. Daar nu de groote dagbladen van som-mige landen beweerd hebben dat de Chi4 neesche Republiek teenemaal onder dezrt duitschen invloed staat, moet de ministar! van buitenlandsche zaken in naam derl regeering openlijk verklaren dat dit ge4 rucht van allen grond ontbloot is. Uit Pékin heeft men gister den volgendeal telegram naar Londen gezonden : Op 23 Maart zijn er 1000 Japaneezen aan* gekomen te Tsinan-Fu, terwijl-100 anderen; voort trokken naar Fang-Tze in Weih-Sien, Heele troepen kwamen toe te Moekden en Dalny, waar de soldaten dadelijk begon^ nen a.an het optimmeren van reusachtige barakken, wat liet veronderstellen, dat eij een heel leger zal volgen om daar voorloo<i pig te blijven. Men besluit uit dit ailes dat de Japanee-> zen zich in China militair vestigen en in-richten, terwijl de onderhandelingen nog aan gang zijn, wat van bijzondere beteeke-nis moet genoemd worden. Langs een anderen kant wordt naar Lon-i den geseind da.t de onderhandelingen eeni beteren weg van verstandhouding ziin opge-gaan sedert dat de Japaneeezen voldoening, hebben gekregen op hunne eischen die het; binnenland van Mandschourye betreffeîi. Een laatste bericht, te Londen ontvangen, zegt dat de ja.paneesi:he vloot zoo goed ala heelemaal gereed is om op te rukken, men weet nog niet waar naartoe. KOPENHAGEN, 24 Maart. Zooals de| «Petrograder Koerier» meldt zijn de Rush sische voorstellingen in Tokio onbevredigd gebleven. De Petrograder Agentur ver-breidt op 21 Maart eene r^ededeehng, waar-( naar Rusland te kennen zou geven dat het niet onverschillig zou kunnen blijven om-trent wat er m?t Mandsjoerije zou gebeu-f ren. Eurcpeesche Oorlog In West-Vlaanderen ©33 m 't Noorden van Frankrijk officieele telegrammen :. Slii Oseitsoiis® Ibb*©bi BERLIJN, 25 Maart. — Het hoofdkwar-tier meldt : De onbeduidende gevechten op de Maas-hoogten Zuidoostelijk van Verdun en aan Hartmannsweilerkopf duren voort, verder aJleen geechutgevechten. Oostelijk oorlogsterrein Russische aanvallen oostelijk en zuidoostelijk van Augustow, ^venais bij Jedno-razee, noordoostelijk van Prasznysz, werden afgeslagen. WTB. Groot Hoofdkwartier. (Ambtelijk). Westclijk oorlogsterrein, 27-3-15: Bij Combres werd eene verxueuwde poging der Franschen om onze stellingen bij de Maashoogte zuid-oostelijk Verdun te bemachtigen, na hardnekkige gevechten afgewezen. Aan de Hartmannsweilerkopf is de strijd nog aan gang. Oostelijk oorlogsterrein. Ten Oosfcen va.ii Augustow werd een Russische aanval op de Meerenengte afgeslagen. UBt Fs8ansc^© PARUS, 24 Maart. (Reuter.) Officieel bericht van vanavond : « Bij Carency, ten noordwesten vbji Atrecht, hebben wij een Duitsche loopgraaf genomen en vernield. » Onze artillerie heeft een poging van den vijand om Soissons te bomba>rdeeren, verijdeld. » Bij Vauquois hebben de Duitschers een brandende vloeistof in een onzer loopgra-ven geworpen. De verdedigers hebben die over een afstand van 15 M. moeten ontrui-men.» Twee aanvallen der Duitschers bij Eparges zijn afgeslagen. » De Franschen hebben een linie loop-graven en een blokhuis op den Hartnjanns-weilerkopf genomen. » WTB. PARUS, 26-3-15. 's Morgens; In! Champagne tamelijk levendig artilleriege-vecht. In 't gebied der hoogten 196 wierpen! wij drie aanvallen terug. In Argonnen mis-lukte een duitsche aanval bij Fontaine Madame. Bij Eparges wierpen wij dri< vijandelijke tegenaanvallen terug. Van he^ overige front niets te melden. s'Avonds: 26-8-15: De dag verliep rustigv Niets te melden, te-nzîj een mislukte duifc-^ sche aanval bij Notre Dame de Lorette, à £ & Âan de Russisch-Poolsche Galicische grens' Uif Oylissl'i© BERLIJN, 24 Maart. (Korresp. Norden.J Aan de « Vossische Ztg. » wordt uit het Oostenrijksche oorlogsperskwartier ge~ rneld : « Terwijl de bezetting van Przemysî zich gereed maakte, zich over te geven, verlieten op bevel van den commandant der vesting de tôt het laatste ooganblik daar; gebleven vliegers de stad, opdat hun ma-chines niet in de handen der Russen zou-den vallen. Een van hen, een ritmeester, die naar het Westen vloog, landde op het| vliegterrein van het vierde leger en bracht? daar het bericht dat men de ammunitiema^ gazijnen in de lucht had laten vliegen. An-] deren vlogen in zuidelijke richting de E.ar-1 pathen over. Van hen waren maandag nog! geen berichten ingekomen. BERLIJN, 24 Maart. (Wolff.) Volgens: een bericht van de «Lokal Anzeiger» ver--' neemt «Aftenposten» uit Peterburg: Na de* capitulatie van Przemysî werd aan gène-raal Kusmanek en zijn officieren aile militaire eer bewezen. Toen Kusmanek zij-n sabel wilde overhandigen werd hem gezegd; « Generaal, een half jaar lang hebt gij onze overmacht weerstaan, Rusland wenscht dat gij uw sabel behoudt, gij zijt steeda; een dapper en ridderlijk vijand geweest. Oostenrijksche ambtelijke tneidingen. WTB. WEENEN. 27-3-15: In de Karpa-' then wordt verder hevig gestreden. Ôp-nieuw russische aanvallen werden binst den dag en 's nachts afgeslagen. De algemeene toestand is onveranderd. Ten Z. van Zales-zizyki (a-an Dnjester, N. van Tchernowite) veroverden onze troepen 11 steunpunten der Russen en namen 500 mannen gevangen. Aan 't front in Russisch-Polen en West-LGahcie geschuteevechfcen.Dp kerktore;a ÎSl' fsar -» M» Prijs par nuinmer : voor België 3 centiemen, voor doa . reemdo 5 centieman Teisfoon : Redaoiia 247 - AdîUiSntstrati© 2845 28 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods